نتایج جستجو

69401

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6941

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3388
 • دانلود: 

  627
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3388

دانلود 627 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  92-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در محیط پیچیده کسب و کار امروزی، روش های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر بودجه یا پیش بینی نمی تواند جوابگوی چالش های موجود باشد. سازمان می بایست با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک، موقعیت داخلی و خارجی خود را ارزیابی کند و سپس، استراتژی ها را متناسب با موقعیت خود تدوین و به مورد اجرا گذارد. کلید اجرای موفق استراتژی این است که افراد، فرآیند آن را درک نمایند. نقشه استراتژی از آن جا که توصیف کننده استراتژی سازمان است و به افراد در درک آن کمک می کند، نقش بااهمیتی را در مدیریت استراتژیک به عهده دارد. نقشه استراتژی نمایش تصویری از روابط علت و معلولی برای موفقیت در استراتژی است، بنابراین، تعیین این روابط نیز با اهمیت است. این مقاله رویکرد نوآورانه ای را جهت تعیین روابط علت و معلولی و سطح اهداف استراتژیک در نقشه استراتژی ارائه می کند. همچنین، نتایج اجرایی این رویکرد در یک شرکت تولیدکننده لوله و اتصالات در شهرستان یزد تشریح می گردد که بینش های مدیریتی را ارائه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Integr Med Res

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1312
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1312

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5 (112)
 • صفحات: 

  295-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12092
 • دانلود: 

  10583
چکیده: 

Introduction: Rhinoplasty is one of the most common surgical procedures performed among Iranians. An important issue to be considered by nasal surgeons is anatomical variations between different ethnic groups. Working on Iranians with the existing ethnic variety encourages the need for an analysis of this particular population. Materials and Methods: The present cross-sectional observational study was conducted on Iranian patients who underwent primary open rhinoplasty at a university hospital in Tehran, Iran. The preoperative evaluations included routine aesthetic analysis as well as the measurement of the subcutaneous fat thickness (using ultrasound imaging) and the angle between the anterior nasal spine and the alveolar process of the maxilla. Intraoperative assessments were performed on the alar rim-inferior border of lateral crus distance, maximal width of lateral crus, connection pattern of upper lateral cartilage, and lower lateral cartilage. Alar cartilage thickness was measured with microscopic evaluation. Moreover, the similar studies conducted on other ethnic groups were reviewed as well. Results: In total, 66 cases were included in the study (41 females and 25 males) who were within the age range of 18-38 years old (27. 82± 5. 51). According to the results, nasolabial angles were 93. 68° ± 7. 82° and 92. 25° ± 6. 98° in females and males, respectively. In addition, a significant correlation was found between the anterior nasal spine-maxilla angle and nasolabial angle (P<0. 05). Moreover, the findings revealed a significant but weak negative correlation between alar subcutaneous fat thickness and alar cartilage thickness (0. 0002). Maximal width of lateral crus was found to be 11. 44mm± 2. 02 and 10. 41 mm± 1. 72 in males and females, respectively. Conclusion: Despite the differences observed between various ethnic groups, drawing a definite conclusion about these variations needs comparative studies with similar samples (cadaver vs. patients) and measurement techniques.

آمار یکساله:  

بازدید 12092

دانلود 10583 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بوذری سهیلا

نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  97-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

جایگاه ساختاری گستره کرمان و گره ساختاری شهداد واقع در ایران مرکزی سبب گردیده تا تحت تاثیر میدان تنش ناشی از همگرایی و تصادم صفحه عربی-اوراسیا باشد. تمرکز ساختار گسله و چین خورده با روند شمال شمال باختری- جنوب جنوب خاوری نمایانگر تمرکز تنش در این گستره است. همگرایی ساخت های گسله راستالغز راست بر نایبند، گوک، لکرکوه و راور با روند شمالی – جنوبی و کوهبنان، بهاباد، اندوهجرد با روند شمال باختری – جنوب خاوری انتظار تمرکز زمین لرزه های استان کرمان را در این مکان به وجود می آورد، این در صورتی است که در دهه های اخیر عمدتا بخش هایی از دو گسل گوک و کوهبنان از فعالیت لرزه خیزی بیشتری برخوردار می باشند، شاید علت را باید در ویژگی ساخت های گسله جستجو کرد. تشکیل قطعات گسله با ابعاد متفاوت و ایجاد مناطق اتصال در حد فاصل ساخت های گسله سبب توزیع تنش و رفتار متنوع ساختاری گردیده است، از اینرو در محدوده گره ساختاری شهداد و در بخش هایی از گسل گوک و حوالی زرند در طول گسل کوهبنان از تمرکز فعالیت لرزه خیزی برخوردار بوده است. چین خوردگی واحدهای سنگی مزوزوئیک و ته نشست های رسوبی نئوژن همراه با چرخش خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت قطعات گسله از دیگر تغییر شکل های تظاهر یافته در محدوده گره ساختاری شهداد است که بازتابی از اعمال تنش های فشاری با راستای شمالی – جنوبی در این گستره می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3547
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3547

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  766-776
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  2534
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2534

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

Adeoye Moriam Dasola

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  317-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14201
 • دانلود: 

  5586
چکیده: 

The application of many hetero-aromatic compounds in pharmaceutical and dye industries make the theoretical study of their dipole moment (μ ) oscillator strength (f) and other photo-physical properties worthwhile. These properties determine the solubility of many compounds; predict the relationship between their structures, properties and performance. The f, μ , α , transition dipole moment (Δ μ ), vertical Excitation Energies (EE) and the frontier orbitals energy gap (Δ ELUMO-HOMO) of the optimized structures of 3, 4-diphenylthiophene (DPT); 3, 4-dicarboxylic-2, 5-diphenylthiophene (DCDPT); and benzo[b] thiophene (BT) were determined in solvents of different polarity functions (Δ P) by Time-Dependent Density Functional Theory, using Becke’ s three parameter with Lee-Yang-Parr modification and 6-31G* basis set theory (TD-DFT-B3LYP/6-31G*). The associated quantum chemical descriptors of Δ ELUMO-HOMO such as: Ionization Potential (IP) and global hardness (ƞ ) for the compounds were also determined with the same level of theory. The μ of the molecules increases with increasing Δ P, but highest for DCDPT. Bathochromic shifts associated with decreasing EE were recorded for the electronic transitions in DCDPT compare with those observed for DPT and BT. The IP and ƞ increased as Δ P increases, suggesting high stability of these compounds in polar solvents. The energy gaps, its associated parameters and positive Δ μ suggested strong activity of the molecules, with DCDPT being the highest. This is in reasonable agreement with the experimental results for the molecules particularly if the experimental uncertainties are considered.

آمار یکساله:  

بازدید 14201

دانلود 5586 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آذرپرند سهراب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

محدودیت های ارزیابی تفکیکی عملکرد شبکه های آبیاری در تعیین میزان اثربخشی عوامل سازه ای و بهره برداری، از مشکلات مهم ارزیابی در شبکه ها و ارائه گزینه های بهبود آن به شمار می آیند. تحقیقات در زمینه ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری، عوامل سازه ای و بهره برداری را عمدتا به صورت توام در نظر گرفته و در پاره ای موارد که سعی در ارائه شاخص ها به صورت تفکیکی کرده اند، شاخص های ارائه شده قادر به تفکیک تاثیرات دو عامل سازه ای و بهره برداری، به نحو مطلوبی نیستند. در این تحقیق، شاخص های ارزیابی عملکرد از دیدگاه عملیاتی و توزیع آب به گونه ای تعریف شده اند که قادرند تاثیر مسائل فیزیکی را از مسائل بهره برداری جدا و سهم هر یک از این بخش ها را در عملکرد کل تعیین کنند. با توجه به اهداف عملیات بهره برداری در کانال های آبیاری و تاثیرات متقابل سازه ای و بهره برداری بر آن، شاخص های ارزیابی برحسب عمق جریان، دبی جریان برنامه ریزی شده یا مورد توافق، و تغییرات زمانی و مکانی آنها به تفکیک عوامل موثر سازه ای و بهره برداری تدوین شده اند. با توجه به اهمیت زمان بندی اجرای عملیات بهره برداری و میزان انعطاف پذیری شبکه در پاسخگویی به نیاز مشترکان، شاخص هایی برای این دو مقوله نیز تعریف شده اند. سپس یک برنامه بهره برداری برای کانال E1R1 شبکه دز، با استفاده از شاخص های ارائه شده با روش شبیه سازی با مدل ریاضی ICSS، ارزیابی شده است. پس از ارزیابی عملکرد کانال، توسط شاخص های تفکیک شده سازه ای و بهره برداری، راهکار بهبود نیز شبیه سازی شده نتایج آن، میزان اثربخشی گزینه اصلاحی را در شاخص های تفکیکی نشان داده است. نتایج آزمون مورد نظر نشان داد که شاخص کمبود عمق کل کانال، سازه ای و بهره برداری به ترتیب 78، 90، و 86 درصد بوده است. شاخص کفایت بهره برداری 90 و کفایت سازه ای 94 درصد بوده است که موجب شده شاخص کفایت کل کانال 96 درصد به دست آید. با اجرای گزینه اصلاحی شاخص های کمبود عمق بهره برداری، سازه ای، و کل به ترتیب حدود 12، 6، و 18 درصد و شاخص های کفایت بهره برداری، سازه ای، و کل به ترتیب حدود 9، 4، و 13 درصد بهبود می یابند. نتایج بیانگر آن است که شاخص های پیشنهادی می توانند ابزاری مناسب در ارزیابی تفکیکی عملکرد کانال های آبیاری و تعیین اولویت گزینه های بهبود فیزیکی و بهره برداری در شبکه باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript