نتایج جستجو

9921

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

993

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

افشارمنش غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (9)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های ذرت شیرین آزمایشی به مدت یک سال زراعی در سال 1386 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت به مرحله اجرا رسید. تعداد 8 هیبرید ذرت شیرین و خیلی شیرین شامل EX08716636، Obsession، Harvest Gold، Chase، Temptation، Challenger، Basin، وPower House  به همراه هیبرید شاهد KSC403su در دو تاریخ کاشت 31 مرداد ماه و 15 شهریور ماه کشت شدند. آزمایش با استفاده از کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مرحله اجرا رسید که در آن تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی شامل دو سطح و هیبرید ها به عنوان عامل فرعی در 9 سطح مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین تولید بلال سبز در مرحله برداشت اقتصادی از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه حدود 27.54 تن در هکتار بود. تاریخ کاشت 15 شهریور ماه با عملکرد بلال تازه معادل 24.05 تن در هکتار کمترین مقدار بود. بالاترین عملکرد بلال تازه از هیبرید Basin حدود 30.73 تن در هکتار و کمترین مقدار بلال تازه از هیبرید Temptation به میزان 20.42 تن در هکتار حاصل شد. بالاترین عملکرد بلال تازه 32.42 تن در هکتار ازهیبرید Basin و 31.87 تن در هکتار از هیبرید Power House از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه به دست آمد. در نهایت هیبرید های Harvest Gold و Power House و  Basinدر تاریخ کاشت 31 مرداد ماه برای منطقه جیرفت مطلوبیت بیشتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 39 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (10)
 • صفحات: 

  155-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین خصوصیات مهم زراعی هیبرید های ذرت شیرین در شرایط حضور و کنترل کامل علف های هرز در تراکم های مختلف بوته در واحد سطح بود. این بررسی در سال 1385 و در منطقه حاجی آباد هرمزگان انجام پذیرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بود. کرت های اصلی شامل هیبرید های ذرت شیرین KSC403 و Shimmer و دو سطح کنترل و عدم کنترل کامل علف های هرز در کرت های فرعی و سه تراکم گیاهی ذرت شیرین 53، 67 و 89 هزار بوته در هکتار در کرت های فرعی فرعی قرار داده شده بودند. نتایج نشان داد بین هیبرید های KSC403 و Shimmer از نظر عملکرد دانه، وزن 100 دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین کنترل کامل علف های هرز موجب افزایش عملکرد دانه ذرت شیرین به میزان 7.8 درصد گردید. حداکثر عملکرد دانه به میزان9700 کیلوگرم در هکتار از هیبرید Shimmer با تراکم 89000 بوته در شرایط کنترل کامل علف های هرز به دست آمد. در مجموع هیبرید Shimmer  خصوصیات برتری نسبت به KSC403 نشان داد. همچنین هیبریدShimmer  توانست حداکثر عملکرد دانه را با تراکم 89000 بوته در هکتار و کنترل کامل علف های هرز تولید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 19 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

عزیزی فرهاد | ماهرخ علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

به منظور مقایسه و تعیین بهترین شاخص های تحمل خشکی در هیبریدهای ذرت شیرین آزمایشی به صورت کرت های خر د شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، در سال 1385، انجام شد. 3 تیمار به عنوان فاکتور اصل ی و 12 هیبرید (A آبیاری (آبیاری پس از 75 (شاهد)، 100 و 125 میلی متر تبخیر تجمع ی از تش تک تبخیر کلاس ذرت شیرین شامل سینگل کراس 403، چیس، اسکو ایر، ریوال، رویل، دیوا، شیمر، شیکر، پی اس 107، گولدا، رویالتی و رانا به عنوان میانگین،(TOL) شاخص تحمل،(MP) فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. در این آزما یش، از شاخص های میانگین حسابی برای تعیین میزان تحمل یا حساس یت هیبرید ها (STI) و شاخص تحمل به تنش (SSI) شاخص حساسیت به تنش،(GMP) هندسی همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه در شرایط بدون GMP و STI به خشکی استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های تنش، تنش ملایم و شد ید داشتند. با توجه به این 2 شاخص هیبریدهای دیوا و گلدا در شرایط مطلوب عملکرد مناس بی داشتند، ولی با حاکم شدن شرایط تنش شدید، عملکرد آن ها کاهش یافت. هیبریدهای سینگل کراس 403، اسکوایر، شیمر و شیکر در شرایط بدون تنش عملکرد پایینی داشتند، اما در شرایط تنش شدید عملکرد مناسبی نشان دادند. هیبریدهای چیس، ریوال و رویل در هر دو شرایط بدون تنش و تنش شدید عملکرد پایینی داشتند. همچنین، از هیبریدهای پی اس 107، رویالتی و رانا در هر دو شرایط مطلوب و تنش شدید عملکرد قابل قبولی حاصل شد. بنابراین، کشت این هیبریدها در هر 2 شرایط کمبود و فراهمی آب توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (17)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

به منظور ارزیابی اثر سه تراکم بوته بر صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان 1387 اجرا گردید. بررسی نتایج به دست آمده از تراکم های مختلف بوته اثر معنی داری بر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل دهی)، گرده افشانی و تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم (ASI) نداشت، ولی تعداد روز تا ظهور ابریشم اختلاف معنی داری را نشان داد. با توجه به نتایج این آزمایش با افزایش تراکم بوته از 75000 به 95000 بوته در هکتار، تعداد روز تا ظهور ابریشم افزایش یافت و ارقامی که تعداد روز بیشتری تا ظهور ابریشم داشتند دیررس تر بودند. در این مطالعه بین ارقام مورد بررسی از نظر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل)، تعداد روز تا گرده افشانی و تعداد روز تا ظهور ابریشم تفاوت معنی داری وجود داشت، ولی از لحاظ تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم (ASI) در میان ارقام مورد بحث اختلاف معنی داری دیده نشد. رقم Obssision دارای بیشترین تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل)، گرده افشانی و ظهور ابریشم بود که دیررس تر بودن آن را نسبت به سایر رقم های مورد مطالعه نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 63 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  239-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1658
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش برخی ارقام ذرت شیرین و علف های هرز به علف کش های جدید سولفونیل اوره آزمایشی در سال 1391 در مرکز تحقیقات خراسان رضوی اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت از سه رقم ذرت شیرین شامل دانه طلایی KSC403su، مریت Merit و چیس Chase و کاربرد علف کش ها شامل نیکوسولفورون، نیکوسولفورون+بروموکسینیل+ام سی پی ای، فورام سولفورون، ریم سولفورون+نیکوسولفورون، مزوتریون+ اس متولاکلر+تربوتیلازین به همراه دو شاهد وجین آلوده به علف هرز و عاری از علف های هرز بودند. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. میزان گیاه سوزی ذرت شیرین بر اساس روش EWRC ارزیابی و زیست توده ارقام ذرت شیرین و علف های هرز در 4 هفته پس از کاربرد علف کش ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که واکنش ارقام ذرت به علف کش بسیار متفاوت بود. رقم مریت با صد درصد گیاه سوزی و بدون بازیابی نسبت به علف کش های نیکوسولفورون، نیکوسولفورون+بروموکسینیل+ام سی پی ای، ریم سولفورون و فورام سولفورون، به عنوان حساس ترین رقم، و ارقام طلایی و چیس با داشتن حداقل درصد گیاه سوزی (گاها تا 10 درصد) متحمل ترین ارقام به علف کش های مورد بررسی بودند. مزوتریون+ اس متولاکلر + تربوتیلازین تنها علف کش قابل استفاده در رقم مریت بود. اثر علف کش ها بر قطر ساقه، تعداد برگ، وزن خشک تک بوته، ارتفاع بوته، طول بلال، قطر بلال، وزن دانه در بلال و وزن چوب بلال معنی دار بود. در بین ارقام، رقم چیس و مریت به ترتیب دارای بالاترین و کمترین وزن دانه بوته ذرت و رقم طلایی دارای وزن دانه متوسطی در بین این دو رقم بود. همچنین، نتایج نشان داد تمامی علف کش ها تراکم و وزن خشک علف های هرز تاج خروس، خرفه، پیچک، سلمه تره، اویارسلام و تاج ریزی را به طور معنی داری نسبت به شاهد بدون مبارزه کاهش دادند. به طور کلی می توان گفت مزوتریون+اس متولاکلر+تربوتیلازین بهترین علف کشی بود که ضمن کنترل مناسب علف های هرز بدون خسارت به ذرت شیرین در تمامی ارقام ذرت شیرین قابل استفاده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1658

