نتایج جستجو

1474

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

148

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

JOBE A.H. | IKEGAMI M.

نشریه: 

CLINICS IN PERINATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  655-669
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  24072
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24072

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

BIOLOGY OF NEONATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  296-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3863
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3863

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MORETTI C. | PAPOFF P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  26-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4903
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4903

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHELLEY J.C. | SHELLEY M.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5706
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5706

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش پودر سرامیک مغناطیسی سخت هگزافریت استرانسیم (SrO.6Fe2O3) با استفاده از مواد اولیه نیترات آهن،نیترات استرانسیم، اسید سیتریک، تری متیل آمین و سرفکتانت ان دسیل تری متیل آمونیوم برماید و به روش نوین "surfactant-assisted sol-gel auto-combustion" سنتز گردید و مواردی همچون میزان تجزیه مواد آلی به اکسیدهای فلزی پس از احتراق خود پیشرونده ژل، دمای واکنش تشکیل فاز هگزافریت استرانسیم، دمای بهینه کلسیناسیون، توزیع اندازه ذرات، مورفولوژی ذرات و اندازه دانه های پودر هگزافریت استرانسیم، بترتیب با استفاده از آنا لیزهای، DTA/TGA،FTIR TEM  و  SEM،LPSA،XRD  مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل، پودر هگزافریت استرانسیم با مواد اولیه و روش مذکور در دمای کلسیناسیون800oC  با دانه هایی در ابعاد20-50nm  تولید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 45
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

GEMINI surfactantS (M-S-M) ARE MADE UP OF TWO HYDROPHOBIC CHAINS AND TWO HYDROPHILIC HEADS CONNECTED THROUGH A SPACER[1]. THESE surfactantS HAVE DEMONSTRATED MANY UNIQUE PROPERTIES, SUCH AS LOWER CRITICAL MICELLE CONCENTRATION (CMC), GREATER EFFICIENCY IN LOWERING THE SURFACE TENSION OF WATER AND BETTER SOLUBILIZATION CAPABILITY COMPARED TO THE CONVENTIONAL surfactantS.THEY HAVE BEEN WIDELY USED IN THE FIELDS OF SOIL REMEDIATION, SEPARATION OF BIOMATERIALS, ENHANCED OIL RECOVERY AND DRUG ENTRAPMENT AND RELEASE[2-4]. IN THIS PAPER, THE PROPERTIES OF BINARY surfactant SYSTEMS OF GEMINI AND CONVENTIONAL surfactantS HAVE BEEN INVESTIGATED BY MEANS OF 3D LATTICE MONTE CARLO SIMULATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

COLES F.S. | NOGEL C.M. | HAMVAS A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  911-927
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3340
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3340

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOHLIN K. | JONSSON B.

نشریه: 

NEONATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  93
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  309-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3612
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3612

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  2835
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

surfactantS ENTER WATERS AND WASTEWATERS MAINLY BY DISCHARGE OF AQUEOUS WASTES FROM HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL LAUNDERING AND OTHER CLEANSING OPERATIONS [12]. THE SUBLATION METHOD IS SPECIFIC FOR surfactantS, BECAUSE ANY SUBSTANCE PREFERENTIALLY ADSORBED AT THE WATERGAS INTERFACE IS BY DEFINITION A surfactant. THE surfactant IS ADSORBED AT THE WATERGAS INTERFACES OF THE BUBBLES AND IS CARRIED INTO THE ETHYL ACETATE LAYER. THE SOLVENT IS SEPARATED, DEHYDRATED, AND EVAPORATED, LEAVING THE surfactant AS A RESIDUE SUITABLE FOR ANALYSIS. [34]. ...

آمار یکساله:  

بازدید 2835

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (مسلسل 41)
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1618
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

مقدمه وهدف :یکی از درمان های استاندارد نوزادان با سندرم دیسترس تنفسی (Respiratory Distress Syndrome:RDS) تجویز سورفاکتانت است که باعث کاهش مورتالیته و پنوموثوراکس ونیازبه تهویه مکانیکی می شود.این مطالعه با هدف تعیین اثرات درمانی سورفاکتانت در کاهش مرگ و میر نوزادان انجام گرفت.روش کار:این مطالعات توصیفی تحلیلی در NICU بیمارستان حضرت علی اصغر تهران در فواصل سال های 1373 تا1374  و 1381 تا 1382 جهت مقایسه دو گروه نوزادان مبتلا به RDS شدید با تهویه مکانیکی 24ساعت اول که در یک گروه با سورفاکتانت درمان شده و در گروه دیگر با سورفاکتانت درمان نشده بودند و حمایت تهویه مکانیکی دریافت کرده بودند،انجام گردید. در این مطالعه 36 نوزاد درمان شده با سورفاکتانت و 52 نوزاد که تنها تهویه مکانیکی شده بودند با هم مقایسه شدند. داده ها از پرونده ها جمع آوری و با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری آنالیز گردید.نتایج: مورتالیته در بیماران درمان شده با سورفاکتانت بطور معناداری پایینتر بود  اختلاف معناداری در بروز IVH ، بروز پنوموتوراکس، بروز سپسیس، مدت بستری و نیازبه ونتیلاسیون بین دو گروه وجود نداشت .نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه لزوم تجویز سورفاکتانت درموارد RDS شدید را در کشور ما و توسط یک تیم پزشکی با تجربه نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1618

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
litScript