نتایج جستجو

105921

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10593

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: NITRILES ARE INDUSTRIALLY IMPORTANT INTERMEDIATES FOR THE PRODUCTION OF AGROCHEMICALS, PHARMACEUTICALS, POLYMERS, DYES, AND PIGMENTS. [1] IN ADDITION, THEY SERVE AS POTENTIAL SYNTHON FOR THE functional group TRANSFORMATION AND HETEROCYCLIC SYNTHESIS. [2] THE USE OF VARIOUS CATALYTIC SYSTEMS HAS BEEN ESTABLISHED FOR THE OXIDATIVE TRANSFORMATION OF NITRILE FROM THE SUBSTRATES LIKE ALCOHOLS, AMINES AND AMIDES. [3] THE DIRECT OXIDATIVE REARRANGEMENT OF ALKENE, [4] AND METHYL ARENES, [5] INTO NITRILES HAVE ALSO BEEN KNOWN.METHODS: FERRIC HYDROGEN sulfate WAS PREPARED AND CONDUCTED TO FIND THE ADVANTAGE OF IT IN THE CONVERSION OF ALDEHYDIC COMPOUNDS INTO NITRILE-CONTAINING ONES. WE HAVE CHOSEN 4-CHLOROBENZALDEHYDE AS OUR MODEL COMPOUND FOR THE DESIRED TRANSFORMATION. THEREFORE, THE REACTION CONDITIONS WERE INITIALLY OPTIMIZED USING THE MOLE-RATIO OF THE CATALYST, REACTION TIME, TEMPERATURE OF THE REACTION, THE KIND OF SOLVENT FOR THE MODEL REACTION. AFTER THE OPTIMIZATION, THE TREATMENT OF VARIOUS DERIVATIVES OF ALDEHYDIC-CONTAINING COMPOUNDS WITH HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE IN THE PRESENCE OF CATALYTIC AMOUNT OF FE (HSO4)3 AS CATALYST IN REFLUXING DMF GAVE THE CORRESPONDING NITRILE COMPOUNDS IN GOOD TO EXCELLENT YIELDS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  5 (پیاپی 157)
 • صفحات: 

  475-492
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

فرضیه: خواص سطحی و ساختاری غشا از موثرترین عوامل بر عملکرد فیلترکردن آن است. نانوساختارها به عنوان مهم ترین اصلاح ک ننده های غشاهای پلیمری در سال های اخیر مطرح بوده اند. در این پژوهش، به منظور بهبود چیدمان نانوذرات زیرکونیا در بستر غشاهای فرافیلترکردن پلی سولفون، گروه عاملی سولفات و کربوکسیلیک بر سطح این نانوذرات پوشش داده شدند. سپس ساختار و رفتار غشاهای نانوکامپوزیتی با غشای خام مقایسه شد روش ها: نانوذرات ZrO2، وZr-COOH و Zr-SO4 به بستر غشای پلی سولفون (PSf) افزوده شده و عملکرد فیلترکردن غشاهای نانوکامپوزیتی در تصفیه پساب نساجی بررسی شد. بدین منظور آزمون های PZC، EDX، SEM، AFM زاویه تماس، تخلخل سنجی، اندازه گیری گرانروی سنجی، بازیابی شار و جداسازی رنگینه انجام شد. یافته ها: نتایج آزمون pH نقطه بار صفر (PZC) نشان داد، بار سطحی غشا با وجود نانوذرات ZrO2 و Zr-COOH، مثبت و با وجود نانوذرات Zr-SO4، خنثی است. تصاویر SEM نشان داد، وجود نانوذرات Zr-COOH به تخلخل بیشتر و اندازه کوچک تر نانوذرات و نانوذرات Zr-SO4 به تخلخل کمتر و اندازه بزرگ تر نانوذرات منجر می شود. نتایج آزمون های AFM و EDX نشان داد، وجود گروه عاملی موجب چیدمان نانوذرات در لایه سطحی غشا می شود و اثربخشی آن ها را در بهبود خواص سطحی غشا تقویت می کند. طراحی آزمون ها در این پژوهش به روش سطح پاسخ (RSM) انجام شد و تحلیل واریانس برای آزمون تخلخل و زاویه تماس نشان داد، مهم ترین عامل موثر در تخلخل و زاویه تماس مقدار غلظت نانوذره است، به طوری که در غلظت %13 پلیمر با افزایش از %0 تا %2 نانوذرات ZrO2، وZr-COOH و Zr-SO4 به ترتیب مقدار تخلخل 5، 19/12 و %24 و مقدار زاویه تماس 18، 22 و %19، کاهش می یابد. نتایج تحلیل واریانس جداسازی رنگینه نشان داد، عامل غلظت پلیمر موثرتر از عامل غلظت نانوذرات در جداسازی رنگینه است. همچنین، افزایش بازیابی شار از 0 تا %2 نانوذرات در غلظت %13 پلیمر برای نانوذرات ZrO2، وZr-COOH و Zr-SO4 به ترتیب 15، 25 و %45 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUCHANAN A.S. | DOCHERTY C.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  342-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6632
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6632

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  91-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLAMPOUR FIROUZEH | KEIKHA SAMANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  476-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16652
 • دانلود: 

  18293
چکیده: 

Objective (s): Iron is an essential element for living organisms. Iron overload can have detrimental effects on health. This study pertains to the protective role of berberine against ferrous sulfateinduced hepatic and renal functional disorders and histological damages in rats.Materials and Methods: The rats were divided into four groups (n=7): Sham, Ber (10 mg/kg/day for 14 days, by gavage), FS (ferrous sulfate, 30 mg/kg/day for 14 days, intraperitoneally), FS+Ber (ferrous sulfate, 30 mg/kg/day for 14 days; berberine, 10 mg/kg/day for 11 days from fourth day of ferrous sulfate injection). After 24 hr, blood, urine, and tissue samples were collected.Results: Compared with sham and Ber groups, administration of ferrous sulfate resulted in liver and kidney dysfunction as evidenced by significantly higher levels of serum hepatic markers and bilirubin, and lower levels of serum albumin, total protein, triglyceride, cholesterol, and glucose, as well as lower creatinine clearance and higher fractional excretion of sodium. This was accompanied by increased malondialdehyde levels and histological damages. Berberine treatment significantly reversed the levels of serum hepatic markers, renal functional markers and lipid peroxidation marker in the FS+ Ber group. Furthermore, it restored the levels of serum total protein, albumin, glucose, triglycerides, and cholesterol with a decrease in bilirubin concentration in the blood. All these changes were corroborated by histological observations of the liver and kidney.Conclusion: Berberine protects the liver and kidneys against ferrous sulfate-induced toxicity by reduction in lipid peroxidation and ability to chelate iron.

آمار یکساله:  

بازدید 16652

دانلود 18293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  171-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

جریان های غلیظ هرگاه به یک توده سیال سبک تر برخورد نمایند، یک ناحیه غوطه وری را ایجاد می کنند. با توجه به این که در ارتفاع غوطه وری مرز بین سیال غلیظ با سیال پیرامون در محل نقطه غوطه وری مشخص می گردد، برآورد این نقطه از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ و همچنین شیب بستر سیال ساکن که بر نقطه غوطه وری می گذارند، بررسی شده است. برای نیل به اهداف این تحقیق ابتدا یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران ساخته شد و آزمایش های مختلف در آن انجام گردید. در همه آزمایش ها ارتفاع غوطه وری در دبی های مختلف از سیال غلیظ و تفاوت دانسیته 6، 9، 13 و 16 گیلوگرم بر مترمکعب برای سه شیب 8، 12 و 16 درصد اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل Flow- 3D تحت شرایط مدل تلاطمی RNG ارتفاع نقطه غوطه وری برای شرایط آزمایشگاهی موجود شبیه سازی شد. بررسی مقایسه ای نشان داد که عمق غوطه وری برآورد شده با استفاده از Flow- 3D تحت شرایط مدل تلاطمی RNG در مقایسه با داده های مشاهداتی در آزمایشگاه از دقت مناسبی برخوردار می باشند به گونه ای که به طور متوسط برای شیب 8 درصد مدل ریاضی حدود 14 درصد نتایج را بیشتر پیش بینی می نماید و این در حالی است که برای کلیه شیب ها به طور متوسط نتایج حاصل از مدل تلاطمی RNG 10.5 درصد بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65481
 • دانلود: 

  27917
چکیده: 

Garbage collectors are occupationally exposed to a variety of airborne contaminants. The main objective of this study was to evaluate the respiratory health of garbage collectors. This study was carried out in Fars Province, south of Iran. A group of 105 garbage collectors and 93 referent subjects were investigated. A standard questionnaire was administered to both groups. Furthermore, subjects underwent Pulmonary Function Tests. The data revealed that a few symptoms of respiratory disease were significantly more prevalent among garbage collectors. Likewise, significant decrements were observed in some parameters of pulmonary function such as FEV1and FEV1/FVC ratio among garbage collectors. The ventilatory disorder found in spirometry of garbage collectors was consistent with that of obstructive pulmonary disease. Our findings indicate that the prevalence of respiratory symptoms as well as impaired lung functional capacities were more common among garbage collectors than in their control counterparts. This is likely to be attributed to the occupational exposure of this group to workplace contaminants, particularly, bioaerosols.

آمار یکساله:  

بازدید 65481

دانلود 27917 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOSTARELOS K. | LACERDA L. | PASTORIN G.

نشریه: 

NATURE NANOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  108-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5094
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5094

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

جامعه شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

چهارچوب نظری این مقاله برگرفته از نظریات اروینگ گافمن (داغ، تحلیل چارچوب و نظریه نمایشی)، اریک فرم (منش فردی و اجتماعی)، هربرت بلومر (کنش پیوسته)، رابرت مرتن (راه ها و اهداف)، یورگن هابرماس (حوزه عمومی و کنش ارتباطی)، زیگموند فروید (ساختار ذهن)، کارل گوستاو یونگ (ناخودآگاه جمعی) تدوین یافته است و سپس به آزمون فرضیه های برآمده از چهارچوب نظری در سه گام میدانی(تحلیل موقعیت)، پیمایشی و اسنادی پرداخته شده است. این تحقیق با مطالعه موردی جمعیت رهپویان رهایی واقع در شرق تهران به انجام رسیده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که گروه درمانی اعتیاد از طریق کارکردهای ساخت گروهی خود تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر بازپروری منش و کنش معتادان داشته است و همچنین تحقیق فوق با اتخاذ نمودن دیدگاه انتقادی نسبت به گروه درمانی مورد مطالعه توانسته به آسیب شناسی آن و ارایه پیشنهاداتی پژوهشی، راهبردی و کاربردی مبادرت بورزد.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
litScript