نتایج جستجو

29696

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2970

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  369-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

جهت بررسی پره والانس عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیمارانی که پیوند کلیه شده اند و نیز بررسی علائم و نشانه های سل در این بیماران و همچنین تاثیر عفونت بر روی کلیه پیوندی و میزان survival این بیماران تمام موارد پیوند کلیه که از سال 1363 لغایت 1377 در دو مرکز بیمارستان شهید لبافی نژاد و بیمارستان بقیه الله الاعظم «عج» تحت پیوند کلیه قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفت در این مدت تعداد 1661 نفر تحت پیوند کلیه قرار گرفتند که از این تعداد 1510 نفر وارد مطالعه شدند. در بررسی فوق 21 مورد (1.4 درصد) توبرکلوزیس تشخیص داده شد. متوسط سن بیماران فوق ±15 39 (از 19 تا 65 سال) و متوسط زمان بروز بیماری تا پیوند 35 ±  31ماه (1 تا 108 ماه) بود تعداد 15 مورد درگیری ریوی، 2 مورد مننژیت، 1 مورد لنفادنیت سلی، 1 مورد سل دستگاه تناسلی سرویکس، 2 مورد درگیری مفاصل و استخوان و 6 مورد درگیری بصورت میلیری بود. در انتهای مطالعه 6 نفر از بیماران فوت نمودند که 4 مورد آن به دلیلی غیر از توبرکلوز بود. یک نفر بدنبال هپاتیت دارویی ناشی از داروهای ضد TB فوت نمود و یک نفر بدلیل مننژیت TB مزمن و مننژیت حاد باکتریال فوت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  960-966
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  321
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: برای شروع همودیالیز در بیماران (ESRD) end -stage ranal disease نیاز به (VA) vascular access  می باشد. شیوع و طول عمر انواع VA در جوامع مختلف، متفاوت است. ما این مطالعه رابرای رسیدن به این اطلاعات انجام دادیم. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی، retrospective  در مرداد و شهریور1382 در4 مرکز همودیالیز شهر اصفهان انجام شد. کلیه بیمارانی که حداقل یک ماه تحت همودیالیز بودند از نظر تعداد و انواع VA و بعضی متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه قرار گرفتند، پرسشنامه بر بالین بیماران تکمیل گردید. یافته ها: کل تعداد بیماران 320 نفر بود که از این تعداد 199 نفر مرد و 121 نفر زن بودند. میانگین سن بیماران 16.99 ±50.64 سال بدست آمد. تعداد کلVA دائمی گذاشته شده 412عدد بود که تنها 4 مورد گرافت و 7 عددpermcath  بودند و سایر موارد همگی (AVF) arterio venous fistula  بوده اند. میانگین تعداد VA دائمی ایجاد شده در زنان بیشتر از مردان بود. با افزایش مدت همودیالیز میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده افزایش می یابد. هر چه فاصله زمانی بین گذاشتن اولین VA دائمی تا شروع همودیالیز کمتر باشد، میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده بیشتر است ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نیست 1survival ساله، 2ساله و 3ساله و 5 ساله AVF به ترتیب 80%، 78%، 73% و 69% بود. میزان primary failure در AVF 13% بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به آمار سایر نقاط جهان طول عمر AVF در اصفهان کمتر است. میزان گرافت و permcath کمتر می باشد و اکثر بیماران از AVF به عنوان VA دائمی استفاده می کنند. هر چه زودتر بیمار به ایجاد VA دائمی قبل از شروع همودیالیز تشویق گردد، AVF survival  بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  146-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