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عزیزی فرهاد | ماهرخ علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  351-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت شیرین خارجی، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1385 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش، رژیم های آبیاری به عنوان عامل اصلی در 3 سطح، آبیاری پس از 75، 100 و 125 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر استاندارد کلاس A (به ترتیب به عنوان آبیاری مطلوب، تنش ملایم و تنش شدید) و 12 هیبرید ذرت شیرین شامل: KSC403su، Chase، Esquire، Rival، Reveille، Diva، Shimmer، Shaker، PS107، Golda، Royalty و Rana به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تاثیر رژیم آبیاری و هیبرید بر تمام صفات مورد اندازه گیری و اثر متقابل آبیاری و هیبرید بر وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. با افزایش تنش خشکی از آبیاری مطلوب به تنش ملایم و تنش شدید همه اجزای عملکرد کاهش معنی داری یافتند. بین هیبرید های مورد آزمایش نیز بیشترین و کمترین عملکرد دانه با 8.35 و 4.86 تن در هکتار به ترتیب از هیبرید های PS107 و Rival حاصل شد. بر اساس نتایج این تحقیق، تاخیر در آبیاری تا بیش از 75 میلی متر باعث کاهش عملکرد گردید، بنابراین توصیه می شود، در شرایطی که آب کافی برای آبیاری وجود دارد، هیبرید PS107 کشت شود. همچنین در شرایط محدودیت آب کشت هیبرید های Rival، Diva و Golda پیشنهاد نمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 95)
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2252
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

در این تحقیق به منظور بررسی اثرمصرف ملاس چغندرقند بر کیفیت تخمیر و ارزش غذایی ساقه و برگ ذرت شیرین، از سه سطح ملاس در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار استفاده شد. سه سطح ملاس (780 گرم ماده خشک در کیلو گرم) به مقدار صفر، 30 و 60 کیلو گرم در تن ساقه و برگ ذرت شیرین تر (به ترتیب تیمار شاهد، 2 و 3) مخلوط و در سطل های آزمایشگاهی (با ظرفیت 6.5 کیلوگرم) فشرده و ذخیره گردید. بعد از 45 روز ویژگی ظاهری (بو، ساختمان و رنگ سیلاژ)، (pH, Fleig point (FP، ترکیبات شیمیایی (ماده خشک (DM)، پروتئین خام (CP)، خاکستر، دیواره سلولی (NDF)، دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) و قابلیت هضم مواد سیلویی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تمامی تیمارها کیفیت ظاهری مطلوبی داشتند. pH تیمار 3 (3.77) بطور معنی داری کمتر از تیمار شاهد (3.84) بود (P<0.05). افزودن ملاس در هر دو سطح باعث افزایش ماده خشک سیلاژها شد (P<0.05). میانگین کل CP و ADF ساقه و برگ ذرت شیرین به ترتیب 7.72 و 34.60 درصد بوده که با عمل سیلو کردن CP به 8.49 درصد افزایش و ADF به 32.41 درصد کاهش یافت. افزودن ملاس باعث افزایش قابلیت هضم سیلاژ شد ولی این تفاوت معنی دار نبود. بطور کلی نتایج این آزمایش بیان می کند که کاربرد حداقل 30 کیلوگرم ملاس به ازای هر تن ساقه و برگ ذرت شیرین باعث افزایش کیفیت تخمیر و بهبود قابلیت هضم سیلاژ ساقه و برگ ذرت شیرین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2252

دانلود 334 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 61)
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

مقدمه: امروزه مصرف میوه و سبزی های منجمد افزایش یافته است. این امر بدلیل توانایی این محصولات در متقاعد کردن مصرف کننده از نظر حفظ ارزش غذایی، صرفه جویی در زمان و سایر دلایل عملی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ذرت پس از فرایند حرارتی و نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد می باشد.مواد و روش ها: در این تحقیق ذرت شیرین به دو صورت دانه ای و متصل به بلال تحت تیمار حرارتی به مدت 4، 8 و 12 دقیقه قرار گرفته و به مدت 10هفته در دمای 18- درجه سانتی گراد نگهداری شد. در طول دوره نگهداری و در فواصل زمانی ثابت دو هفته ای میزان افت آب، تغییرات رنگ، ترکیبات فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیم پراکسیداز، سفتی بافت و ریزساختار نمونه ها سنجیده شدند.یافته ها: نتایج نشان داد میزان افت آب موجود در ساختار ذرت های دانه شده طی نگهداری انجمادی بطور معنی داری (p<0.05) افزایش یافت بطوریکه دانه های ذرت متصل به بلال در حفظ آب ساختار و بافت خود موثرتر از دانه های جدا عمل کردند.با افزایش زمان حرارت دهی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی بطور معنی داری (p<0.05) کاهش یافت. طی نگهداری انجمادی نیز افزایش قابل برگشت (فعالیت مجدد) آنزیم مشاهده شد. قدرت مهار رادیکال های آزاد بین ذرت های دانه شده و متصل به بلال از نظر آماری تفاوتی نداشت. میزان ترکیبات فنلی دانه های ذرت طی 10 هفته نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد تا هفته چهارم روند افزایشی و سپس کاهش معنی داری (p<0.05) یافت. دانه های متصل به بلال نیز در مقایسه با ذرت های دانه شده متحمل تغییرات رنگ بیشتری بودند.نتیجه گیری: تیمار حرارتی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرت طی نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد تاثیر معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (24)
 • صفحات: 

  377-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

این پژوهش با توجه به اهمیت ذرت شیرین به عنوان یک محصول غذایی جدید و به منظور بررسی برخی خصوصیات مهم مورفولوژیکی و عملکرد ارقام ذرت شیرین و یک رقم فوق شیرین، در سال زراعی 1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهای آزمایشی شامل الگوی کاشت در سه سطح (کاشت یک ردیف در روی پشته(کشت مرسوم)، کاشت دو ردیف روی پشته به فاصله 20 سانتی متر از یکدیگر و کاشت یک ردیف کف جوی) و ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین در 4 سطح (3 رقم ذرت شیرین Chase، Temptation و KSC403su و یک رقم ذرت فوق شیرین Challenger) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین هیبریدهای ذرت شیرین در صفات عمق دانه، عملکرد دانه قابل کنسرو و شاخص برداشت بلال معنی دار بود. همچنین، نتایج نشان داد که الگوهای مختلف کاشت از نظر صفات مورد بررسی شامل تعداد کل برگ، تعداد برگ بالای بلال اصلی، قطر ساقه، قطر بلال، عمق دانه، عملکرد دانه قابل کنسرو و عملکرد علوفه تر تفاوت معنی داری با همدیگر داشتند، به طوری که این صفات در الگوی کاشت دو ردیف روی پشته بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادند. بر این اساس، حداکثر عملکرد دانه قابل کنسرو در الگوی کاشت دو ردیف روی پشته متعلق به رقم Challenger با متوسط 25.76 تن در هکتار و بیشترین عملکرد علوفه تر در الگوی کاشت یک ردیف کف جوی و متعلق به رقم Chase با میانگین 48.6 تن در هکتار به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد، بالاترین شاخص برداشت بلال متعلق به رقم Chase بود. براساس نتایج، الگوی کاشت دو ردیف ذرت روی پشته و رقم Challenger با تولید بیشترین عملکرد دانه قابل کنسرو جهت توسعه کشت ذرت شیرین در منطقه می تواند استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
litScript