نتایج جستجو

31938

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3194

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

LETAFATI POUYA | RAHMANTALAB SAMAYEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PERHAPS THE MOST PRESSING ENVIRONMENTAL ISSUE TODAY IS GLOBAL WARMING. IT HAS BECOME CLEAR THAT GLOBAL WARMING IS TAKING PLACE AT A FASTER RATE THAN PREVIOUSLY BELIEVED. FURTHERMORE, IN ALL OVER THE WORLD WE ENCOUNTER WITH RESTRICTIONS ON ELECTRICITY CONSUMPTION. ALSO AVAILABLE SOURCES ARE NOT ECONOMICAL AND ARE HIGHLY COST FOR CONSUMERS. IT IS THEREFORE NECESSARY TO ADDRESS energy USE, WORLDWIDE, AS A PRIORITY. THE AIM OF sustainable BUILDING IN RESPECT OF energy IS TO ENABLE THE OCCUPANTS OF A BUILDING TO MAINTAIN AND, IF POSSIBLE, IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE, USING RENEWABLE energy SOURCES, WHILE PRODUCING THE LEAST POSSIBLE AMOUNT OF CO2 EMISSIONS. THERE ARE VARIOUS SOURCES OF RENEWABLE energy SUCH AS SOLAR THERMAL, WIND energy, PHOTOVOLTAIC AND ETC. THIS PAPER PRESENTS THESE RENEWABLE SOURCES. BASIC FOCUS IS ON THE BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC (BIPV) SYSTEMS, WHICH, CAN BE DESIGNED AS AESTHETICALLY INTEGRATED BUILDING COMPONENTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6826
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6826

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSAIN MD. FARUQUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17050
 • دانلود: 

  10908
چکیده: 

Please click on PDF file in Persian to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 17050

دانلود 10908 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BOJNEC S. | PAPLER D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7109
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7109

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش تولید کننده مواد غذایی کشور نه تنها مصرف کننده انرژی است بلکه مهمترین عرضه کننده انرژی نیز محسوب می شود. نظر به اینکه بخش کشاورزی از یک طرف با محدودیت منابع تولید روبرو بوده و از سوی دیگر تامین کننده امنیت غذایی جمعیت در حال رشد می باشد، باید تعادل و توازنی بین جریان برداشت و بهره برداری از منابع تولید و تولید محصولات کشاورزی ایجاد شود. در مطالعه حاضر جهت تدوین سیستم کارآمد انرژی در محصولات عمده زراعی استان خراسان به نحوی که موضوع پایداری کشاورزی ملحوض شده باشد از شاخص کارآیی انرژی در چارچوب برنامه ریزی کسری استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که یک رابطه معکوس بین شاخص کارایی انرژی و بازده برنامه ای وجود دارد. بدین معنی که با اولویت دادن به بهینه سازی انرژی، از مقدار بازده برنامه ای کاسته شده و محصولاتی در الگوی کشت قرار می گیرند که دارای کارایی انرژی بالاتر می باشند و بالعکس. با توجه به شاخص کارایی انرژی محصولات مورد بررسی، تولید برخی از محصولات، از جمله گوجه فرنگی و خربزه در جهت ناپایداری و تولید محصولاتی مانند گندم، جو، عدس، چغندرقند و سیب زمینی در جهت پایداری کشاورزی است.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در این مقاله مساله برنامه ریزی انرژی پایدار با توجه به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی پایداری مدلسازی شده است. توسعه ظرفیت نیروگاه ها به نحوی مدلسازی شده است که کمترین هزینه منابع آبی برای تولید الکتریسیته نیاز باشد و میزان انتشارگازهای گلخانه ای تولیدی کنترل شود. از طرف دیگر سطح پذیرش اجتماعی برنامه توسعه ظرفیت نیروگاهی، باید برآوردکننده حداقل سطح پذیرش قابل قبول دولت در هر یک از دوره های برنامه ریزی باشد. عدم قطعیت موجود در مساله، با تولید سناریوهایی در قالب رویکرد تصادفی p-استوار پوشش داده شده است، در این رویکرد ضمن حداقل کردن متوسط هزینه های تمام سناریوها، مقدار تاسف برای هر سناریو از سطح p بیشتر نخواهد شد و استواری جواب ارائه شده در سطح p حفظ می شود. مدل پیشنهادی برای یک مطالعه موردی از بخش انرژی ایران پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از رویکرد تصادفی p-استوار می توان با اندک افزایشی در متوسط هزینه های برنامه ریزی انرژی، برای هر یک از سناریوها جوابهایی با اختلاف کم از مقادیر بهنیه آنها به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HAMMOND G.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  304-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5106
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5106

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

AZIZI M. | ASOUDEH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS STUDY EXPLORES THE QUESTION OF HOW sustainable energy DEVELOPMENT-SPECIFICALLY, DECENTRALIZED RENEWABLE energy TECHNOLOGIES - CAN COMPLEMENT AND BENEFIT FROM THE GOAL OF INCREASING WOMEN’S ROLE IN DEVELOPMENT. MANY OF THE EXAMPLES GIVEN IN THE PAPER DRAW ON CONTRIBUTIONS TO AND THINKING DEVELOPED IN CONNECTION WITH ENERGIA NEWS, THE NEWSLETTER OF THE INTERNATIONAL NETWORK ON WOMEN AND energy.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

MASARAT M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  71539
 • دانلود: 

  33151
چکیده: 

Iran is facing large challenges in the area of energy policy. In order to illuminate these challenges and the problems and possibilities, which are present, firstly, the current energy consumption patterns have been analyzed in Iran as well as the energy policy of the Iranian government. Based on this analysis, the alternative concepts have been then formulated for Iran`s future energy. The increase in energy usage in Iran is distinctly out of proportion with the development of economic productivity. Negative structural characteristics of this system are: first, an above average energy intensity; second, an increase in energy consumption in the traffic sector; third, a high growth rate in usage of electric energy; and lastly, an above-average amount of stress to the environment. Traditionally, Iran`s energy policy has focused on satisfying the growing demand for energy by oil and, in the last fifteen years, by successively expanding natural gas. However, the further development of the natural gas supply only makes sense within the context of a holistic energy policy, which takes into account the principles of sustainable development. In the short term, such a policy would take advantage of both considerable energy saving techniques, as well as potential renewable energy sources. In the long term, such a policy would strive for the complete transfer to renewable energy sources and technology.

آمار یکساله:  

بازدید 71539

دانلود 33151 استناد 455 مرجع 444
نویسندگان: 

KISS A.A. | DIMIAN A.C. | ROTHENBERG G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  348
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9038
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9038

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript