نتایج جستجو

49300

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4930

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

NANOBENTONITE HYDROGELS WERE INVESTIGATED VERSUS CONVENTIONAL HYDROGELS FOR THE PURPOSE OF HIGH AMOUNT OF EQUILIBRIUM swelling RATIO AND LOW AMOUNT OF SALT SENSITIVITY factor OF THE GELS USING CENTRAL COMPOSITE DESIGN METHOD. HYDROGELS WERE PREPARED BY CROSSLINKING OF AQUEOUS SOLUTIONS OF SULFONATED POLYACRYLAMIDE WITH CR (OAC)3. THE RESULTS SHOWED HIGH RATIO OF CR (OAC)3/POLYMER (0.5) AND HIGH CONCENTRATIONS OF POLYMER (>27, 000 PPM) WERE SUITABLE AREA FOR CONVENTIONAL HYDROGELS BECAUSE OF MINIMUM SALT SENSITIVITY factor BUT LOW ABILITY OF GEL swelling IN BOTH DISTILLED AND FORMATION WATER WAS STILL A PROBLEM. THE RESULTS OF NANOBENTONITE HYDROGELS SHOWED THAT THEY CAN USE AS THE BEST SOLUTION WITH COMPOSITION OF POLYMER CONCENTRATIONS LESS THAN 6500 PPM AND CR (OAC)3/POLYMER RATIOS OF 0.07 TO 0.16 WHILE A SIGNIFICANTLY HIGH AMOUNT OF swelling AND LOW AMOUNT OF SALT SENSITIVITY factor CAN BE OBSERVED INDICATING A SUITABLE CONDITION FOR FIELD OPERATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

جان قربانی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

"عامل اثرگذار" واژه ای آشنا برای اغلب جامعه علمی و پزشکی است، ولی با وجود استفاده گسترده و اغلب وسواسی، معدودی بطور کامل معنی یا کاربردهای آن در واقع مجادله های راجع به آن را درک می کنند. در این مقاله نحوه اندازه گیری و استخراج این شاخص موثر و برخی مسایل مربوط به آن (بویژه سو استفاده از آن به عنوان سنجشی از شایستگی نویسنده) بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 65 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

HYDROGELS ARE LIGHTLY CROSSLINKED NETWORKS OF HYDROPHILIC POLYMER CHAINS, WHICH CAN RETAINLARGE AMOUNT OF WATER WITHIN ITS STRUCTURE BUT DO NOT DISSOLVE INTO IT. POLYMERS FROM NATURAL, SYNTHETIC OR SEMI-SYNTHETIC SOURCES CAN BE USED FOR PREPARING HYDROGELS. IT INVOLVESCROSSLINKING OF EITHER LINEAR POLYMERS OR SIMULTANEOUS POLYMERIZATION AND CROSSLINKING OFMONOMERS WITH POLYFUNCTIONAL MONOMERS….

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1116
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر الگو و تراکم کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از تراکم های مختلف کاشت در سه سطح 60، 70، 80 بوته در متر مربع و روش های کشت در سه سطح جوی و پشته ای، کرتی خطی و کرتی درهم. صفات اندازه گیری شده شامل صفات کمی از جمله ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت و صفات کیفی شامل میزان موسیلاژ بذر، فاکتور تورم و عملکرد موسیلاژ بود. نتایج نشان داد که تراکم های مختلف کشت بر صفات کمی این گیاه به جز وزن هزار دانه تاثیر معنی داری داشت (p£0.05). تاثیر تراکم بوته بر صفات کیفی به جز عملکرد موسیلاژ معنی دار نبود. الگوهای مختلف کشت نیز به جز ارتفاع بوته گیاه بالنگو بر سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت. با این حال بیشترین میزان صفات کمی و کیفی به روش جوی و پشته ای اختصاص داشت. بررسی اثرات متقابل تراکم و الگوی کاشت، نشان داد که بیشترین عملکرد بذر و موسیلاژ در تراکم 80 بوته در متر مربع همراه با الگوی کشت جوی و پشته ای به دست آمد. عدم تاثیر معنی دار الگوی کاشت و تراکم بر وزن دانه نشان می دهد که بالنگو می تواند شرایط محیطی را به خوبی تحمل نماید که این یکی از ویژگی های مهم برای انتخاب و توسعه کاشت گیاهان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1116

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHESHTI S. | REZAIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19329
 • دانلود: 

  18788
کلیدواژه: 
چکیده: 

A 40-year-old woman who has worked in a wool factory came to the emergency room with severe swelling of her face and eyelids since two days before. She had also difficulty in swallowing. She was hospitalized and appropriate treatment was started. On the third day of hospitalization, although she got generally better, she developed ulceration of her left eyelid. The treatment was continued and she was discharged in good health after seven days of treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 19329

دانلود 18788 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25 (ویژه نامه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  19-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  7460
 • دانلود: 

  1251
چکیده: 

رفتار تورمی معمولا در خاک هایی مشاهده می شود که به اندازه لازم ذرات ریزدانه رسی داشته باشند. تمایل به جذب آب در این ذرات و تغییر در رطوبت طبیعی خاک در اثر تغییر آب و هوای محل، موجب می شود که خاک گاه تا حد درصد رطوبت حد پلاستیک مرطوب شده و سپس تا پایین تر از حد انقباض، رطوبت خود را از دست دهد. جذب رطوبت باعث ازدیاد حجم خاک و از دست دادن آن، باعث انقباض و کاهش حجم خاک می شود. تغییرات حجمی ناشی از تغییر درصد رطوبت خاک، باعث وارد آمدن خسارت به سازه های موجود در سطح خاک می شود. این نشان دهنده اهمیت مطالعات لازم برای شناسایی رفتار تغییر حجم و فشار تورمی خاک های ریزدانه است. پتانسیل تغییر حجم به طور مستقیم به میزان فعالیت کانی رسی غالب در خاک و به عبارت دیگر به پلاستیسیته خاک بستگی دارد. در کنار مجموعه عواملی که بیان کننده ترکیبات خاک هستند، مجموعه عوامل محیطی نیز در آزاد شدن این پتانسیل موثرند. در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی میزان تاثیر خصوصیات پلاستیک خاک، شرایط تراکم و درصد رطوبت، 5 نمونه خاک ریزدانه رسی با شاخص خمیری 10 تا 50 درصد مطالعه شد. مطالعات کانی شناسی و تجزیه شیمیایی همراه با آزمایش تورم آزاد بر روی نمونه های متراکم شده از خاک های مورد مطالعه، انجام شده است. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که عواملی مانند نوع کانی رسی، کاتیون های جذب شده به ذرات رس، دامنه خمیری، درصد رس، درصد رطوبت، چگالی و تراکم، مقدار تورم آزاد خاک متراکم شده را تحت تاثیر قرار می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 7460

دانلود 1251 استناد 1 مرجع 0
strs
همکاران: 

محمدحسین-حمیدی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1386
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

احراز هویت دوگانه به روز ترین روش تامین امنیت دسترسی به منابع شبکه می باشد. این روش در عین سادگی و کم هزینه بودن، امنیت دسترسی به منابع رایانه ای را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد. این طرح راهکاری را ارائه خواهد داد که با بهره گیری از مزایای احراز هویت دوگانه روشی مقرون به صرفه جهت پیاده سازی انبوه این نوع از احراز هویت در سطح کشور ارائه خواهد کرد. از آنجایی که بیش از90 درصد از سیستم های احراز هویت در داخل و حتی خارج از کشور بر مبنای کلمات عبور ثابت، قابل استفاده مجدد و قابل حدس مورد استفاده قرار می گیرند که این مساله خود بزرگترین مشکل امنیتی در مورد آنها تلقی می شود. به دیگر سخن، با افزایش امنیت تمامی بخش های جانبی مرتبط با فرآیند احراز هویت نیز نمی توان این ضعف ذاتی سیستم های سنتی را نادیده انگاشت. در این پروژه مطالعات اولیه روی روش های احراز هویت دوگانه انجام و یکی از این روش ها به صورت نرم افزاری پیاده سازی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1380
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
چکیده: 

مطالعه فوق یک مطالعه رتروسکوپتیو بوده که در مرکز تحقیقات ناباروری رویان انجام گرفته است.بیماران منتخب مربوط به آغاز سال 1377 تا اواخر سال 1379 می باشند. گروه Tubal factor به عنوان گروه کنترل برگزیده شده اند. 33 بیمار مبتلا به PCO که قبلا حداقل 6 بار تحریک تخمک گذاری باکلومیفن سیترات قرار گرفته بودند با 76 بیمار مبتلا به نازایی بدلیل عامل لوله ای، از نظر نتایج IVF، مقایسه می شوند. در این مطالعه فقط سیکل اول IVF تحت بررسی قرار گرفته است.جهت استنباط آماری از آزمونهای پارامتری Fisher’s exact test, K2, Anov, T.student و در صورت نیاز از آزمونهای Non parametical (K.W) استفاده شده است.پروتکل انتخابی: long protocol (بوسرلین HMG/)بیماران مبتلا به PCO در این مطالعه دارای متوسط سنی کمتر از (4.2±28.5 در مقابل 5.3±32 روز)، مدت زمان فاز فولیکولی از شروع HMG تا HCG بیشتر (2.8±12.3 در مقابل 3.2±10.9 روز)، بروز OHSS بیشتر (17.6% در مقابل 2.7%) و pregnancy rate/Embryo transfer بیشتری (20% در مقابل 1.4%) نسبت به گروه کنترل می باشند (P<0.05).اما در موارد زیر اختلاف واضحی بین دو گروه وجود ندارد: طول مدت گرفتن GnRHa تا شروع HMG (13.3 در مقابل 12.6)، وجود cyst بعد از دریافت بوسرلین (12.1% در مقابل 23%)، درصد موارد تخلیه cyst (3.03% در مقابل 10.5%)، تعداد آمپول HMG مصرفی (31.8% در مقابل 29.09)، تعداد oocyte بدست آمده (7.6 در مقابل 6.7)، تعداد جنین تشکیل شده در هر فرد (5.1 در مقابل 4.6)، تعداد جنین انتقال یافته در هر نفر (2.7 در مقابل 3.06) و cancel سیکل (0 در مقابل 5.9).در این مطالعه، فرض 1 (برابر بودن میزان P.R/E.T در دو گروه) رد شد و فرض 2 (بیشتر بودن میزان OHSS در گروه PCO نسبت به (Tubal factor تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5 (119)
 • صفحات: 

  375-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  735751
 • دانلود: 

  394428
چکیده: 

During the past decades, hydrogels have been introduced suitable as novel materials for a variety of applications such as biomedical engineering, sanitary products, agriculture, bioseparation, enhanced oil recovery, etc. They have been successfully used as superabsorbent materials and in drug delivery, cell encapsulation and tissue repair due to their high water content and consequent biocompatibility. Considering the fact that water retention in the hydrogels provides a suitable drug diffusion pathway; many hydrogel-based networks have been designed and fabricated as intelligent carriers of drugs. The rate and degree of hydrogel swelling are the most important parameters which control the release patterns of solvents and drugs from these polymeric networks. Therefore, the precise account of hydrogel behaviour as well as mathematical description of equilibrium swelling, dimensional changes due to solvent uptake, desorption and drug release profiles were the main objectives in many investigations. The objective of this manuscript is to give a brief review on existing mathematical models and theories in the field of hydrogel swelling as well as the description of the drug release mechanism from swelling-controlled networks. The most important properties of hydrogels relevant to their swelling behaviour as well as kinetics and thermodynamic of swelling are also presented.

آمار یکساله:  

بازدید 735751

دانلود 394428 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION WAS CONDUCTED THROUGH A SERIES OF DESIGNED TESTS TO QUANTIFY AND TO OPTIMIZE A POLYACRYLAMIDE HYDROGEL STRUCTURE. THE HYDROGEL WAS PREPARED THROUGH THE VARIOUS CONCENTRATIONS OF SULFONATED POLYACRYLAMIDE (AN125VLM) AND CHROMIUM TRIACETATE AS A CROSSLINKER. THE TESTS WERE OUTLINED BASED ON CENTRAL COMPOSITE DESIGN (CCD) TO MEASURE AND TO EVALUATE THE RELATIONSHIPS BETWEEN swelling AND RHEOLOGICAL AS STRUCTURAL PROPERTIES OF THE HYDROGEL. EXPERIMENTAL RESULTS SHOWED THAT THE OBTAINED HYDROGEL AT 26340 PPM CONCENTRATION OF COPOLYMER AND 3160 PPM CONCENTRATION OF CHROMIUM TRIACETATE, HAVING ELASTIC MODULUS OF 30 KPA AND A SALT SENSITIVITY OF 0.56, COULD BE SELECTED AS AN APPROPRIATE SAMPLE FOR FIELD OPERATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
litScript