هورمون لووتیروکسین سدیم ارتباط ویژه ای با مراحل اولیه رشد، نموو بقاء تخم و لارو ماهیان دارد. هدف از این تحقیق، بررسی نحوه عملکرد هورمون لووتیروکسین سدیم بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان در مراحل اولیه رشد و نمو می باشد. این تحقیق، در کارگاه تکثیر و پرورش روستای دلخان سپیدان شیراز انجام گرفت. تخم های لقاح یافته به مدت شش ساعت در حمام لووتیروکسین سدیم با غلظت های 0، 1/0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر ( با سه تکرار)، در سینی تراف های فایبر گلاس قرار گرفتند. بعد از تخمه گشایی لاروهای حاصله به مدت شش ساعت مجددا در حمام لووتیروکسین سدیم با غلظت های فوق قرار گرفتند، سپس تا مرحله جذب کیسه زرده، در تراف های بدون سینی دارای جریان آب قرار گرفته و پس از تخلیه لاروها در تشتهای جداگانه، به شمارش لاروها پرداخته شد. و در پایان، پس از جذب کیسه زرده، تعداد لاروهای زنده قزل آلای رنگین کمان شمارش گردید. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که بیشترین درصد تخمه گشایی (04/1± 42/81%) و درصد بقاء لاروها بعد از جذب کیسه زرده (75/0± 90/72%) در غلظت 5/0 میلی گرم بر لیتر لووتیروکسین سدیم، مشاهده شد (05/0>P). این تخقیق نشان می دهد که لووتیروکسین سدیم منجر به افزایش درصد تخمه گشایی و درصد بقاء لاروها بعد از جذب کیسه زرده می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  253-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

نور یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و بقای لارو ماهیان است. در آزمایشی به مدت 55 روز، اثرات رنگ نور و دوره نوری بر درصد تفریخ، بقا و شاخص های رشد لارو در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر سه رنگ نور قرمز، سفید و زرد و چهار دوره نوری ( 20L/4، 16L/8، 10L/14، 4L/20 و0L/24) در روزهای 10، 20 و 55 پس از مرحله تخم چشم زده بر شاخص های درصد تخم گشایی، بقا و رشد بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد بیش ترین درصد تخم گشایی (94/86%) در تیمار یا نور قرمز با مدت تاریکی 20 ساعت و کم ترین میزان (77/13% و 77/33%) آن در نورهای زرد و قرمز در 24 ساعت روشنایی مشاهده شد (0/05>P). بیست روز پس از تفریخ، بیش ترین درصد بقا و میانگین وزن لارو، در تیمار با دوره نوری کوتاه تر و رنگ های قرمز و زرد مشاهده شد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت (0/05>P)، با این وجود تیمارهای مختلف دوره نوری و رنگ نور اثر معنی داری بر میانگین طول لارو در پایان روز بیستم نداشتند. پس از 55 روز تغذیه، لاروهایی که تحت مدت زمان روشنایی بیش تر و نور زرد قرار داشتند افزایش معنی دار وزن، بهترین ضریب تبدیل غذایی و بیش ترین نرخ رشد ویژه را مشاهده نمودند (0/05>P). به طورکلی در مرحله پیش از هچ نور قرمز با مدت تاریکی طولانی تر و بعد از هچ نور زرد وسفید با دوره روشنایی طولانی تر جهت با لابردن تفریخ و رشد موثر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  377-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  565
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

موفقیت در تکنیک کشت بافت، به خصوص در رابطه با گیاهان سوخ دار، به میزان کنترل آلودگی میکروبی در طی دوره کشت وابسته می باشد. اعمال تیمارهای مختلف نظیر تیمار گرمایی و کاربرد قارچ کش های مختلف می تواند به کنترل آلودگی میکروبی و به دنبال آن، افزایش درصد زنده مانی ریزنمونه ها کمک نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تیمار گرمایی و کاربرد قارچ کش بنومیل بر کاهش آلودگی کشت درون شیشه ای گیاه نرگس، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 2 عامل شامل غلظت قارچ کش بنومیل در محیط کشت (یک و دو در هزار)، اعمال و یا عدم اعمال تیمار گرمایی (2 سطح) با 10 تکرار انجام شد. به منظور اعمال تیمار گرمایی از آب گرم 54 درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت استفاده گردید. از محیط کشت پایه MS تکمیل شده با تنظیم کننده های رشد BA (1 میلی گرم در لیتر) و NAA (2/0 میلی گرم در لیتر) برای کشت ریزنمونه های فلس جفتی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد با وجود آنکه کمترین درصد آلودگی در شرایط اعمال تیمار گرمایی و کاربرد دو گرم در لیتر بنومیل حاصل شد، ولی با این حال بیشترین درصد قهوه ای شدن ریزنمونه ها نیز در این تیمار مشاهده شد که منجر به کاهش پتانسیل باززایی ریزنمونه ها شد. لذا با در نظر گرفتن درصد قهوه ای شدن، درصد باززایی و درصد آلودگی ریزنمونه ها، عدم اعمال تیمار گرمایی و کاربرد محیط کشت حاوی یک گرم در لیتر قارچ کش بنومیل جهت کشت ریزنمونه های فلس جفتی گیاه نرگس توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 565

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 72)
 • صفحات: 

  240-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

در این پژوهش، سازگاری و عملکرد رویشی گونه های چوبی در شرایط آبیاری با پساب شهری (پساب تصفیه خانه فاضلاب) شهر یزد ارزیابی شد. آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با کاشت گونه های درختی Eleagnus angustifolia، Eucalyptusmicrotheca، E. camaldulensis، Tamarixaphylla، Meliaazedarach، Pinuseldarica، Morusalba، Cupressus sempervirens، Ailanthusaltissima، Populuseuphratica و P. euohratica × P. alba اجرا شد. نهال های کاشته شده با پساب، آبیاری شدند. پس از استقرار اولیه نیز آبیاری با دور 20 تا 30 روز یک بار انجام شد. برای ارزیابی تأثیر استفاده از پساب بر استقرار و رشد کمی گونه های کشت شده در پایان سال چهارم پس از کاشت، صفاتی مانند زنده مانی، ارتفاع، میانگین قطر تاج، حجم تاج، قطر یقه، قطر برابر سینه و ضریب قدکشیدگی اندازه گیری یا محاسبه شد. نتایج نشان داد که در بین گونه های کشت شده، P. eldarica با صددرصد زنده مانی، بیشترین استقرار را داشت. با این وجود، گونه مذکور از این نظر اختلاف معنی داری با E. microtheca، M. azedarach، E. camaldulensis و M. alba نشان نداد. در مقابل، برای همه شاخص های رشد و عملکرد، مناسب ترین وضعیت متعلق به T. aphylla بود. هرچند برای بسیاری از شاخص ها با برخی از گونه ها، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به استقرار، رشد و ضریب قدکشیدگی مناسب در E. camaldulensis، E. angustifolia، M. azedarach، P. eldarica، P. euphratica و E. microtheca نسبت به گونه های مورد آزمایش دیگر، می توان از این گونه ها در شرایط اقلیمی خشک و به وسیله آبیاری با پساب شهری استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 143 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  403-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

زمینه مطالعه: عصاره های گیاهی جایگزین های مناسب طبیعی برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی ناشی از استفاده مکرر مواد شیمیایی در آبزی پروری می باشند. هدف: هدف از این تحقیق، بررسی نحوه عملکرد عصاره های کارده (Biarum bovei) و جفت گیاه بلوط Quercus Infectoria Gall بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان در مراحل اولیه رشد و نمو در مقایسه با مالاشیت گرین است. روشکار:تیمار کارده (B. bovei) وجفت گیاه بلوط (Q. Infectoria Gall) با سه تکرار و هر تراف حاوی سه سینی و هر سینی حاوی 7000 تخم به ترتیب با غلظت 400mg/l و 40 به مدت30min/day به صورت حمام جاری 48 ساعت بعد از شروع انکوباسیون تخم ها تا مرحله چشم زدگی، استفاده شدند. میزان تخمه گشایی و نیز میزان بقاء لارو ها بعد از جذب کیسه زرده مورد سنجش قرار گرفت. گروه کنترل مثبت در معرض 2mg/l مالاشیت گرین به مدت 20min شستشوی روزانه قرار گرفت و گروه کنترل منفی (شاهد) بدون هرگونه مداخله دارویی به کار گرفته شد. نتایج: نتایج حاصله نشان داد که در میزان تلفات تخم در مرحله تخمه گشایی در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از تیمار های مورد آزمایش بود (p<0.05). به علاوه میزان تلفات در تیمار کارده به طور معنی دار کمتر از مالاشیت گرین و جفت گیاه بلوط بود (p<0.05). همچنین میزان تلفات تخم در تیمار جفت به طور معنی دار بیشتر از مالاشیت گرین بود (p<0.05). نتایج تلفات لارو ها بعد از جذب کیسه زرده نشان داد که میزان تلفات لارو ها در شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه های تیمار جفت گیاه بلوط و مالاشیت گرین بوده است (p<0.05). نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که استفاده از عصاره کارده به میزان400mg/l ، موجب افزایش درصد تفریخ و بازماندگی لارو ها بعد از جذب کیسه زرده گردید و قابلیت استفاده به عنوان جایگزین مالاشیت گرین را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  121-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

سابقه و هدف: پایین بودن و بی ثباتی عملکرد، یکی از مهم ترین مسائل موجود در رابطه با کشت نخود است. کشت نخود در اکثر مناطق ایران، به طور عمده در بهار صورت می پذیرد. در نتیجه، گیاه در طول فصل رشد به خصوص در مراحل پایانی رشد، با تنش های غیر زیستی مانند گرما و خشکی مواجه می شود. جهت افزایش عملکرد نخود می توان از روش هایی مانند کشت پاییزه استفاده نمود، اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد، پایین بودن تحمل در ارقام موجود نسبت به یخ زدگی است؛ بنابراین ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺑ ﺮ ﺗ ﺮ ی ﻫ ﺎ ی ﻛ ﺸ ﺖ ﭘ ﺎ ﻳ ﻴ ﺰ ه ﻧ ﺨ ﻮ د، ﺷ ﻨ ﺎ ﺳ ﺎ ﻳ ﻲ ژﻧ ﻮ ﺗ ﻴ ﭗ ﻫ ﺎ ی ﻣ ﺘ ﺤ ﻤ ﻞ ﺑ ﻪ یخ زدگی ﺑ ﺎ ﻋ ﻤ ﻠ ﻜ ﺮ د ﻣ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ ، یک ﺿ ﺮ ورت ﺑ ﻪ ﺷ ﻤ ﺎ ر ﻣ ﻲ رود. مواد و روش ها: آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با 29 ژنوتیپ نخود دسی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 96-1395 انجام شد. ژنوتیپ های مورد مطالعه از بانک بذر پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و در دهه اول آبان ماه کشت شدند. در طول فصل رشد، حداقل درجه حرارت 13-درجه سانتی گراد بود. به منظور تعیین درصد بقاء، 30 روز پس از سبز شدن و هفته آخر اسفندماه، تعداد گیاهان هر ژنوتیپ شمارش و درصد بقاء محاسبه شد. در انتهای فصل رشد، ارتفاع نهایی بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعی، ﺗ ﻌ ﺪ اد ﻏ ﻼ ف در ﺑ ﻮ ﺗ ﻪ ، وزن صد داﻧ ﻪ ، وزن داﻧ ﻪ در بوته، عملکرد دانه در متر مربع، وزن زیست توده در بوته، عملکرد زیستی در متر مربع و ﺷ ﺎ ﺧ ﺺ ﺑ ﺮ داﺷ ﺖ اﻧ ﺪ ازه ﮔ ﻴ ﺮ ی ﺷ ﺪ . یافته ها: بر اساس ﻧ ﺘ ﺎ ﻳ ﺞ ، ﺗ ﻔ ﺎ وت ﻣ ﻴ ﺎ ن ژﻧ ﻮ ﺗ ﻴ ﭗ ﻫ ﺎ از نظر ﻛ ﻠ ﻴ ﻪ ﺻ ﻔ ﺎ ت اﻧ ﺪ ازه ﮔ ﻴ ﺮ ی ﺷ ﺪ ه، ﻣ ﻌ ﻨ ﻲ دار ﺑ ﻮ د. درحالی که ﺗ ﻨ ﻬ ﺎ یک ژﻧ ﻮ ﺗ ﻴ ﭗ (MCC908) در اثر سرما به طور ﻛ ﺎ ﻣ ﻞ از ﺑ ﻴ ﻦ رﻓ ﺖ ، دامنه درﺻ ﺪ ﺑ ﻘ ﺎ ء در ﻣ ﻴ ﺎ ن دﻳ ﮕ ﺮ ژﻧ ﻮ ﺗ ﻴ ﭗ ها از هشت ﺗ ﺎ 100 درﺻ ﺪ ﻣ ﺘ ﻔ ﺎ وت ﺑ ﻮ د. در بین 29 ژنوتیپ نخود دسی مورد بررسی، 11 ژنوتیپ متحمل (بقاء 100-76 درصد) و پنج ژنوتیپ نسبتاً متحمل (بقاء 75-51 درصد) بودند. در این میان ژنوتیپ های MCC890، MCC349 و MCC873 به ترتیب با 1/98، 7/95 و 2/95 درصد، بیشترین بقاء را دارا بودند. به طورکلی نه ژنوتیپ شامل MCC373، MCC884، MCC869، MCC916، MCC349، MCC386، MCC870، MCC291 