نتایج جستجو

20791

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2080

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LONDHE S.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  282-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3157
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3157

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  177-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1434
 • دانلود: 

  392
چکیده: 

بررسی رفتار جریان رودخانه یکی از موارد اساسی در طراحی، بهره برداری و مطالعات مربوط به مهندسی آب است. از این رو بکارگیری روش های نوین همچون نظریه آشوب در هیدرولوژی و منابع آب بدلیل نوآوری و قابلیت های آن، اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی از کاربردهای نظریه آشوب، تعیین خصوصیات کمی و آنالیز سری های زمانی هیدرولوژیکی همچون جریان رودخانه است.هدف از این تحقیق تعیین خصوصیات جریان روزانه رودخانه اهرچای در طی 19 سال با استفاده از مفاهیم نظریه آشوب و پیش بینی آن است. بازسازی فضای حالت سری زمانی بر اساس نظریه آشوب، مبتنی بر انتخاب مناسب دو پارامتر زمان تاخیر و بعد محاط است و در این تحقیق از روش میانگین اطلاعات متقابل و روش نزدیکترین همسایگی کاذب برای برآورد این دو پارامتر استفاده شده است. جهت تعیین بعد فرکتالی و بررسی میزان آشوب پذیری سری زمانی (جریان روزانه رودخانه) روش بعد همبستگی استفاده شود. نتایج حاصل از محاسبات بیانگر بعد فرکتالی 4 (آشوبناکی کم)، با زمان تاخیر 65 روز و بعد محاط 13 است که برای بازسازی فضای حالت دینامیکی جریان رودخانه می تواند استفاده شود.از الگوریتم پیش بینی موضعی جهت پیش بینی سری زمانی و از معیارهای ارزیابی ضریب همبستگی و نش ساتکلیف و مجذور مربعات خطا جهت سنجش دقت مدل استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از دقت قابل قبول و مناسب نظریه آشوب در پیش بینی جریان رودخانه اهر چای است.

آمار یکساله:  

بازدید 1434

دانلود 392 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  569-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

پیش بینی و برآورد جریان رودخانه برای هر منطقه و حوضه آبریز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در استفاده بهینه از منابع آبی محسوب می شود. در این پژوهش از مدلی مبتنی بر منطق فازی (سیستم استنتاج فازی، Fuzzy Inference system FIS) برای انجام فرآیند پیش بینی جریان استفاده شده است. به این منظور از سه پارامتر بارندگی، دما و دبی روزانه حوضه آبریز لیقوان چای برای پیش بینی جریان روزانه رودخانه لیقوان، استفاده شد. در پیش پردازش اولیه داده ها، تصادفی بودن آن ها با استفاده از آزمون نقاط عطف مورد بررسی قرار گرفت. سپس جهت تعیین مدل های بهینه ورودی به سیستم ها، همبستگی نگار داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا جهت بررسی تاثیر دما در پیش بینی، این فرآیند با تفکیک ماه ها، انجام شد. ارزیابی نتایج پیش بینی ها با استفاده از معیارهای آماری از جمله معیار ناش- ساتکلیف نشان داد که مدل FIS دقت بالا (CNS=0.9976) و خطای کمی (RMSE=0.0113) در پیش بینی داشته است و این روش می تواند به عنوان روشی کارآمد و دقیق در پیش بینی جریان رودخانه به کار گرفته شود. همچنین با بررسی نتایج نهایی، مشخص شد که دما در برخی از ماه ها (فروردین و آذر) در پیش بینی موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (مسلسل 64)
 • صفحات: 

  77-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

زمینه و هدف: شبیه سازی بارش- رواناب از محورهای اصلی هیدرولوژی علمی و مدیریت محیط زیست است. بنابراین محققان، پیوسته علاقه مند به یافتن روش های جدید برای این مساله و اصلاح مدل ها یا روش های مدل سازی موجود هستند.روش بررسی: در این تحقیق، جریان روزانه رودخانه در خروجی یک حوضه آب ریز در جنوب غربی ایران، با استفاده از یک مدل بارش- رواناب پیوسته مفهومی شبیه سازی شد. در مواجهه با مشکل کفایت آمار حوضه، با استفاده از یک رهیافت ویژه نسبت به آماده سازی متغیرهای مورد نیاز مدل از قبیل جریان رواناب، بارش و تبخیروتعرق پتانسیل حوضه اقدام شد.یافته ها: در مرحله واسنجی مدل، شاخص بازده برای داده های روزانه معادل 0.80 و ضریب تعیین برابر 0.82 به دست آمد. در مرحله اعتبارسنجی نیز مقادیر شاخص بازده برابر 0.82 و ضریب تعیین برابر 0.83 به دست آمد. ضمن آن که آماره های جریان مشاهداتی نیز با تقریب خوب در جریان شبیه سازی شده حفظ شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از موفقیت این رهیافت برای شبیه سازی جریان روزانه با به کارگیری این مدل در شرایط کمبود داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 55 استناد 455 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  479-488
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

پیش بینی صحیح جریان روزانه رودخانه یک ابزار مناسب برای برنامه ریزی و مدیریت منابع آب سطحی می باشد. به کارگیری مدل هایی مانند مدل درختی M5 و برنامه ریزی بیان ژن (GEP) که معادلات صریحی را برای پیش بینی ارایه می کنند موجب افزایش کارایی مدل های پیش بینی می شود. در این مطالعه جهت پیش بینی دبی جریان روزانه رودخانه، حوضه آب-ریزگالیکش از مناطق سیل خیز استان گلستان به عنوان منطقه مطالعاتی استفاده شد. داده های بارش و دبی جریان روزانه ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری گالیکش در یک دوره آماری 26 ساله (1388-1363)، استفاده و متغیرهای مستقلی از بارش و دبی جریان روزانه یک تا پنج گام زمانی قبل تشکیل شد و بر اساس آن ها پیش بینی دبی جریان روزانه با سه مدل درختی M5 و برنامه ریزی بیان ژن و مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون انجام شد. نتایج نشان داد که هر سه مدل دارای کارایی مناسب می باشند و هم چنین میزان جریان را بیش تر از مقادیر مشاهداتی برآورد می کنند. مقایسه نتایج مدل های مختلف نشان دهنده برتری نسبی مدل درختی M5 نسبت به مدل های دیگر می باشد. در حالت کلی می-توان گفت که هر سه روش مذکور ضمن رقابت با یکدیگر نتایج نسبتا دقیقی را جهت پیش بینی جریان روزانه در منطقه مورد نظر ارایه می کنند ولی به دلیل ارایه روابط خطی ساده و قابل فهم توسط مدل درختی M5، این روش می تواند به عنوان روشی کاربردی و جایگزین برای پیش بینی جریان روزانه مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

در این مقاله خشکسالی جریان رودخانه در حوزه های کرخه، کارون و دز در جنوب غرب کشور مورد بررسی قرار گرفت. اهداف مهم مقاله شامل تعیین ماهیت منطقه ای خشکسالی جریان رودخانه، تعیین مناطق همگن، تعیین عوامل موثر بر خشکسالی جریان رودخانه و استخراج روابط منطقه ای می باشد. برای نیل به اهداف فوق، سری های زمانی دبی روزانه جریان در 54 ایستگاه آب شناختی در حوزه های پژوهش استخراج و پس از کنترل کیفی، آزمون و بازسازی داده ها با بکارگیری روش حد آستانه و با حد آستانه 70 درصد، سری های حداکثر سالانه (AMS) تداوم و حجم کمبود خشکسالی استخراج گردید. نقشه تغییرات مکانی نمایانه های خشکسالی ارائه گردید. در ادامه، توزیع های احتمالاتی گاما (از نوع پیرسن تیپ 3)، ویبول، لوگ نرمال، جانسون، نمایی دوگانه و GP جهت تجزیه و تحلیل فراوانی سری های AMS (تداوم و حجم کمبود خشکسالی) بررسی گردیدند و با انجام آزمون نکویی برازش کای اسکور بهترین مدل احتمالاتی مشخص گردید. در مجموع 35 عامل فیزیوگرافی، اقلیمی، پوشش گیاهی و زمین شناسی جهت انجام تجزیه و تحلیل منطقه ای استخراج شد. با تجزیه و تحلیل عاملی بر روی 35 عامل مذکور مشخص گردید که 6 عامل مساحت حوزه، مجموع بارندگی آذر تا بهمن، درصد مساحت با نمایانه پوشش گیاهی کمتر از 0.1 درصد دامنه محدب حوزه، تراکم زهکشی و حداقل ارتفاع حوزه در مجموع بیش از 90 درصد تغییرات را توضیح می دهند. با توجه به نتایج تحلیل غاملی جهت تعیین مناطق همگن از تجزیه و تحلیل خوشه ای و تجزیه و تحلیل توابع متمایز کننده استفاده گردید. در ادامه با روش معادله همبستگی چند متغیره گام به گام در هر یک از گروه های همگن و کل منطقه مدل های مناسب با سطح معنی داری 0.01 جهت برآورد حجم کمبود خشکسالی جریان رودخانه با دوره بازگشت های 2، 50 و 100 ساله ارائه و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که عامل مساحت دارای بالاترین همبستگی با حجم کمبود بوده و لذا همانند بسیاری دیگر از مدل های منطقه ای موثرترین متغیر مستقل در برآورد منطقه ای خشکسالی می باشد. در منطقه پژوهش، تداوم خشکسالی ماهیت تغییرات منطقه ای از خود نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  400-413
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

برآورد شاخص جریان پایه، همواره یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژی بوده و اطلاع از میزان آن نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع آب دارد. فرایند جداسازی جریان پایه، اغلب با استفاده از داده های جریان روزانه انجام می شود. عدم پوشش کامل سری زمانی داده های روزانه برای کل کشور محدودیت هایی را برای برآورد جریان پایه و شاخص مربوطه ایجاد می کند. در این تحقیق، شاخص جریان پایه با استفاده از جریان روزانه و ماهیانه، به روش های حداقل محلی، فواصل ثابت، فواصل متحرک، فیلتر رقومی برگشتی یک پارامتره، فیلتر رقومی برگشتی دو پارامتره، و فیلتر رقومی برگشتی لینه و هالیک در تعدادی از زیرحوضه های کرخه استخراج شد، نتایج با استفاده از معیارهای مختلف آماری، از جمله، انحراف معیار، میانگین مطلق خطا، خطای نسبی و سایر آماره های توصیفی تحلیل شد. نتایج نشان داد که حداقل خطای نسبی داده ماهانه نسبت به روزانه در منطقه پژوهش، به روش فیلتر رقومی برگشتی دو پارامتره با 2.45 درصد خطا و بیشینه آن به روش لینه و هالیک با 84.19 درصد خطا تعلق دارد. در جمع بندی کلی، روش فیلتر رقومی دو پارامتره به دلیل خطای نسبی کم، کمینه میانگین مطلق خطا و ریشه میانگین مربعات خطا به عنوان روش های مناسب برای استخراج جریان پایه با استفاده از داده های ماهانه در غیاب داده های مناسب روزانه، شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

WATER ENGINEERING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  39-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  1674
چکیده: 

The heterogeneous temporal and spatial distribution of fresh water and rapid population growth in recent decades have led to problems in supplying required water resources for various uses. Therefore, new mathematical models have been developed to study the complex hydrological processes. In this study, SWAT model in Samalqan catchment with area of 1148 km2 was used to simulate the flow. In the modeling process, the basin was divided into 21 sub-basins and 402 hydrological units. Modeling of watersheds has uncertainties due to limited access to enough hydrological data. For this purpose, model calibration and validation were performed using SUFI2 algorithm for 1995 to 2012 and 2012 to 2014, respectively. Based on the sensitivity analysis results, the parameters RCHRG_DP (value of penetration into the deep aquifer), GWQMN (amount of water in the shallow aquifer to produce the base stream), ALPHA_BF (groundwater reaction coefficient), SOL_AWC (soil available water capacity) and CN (SCS curve number) had the most effect. The results showed that the values of Nash-Sutcliffe index and R2 coefficient were 0. 65 to 0. 80 for calibration period and 0. 40 to 0. 65 for validation period. Out of the total inflow into the basin, 87% is spent on evapotranspiration, 3. 2% for surface runoff, 3% for infiltration and the rest is related to changes and moisture storage in soil. Since no estimation of water balance components in this basin has been done so far, this research can provide useful information about the water balance of the basin and help to plan water resources more accurately.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 1674 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

عقبائی مسلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 138
litScript