نتایج جستجو

3929

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

393

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بزرگ اصل موسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی صالح | منتصری مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3 (پیاپی 56) ویژه مهندسی عمران
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

سیستم های مخازن ذخیره دارای نقش اساسی در کنترل آب های سطحی و تامین آب موردنیاز کشاورزی، شرب، تولید برق و ... می باشند به همین دلیل مطالعه دقیق رفتار این سیستم ها به منظور تامین آب مورد تقاضا به صورت رضایت بخش ضروری می باشد، بررسی رفتار مخازن ذخیره به ویژه در سال های کم آبی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد، بطوری در دوره های بحرانی همواره آب تامین شده توسط مخازن کمتر از مقدار تقاضا می باشد. این تحقیق به بررسی عملکرد مخازن درون سالی و برون سالی تحت مقادیر مختلف آسیب پذیری در دوره های بحرانی می پردازد. برای تعیین عملکرد بهینه سیستم های ذخیره، شاخص پایداری و برای تحلیل مخزن روش SPA اصلاح شده، مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی عملکرد مخازن تحت مقادیر مختلف آسیب پذیری در سایت های مورد مطالعه نشان می داد که در سیستم های مخازن ذخیره درون سالی اعمال محدودیت در رهاسازی آب در دوره های بحرانی اگر به اندازه 25% مقدار تقاضا موردنظر باشد سیستم ذخیره عملکرد بهینه خواهد داشت و این موضوع در سیستم های برون سالی زمانی اتفاق می افتد که شاخص آسیب پذیری (اعمال محدودیت) 35% الی 40% باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 269 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  661-674
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

ارزیابی پایداری کشاورزی و شناخت نقاط قوت و ضعف آن این قابلیت را دارد تا در هر منطقه به قانونگذاران در اتخاذ سیاست ها و راهبردهای متناظر با وضعیت کنونی کمک نماید. هدف این پژوهش، ارزیابی پایداری کشاورزی ایران از طریق سنجه های کشاورزی پایدار در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فنی و سیاستی بود. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایداری(ICSA) و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سطح کلی پایداری کشاورزی طی بازه زمانی 1384 تا 1394 تعیین شد. نتایج نشان داد شاخص ترکیبی پایداری در ایران با میانگین521/0، در وضعیت پایداری قرار دارد و روند این شاخص طی سال های مورد بررسی از 41/0 تا 65/0 با نرخی معادل 15/4 افزایش یافته است. استان های فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب با مقدار 683/0، 653/0 و 625/0 بهترین وضعیت پایداری و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به ترتیب با مقدار 348/0، 374/0 و 397/0 ضعیف ترین پایداری کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. با توجه به سطح متوسط پایداری کشاورزی لازم است متولیان بخش کشاورزی با سرمایه گذاری بر روی زیرساخت های تولید از جمله بذر، کود، استفاده از سیستم های نوین آبیاری و روش های مناسب کشاورزی در جهت توسعه پایدار کشاورزی گام بردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SPIEKERMAN KLAUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11479
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11479

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

INES OMANN | SPANGENBERG JOACHIM H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7612
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7612

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اصغری سیدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  33-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

بحران افول محیط زیست از جمله عواملی بوده که مسئله چگونگی پایدارسازی توسعه را، با در نظر گرفتن محدودیت ها، به وجود آورده است. اما در تلاش برای پاسخ گویی به این مسئله، این سوال مطرح می شود که از میان دو حوزه اقتصاد و اکولوژی، نظر کدام یک باید مبنای سیاست گذاری در زمینه توسعه پایدار قرار گیرد؟ و اینکه آیا پایداری توسعه را مقید می کند؟ هدف مقاله این است که ضمن تبیین زمینه پیدایش این مسائل، پاسخ آنها را بیابد. روش مورد استفاده، تحلیل و تبیین و استنباط لوازم نظریه ها و مقایسه آنها بود؛ به این ترتیب که در آغاز، مفاهیم یا معیارهای پایداری در چند حوزه تاثیرگذار تخصصی، تحلیل و تبیین شد تا اهمیت مفهوم اکولوژیک پایداری در جریان توسعه پایدار روشن شود. سپس به استنباط لوازم نظریه های مهم در علم اکولوژی نظریه اوج، نظریه اکوسیستم، و نظریه اکولوژی روادار و مقایسه آنها پرداخته شد. در نهایت تحلیل و تبیین نظریه های جدید اقتصادی پایداری و استنباط لوازم و نتائج آنها برای پایداری انجام شد. نتائج نشان داد که: 1. در ارتباط با توسعه پایدار، دو حوزه تخصصی اکولوژی و اقتصاد در تعیین معیار پایداری تعیین کننده تر بوده اند؛ 2. پایداری برآمده از نظریه اکوسیستم، توسعه را مقید می کند؛ 3. نظریه اکولوژی روادار نمی تواند طبیعت را نرم یا معیاری برای توسعه بداند؛ 4. مفهوم رقیق نظریه روادار از پایداری، توسعه را عمدتا نامقید باقی می گذارد؛ 5. پایداری در توسعه پایدار، اکنون دیگر مفهومی عمدتا اقتصادی شده است؛ 6. پایداری شدید ظرفیت قابل ملاحظه ای برای تقیید توسعه دارد، اما پایداری خفیف چنین نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

بصیرت (مدیریت)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  7-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

در پاسخ به تقاضاهای روز افزون، ناشی از افزایش جو رقابتی در بازارهای ملی و بین المللی، سازمان ها در تمام دنیا با استفاده از روش های بهبود می کوشند تولید کالا یا خدمات خود را ارتقا دهند. بر این اساس برنامه ها و اقدامات بهبود فرآیند، در حوزه بهبود مستمر، مهم ترین ابزار مدیریت برای توسعه عملکرد عملیات و در نهایت حرکت به سمت تعالی سازمانی است. اقدامات، برنامه ها و تکنیک های بهبود فرآیند، از همان روزهای ابتدایی اجرا، اثرات مثبت فوق العاده و بارزی بر عملکرد و نتایج فرآیندها از خود نشان می دهند، ولی در مراحل بعدی و طی مدت کوتاهی به علت عدم پایداری یا به اصطلاح برگشت فرآیندهای بهبود یافته، دوباره افت می کنند.هدف اصلی این مقاله معرفی و رتبه بندی عوامل پایداری فرآیندهای بهبود یافته در فرآیندهای ساخت و تولید در سازمان های ایران، در قالب ارایه مدل پایداری است.برای دستیابی به هدف تحقیق ابتدا عوامل موثر بر پایداری اقدامات بهبود فرآیند به شیوه مطالعات کتابخانه ای از تئوری ها استخراج و سپس عوامل پایداری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره از قضاوت خبرگان تعیین گردیده و در نهایت تحلیل خوشه ای بر روی داده های به دست آمده از مطالعه موردی بر روی شرکت های برتر ایران، عوامل اصلی مدل پایداری را آشکار کرده است.نتایج تحقیق مبین آن است که؛ موفقیت و پایداری برنامه های بهبود فرآیند، مانند استفاده از تکنولوژی جدید، نصب ماشین آلات و تجهیزات نو، تغییرات در دستورالعمل ها و روش های اجرای فرآیند در شرکت های مورد مطالعه، نتیجه حضور عوامل پایداری شامل تعهد و حمایت مدیریت سطح عالی از بهبود، استانداردسازی فرآیندها، سیستم رسمی برای ثبت و حل مشکلات فرآیند، تماشا یا کنترل دیداری فرآیند، ارزیابی عملکرد و پاداش و درک روشن از لزوم بهبود بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  170
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1423-1432
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAO N.H. | ROGERS P.P.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  439-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5288
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5288

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  7140
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE ESTABLISHMENT AND FORMING OF CITIES, VILLAGES AND AREAS WHICH ARE SUSTAINABLE IN TERMS OF ECONOMY, ENVIRONMENT AND SOCIETY WHICH HAVE THE ABILITY TO FIGHT CHALLENGES SUCH AS POPULATION GROWTH, MIGRATION, AND CLIMATE CHANGE IS CONSIDERED ONE OF THE MOST DIFFICULT RESPONSIBILITIES OF THIS CENTURY. SOCIAL sustainability HAS BEEN SOMEWHAT OVERLOOKED AS ONE OF THE THREE BASIC COMPONENTS OF sustainability WITHIN SUSTAINABLE DEVELOPMENT ISSUES WITH PRIORITY GOING TO ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES. SOCIAL sustainability REFERS TO THE WAY IN WHICH PEOPLE, NEIGHBORHOODS AND COMMUNITIES INTERACT AND LIVE TOGETHER FOR THE SAME PURPOSE. (COLANTONIO & DIXON, 2009). IN REALITY, SOCIAL sustainability COMBINES THE DESIGN OF THE PUBLIC ARENA WITH THE SOCIAL REALM AND LOOKS FOR THE INFRASTRUCTURE THAT WILL SUPPORT SOCIAL, CULTURAL AND PUBLIC LIFE AND THE DEVELOPMENT OF PLACES FOR HUMAN EVOLUTION. SCHOOL AS THE MAIN FOUNDATION FOR THE DESIGN AND FORMATION OF NEIGHBORHOODS WILL BE USED IN THIS RESEARCH, INTRODUCING A STRATEGY FOR DEVELOPING A PLACE FOR HUMAN EVOLUTION WITH AN INCREASING LEVEL OF INTERACTION AND POPULAR PARTICIPATION IN THE FORM OF A UNIFIED EDUCATIONAL PROGRAM WHICH INCLUDES ALL SECTIONS. THE PRESENT STUDY USES A DESCRIPTIVE-ANALYTIC METHOD TO DESCRIBE THE STATUS OF SOCIAL SCHOOLS IN THE FORMATION OF SOCIAL sustainability AND BY PRESENTING A PROPOSAL FOR THE DESIGN OF SOCIAL SCHOOLS AS A LEARNING COMPLEX TO PROVIDE A SAMPLE IN THE CITY OF BAHARESTAN IN ISFAHAN.

آمار یکساله:  

بازدید 7140

دانلود 0
litScript