و MCC876، عملکرد بالای 154 گرم در متر مربع (معادل با 1540 کیلوگرم در هکتار) تولید کردند و تمامی آن ها به غیر از ژنوتیپ MCC916، بقای بالاتر از 7/66 درصد داشتند. صفات درصد بقاء (**76/0=r)، تعداد شاخه فرعی (*23/0=r)، تعداد غلاف در بوته (**52/0=r)، وزن صد دانه (**38/0=r)، عملکرد زیستی (**95/0=r) و شاخص برداشت (**58/0=r) همبستگی مثبت و معنی داری با وزن دانه در بوته داشتند. نتیجه گیری: ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﺘ ﺎ ﻳ ﺞ به دست آمده، ﺑ ﻪ ﻧ ﻈ ﺮ ﻣ ﻲ رﺳ ﺪ اﻣ ﻜ ﺎ ن دﺳ ﺘ ﻴ ﺎ ﺑ ﻲ ﺑ ﻪ ژنوتیپ های متحمل ﺑ ﻪ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ در نخود دسی ﺟ ﻬ ﺖ ﻛ ﺸ ﺖ در ﻣ ﻨ ﺎ ﻃ ﻖ سرد وﺟ ﻮ د دارد. بر اساس تجزیه خوشه ای می توان از ژنوتیپ های نخود دسی در دو گروه (MCC890, MCC207, MCC49, MCC10) و (MCC349, MCC291, MCC386, MCC884, MCC918, MCC868, MCC373, MCC916) در پروژه های اصلاحی جهت تحمل به سرمای زمستان بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  380-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه مینای چمنی در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط تابستان تا اوایل پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 8-7 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-، 22- درجه سانتی گراد) قرار داده شدند. پایداری غشا سیتوپلاسمی پس از یخ زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقا و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت آنها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، تعداد گل و برگ کاملا توسعه یافته تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها به طور معنی داری (p<0.01) افزایش یافت، به طوری که در دمای 18- درجه سانتی گراد به حداکثر رسید. در بقا گیاهان تا دمای 16- درجه سانتی گراد تحت تاثیر قرار نگرفت ولی در یخ زدگی شدیدتر از آن تمام گیاهان از بین رفتند با کاهش دما از 6- درجه سانتی گراد به پایین نیز وزن خشک گیاهان به طور معنی داری (p<0.01) کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصله دمای کشنده 50 درصد گیاهان (LT50) بر اساس درصد نشت و درصد بقا به ترتیب -15.2 و -17.0 درجه سانتی گراد تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 30 استناد 0 مرجع 3
litScript