نتایج جستجو

1700

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

170

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  123-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

در دهه های اخیر، رشد و گسترش شهرها به صورتِ بی رویه و شتابان صورت گرفته است. این رشد بی رویه، پیامدهایی نظیر نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمتِ پهنه های آسیب پذیر (نظیر حوضه های سیلابی، مناطق مخاطره آمیز از جهتِ لرزه خیزی و نیز شیب های نامناسب) داشته است که باعث به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیکی شهر ها شده است. در این ارتباط، شهر شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور شاهدی بر این مدعاست که رشد کالبدی آن بدون برنامه ریزی و ملاحظات زیست محیطی، سبب گسترش به سوی پهنه های آسیب پذیر از منظرِ مخاطرات محیطی و اکولوژیکی شده است. در واقع در رشد و گسترش فضایی شهر شیراز، تناسب محیطی یا هماهنگی با شرایط و بسترهای محیط زیستی و اکولوژیکی رعایت نشده است؛ آنچه که کمّ و کیف آن نیازمند ارزیابی علمی است. لذا، برای ارزیابی میزان تناسب محیطی شهر شیراز در چارچوب روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، از فنون تحلیل مناسبت محیطی استفاده شد. در ادامه با توجه به ساختار اطلاعات موجود و قابلیت به کارگیری آن در سیستم های رایانه ای، از میان فنون تحلیل مناسبت محیطی، فن ترکیب خطی انتخاب شد. سپس معیارهای توپوگرافیک و اکولوژیک شاملِ شیب، ارتفاع، پهنه بندی خطر زلزله و اراضی کشاورزی و باغی انتخاب شد و بر اساس فن ترکیب خطی رتبه بندی شدند. سپس این معیارها با توجه به اهمیت شان ترکیب شدند و نقشه ی نهایی میزان تناسب محیطی به دست آمد. نتایج نشان داد که از کل مساحت شهر، 6/38 درصد را پهنه های نامناسب، 5/38 درصد پهنه های کمتر مناسب و تنها 8/22 درصد را پهنه های مناسب تشکیل می دهد. وضعیتی که میزان تناسب محیطی پایین شهر شیراز را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MANHART J. | CHEN H.Y. | HICKEL R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  132
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  639-645
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JAEGER J.A.G.

نشریه: 

ECOLOGICAL INDICATORS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  397-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8685
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8685

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARZANI H. | NOURIAN BEHROUZ | TAVILI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6269
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6269

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRZEL A.H. | HELFER V. | METRAL F.

نشریه: 

ECOLOGICAL MODELING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  145
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8841
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8841

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

با توجه به کمبود فضای سبز در شهرها و علاقه مردم به گذران اوقات فراغت در فضاهای باز و محیط های طبیعی، هر روز بیش از پیش تعداد استفاده کنندگان از فضاهای طبیعی و پارک های جنگلی افزایش می یابد. این تحقیق با هدف مکان یابی عرصه هایی که قابلیت احداث جنگلکاری را دارند، در محدوده ای با شعاع 10 کیلومتر از شهر سنندج (48145 هکتار) انجام شد. ابتدا عامل های موثر بر هدف تحقیق، شامل عامل های رویشگاهی، شرایط اقتصادی- اجتماعی و کارکرد گردشگری شناسایی شدند و در مرحله بعد با گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها برای هر یک از عامل های موردبررسی، لایه های اطلاعاتی تهیه شد. به منظور ارزیابی هر یک از لایه ها، پرسشنامه هایی طراحی شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، معیارهای موردبررسی به صورت زوجی مقایسه شدند. بر اساس مقدار اهمیت هر کدام از معیارها در مکان یابی عرصه برای جنگلکاری، به هر یک از عامل ها، وزن مناسبی اختصاص یافت. در نهایت کلیه لایه های اطلاعاتی در محیط Arc GIS روی هم گذاری شدند و نقشه قابلیت منطقه برای جنگلکاری تهیه شد. بر حسب ارزشی که به هر بخش از منطقه موردبررسی اختصاص یافته بود، نقشه نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت و کل منطقه در پنج طبقه، طبقه بندی شد. مناطقی که بالاترین ارزش را به خود اختصاص دادند، برای احداث جنگلکاری در اولویت بالاتر قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

مدل های ریاضی فردگرای مبتنی بر تئوری بیوانرژی به عنوان آخرین تلاش های انجام شده در زمینه مدل سازی زیستگاه های رودخانه ای در علم اکوهیدرولیک مطرح می باشند. فرض اصلی این نوع مدل ها بر این است که خصوصیات جمعیت ماهی از رشد، بقا و تولیدمثل افراد ناشی می شود و فرآیندهای مبتنی بر خصوصیات فردی نیز تحت تأثیر شرایط اکوهیدرولیکی زیستگاه و میزان انرژی دریافتی و مصرفی ماهی می باشد. در تحقیق حاضر که از اولین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد مدل های فردگرا به منظور شبیه سازی و ارزیابی مطلوبیت زیستگاه های رودخانه ای در ایران می باشد، با معرفی و کاربرد مدل ریاضی inSTREAM به تشریح مبانی و روش مدل سازی فردگرای جمعیت ماهی بر مبنای تئوری بیوانرژی پرداخته شده است. همچنین به منظور آشنایی با نتایج حاصل از مدل سازی، بخش هایی از نتایج کاربرد مدل در ارزیابی زیستگاه های قزل آلای خال قرمز رودخانه الرم در پارک ملی لار ارائه شده است. بررسی قابلیت های مدل فردگرای inSTREAM و نیز نتایج حاصل از مدل سازی های بیوانرژی ارائه شده در تحقیق حاضر نشان داد که با استفاده از رویکرد مدل سازی معرفی شده در این تحقیق می توان تغییرات زمانی رشد گونه و کیفیت زیستگاهی، و نیز مناطق بهینه برای زیست ماهی را با توجه به تأثیر توأمان عوامل زیستی و غیرزیستی بر توزیع انرژی در رودخانه تعیین نمود و از آن در مدیریت و مهندسی اکوسیستم رودخانه و نیز تخمین جریانات اکولوژیک بهره گرفت. این مدل همچنین در زمینه شیلات و آبزی پروری به منظور فراهم نمودن تولید بیشتر ماهی و بهره برداری پایدار از این منابع پروتئینی تجدیدپذیر، کاربردی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  109-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

تنوع زیستی درزمره مهم ترین شاخص های تنوع و پویایی اکوسیستم است. پرندگان به عنوان شاخصی کل نگر نشان دهنده تنوع زیستی اکوسیستم، مطلوبیت زیست گاه و سایر شرایط زیستی لازم برای هر گونه هستند؛ از این رو مطالعه روی پرندگان به ویژه پرندگان مهاجر، به مثابه یک شاخص کل نگر اهمیت خاصی دارد. با توجه به لزوم انجام مطالعات در این زمینه، نوشتار پیش رو با هدف بررسی مطلوبیت زیست گاه و شناسایی مهم ترین متغیرهای محیطی موثر بر پراکنش گونه غاز خاکستری به عنوان یک گونه مهاجر و شاخص در ایران صورت گرفت. با بهره گیری از 23 متغیر محیطی و با استفاده از 9 مدل موجود در بسته نرم افزاری بایومد تحت نرم افزار R پراکنش گونه در سه تیپ زیست گاهی زمستان گذران، تابستان گذران و جوجه آور و همچنین مکان های توقف شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که مدل های مورد استفاده در مدل سازی پراکنش گونه از صحت بالایی در بررسی پراکنش گونه برخوردار هستند. به طور کلی، متغیرهای دما و بارش بیشترین اهمیت و متغیرهایی همچون پوشش گیاهی و فاصله تا جاده ها کمترین اهمیت را در پراکنش گونه غاز خاکستری در سطح ایران دارند. براساس نتایج به دست آمده، 91/15% از سطح ایران به عنوان زیست گاه های مطلوب گونه شناسایی شد که به میزان 95/15% با مناطق حفاظت شده هم پوشی دارد؛ بنابراین، روش استفاده شده در پژوهش حاضر به درستی زیست گاه های مطلوب گونه را شناسایی کرده و می تواند به عنوان روش مناسبی برای مدل سازی مطلوبیت زیست گاه گونه های مشابه استفاده شود که این امر از دیدگاه حفاظت و ارایه برنامه های جامع و کاربردی مدیریت حیات وحش امری بسیار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRZEL A. | GUISAN A.

نشریه: 

ECOLOGICAL MODELING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  157
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  331-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  14122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14122

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

MALCZEWSKI JACEK

نشریه: 

PROGRESS IN PLANNING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  2205
 • بازدید: 

  13492
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13492

دانلود 9195 استناد 2205 مرجع 0
litScript