نتایج جستجو

40029

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4003

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

KOSYAN R.D. | DIVINSKIY B.V. | KRYLENKO M.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

1. INTODUCTION: THE ULTIMATE PURPOSE OF sediment TRANSPORT STUDIES IS THE PREDICTION OF BOTTOM RELIEF IN THE ZONE OF ACTIVE WAVE EFFECT ACCOMPANIED BY TRANSPORT OF SIGNIFICANT SAND VOLUMES. THE ENERGETIC LONGSHORE CURRENTS INDUCED BY THE OBLIQUE WAVE APPROACH, TRANSPORT LARGE AMOUNTS OF SAND LIFTED BY WAVES FROM THE SEA BOTTOM. THIS MASS sediment TRANSPORT AND ITS LONGSHORE VARIATIONS FINALLY DETERMINE THE SHORE-LINE CONFIGURATION AND THE LOCATION OF ACCUMULATIVE AND EROSION AREAS ON THE UNDERWATER SLOPE…..

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

Over the last years, artificial intelligence models have been widely and successfully applied in many fields. In the present study, the efficiency of adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), SVM (Support Vector Machine) and Least Squares Support Vector Machines (LS-SVM) have been investigated to estimate the sediment concentration in four gauging stations, namely Jangaldeh, Nodeh, Arazkoosh, and Gazaghly along the Gorganrood River in Golestan province, Iran. The models were defined based on the five different combinations of the river flow and precipitation using time lags from 0 to 2 previous days. The results showed that the LS-SVM model with simplex search procedure had a better performance than the grid search method. Meanwhile, the results obtained from ANFIS model which estimated sediment concentration in Jangaldeh, Nodeh, Arazkoose and Ghazaghli stations with MEF Error of 5. 3, 13. 4, 4. 8 and 2. 8 percent, respectively, suggested a higher performance than other models. Overall, at all stations except Gazaghly, considering the antecedent flow with two-day time lag as the input data of the model increased the error magnitudes. Furthermore, the rainfall of the same day and one-day time lag could only enhance the efficiency of the model at Arazkooseh station.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  423-432
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

گروهی از آلاینده ها متصل به ذرات خاک می باشند، در این حالت انتقال و سرنوشت این مواد در محیط زیست توسط فرآیند فرسایش خاک تعیین می گردد. مغذی شدن، کاهش اکسیژن و بالا رفتن غلظت عناصر غذایی (فسفر و نیتروژن) مخازن، کانال ها و سایر منابع آب از مهمترین عواقب آلودگی آب ها می باشند. فسفر از یک سو جزء عناصر حیاتی در رشد و نمو جانداران بوده و از سوی دیگر از عوامل مهم در آلودگی منابع آب و مغذی شدن آنها به شمار می آید. وارد شدن مقدار زیادی فسفر به رودخانه طی بارندگی بر کیفیت منابع آب پایین دست اثر سویی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی هدررفت فسفر و برآورد غلظت لحظه ای این عنصر به وسیله داده های دبی و غلظت رسوب در حوزه آبخیز کجور واقع در استان مازندران انجام شده است. حداقل و حداکثر غلظت فسفر در این پژوهش به ترتیب 0.26 و 1860.64 گرم در لیتر اندازه گیری شد. نتایج همچنین نشان داد که برآورد مقدار غلظت فسفر به وسیله مقدار دبی امکان پذیر نبود در حالی که با داشتن غلظت رسوب معلق می توان با ضریب همبستگی و خطای تخمین به ترتیب 94 و 23 درصد مقدار فسفر همراه رسوبات را به دست آورد. نتایج پژوهش حاضر به روشنی گواهی بر توانایی مناسب روابط به دست آمده در برآورد غلظت فسفر در حوزه آبخیز مذکور و سایر مناطق با شرایط مشابه به منظور ارتقاء برنامه ریزی های حفاظت آب و خاک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

آگاهی از نوع، میزان و نحوه انتقال بار رسوبی در مقیاس های زمانی و مکانی متفاوت، به منظور پایش رفتار هیدرولیکی کانال و جریان متاثر از فعالیت های معدن کاوی و مدیریت مناسب تر برداشت شن و ماسه ضروری است. حال آن که ابعاد مختلف تاثیر بهره برداری معادن شن و ماسه و تغییرپذیری آنها در مقیاس های زمانی و مکانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معادن واز علیا با برداشت شدت کم و به صورت سنتی، واز سفلی با برداشت نیمه صنعتی و با استفاده از ماشین آلات نیمه سنگین و معدن آلش رود با برداشت صنعتی و با استفاده از ماشین آلات سنگین در استان مازندران بر میزان غلظت بار معلق به صورت ماهانه از بهمن 1390 تا دی 1391 پرداخته است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مقدار غلظت بار معلق در بالادست معدن واز علیا در ماه های خرداد، آذر، بهمن و اسفند به ترتیب 40، 5، 23 و 75 درصد در معدن واز سفلی در ماه های فروردین، مرداد و بهمن به ترتیب 2، 12 و 36 درصد و در معدن آلش رود نیز در ماه های اردیبهشت، خرداد و اسفند به ترتیب 71، 50 و 94 درصد نسبت به پایین دست افزایش و در دیگر ماه ها کاهش یافت. لذا مقدار غلظت بار معلق در شرایط فعالیت معدن و شدت برداشت، افزایش بیشتری نسبت به قبل از معدن داشت. همچنین، دامنه اثر محدود و حداکثر در حدود چند صد متری محل برداشت بر غلظت رسوبات معلق و قاعدتا هم زمان با مدت برداشت نیز مورد تائید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 53 استناد 1 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

در تحقیق حاضر میزان تولید روان آب و رسوب حاصل از بارندگی ایجاد شده از دستگاه باران ساز (با شدت 52 میلیمتر در ساعت و با دوره بازگشت 20 ساله) در حوزه آبخیز لاویج مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تهیه نقشه های طبقات شیب، لیتولوژی، ژئومرفولوژی و کاربری اراضی- نقشه واحدهای کاری بدست آمد و در هر واحد کاری به تعداد 3 نمونه خاک و سه نمونه از روان آب و رسوب بدست آمد و تجزیه تحلیل های آزمایشگاهی انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر مقدار روان آب درواحد کاری شماره 15 با کاربری مرتع حاشیه روستا و طبقه شیب 15 تا 30 درصد و حداکثر مقدار رسوب در واحد کاری شماره 10 با کاربری مرتع حاشیه روستا و طبقه شیب 15 تا 30 و سازند شمشک بوقوع پیوسته است. همچنین کمترین مقدار روان آب و رسوب در واحدکاری شماره یک با کاربری مرتع حاشیه روستا و طبقه شیب 12 تا 15 درصد و سازند الیکا ایجاد گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

غلظت کشنده رسوب معلق رودخانه سفید رود طی 4 روز (LC50 96h) بر روی بچه ماهی ازون برون 5g-3 (Acipenser stellatus) در تابستان 1384 بررسی شد. آزمایش با 5 تیمار، 3 تکرار و یک شاهد در آکواریومهای 20 لیتری و 10 عدد بچه ماهی در هر آکواریوم انجام شد. بر اساس نتایج، LC50 96h رسوب معلق بر روی بچه ماهی ازون برون  8538.86 mg/Lو میزان LC50 24h نیز 74267.7 mg/L محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 164 استناد 1 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

غلظت مواد معلق رودخانه ای که در ایستگاه های هیدرومتری به روش های مستقیم و سنتی اندازه گیری می شوند در اغلب موارد زمان بر و پر هزینه بوده و در حالی که در پاره ای از مواقع با خطاهای انسانی توام می باشند غالبا در مقیاس زمانی و مکانی به صورت ناپیوسته محاسبه و ثبت می گردند. در این راستا، استفاده از انعکاس طیفی داده های ماهواره ای خصوصا تصاویر MODIS به دلیل در دسترس بودن و تصویر برداری روزانه می تواند ابزار مناسبی جهت برآورد غلظت رسوبات معلق رودخانه ای باشد. در این تحقیق، همبستگی میان بازتاب طیفی باندهای تصاویر سنجنده مودیس (باندهای قرمز و مادون قرمز هر یک به تنهائی و همچنین نسبت باندی بین آن ها) با غلظت رسوبات معلق رودخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط، از آمار غلظت رسوبات معلق ایستگاه ملاثانی در یک دوره زمانی نه ساله (سال های 1382 تا 1390) و تصاویر مودیس روزانه همزمان با آن ها (باندهای قرمز و مادون قرمز با قدرت تفکیک مکانی 250 متر) استفاده شده است. به منظور شناخت از ارتباط میان داده ها، ابتدا همبستگی میان کلیه تصاویر و غلظت رسوبات معلق همزمان با آن ها برای کل دوره آماری (تمامی فصول سال با یکدیگر) بررسی گردید که نتایج آن همبستگی پائین داده ها را نشان داد. در مرحله بعد داده های مربوط به فصل مرطوب (ماه های آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین) دوره آماری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج گرفته شده از آن حاکی از همبستگی بالای بین بازتاب طیفی باند قرمز و غلظت رسوبات معلق بود (درصد r=88). به منظور ایجاد یک رابطه رگرسیونی انواع روابط خطی و غیر خطی مورد بررسی آماری قرار گرفت و سرانجام یک رابطه خطی با داشتن آماره های مناسب 43=F، Sig.=0، R2=0.77) واسنجی گردید (15n=، b=0.242، a=1.27) رابطه رگرسیونی محاسبه شده سپس با استفاده از روش LOOCV مورد ارزیابی قرارگرفت (درصد 26RRMSE= و 55 mg/l=RMSE). لازم به ذکر است که علی رغم کم بودن تعداد داده های غلظت رسوبات معلق رودخانه (در مقایسه با اغلب تحقیقات مشابه انجام شده)، وجود مشکلات تصویری (ابرناکی، ریز گردها) و همچنین برخی عوامل ﺗﺄثیر گذار در بازتاب طیفی رودخانه کارون با این حال، نتایج به دست آمده بیانگر کارائی مناسب این تصاویر در تخمین روزانه غلظت رسوبات معلق در رودخانه های بزرگ است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  249-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

بازتاب طیفی سنجش از راه دور اندازه گیری شده توسط سنسور های ماهواره ای، یک جایگزین سریع و رویکرد اقتصادی برای ارزیابی غلظت رسوب معلق در اقیانوس ها، دریا ها، رودخانه ها و آب های ساحلی است. بر همین اساس در این تحقیق از ترکیب اطلاعات به دست آمده از تصاویر ماهواره ای و یک مدل شبکه عصبی پایه شعاعی، جهت برآورد غلظت بار معلق رودخانه ای استفاده شد. داده های میدانی غلظت رسوب معلق، دبی جریان و بازتاب باند یک و نسبت بازتاب باند دو به یک سنجنده مادیس، به عنوان ورودی به شبکه عصبی معرفی شدند، همچنین یک مدل رگرسیون خطی چندمتغیره برای ایجاد ارتباط میان غلظت رسوب معلق و بازتاب رسیده به سنجنده استفاده شد. در نهایت نتایج حاصل از شبکه عصبی با نتایج حاصل از رگرسیون و منحنی سنجه رسوب مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده، مدل شبکه عصبی مصنوعی با ورودی باند یک و دبی جریان با RMSE برابر 19/0، عملکرد بهتری را نسبت به دو روش رگرسیون و منحنی سنجه رسوب با RMSE به ترتیب برابر 21/0 و 29/0 دارا است.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOBASHERI MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16835
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Collecting information on suspended sediments concentration (SSC) in coastal waters and estuaries is vital for proper management of coastal environments. Traditionally, SSC used to be measured by time consuming and costly point measurements. This method allows the accurate measurement of SSC only for a point in space and time. Remote sensing from air-borne and space-borne sensors have proved to be a useful method for such studies as it provides an instantaneous and synoptic view of sediments that would otherwise be unavailable. The reason for success of remote sensing in such surveys is the strong positive relationship that exists between SSC and remotely sensed spectral radiance. This spectral radiance could be in the sun reflected and/or scattered or thermal terrestrial wavelength band. To find an algorithm relating SSC to spectral radiance over Bahmansheer River estuary at the North-West of Persian Gulf, a three-month field measurement (April to June 2003) was conducted while we had MODIS sensor on board of Terra over-passed the scene simultaneously. Ninety samples in fifteen trips were collected. Also the environmental parameters such as atmospheric visibility, air and water temperature, current direction and speed at the sampling point, wind speed and humidity were measured simultaneously. A close correlation between tide and SSC was observed. It is found that in the flood, the width of the turbid area at the estuary decreases while in the ebb, the suspended sediment distribution extends to the deeper region. Change detection by comparison between a base image of high tide/low tide conditions and any image could be used as a tool for detection of tidal conditions. This would be a powerful tool for monitoring erosion at the coastal area and estuaries.

آمار یکساله:  

بازدید 16835

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHBANI M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS A: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  557-567
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22945
 • دانلود: 

  14856
چکیده: 

The main concern of this investigation is to evaluate the ability of the Delft3D- ow package in studying the distribution of suspended sediment concentration (SSC) over the depth in the Dithmarschen Bight. The area consists of tidal channels and tidal ats, with a prevailing semi-diurnal tide, and is tidally dominated. Required eld data were prepared using the data collected by a transmissometer and a mechanical sampler. A factor of two of the measured SSC was used to evaluate the performance of the model, and some dissimilarity was found between the modeled and measured SSC. To verify the reason, two comparing procedures were carried out. First, evolutions of the vertical pro le of the SSC from the model and the eld were prepared and compared. In another procedure, snapshots of the distribution of SSC during dierent phases of a tidal cycle were prepared for both model results and eld data. It was found that the predicted SSC values are in good agreement with eld data during the periods of ood phase and low slack water. However, spatial dissimilarities are observed during the periods of high slack water and the ebb phase. Aninsucient supply of sediment from the tidal at predicted by the model was considered to be responsible.

آمار یکساله:  

بازدید 22945

دانلود 14856 استناد 0 مرجع 0
litScript