نتایج جستجو

4058

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

406

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HETNARSKI R.B. | ESLAMI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  158
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7353
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7353

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WHITE S.R.

نشریه: 

PROCESSING OF COMPOSITES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  239-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5964
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5964

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PARLEVLIET P.P. | BERSEE H.E.N. | BEUKERS A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1581-1596
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5327
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5327

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

واحدی عبداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  33 (ویژه نامه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  119-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1162
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

یکی از انوع تنشهایی که در روسازیهای بتنی به وجود می آید، تنش حرارتی است. از آنجا که بتن نسبت به آسفالت در پاسخ به تغییرات حرارتی محیط، توانایی تغییر شکل کمتری دارد، تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی نیز حایز اهمیت بوده و در تحلیل عملکرد آنها، این تنشها نیز باید مانند تنشهای ناشی از بارهای ترافیکی منظور شود. تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی را می توان به سه گروه عمده: تنشهای فشاری ناشی از گیرداری انتهای دال، تنشهای کششی و فشاری ناشی از اصطکاک یا گیرداری دال با بستر و بالاخره تنشهای تابیدگی نیمه گیردار یا تمام گیردار تقسیم کرد. تنشهای گروه اول اهمیت چندانی ندارند زیرا بتن مقاومت فشاری بالایی داشته و احتمال کمتری برای خرابی روسازی از این طریق وجود دارد، اما وقوع تنشهای حرارتی دو نوع دیگر در روسازیهای بتنی اجتناب ناپذیر بوده و به تنهایی یا با افزوده شدن به تنشهای ناشی از بارهای ترافیکی (در مجموع: تنشهای ترکیبی)، می توانند باعث ترک خوردگی و شکست روسازی شوند. نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص ساخت که تنشهای ترکیبی ناشی از بارهای ترافیکی و تغییرات حرارتی روزانه، با طول دالها رابطه معکوس دارد، اما تنشهای ترکیبی ناشی از بارهای ترافیکی و تغییرات حرارتی شبانه با طور دالها رابطه مستقیم دارند. همچنین نتایج به دست آمده از روابط وسترگارد برای تنشهای تابیدگی ناشی از تغییرات حرارتی روزانه و شبانه، به ترتیب 17 و 30 درصد بیشتر از مقادیر واقعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1162

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6 (پیاپی 98)
 • صفحات: 

  477-493
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

استفاده از کامپوزیت های گرمانرم به سرعت در حال گسترش است. در مقایسه با کامپوزیت های گرماسخت، این دسته از کامپوزیت ها مزایای زیادی دارند. برخلاف مواد گرماسخت، مواد کامپوزیتی گرمانرم را می توان چند مرتبه ذوب و دوباره قالب گیری کرد. چرخه تولید این کامپوزیت ها کوتاه است و چقرمگی زیاد، قابلیت جوش کاری و بازیافت از دیگر مزایای این مواد به شمار می آید. نبود دانش کافی در زمینه کامپوزیت های گرمانرم مانع از گسترش سریع این مواد شده است. یکی از این موارد تنش های پس ماند است. در این پژوهش، مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم ارایه شده است. نخست تنش های پس ماند در گرمانرم ها و کامپوزیت های گرمانرم تقویت شده با الیافت کوتاه بررسی شده اند. سپس، تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم تقویت شده با الیاف پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته و آثار ناشی از تنش های پس ماند روی این دسته از کامپوزیت ها اعم از لایه ها و سازه های کامپوزیتی ارایه شده است. روش های تجربی اندازه گیری تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم نیز بررسی و روش های کاهش تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم ارزیابی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 40 استناد 0 مرجع 65
نویسندگان: 

MADDI S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  160-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12540
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12540

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15278
 • دانلود: 

  13168
چکیده: 

