نتایج جستجو

47309

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4731

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1666
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  557-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3273
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3273

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  92-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در محیط پیچیده کسب و کار امروزی، روش های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر بودجه یا پیش بینی نمی تواند جوابگوی چالش های موجود باشد. سازمان می بایست با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک، موقعیت داخلی و خارجی خود را ارزیابی کند و سپس، استراتژی ها را متناسب با موقعیت خود تدوین و به مورد اجرا گذارد. کلید اجرای موفق استراتژی این است که افراد، فرآیند آن را درک نمایند. نقشه استراتژی از آن جا که توصیف کننده استراتژی سازمان است و به افراد در درک آن کمک می کند، نقش بااهمیتی را در مدیریت استراتژیک به عهده دارد. نقشه استراتژی نمایش تصویری از روابط علت و معلولی برای موفقیت در استراتژی است، بنابراین، تعیین این روابط نیز با اهمیت است. این مقاله رویکرد نوآورانه ای را جهت تعیین روابط علت و معلولی و سطح اهداف استراتژیک در نقشه استراتژی ارائه می کند. همچنین، نتایج اجرایی این رویکرد در یک شرکت تولیدکننده لوله و اتصالات در شهرستان یزد تشریح می گردد که بینش های مدیریتی را ارائه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (مسلسل 16)
 • صفحات: 

  47-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1718
 • دانلود: 

  1290
چکیده: 

هدف از این مقاله که برگرفته از یک طرح پژوهشی است، بررسی ابعاد حجاب و عفاف (آگاهی، باور و التزام عملی) و طراحی مدل معادلات ساختاری آن در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی در استان همدان می باشد. روش مورد استفاده پیمایشی و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از یک نمونه 1069 نفری از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و طبقه ای تصادفی گردآوری شده است. مهمترین نتیجه این مطالعه آن است که رابطه دو سویه حجاب و عفاف یک رابطه مثبت و معنادار است؛ یعنی بر هم تاثیر گذاشته و از هم تاثیر می پذیرند. اما اثر مدل عفاف بر حجاب (0.76) بیش تر از اثر مدل حجاب بر عفاف (0.61) بوده و شاخص های برازش آن قویتر و مناسب تر می باشند. بر اساس نتایج تحلیل معادلات ساختاری مهمترین معرف متغیر مکنون عفاف، باور بوده و پس از آن به ترتیب، التزام عملی و آگاهی قرار دارند. هم چنین معرف های متغیر مکنون حجاب به ترتیب اهمیت عبارتند از: التزام عملی، باور و آگاهی.

آمار یکساله:  

بازدید 1718

دانلود 1290 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHIN W.W.

نشریه: 

MIS QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9672
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9672

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOOPER D. | COUGHLIN J. | MULLEN M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10142
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10142

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

MACCALLUM R.C. | AUSTIN J.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  201-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  21575
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21575

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GEFEN D. | STRAUB D.W. | BOUDREAU M.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7010
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7010

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پیاپی 54)
 • صفحات: 

  51-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

مقدمه: مهم ترین معیار در زمینه ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی، رضایتمندی کاربران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران سیستم های اطلاعات بیمارستانی به صورت مدل ساختاری انجام پذیرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری آن را کاربران سیستم های اطلاعات بیمارستانی بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل داد. به منظور انجام مطالعه، پرسش نامه ای بر اساس بررسی متون ایجاد شد و روایی آن از طریق نظرسنجی از خبرگان انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت مورد ارزیابی و تایید نهایی قرار گرفت. سپس در بین 384 نفر از کاربران سیستم های اطلاعات بیمارستانی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند، توزیع گردید. در نهایت، با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مدل معادلات ساختاری به دست آمده در 8 بعد کیفیت اطلاعات با ضریب غیر استاندارد 1، کیفیت سیستم با نسبت بحرانی 3.891، کیفیت خدمات با نسبت بحرانی 5.039، ساختار سازمانی و مدیریتی با نسبت بحرانی 4.648، مفید بودن سیستم با نسبت بحرانی 3.683، به کارگیری سیستم با نسبت بحرانی 4.963، ویژگی های کاربر با نسبت بحرانی 5.043 و اضطراب کامپیوتری با نسبت بحرانی 4.963 تایید شدند. تحلیل مدل معادلات ساختاری تاثیر 8 بعد مرتبط با رضایتمندی را با سطح معنی داری 0.001>P مورد تایید قرار داد.نتیجه گیری: مدل یکپارچه حاصل از پژوهش حاضر می تواند به عنوان ابزار موثری در طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کاربر به کار گرفته شود و بدین ترتیب به نظر می رسد در کاربران رضایتمندی بیشتری ایجاد می گردد و از به هدر رفتن سرمایه گذاری مالی و انسانی جلوگیری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1106
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 496 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (مسلسل 59)
 • صفحات: 

  107-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

زمینه و هدف: این تحقیق، بررسی رضایت مندی کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی در قالب یک مدل علی است.روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع همبستگی طرح مدلیابی روابط ساختاری می باشد که 147 نفر از والدین ساکن در مجتمع های مسکونی شهرک شهید فلاحی و شهرک امید تهران به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند تا 57 سوال پرسشنامه مربوط به دیدگاه والدین در فضاهای باز مجتمع های مسکونی را پاسخ دهند. روایی ابزار مورد بررسی از روش محتوایی و سازه مورد مطالعه نشان داد که ابزار دارای روایی مناسبی است. همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ a= 0.954 به دست آمده است. با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان دادند که عوامل برای رضایت مندی کودکان از فضاهای باز در مجتمع های مسکونی به تبعیت از روابط مستقیم و غیرمستقیم صورت می پذیرد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که، متغیر های عوامل طبیعی (پوشش گیاهی)، فرم فضا و ارگونومی به طور مستقیم در رضایت مندی کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر دارند و متغیرهای انعطاف پذیری وسایل بازی کودکان، عوامل محرک بصری به طور غیرمستقیم بر رضایت مندی کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
litScript