نتایج جستجو

16633

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1664

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  95-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

سابقه و هدف: سلول های بنیادی خونساز در درمان بیماری های خونی، نارسایی های متابولیک و نقص های سیستم ایمنی موثرند. از آن جا که سلول های بنیادی خونساز در خون بند ناف قابلیت پیوند به فرد بالغ را ندارند، لذا دستیابی به روش هایی که با صرف هزینه کم به تکثیر سلول های بنیادی خون بند ناف بپردازند اهمیت دارد. در این مطالعه، پتانسیل تکثیر و تمایز سلول های تک هسته ای خون بند ناف (MNC) و نیز ویژگی های سلول های تولید شده در حضور ترکیبات مختلف سیتوکاینی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها :مطالعه انجام شده از نوع مداخله ای آزمایشگاهی بود. سلول های تک هسته ای (MNC) از خون بند ناف نوزادان با دوره کامل حاملگی که مادران آن ها به ظاهر سالم (anti-HBC‑, anti-HCV-, HBs Ag- و anti-HIV-) و فاقد دیابت و یا فشار خون بارداری بودند، جدا شد و در مقادیر 106 × 5/1 سلول در حجم 2 میلی لیتر محیط کشت IMDM حاوی FBS %10 و 5 نوع سیتوکاین Flt-3, SCF, GM-CSF, TPO, IL-3 و در سه گروه SCF, Flt3L و FST کشت شدند. به منظور بررسی ویژگی سلول های تکثیر شده، شمارش سلولی، ایمنوفنوتیپ سلول ها و قدرت کلنی زایی آن ها در گروه های مختلف و در روزهای 0، 7، 14 و 21 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه درون گروهی در هر گروه از آزمایش غیر پارامتریک ویلکوکسون و برای مقایسه بین گروهی از آزمایش غیر پارامتریک من ویتنی استفاده شد.یافته ها :نتایج این مطالعه نشان داد تمام ترکیبات سیتوکاینی مورد مطالعه قادر به تحریک تکثیر MNC در خون بند ناف به میزان 5 برابر می باشند. اما تنها ترکیب SCF, Flt3L و TPO قادر به تولید بیشتر سلول های تک هسته، سلول های CD34+ و سلول های CD34+90+38- طی 14 روز کشت می گردد. هم چنین تمام ترکیبات به کار رفته سبب تولید پیش سازهای میلوئیدی در کشت های طولانی مدت می شوند.نتیجه گیری :در این مطالعه با استفاده از MNC خون بند ناف و سه ترکیب سیتوکاینی SCF, Flt3L وTPO ، روش مقرون به صرفه ایی برای کشت سلول های بنیادی خون بند ناف بدون استفاده از فرآیندهای خالص سازی ارایه شده است که با افزایش تولید هم زمان سلول های تک هسته ، سلول های بنیادیCD34+90+38- ، پیش سازهایCD34+ ، پیش سازهای میلوئیدی CD34+133+ و کلونی های گرانولوسیتی منوسیتی همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15208
 • دانلود: 

  5632
چکیده: 

Introduction: Cryopreservation of semen is routinely used in a variety of circumstances including before assisted reproduction treatments, pre- radiation or chemotherapy treatment and etc. The aim of this study was to compare the effect of Butylated hydroxytoluene (BHT) and Glutathione supplemented cryopreservation medium on sperm parameters and amount of DNA fragmentation during the freeze-thaw process.Methods: Semen samples were obtained from 60 donors. After the determination of basic parameters, groups of three sample with similar parameters were pooled and processed by Pure Sperm gradient centrifugation. The semen samples were then diluted with normal freezing medium (control) or a medium containing 5mM glutathione (test) and 0.5 mM BHT (test) stored in liquid nitrogen. Frozen cryovials were thawed individually for 20 seconds in a water bath (37oC) for evaluation.Results: Significant differences were observed in motility, viability and DNA fragmentation. Motility and viability were significantly higher in treated groups with 0.5 Mm in 5 min BHT than the control group and Glutathione 5mM (P<0.001).Conclusion: Significant differences were observed in motility, viability and DNA fragmentation. Motility and viability were significantly higher in treated groups with 0.5 Mm in 5 min BHT than the control group and Glutathione 5mM (P<0.001).

