نتایج جستجو

14531

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1454

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WARD P.T. | DURAY R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5444
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5444

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  101-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

برای سنجش میزان موفقیت و کارآمدی استراتژی ها ابزار مفهومی یکپارچه ای وجود ندارد. این پژوهش قصد دارد با مفهوم سازی ظرفیت استراتژی چارچوب مفهومی نوین و یکپارچه ای برای سنجش استراتژی ارایه کرده و سطوح و ابعاد مترتب بر آن را نیز تبیین نماید. ظرفیت استراتژی مجموعه ای از پیش آیندها و پی آیندها است که موفقیت استراتژی در گرو حضور متوازن آنها است. برای به انجام رساندن این پژوهش 24 شرکت کننده از مدیران ارشد و رهبران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابعاد و سطوح ظرفیت استراتژی با استفاده از تحلیل تم ها و کدگذاری داده ها تبیین شد. برای تایید روایی مدل مستخرج از مصاحبه ها، پرسشنامه ای طراحی شد و با مشارکت 35 نفر از مدیران ارشد موردبررسی قرار گرفت. سه نوع ظرفیت اعم از تحلیلی، اجرایی-عملیاتی و سیاسی-ارتباطی در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و مفهوم سازی شدند. ظرفیت های تحلیلی عمدتا با اطلاعات و توانایی جذب و کاربرد آنها سروکار دارند. ظرفیت های عملیاتی/ اجرایی عمدتا متمرکز بر هماهنگی برای اجرایی کردن استراتژی هستند و ظرفیت های سیاسی-ارتباطی حول محور حمایت و پشتیبانی از استراتژی قرار دارند. طبق اظهارات پاسخ دهندگان مجموعه ای متوازن از ظرفیت های نامبرده برای موفقیت استراتژی حیاتی هستند و شکست استراتژی از توزیع ناموزون این ظرفیت ها ناشی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات، تغییرات چشمگیری را در نحوه همکاری «collaboration» میان شرکتها در طراحی، تولید و عرضه محصولات به بازار ایجاد نموده است. دیگر شرکتها با همراهی استراتژیهای سنتی همکاری، کمتر نتیجه مطلوب بدست می آورند و چرخه کوتاه عمر محصولات، عدم وفاداری مشتریان، هزینه های کمتر جایگزینی محصول و سایر تهدیدها ایجاب می نماید تا مدلهای همکاری جدیدی در قالب زنجیره های تامین با قابلیت شکل گیری سریع ایجاد شود. زنجیره تامین الکترونیکی یکی از راهکارهای موثر در این مورد بشمار میرود. بطورکلی یک زنجیره تامین الکترونیکی ترکیبی از اعضا موقت و بهم وابسته و پراکنده (ازنظر جغرافیایی) بوده و بگونه ای طراحی میشود که با استفاده از فناوری اطلاعات به نیازهای بازار جوابگو باشد و مزیت رقابتی مناسبی را برای اعضا خود ایجاد نماید. ایجاد زنجیره های تامین الکترونیکی نیاز فزاینده ای به همکاریهای فزاینده و انعطاف پذیر داشته، موجب تلفیق سازمانها و هسته های پراکنده گردیده و اتحاد موقت، موثر و کارا را به مدد شبکه های ارتباطی ایجاد می نماید. فقدان مدیریت موثر در کنترل و هدایت همکاری میان شرکای زنجیره های تامین الکترونیکی میتواند موجب شکست در کسب و کار شود. از اینرو تدوین و بکارگیری استراتژی های مناسب همکاری متناسب با ماهیت زنجیره تامین ضروری است.در این مقاله چند مدل از استراتژی های همکاری شرکتها در زنجیره تامین الکترونیکی معرفی و مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه یک روش پیاده سازی پیشنهاد میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 73
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

DANGAYACH G.S. | DESHMUKH S.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  884-932
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6258
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6258

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  151-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار یکی از اساسی ترین مسایل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می باشد. در این مقاله به سنجش میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در یک سازمان با استفاده از مدل ارتقا یافته بلوغ همسویی لوفتمن پرداخته شده است. بررسی میزان اهمیت عوامل همسویی در سازمان موردنظر نشان می دهد که عوامل مشارکت، عوامل مدیریت و سطح اعمال اختیار و عوامل ارتباطات به ترتیب بیشترین میزان اهمیت را در بین عوامل همسویی در سازمان دارا می باشند.سنجش سطح همسویی در سازمان مورد بررسی نشان می دهد که آن سازمان در سطح دوم بلوغ همسویی استراتژیک یعنی «سطح تعهد» قرار دارد که نشان دهنده حضور سازمان در ابتدای فرایند همسویی می باشد. این سطح بلوغ همسویی بیانگر این است که نقش و جایگاه استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان نهادینه نشده، ولی شناخت فرصت های بالقوه برای همسویی آغاز شده است. در نهایت راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت برای بهبود همسویی در سازمان ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 202 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سازمان ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالش ها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. در این مقاله برای تدوین راهبرد از چارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه ماموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل در مرحله مقایسه، از ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویت بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

بشیربنائم یاسر

نشریه: 

مجلس و راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  237-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 197 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  4
چکیده: 

پردازش داده های مربوط به ماکروبنتوزهای شاخص در ایستگاه های مطالعاتی رودخانه در منطقه دورود با توجه به سیستم ساپروبی و ارزش بیولوژیکی (Z) نشان داد که متوسط توان تولید در این منطقه 321.39 کیلوگرم در هکتار در سال است. در بهمن ماه به میزان تولید کل 426.5 دارای بیشترین توان تولید و در مهر ماه با تولید کل 213.3 دارای کمترین توان تولید است. از نظر مجموع فراوانی ماکروبنتوز (N) از بیشتر به کمتر شامل فصل زمستان، فصل بهار، فصل پاییز، فصل تابستان می باشد. از نظر ارزش بیولوژیکی تابستان دارای بیشترین ارزش بیولوژیکی در تمام ایستگاه های مطالعاتی نسبت به فصول دیگر بود. ارزش بیولوژیکی در ایستگاه های 2 و 3 در فصل تابستان بیش از 2.5 بود بنابراین از نظر توان تولید طبیعی مد نظر قرار نگرفت. در ماه شهریور و مهر به دلیل کاهش بیش از حد دبی آب و اثرات آلوده کننده های متمرکز و غیر متمرکز در ایستگاه های 2، 3، 6، 7، 8، توان تولید به دلیل ارزش بیولوژیکی بیش از 2.5 مورد ارزیابی قرار نگرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 4
عنوان: 
نویسندگان: 

CARR D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9648
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9648

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

WINTER S.G. | SZULANSKI G.

نشریه: 

ORGANIZATION SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  730-743
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5535
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5535

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript