نتایج جستجو

2308

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

231

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15061
 • دانلود: 

  7535
چکیده: 

To prevent further increases in energy consumption, the government of Iran commenced energy subsidy reform in 2010. This paper investigates the fuel conservation effects of the reform in Iran using a homothetic translog cost function that provides estimates of the own- and cross-price elasticities of fuel demands. The percentage reduction in fuel demands is estimated using the likely effect of the reform on fuel prices. The results reveal that the reform may not be as successful as assumed. Under optimistic assumptions, the reform may reduce energy consumption marginally, and under pessimistic assumptions, it may increase energy consumption because of inelastic fuel demands and substantial substitution between fuels.

آمار یکساله:  

بازدید 15061

دانلود 7535 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  125-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

 یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ها‍ ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده- ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده- ستانده 65 بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های زراعت و باغداری 1.52 درصد، ماهیگیری 0.27 و جنگل داری 0.01 افزایش و دامداری را 2.12- کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری (0.54) درصد، دامداری (0.89) درصد، ماهیگیری (1.01) درصد و جنگلداری (0.11) درصد پس از اجرای دو شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 32 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  53-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تامین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. از این رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله ارائه روشی به منظور شناسایی گروه های هدف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. مقادیر نمونه ای مربوط به هزینه مصرفی برق، گاز، تلفن و تلفن همراه به عنوان ورودی های شبکه عصبی (و مدل پروبیت به عنوان مدل معیار مقایسه) در نظر گرفته شده است. گروه های مورد بررسی در این مقاله به دو گروه مشمول و غیرمشمول دریافت یارانه تقسیم شده اند. شبکه عصبی به کار گرفته شده در این مقاله از نوع پرسپترون چند لایه است که به روش الگوریتم مارکوات-لورنبرگ آموزش دیده اند. به منظور کنترل میزان توانمندی روش شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل های رایج اقتصاد سنجی برای طبقه بندی، داده های مورد استفاده در روش شبکه های عصبی مصنوعی در مدل رگرسیونی پروبیت نیز مورد استفاده قرار گرفته و توانمندی روش های مزبور با استفاده از معیار ROC مورد ارزیابی قرار گرفته است. از طرفی، نتایج مدل رگرسیونی از جنبه دیگری نیز مهم هستند، معنی داری آماری رابطه میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (تعلق به گروه هدف). نتایج بررسی های انجام شده حاکی از معنی داری آماری بین هزینه های مصرفی خانوار از خدمات عمومی منتخب و تعلق آن ها به طبقات درآمدی (گروه های مشمول و غیرمشمول) است. همچنین علایم ضرایب منطبق بر این فرضیه هستند که افزایش هزینه های مصرفی خانوارها از خدمات عمومی احتمال تعلق آن ها به گروه های مشمول هدفمندی را بیشتر می نماید. به عبارتی ساده تر، به طور متوسط خانوارهایی که هزینه های مصرفی بالاتری از خدمات عمومی دارند، از سطح درآمدی بالاتری نیز برخوردار هستند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که روش های مورد استفاده در این مقاله (برای طبقه بندی خانوارهای مشمول و غیرمشمول) در مجموع از توانمندی یکسانی در طبقه بندی درست خانوارها (به مشمول و غیرمشمول) برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بیات کشکولی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  157-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

هدف مندی یارانه ها گام مهمی برای شکوفایی اقتصاد کشور بود. اثر هدف مندی یارانه ها بر چوب و محصولات چوبی ایران مشخص نبود و چگونگی اثر آن بر این محصولات کارگاه ها و فروشگاه های کشور پرسشی اساسی است. روش شناسی تحقیق پیمایشی بود و با محاسبه نرخ تورم و درصد تغییرات قیمت تولیدکننده چوب و فرآورده های چوبی و با آزمون من ویتنی یو1 و تحلیل توصیفی به آزمون سوال پرداخته شد. نتایج نشان می دهد اثر هدف مندی یارانه ها بر وضعیت اقتصادی این بنگاه های محصولات صفحه ای و چوبی صنایع مبلمان ضعیف است، اما هزینه و قیمت نهاده های آن ها را بیشتر از سایر موارد، مانند رقبا و رقابت، تحت تاثیر قرار داده است. نیز سفارش محصولات را بدون تغییر درآمد یا سود افزایش داده و باعث افزایش و تغییر در قیمت و مصرف برخی محصولات مانند تخته فیبر نیمه سنگین در مقایسه با دیگر محصولات شده است. آزمون من ویتنی یو نشان می دهد پاسخ فروشندگان و کارگاه ها قبل و بعد از هدف مندی غالبا یکسان است، اما مصرف محصولات داخلی و ارزان قیمت مانند تخته فیبر داخلی و تخته خرده چوب معمولی و همچنین تغییر قیمت انواع مبل ها و قفسه های چوبی در بعد از هدف مندی یارانه ها بیشتر بوده و در سطح 95 درصد معنی دار است. نرخ تورم تولید کننده محصولات چوب و کاغذ در بعد از هدف مندی بیشتر از قبل از آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  204-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  5-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل های محاسبه پذیر است. از مهمترین خصوصیات این الگو، مدل سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاها و بهره گیری از آرمینگتون تعدیل شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ها به 75 درصد فوب افزایش یافته اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد در نظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده اند. نتایج نشان می دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث می شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه سازی نکرده اند نشان می دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 107 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  94
 • صفحات: 

  245-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در این مطالعه آثار اقتصادی آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بازار گندم، آرد و نان با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی منجر به کاهش تولید گندم، افزایش قیمت گندم و آرد و نان، افزایش واردات گندم و آرد، افزایش گندم تخصیص یافته به تولید آرد و افزایش آرد تخصیص یافته به تولید نان خواهد شد. به دنبال این تغییرات، حذف یارانه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش مازاد مصرف کنندگان و خالص صادرات و همچنین افزایش عواید دولت، مازاد تولیدکنندگان و هزینه های تولید آرد و نان خواهد شد.در پایان پیشنهاد می شود که سیاست های تکمیلی همانند توسعه بذر های اصلاح شده، کاهش ضایعات و ارتقای تکنولوژی تولید آرد و نان همگام با اصلاح یارانه ها جهت جبران کاهش صورت گرفته در رفاه اجتماعی انجام پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  77-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

پرداخت یارانه ها یکی از سیاست های حمایتی دولت از بخش های اجتماعی و اقتصادی می باشد و یکی از اهداف اجتماعی برقراری یارانه، حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است. بخش اصلی یارانه غذا در ایران به صورت همگانی بوده و باعث افزایش هزینه های دولت شده است. در این مطالعه، آثار اصلاح یارانه غذا در حالت های گوناگون بر تولید و سهم عوامل با بکارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد به استثنای سیاست پرداخت نقدی که باعث افزایش تولید کالاهای غیرکشاورزی می شود، سایر سیاست ها منجر به کاهش تولید همه کالاهای مورد بررسی می شود. تمامی سیاست ها درآمد نیروی کار را کاهش داده که این مساله ناشی از کاهش تولید در بخش های گوناگون و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار می باشد، اما در مورد سرمایه، سیاست های حذف و هدفمندی کالایی یارانه غذا در ایران درآمد سرمایه را کاهش داده و سیاست های پرداخت نقدی یارانه غذا به شکل هدفمند و غیر هدفمند منجر به افزایش درآمد این عامل تولید می شود. لذا، سیاست های هدفمندی یارانه غذا به دلیل این که کم ترین پیامد منفی بر تولید را داشته و از سوی دیگر، باعث حمایت از اقشار نیازمند جامعه و کاهش مخارج دولت می گردد، پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 43 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Azik F. | Mousavi S. N | Najafi B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  115
 • صفحات: 

  43-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1534
 • دانلود: 

  5259
چکیده: 

the effects of reducing subsidies allocatedto the agricultural sector in the form of a general equilibrium model on economic and environmental variables were evaluated. In this regard, the reduction of subsidies in the agricultural sector was considered at5levels. The results showed that subsidy reform in the agricultural sector will reduce agricultural production and increase prices, reduce the final demand for agricultural products, especially basic products for households, and therefore endanger food security. moving towards the last scenario, ie an80%reduction in subsidies in the agricultural sector, the percentage reduction in real government expenditures is estimated at-5. 87%The results show the highest decrease in production is relatedto wheat and the lowest is related to barley. by applying the desired scenarios, the fisheries sector experiences a decrease in production more than other livestock, forest and rangeland sectors. Thus, with a10%reduction in subsidies in the agricultural sector, the rate of reduction in the production of livestock, fisheries, forestry and rangeland products has been estimated at-2. 4%,-10. 4%and-8%respectively. Implementing the policy of reducing subsidies allocatedto the agricultural sector reduces the level of domestic production and, consequently, increases the price of agricultural products and ultimately reduces the final demand for agricultural products. the reduction of subsidies in the agricultural sector in the future will leadto a reduction in environmental pollution. the reduction in CO2production in the first scenario was equalto-0. 92percent and in the fifth scenario was-22. 90percent. Given the needto review the subsidy payment system, the implementation of the policy of reducing subsidies to agricultural inputs shouldbe done gradually and with optimal combination and simultaneous implementation of several policy tools appropriate to the production structure and market structure of each product.

آمار یکساله:  

بازدید 1534

دانلود 5259 استناد 0 مرجع 0
litScript