آمار یکساله:  

بازدید 15208

دانلود 5632 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

تحمل شوری چهار رقم برنج ایرانی در شرایط درون شیشه ای با استفاده از محیط کشت MS تغییر یافته ای که به آن شش سطح شوری (0، 20، 40، 60، 80 و 100 میلی مول NaCl) افزوده شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. وزن تر، ماده خشک، مقدار آب، یون های Cl-, Mg+, Ca2+, K+, Na+ و محتوای پرولین در آنها و نیز درصد باززایی گیاهچه از پینه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که هنگامی که مقدار NaCl موجود در محیط کشت از صفر به 20 میلی مول افزایش داده شد، وزن تر پینه و باززایی گیاهچه در ابتدا به ترتیب از 382.6 میلی گرم و 59% و 437.8 میلی گرم و 63% افزایش یافت و از آن پس به سرعت کاهش یافت. انگیزش و رشد پینه و نیز باززایی گیاهچه از پینه به ترتیب در محیط کشت MS حاوی 20 میلی مول NaCl که به آن 2 میلی گرم در لیتر تو، فور - دی و 0.2 میلی گرم در لیتر BAP (برای محیط پینه زایی) افزوده شده بود و محیط کشت دارای 3 میلی گرم در لیتر، NAA، 2 میلی گرم در لیتر، کینتین و 50 میلی گرم در لیتر تریپتوفان بهینه بود. تجمع پرولین با وزن تر و محتوای آب پینه همبستگی منفی داشت و با مقدار یون های Na+ و Cl- همبسته نبود. تجزیه ضرایب مسیر بر مبنای ماترس همبستگی نشان داد که یون های Ca2+ و K+ که به وزن تر و مقدار آب همبستگی مثبت دارند، اثر خود را از طریق افزایش مقدار آب پینه اعمال می نمودند. رقم ’زاینده رود‘ به خاطر بهبود رشد و باززایی گیاهچه در محیط کشت حاوی NaCl رقم مناسبی برای انتقال ژن به منظور افزایش تحمل شوری در برنج است.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHADEMAN M. | ABAVISANI A. | DEHGHANI H. | ZAHEDI M.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  75-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8941
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Objective: Research on the use of mesenchymal stem cells (MSCs) in tissue regeneration has generally been driven by the needs of human and veterinary medicine. Adipose-derived mesenchymal stem cells (AMSCs) have potential to differentiate into various lineages such as cartilage. As first step, the capability of their chondrogenic differentiation should be confirmed in vitro. Materials and Methods: To isolate AMSCs, fat samples were collected from three mares aged 3, 6 and 9- years old. Cells were isolated by mechanical and enzymatic (Collagenase I) process and were cultured in optimized conditions. After 3 subcultures, to analyze chondrogenic differentiation, 500,000 cells were cultured under five different treatments and were differentiated with appropriate chondrogenic medium supplemented with or without TGF-beta3 and BMP-6 in 3D micropellet system for 21 days. Chondrogenic differentiation was assessed by staining with toluidine blue and aggrecan expression as a cartilage-specific gene.Results: Isolated AMSCs were plastic-adherent, fibroblast- like morphology and expressed specific markers. After the period of chondrogenic culture, histological results confirmed chondrogenic differentiation in both groups containing chondrogenic media with or without growth factors compared with control group. More lacuna formation and more adhesive matrixes was seen in growth factors supplemented groups. Moreover, the band of aggrecan fragment in PCR gels were sharp and most highlighted in group supplemented with two growth factors compared with other group.Conclusion: The results suggest that addition of growth factors to the standard chondrogenic medium improves chodnrogenic differentiation of AMSCs and increases the expression of cartilage-specific genes such as aggrecan.

آمار یکساله:  

بازدید 8941

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

هدف: انجام بلوغ آزمایشگاهی تخمک نارس شتر یک کوهانه به منظور استفاده از آن در باروری آزمایشگاهی.طرح: مطالعه مداخله ای.حیوانات: تخمدان شترهای نحر در کشتارگاههای محلی.روش: جمع آوری و انتقال تخمدانهای شترهای نحر شده در کشتارگاه در سرم فیزیولوژی استریل و در دمای 35-30 درجه سانتیگراد و حاوی آنتی بیوتیک، مکش فولیکول ها و جداسازی تخمکها و کشت آنها در محیط کشت سلول TC-199 وهامز اف 10 دارای صفر تا 10 درصد سرم گوساله جنینی توسط حرات غیر فعال شده، کشت تخمکها به مدت 48-36 ساعت در انکوباتور با حرارت 5/38 درجه سانتیگراد و 5 درصد گاز کربنیک، گرفتن سلولهای کومولوس، ثابت نمودن تخمکها و رنگ آمیزی آنها و سپس مطالعه آنها جهت ارزیابی میزان بلوغ تخمکها.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیزواریانس و در صورت وجود اختلاف معنادار، استفاده از آزمون دانکن.نتایج: هنگامی که تخمدانهای منتقل شده به آزمایشگاه بلافاصله مورد استفاده قرار گرفت، میزان بلوغ تخمکهای نارس شتر یک کوهانه در محیط هامزاف 10 بدون پروتئین کشت تنها 65/17 درصد بود در حالی که میزان بلوغ در محیطهای حاوی 5 درصد و 10 در صد پروتئین (به ترتیب 37 و 33 درصد) به طور معنی داری افزایش یافت (P<0/05)، اما این افزایش ارتباط معنی داری با افزایش غلظت پروتئین نداشت. هنگامی که تخمدانها 24 ساعت در یخچال نگهداری شده و بعدا مورد استفاده قرار گرفتند. میزان بلوغ تخمکها در محیط بدون پروتئین کشت تنها 54/14 درصد بود در حالی که میزان بلوغ در محیطهای حاوی 5 درصد و 10 درصد پروتئین (به ترتیب 86/25 و 33/33 درصد) به طور معنی داری افزایش یافت (P<0/05)، در این آزمایش هر چند با افزایش غلظت سرم میزان بلوغ افزایش داشت ولی اختلاف آنها معنی دار نبود.نتیجه گیری: در شرایط حاضر به نظر می رسد که بتوان تخمدانهای شتر را در سرمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری و سپس مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاژخ مژده | صالح نیا مژده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

هدف: عامل رشدی تمایزی 9B عامل رشد پروتئینی مشتق از تخمک است که بیان آن در تکوین فولیکول های تخمدان ضروری است. این عامل به واسطه گیرنده خود که بر سطح سلول های گرانولوزا قرار دارد اثر خود را اعمال می کند. اثر عامل رشدی تمایزی 9B بر رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی به ویژه فولیکول های بدوی و اولیه نا مشخص است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عامل رشدی تمایزی 9B بر رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی طی کشت تخمدان موش نابالغ بود.مواد و روش ها: از موش های ماده نژاد NMRI با گروه سنی 14 روز استفاده شد. حیوانات به طریق جابه جایی مهره های گردنی کشته شدند. تخمدان های به دست آمده از حیوانات تحت شرایط انکوباتور مرطوب CO2 5 درصد و دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 7 روز کشت داده شدند. گروه های مورد مطالعه شامل تخمدان های چهارده روزه کشت شده در محیط پایه و تخمدان های چهارده روزه کشت شده در محیط پایه غنی شده با غلظت های 10، 20 و 40 نانوگرم بر میلی لیتر عامل رشدی تمایزی 9B بود. در پایان دوره کشت، از تخمدان های کشت شده برای شمارش فولیکول های مراحل مختلف تکوینی برش های بافتی تهیه شد و پس از رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین تعداد فولیکول های بدوی، اولیه، پره آنترال و آنترال شمارش شد.نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تخمدان های کشت شده در محیط های حاوی غلظت های مختلف عامل رشدی تمایزی 9B نسبت به گروه کشت شده در محیط پایه افزایش معنی داری در درصد فولیکول های آنترال و کاهش معنی داری از نظر درصد فولیکول های پره آنترال دارند. با این حال میانگین درصد فولیکول های بدوی و اولیه در تخمدان های کشت شده در محیط پایه و کشت شده در غلظت های 10، 20 و 40 نانوگرم بر میلی لیتر عامل رشدی تمایزی 9B از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: در مجموع تحقیق حاضر نشان داد که عامل رشدی تمایزی 9B منجر به تحریک رشد فولیکول های پره آنترال به آنترال می شود در حالی که بر رشد فولیکول های مراحل بدوی و اولیه تاثیر مشخصی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PAJOKH M. | SALEHNIA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  115-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9030
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Growth differentiation factor -9B (GDF-9B) is an oocyte derived growth factor, this protein is essential for development of ovarian follicles and act mainly by binding to its receptor on the surface of granulosa cells. The effect of this factor on the growth of follicles in various developmental stages particularly primordial and primary follicles is unknown. The aim of this study was to investigate the effects of GDF-9B on the growth of cultured mouse ovarian follicles in various developmental stage.Materials and Methods: Ovaries from 14 days old mice were cultured for 7 days. Ovaries were cultured without or with recombinant GDF-9B (20, 40 ng/ml). At the end of this time, serial sections were prepared to count follicles in various developmental stages.Results: The results of this study show that culture of ovaries in medium containing of GDF-9B significantly increased the percentage of antral follicles and decrease the percentage of preantral follicles.Conclusion: Overall, this study showed that GDF-9B stimulate differentiation of preantral follicles to antral stage. However this factor had any effect on the growth of primary and primordial follicles.

آمار یکساله:  

بازدید 9030

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ESLAMI MARYAM | TALEBI YAHYA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  3150
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE INTRODUCE AND INVESTIGATE (AMPLY)RAD-supplemented LATTICES. IF L IS A RAD-supplemented LATTICE AND A 2 L, THEN 1/A IS RAD-supplemented. IT IS SHOWN THAT AN ALGEBRAIC LATTICEL IS AMPLY RAD-supplemented IFF L IS A RAD-supplemented.IF A/0 AND 1/A ARE RAD-supplemented AND A HAS A RAD-SUPPLEMENT B IN D/0 FOR EVERY SUB LATTICED /0 WITH A£ D, THEN L IS RAD-supplemented.

آمار یکساله:  

بازدید 3150

دانلود 0
نویسنده: 

همایش: 

IRANIAN ALGEBRA SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS TALK SOME CHARACTERIZATIONS OF D-supplemented AND D-LIFTING MODULES ARE GIVEN AND ARE INVESTIGATED SOME PROPERTIES OF THESE MODULES.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3 (69)
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

پلیمر زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB فراورده درون سلولی برخی از میکروارگانیسم ها است که در شرایط سخت به عنوان منبع کربن و انرژی تولید می شود. تخمیر حالت جامد (SSF) روشی مناسب برای تولید فراورده های ثانویه می باشد و قابلیت استفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان سوبسترا را دارد. در این پژوهش با به کارگیری فرایند SSF، تولید PHB با استفاده از میکروارگانیسم واترسیا یوتروفا و مخلوط سبوس و جوانه ذرت به عنوان سوبسترای ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفت. عامل های موثر بر تولید PHB مانند درصد ترکیب سوبسترا، دما و همچنین غنی سازی سوبسترا توسط ملاس به روش طراحی آزمایش «یک عامل در هر زمان» به منظور افزایش بهره وری تولید PHB در مقیاس ارلن مورد بررسی قرار گرفت. بیشینه تولید PHB و بهره وری آن در دمای 28oC، رطوبت اولیه 70%، سوبسترای دارای 50% جوانه ذرت و بدون حضور ملاس به ترتیب برابر 3.26 g/kg و 0.06 g/kg/h به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 210 استناد 0 مرجع 19
litScript