Background: It is hypothesized that the impacts of life events accumulate and can trigger andpromote atherosclerosis in susceptible individuals. In the current study, the correlation of totallife stressors during 1 year was investigated relative to coronary artery disease (CAD).Methods: The study population consisted of 148 males and 152 females aged 35–76 years.The subjects were classified as CAD cases and controls according to the results of coronaryangiography. The severity of CAD was scored on the basis of the number and the extent of lesionsat coronary arteries. The stressful events of life were assessed using Holmes‑Rahe Questionnaireand was presented as total psychological stress scores per year (TPSS).Results: The frequency of cigarette smoking, diabetes mellitus, and hypertension was moreprevalent in CAD cases than control subjects. The levels of TPSS were increased in patientswith CAD compared to the controls (160.3 ± 71.3 vs.139.8 ± 66.5, P=0.020). TPSS was alsoassociated positively with the levels of uric acid, erythrocytes counts, erythrocyte sedimentationrate, aspirin consumption, and negatively with high‑density lipoprotein‑cholesterol and apo‑AI.In logistic regression analysis, TPSS correlated with the occurrence of CAD by the odds ratio of1.773 (1.073–2.930), P=0.025, but the association was weakened after adjustment for classicalrisk factors, especially hypertension. TPSS exhibited significant association with the severity ofCAD [F (3, 274) =2.6, P=0.051].Conclusions: The results suggest that TPSS are associated with the occurrence and severityof CAD significantly, but the association is not independent.

آمار یکساله:  

بازدید 15278

دانلود 13168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  595-602
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1223
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

در این تحقیق برای تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی از دو روش کشسان نگاری و اجزای محدود استفاده گردید. نمونه ها از مواد فتوالاستیک ساخته شد و تصویر آنها هنگام بارگذاری در پلا ریسکوپ تهیه گردید. مدل های مختلف اجزای محدود مربوط به نمونه های تهیه شده با نرم افزار ANSYS 5.6 شبیه سازی و تحلیل شدند و با داده های تجربی حاصل ازروش کشسان نگاری مقایسه گردید. بطور کلی مدل های اجزای محدود در قیاس با داده های حاصل از روش کشسان نگاری با ضریب تبین R2=0.99 مورد تایید قرار گرفتند. پس از تایید مدل های اجزای محدود، اثر تعداد رزوه های درگیر و جنس پیچ و مهره بر توزیع بار روی دندانه ها با شرایط مرزی متفاوت برای دو حالت «پیچ در بدنه» و «پیچ و مهره» با استفاده از نرم افزار ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب تمرکز تنش در ریشه دندانه های درگیر نیز بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که با افزایش تعداد رزوه های درگیر و طول گام، بار روی دندانه اول کاسته می شود و توزیع بار یکنواخت تری بدست می آید. البته نحوه توزیع بار برای حالت «پیچ در بدنه» و «پیچ و مهره» یکسان نمی باشد. در هر دو حالت وقتی تعداد رزوه های درگیر از20 عدد تجاوز میکند دیگر تاثیری بر یکنواختی توزیع تنش مشاهده نمی شود. در بررسی اثرجنس پیچ ومهره در یکنواختی توزیع بار، برای حالت «پیچ در بدنه» وقتی نسبت مدول الاستیسته بدنه به پیچ حدود 0.5 تا 1 باشد، یکنواخت ترین شرایط توزیع بار حاصل شد، در حالیکه برای حالت «پیچ و مهره» یکنواختی توزیع بار در نسبت حدود 0.1 حاصل گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1223

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مطهری سیامک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5 (پیاپی 79)
 • صفحات: 

  325-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

در این پژوهش، روشی جدید برای اندازه گیری تنش های باقیمانده در کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف پیوسته ارائه شده است. تنش های داخلی در کامپوزیت هنگامی شکل می گیرند که نمونه از دمای پخت تا دمای محیط سرد شود. به دلیل وجود اختلاف در ضرایب انقباض گرمایی الیاف و زمینه، تنش های برشی در سطح مشترک بین دو فاز تشکیل می شوند. وجود این تنش ها باعث کاهش کارایی کامپوزیت هنگام مصرف می شود. با استفاده از روشی که در این پژوهش ارائه شده است، افزون بر این که می توان از ایجاد تنش های باقیمانده در کامپوزیت جلوگیری کرد، می توان مقدار تنش های باقیمانده در کامپوزیت را نیز اندازه گرفت. این روش بر اساس اعمال نیروی کششی بر الیاف هنگام پخت رزین پلیمری است. اعمال کشش بر الیاف باعث ایجاد کرنش در آنها شده، بدین ترتیب می توان اختلاف طولی را که بین زمینه و الیاف در اثر انقباض گرمایی هنگام سرد شدن از دمای پخت تا دمای محیط بوجود می آید، جبران کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUZ A.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  23-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5777
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5777

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript