نتایج جستجو

46754

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4676

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

مقدمه: سلامت انسان ها و در نتیجه سلامت جامعه، نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد. سلامت، محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد.هدف: هدف این پژوهش، بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1388 می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 1000 دانش آموز پسر 14-12 ساله که در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان گچساران مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به مدارس و بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان، تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات توسط پژوهشگر بر اساس مشاهده انجام شد، که جهت معاینه از ابزارهایی مانند: متر، ترازو، چارت اسنلن، دیاپازون، آبسلانگ، چراغ قوه و دستکش یک بار مصرف استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان داد که میانه وزن و قد پسران در تمام گروه های سنی، از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. به طور کلی وزن 4.6 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 29.2 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 54.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند و به طور کلی قد 3.2 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 32.6 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 52.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند. از نظر وضعیت بینایی، 25.8 درصد از آزمودنی ها، حداقل یک چشم دارای حدت بینایی کمتر از 0.9 داشتند. در رابطه با وضعیت شنوایی، 8.4 درصد دانش آموزان دچار کاهش شنوایی بودند. از نظر دندانی، 72 درصد دارای پوسیدگی بودند. هم چنین اسکولیوزیس، کیفوزیس و لوردوزیس به ترتیب در 6.8 درصد، 2.4 درصد و 3.9 درصد از دانش آموزان دیده شدند و تنها بین میزان تحصیلات پدر و میانگین تعداد فرزندان خانواده با دی ام اف تی، رابطه همبستگی وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، بهداشت تغذیه و ورزش، سلامت بینایی، شنوایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1900
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

مقدمه: جراحی فتق دیسک کمری یکی از شایع ترین انواع جراحی های انجام شده در جهان است. بسیاری از مطالعات موفقیت این جراحی را در بهبود نتایج رادیولوژیک از قبیل میزان فیوژن و کاهش فشار بر بافت عصبی دانسته اند. ولی آن چه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده، میزان رضایتمندی بیمار و کیفیت زندگی او پس از جراحی است.هدف: تعیین اثر برخی عوامل از قبیل افسردگی، اضطراب و انتظارات بیماران بر رضایتمندی آنان از جراحی دیسک کمر.مواد و روش ها: 60 بیمار که کاندید جراحی فتق دیسک کمر بودند قبل و سه ماه پس از جراحی با استفاده از پرسش نامه های استاندارد از نظر وجود افسردگی، اضطراب و نیز انتظارات آنان از جراحی بررسی شدند.نتایج: بیماران 33 زن (55%) و 27 مرد (45%)، بودند. متوسط شدت درد پیش از جراحی 7.25 واحد بود که پس از جراحی به 2.1 واحد کاهش یافت. 93.3 درصد آنان اضطراب و 66.7 درصد آنان افسردگی داشتند. 70 درصد دارای انتظارات زیاد از جراحی بودند. میزان رضایتمندی از 1.7 تا 8.9 واحد بود. (متوسط 5.5) بیشترین میزان رضایتمندی در بیماران بین 39-30 سال دیده شد و افسردگی و انتظارات بالا با رضایتمندی کمتری همراه بود.نتیجه گیری: افسردگی رضایتمندی را کاهش می دهد و انتظارات پایین می تواند آن را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1900

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

PSYCHOLOGICAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

People experience different levels of anxiety associated with the 2019 Coronavirus 19, which may affect their lives. The present study aimed to investigate the role of health anxiety, anxiety sensitivity, and somatosensory amplification in predicting of students' COVID-19 anxiety. The research design was descriptive and correlational. The statistical population of the study included students of Guilan University in 2020. By using available sampling method, through online calling, 200 students participated in the study. Data were collected from the Covid-19 anxiety Scale (Wheaton et al), Short-term health anxiety Measurement (Salkovskis et al), anxiety Sensitivity Index (Taylor et al), and somatosensory amplification Scale (Barsky et al). The data were analyzed using Pearson correlation tests and multiple regression analysis. The results showed that health anxiety, anxiety sensitivity, and somatosensory amplification were positively and significantly correlated with COVID-19 anxiety. Regression results showed that these variables significantly predicted 55% of the new coronavirus anxiety. It seems that the high anxiety level of COVID-19 in students, can enhance their anxiety and sensitivity about health state and they would exaggerate physical and emotional symptoms. Thus, the University's psychological and Counseling Services must take steps to reduce the anxiety of COVID-19 and increase students' awareness.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 346 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

زمینه و هدف: وجود هم زمان قاطعیت پایین و اضطراب بالا در دانشجویان پرستاری و مامایی باعث اختلال در عملکرد تحصیلی، تضعیف توانایی و عدم شکوفایی استعدادهایشان شده و نه تنها سلامت آن ها به خطر می اندازد، بلکه آنان را از یک زندگی سالم و شکوفا باز می دارد. مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی می باشد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. 173 دانشجوی پرستاری (68 پسر، 105 دختر) و 77 دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از ابزار خود گزارشی شامل «فرم اطلاعات شخصی»، «پرسشنامه اضطراب نهان اشپیلبرگر» و «مقیاس سنجش قاطعیت Gambrill و Richy» جمع آوری و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان پرستاری و مامایی (به ترتیب 5/59% و7/59%) دارای قاطعیت متوسط هستند. همچنین در مجموع 3/43% دانشجویان پرستاری و 4/36% دانشجویان مامایی دارای اضطراب در سطوح متوسط و بالا بودند. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معناداری را بین قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری (001/0>p) و مامایی (001/0>p) نشان داد. برخی از متغیرهای فردی و تحصیلی ارتباط معناداری با قاطعیت و اضطراب دانشجویان داشتند.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط قاطعیت و اضطراب و تاثیر آن بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان، توجه خاص متخصصان آموزش و نیز انجام اقداماتی جهت آگاهی دانشجویان از مهارت های لازم برای تعامل مثبت با دیگران و همچنین افزایش قاطعیت و کاهش اضطراب ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 58 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  18-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

مقدمه: مطالعات انجام شده توسط متخصصان سازمان بهداشت جهانی از افزایش شیوع افسردگی و اضطراب در کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقا ،حکایت می کند، رایحه درمانی می تواند به عنوان روش درمان جایگزین در سلامتی جسمی و روانی افراد به ویژه در جانبازان با شرایط خاص سلامتیشان موثر باشد.هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر رایحه درمانی استنشاقی بر کاهش میزان اضطراب دانشجویان جانباز و ایثارگر در سال تحصیلی 90- 89 بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 130 نفر از دانشجویان جانباز و ایثارگر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا از کلیه آزمودنی ها پیش آزمون به عمل آمد، پیش آزمون شامل آزمون سنجش اضطراب اسپیل برگر بود. متغیر مستقل شامل ترکیب اسانس اسطوخودس و اسانس گل محمدی به مدت چهار هفته و هر روز نیم ساعت در شب توسط گروه آزمایش استنشاق شد. اسانس اسطوخودس آرامبخش است و خواص ضد اضطراب دارد. اسانس گل محمدی باعث تعدیل عواطف می شود و خصوصا در افسردگی، فشارهای عصبی و حالات مرتبط با استرس استفاده می شود. منابع رایحه درمانی ترکیب اسانس ها را موثرتر از استفاده جداگانه از آن ها می دانند. در این مدت گروه کنترل صرفا روغن کنجد استنشاق می کردند. در پایان هفته دوم اجرا، پس آزمون 1 و در پایان هفته چهارم، پس آزمون 2 اجرا شد.یافته ها: دانشجویان دریافت کننده رایحه درمانی استنشاقی در پایان هفته دوم و چهارم کاهش معنی داری در علائم اضطراب در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل نشان دادند. (P£0.001)بحث: نتایج تحقیق اثربخشی رایحه درمانی استنشاقی (ترکیب اسانس اسطوخودس و اسانس گل محمدی) را در کاهش نشانه های اضطراب دانشجویان جانباز و ایثارگر مورد تایید قرار داد، بنابراین این روش، روشی جایگزین و مناسب برای کاهش اضطراب کلیه دانشجویان جانباز و ایثارگر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 290 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KUMARAN J.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11367
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11367

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Intechopen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

LATAS M. | PANTIC M. | OBRADOVIC D.

نشریه: 

MEDICINSKI PREGLED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  863-866
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6328
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6328

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

Ranjbari Yagub | Poorrazi Yousef

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study presents the results of a correlational design to assess the relationship between high school students’ English learning anxiety and gender among 120 high school EFL students (60 males and 60 females) in Tikme Dash City, East Azarbaijan Province who had about 6 years of experience of English learning. Two instruments were used for this study. There was a questionnaire assessing studentsanxiety level and an achievement test. The test was used to assess students’ English achievement was the final exam administered at the end of the semester. The results of Independent-samples t-test indicated that there was a significant difference in scores for male students (M=94. 95, SD=9. 93) and female students (M=88. 68, SD=19. 97; t (118) = 2. 17, p=0. 03, two-tailed). It is concluded that the male participants experience relatively greater amount of anxiety than females. It is extremely recommended that teachers should take the affective factors into account through creating a comfortable classroom atmosphere for students and involving them in learning which can make them feel safe to express themselves and participate eagerly.

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
litScript