نتایج جستجو

2471

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

248

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KARIMIAN JAHANGIR | SHEKARCHIZADEH ESFAHANI PARIVASH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1347-1353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12708
 • دانلود: 

  13586
چکیده: 

BACKGROUND: Widespread use of supplements is observed among world athletes in different fields. The aim of this study was to estimate the prevalence and determinants of using supplements among body builder athletes.METHODS: This cross-sectional study was conducted on 250 men and 250 women from 30 different bodybuilding clubs. Participants were asked to complete a self-administered standardized anonymous check-list.RESULTS: Forty nine percent of the respondents declared supplement use. Men were more likely to take supplements than women (86.8% vs.11.2%, p=0.001). Reasons for using supplements were reported to be for health (45%), enhancing the immune system (40%) and improving athletic performance (25%). Most athletes (72%) had access to a nutritionist but underused this resource. Coaches (65%) had the greatest influence on supplementation practices followed by nutritionists (30%) and doctors (25%) after them.CONCLUSIONS: The prevalence of supplement use among bodybuilders was high. Sex, health-related issues and sport experts were determinant factors of supplement use.

آمار یکساله:  

بازدید 12708

دانلود 13586 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  263-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  963-973
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1136
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

مقدمه: سندروم متابولیک مجموعه ای از اختلالات متابولیک است که با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی ارتباط دارد. مطالعات متعددی در خصوص پلی فنل های گیاهی و اثرات آنها به عنوان درمان جایگزین برای تظاهرات سندروم متابولیک در حال انجام است. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر مکمل زغال اخته بر برخی از شاخص های سندروم متابولیک است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 48 زن مبتلا به سندروم متابولیک به مدت 8 هفته در دو گروه مداخله و شاهد تحت بررسی قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله روزانه 2 کپسول حاوی عصاره زغال اخته (معادل 400 میلی گرم عصاره زغال اخته) و گروه شاهد روزانه دو کپسول دارونما دریافت کردند. سطح گلوکز، انسولین، پروفایل لیپیدی، شاخص استرس اکسیداتیو، توزیع بافت چربی و فشار خون در ابتدای مطالعه و پایان هفته هشتم اندازه گیری و بین دو گروه مقایسه گردید.نتایج: در مقایسه با گروه شاهد، سطح HDL کلسترول و LDL کلسترول در گروه مداخله به میزان معنی داری افزایش یافت (0.05>p). همچنین کاهش سطح تری گلیسرید خون، فشارخون سیستولی و اندازه دور کمر در گروه مداخله معنی دار بود (0.05>p). اما مکمل زغال اخته تغییر چشمگیری در میزان گلوکز، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین و شاخص استرس اکسیداتیو به همراه نداشت.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر مکمل زغال اخته باعث افزایش شاخص HDL کلسترول و LDL-کلسترول، کاهش تری گلیسرید و فشارخون و نیز کاهش اندازه دور کمر در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک گردید، اما اثرات معنی داری بر شاخص استرس اکسیداتیو نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1136

دانلود 302 استناد 0 مرجع 18
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  41-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22233
 • دانلود: 

  24763
چکیده: 

Background: Lactobacillus and Bifidobacterium species are among the probiotics discussed due to their anti-cancer effects in the treatment of colorectal and breast cancers in recent studies. The aim of this study was to investigate the anticancer effect of Familact, a commercial probiotic capsule containing seven bacterial strains (L. casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. bulgaricus, B. breve, B. longum and Streptococcus thermophilus). Methods: Various cancer cell lines including Caco-2, HT-29, T47D and normal cell line L929 were treated with different concentrations of Familact. Using MTT assay, the cytotoxicity effect was investigated for each cell line and then flow cytometry analysis of apoptosis was evaluated. Results: Familact demonstrated inhibitory effects on the proliferation of all tested cancer cell lines in a dose-dependent manner. Although Familact augmented apoptotic cell death in HT-29 human cancer cells, it was less effective in the case of Caco-2 and T47D cells. Moreover, exposure to Familact showed moderate cytotoxicity towards L929 mouse fibroblast cells. Conclusion: Familact could be considered as a complementary therapy in the treatment of cancers.

آمار یکساله:  

بازدید 22233

دانلود 24763 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شریفی صحی محسن

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  289-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

بهره مندی از متون جنبی، چون فرهنگ ها، جنگ ها و سفینه های شعری در تصحیح، جمع آوری و ضبط صحیح اشعار، راه گشای مصحح است.یگانه چاپ اشعار قطران تبریزی به اهتمام حسین نخجوانی، دارای کاستی ها و اشکالاتی در ضبط و نقائصی در تعداد ابیات است. در این جستار نگارنده سعی دارد در حد توان خود گوشه ای از نقص های این چاپ را رفع، و در تکمیل دیوان قطران نقشی ایفا کند. از این رو با بهره گیری از برخی نسخ دست نویس کتابخانه های مجلس و ملی در قالب جنگ و دیوان اشعار، که در دسترس نخجوانی نبوده و نیز تذکره هایی از قبیل مجمع الفصحا و فرهنگ لغات صحاح الفرس، جهانگیری، رشیدی و انجمن آرای ناصری، تعدادی از ضبط های ارجح ابیات را معرفی، و 80 بیت از اشعار نویافته قطران را ارائه نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAM I. | DENNEHY C. | TSOUROUNIS C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  S17-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  361
 • بازدید: 

  9970
 • دانلود: 

  12521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9970

دانلود 12521 استناد 361 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10015
 • دانلود: 

  5723
چکیده: 

Natural products, herbal medicines, and supplements have received more attention of the scientific and pharmaceutical community. supplemental and alternative medicines include dietary supplements, herbs, vitamins, minerals, and special diets. It has been found that some complementary and alternative medicines (CAMs) are safe and effective but the important point is that less is known about many of them. Medicines used in multiple sclerosis (MS) are not completely effective and various side effects have been detected. There is an increasing trend in the use of supplementary and alternative medicines in treating MS because of fewer side effects, more comfort, and more preventative effects. It has been indicated that up to 70%-80% of people with MS have tested herbal products or bioactive compounds for treating their disease. The present study aimed to investigate the use of natural products, herbal remedies, and supplements to treat MS to confirm or rule out the effectiveness or ineffectiveness of these supplementary medicines.

آمار یکساله:  

بازدید 10015

دانلود 5723 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JALALYAZDI MAJID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND: VITAMIN D DEFICIENCY IS HIGHLY PREVALENT AND MAY CONTRIBUTE TO ARTERIAL HYPERTENSION. THE ANTIHYPERTENSIVE EFFECTS OF VITAMIN D INCLUDE SUPPRESSION OF RENIN AND PARATHYROID HORMONE LEVELS AND RENOPROTECTIVE, ANTI-INFLAMMATORY AND VASCULOPROTECTIVE PROPERTIES....

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1380
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1380

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SULLIVAN P.G. | GEIGER J.D. | MATTSON M.P.

نشریه: 

ANNALS OF NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  723-729
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4009
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4009

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript