نتایج جستجو

7667

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

767

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4 (پی در پی 100)
 • صفحات: 

  213-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

سابقه و هدف: شکستگی عمودی ریشه از شایع ترین دلایل شکست درمان های اندودونتیک می باشد.هدف از این تحقیق، مقایسه سنسورهای CCD و PSP در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در دندان های اندو شده بود. مواد و روشها: در مطالعه تشخیصی حاضر که به روش آزمایشگاهی صورت گرفت، 40 دندان قدامی فک بالا، انتخاب و پس از آماده سازی و پر کردن کانال ریشه، تاج آنها از 2 میلی متری بالای CEJ قطع شد. دندان ها در یک قطعه استخوان خشک قرار گرفته، از آنها با دو سنسور CCD و PSP با ژئومتری یکسان با دو زاویه صفر و 15 درجه افقی رادیوگرافی تهیه شد. سپس در دندان ها شکستگی عمودی ایجاد و قطعات شکسته چسبانده شدند. مجددا از دندان ها در همان شرایط رادیوگرافی تهیه شد. سه مشاهده گر تصاویر را جهت مشاهده خط شکستگی مورد بررسی قرار دادند. داده ها با آزمون نسبت ها و Wilcoxon Signed Ranks مورد بررسی آماری قرار گرفتند. یافته ها: اختلاف آماری معنی داری بین ویژگی دو سنسور در تشخیص شکستگی عمودی ریشه مشاهده نشد (P-value (complete)=0.592، P-value (absolute)=1). در حساسیت تشخیص شکستگی های باکولینگوالی و مزیودیستالی نیز دو سنسور اختلاف آماری معنی داری نداشتند. (P-value BL (Complete)=0.180، P-value BL (Absolute)=0.109). (P-value MD (Complete)=0.593، P-value MD (Absolute)=0.102). حساسیت تشخیص شکستگی باکولینگوالی در هر دو سنسور نسبت به شکستگی مزیودیستالی بیشتر بود (P<0.001). نتیجه گیری: توانایی دو سنسور CCD و PSP در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در دندان های اندو شده یکسان است.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21568
 • دانلود: 

  18216
چکیده: 

Energy storage is currently a key focus of the energy debate. In Germany, in particular, the increasing share of power generation from intermittent renewables within the grid requires solutions for dealing with surpluses and shortfalls at various temporal scales. Covering these requirements with the traditional centralised power plants and imports and exports will become increasingly difficult as the share of intermittent generators rises across Europe. Pumped hydropower storage plants have traditionally played a role in providing balancing and ancillary services, and continue to do so. However, the construction of new plants often requires substantial interventions into virgin landscape and bio-habitats; this is often fiercely opposed by local citizens. Utility-scale lithium ion batteries have recently entered the energy scene. Albeit much smaller than most pumped hydropower plants, they can also provide the required balancing and ancillary services. They can be constructed on brownfield sites as and where needed, to support the move towards increasingly decentralised energy systems. Although they are seen by some as a more environmentally friendly option, they do cause impacts relating to the consumption of limited natural resources during the production stage. Addressing initially technological capacity of pumped hydropower storage and utility-scale battery to meet the required services, a simplified LCA will be performed to examine the environmental impacts throughout their life cycles. This includes two sensitivity analyses. Issues addressed in this paper include also methodological issues relating to comparability and those parameters that are pivotal to the LCA result.

آمار یکساله:  

بازدید 21568

دانلود 18216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOFRANI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (SUPPL 1)
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23720
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Lysosomes are cytoplasmic organelles containing hydrolytic enzymes that degrade the macromolecules proteins of cellular catabolism. The causes of lysosomal enzyme disorder stem from1. Impaired enzyme synthesis2. Abnormal enzyme targeting3. Defect of structure of Accessory factor which is needed for enzymes function. Clinical manifestations depend on the organ (s) involved.

آمار یکساله:  

بازدید 23720

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  234-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

سابقه و هدف: پلاکت های فعال شده در پاسخ به محرک های خاص، میکروپارتیکل ها را در بدن و یا با گذشت زمان، در طول ذخیره در کیسه پلاکتی، آزاد می نمایند. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو محیط ذخیره متفاوت شامل پلاسما و محلول افزودنی (کمپوسول) بر تولید میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در طول زمان نگهداری بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، 30 کیسه کنسانتره پلاکتی از بانک خون ایران تهیه و به دو بخش با حجم یکسان تقسیم شد و سپس پلاسمای یکی از این بخش ها با محلول افزودنی کمپوسول جایگزین گردید. از هر دو نوع کیسه در روزهای 2، 4 و 7 ذخیره، نمونه برداری شد. میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت جدا شده و جهت تعیین غلظت آن ها از روش اندازه گیری غلظت پروتئینی برادفورد استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تولید میکروپارتیکل های پلاکتی در دو محیط نگهداری مختلف، در طول زمان ذخیره افزایش می یابد. تفاوت غلظت نهایی میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در فرآورده کنسانتره پلاکتی، در روز 4 ذخیره در دو محیط پلاسما و کمپوسول معنادار نبود در حالی که در روز 7 ذخیره این تفاوت معنادار شد و در پلاسما بیش از کمپوسول گردید (p<0.05).نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، در میزان تولید میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در دو محیط مختلف نگهداری (پلاسما و کمپوسول)، تفاوت معناداری وجود نداشت. هر چند پس از 7 روز این تفاوت معنادار گردید و برای پلاسما نسبت به کمپوسول افزایش نشان داد که خود می تواند یک مزیت برای محیط نگهداری کمپوسول از این جهت محسوب گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HIREMATH G. | KIDIYOOR K.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5910
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5910

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROTH KARL S.

نشریه: 

JOURNAL OF PEDIATRIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  250-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8195
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8195

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KOSTO I. | WEKSLER A. | LURIE S.

نشریه: 

ALON HANOTEA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  250-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4902
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4902

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

POOZESH SAJAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

storage AND MAINTENANCE OF OIL FROM THE OIL INDUSTRY IN IRAN HAS LONG BEEN ONE OF THE MOST IMPORTANT REQUIREMENTS IN ALL COUNTRIES OF THE WORLD. STANDARD CONSTRUCTION OF storage TANKS IN WHICH THE ARTICLE TO API650 IS OF THE SAME API650 STANDARD. ALL IMPORTANT PARAMETERS SUCH AS MATERIAL PROPERTIES AND PRODUCT storage TANK STORED AND USED TO BE CONSIDERED.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

امروزه برای افزایش مدت نگهداری (Shelf life) و عمر انباری (storage life) محصولات کشاورزی از روشهای مختلفی استفاده می شود که هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشند. کاربرد پرتوهای یون ساز در تیمار پس از برداشت محصولات کشاورزی, در مقایسه با سایر روشها از سابقه کمتری (حدود 60 سال) برخوردار است. پرتو دهی مواد غذایی با پرتوهای یونیزان، به روش سرد یا غیر شیمیایی معروف است. این روش از طریق متوقف کردن فعالیتهای بیوشیمیایی و کشتن پاتوژن ها، عمر نگهداری محصولات فساد پذیر کشاورزی را تا حد زیادی افزایش می دهد، بدون اینکه ترکیبات مضر، رادیواکتیویته القایی و یا کاهش زیادی در ارزش غذایی محصول به وجود آورد. از مهمترین کاربردهای پرتوتابانی، در محصولات فسادپذیر کشاورزی: 1- جلوگیری از جوانه زنی در محصولاتی چون، پیاز، سیب زمینی، سیر و ... است (با دز 0.05 تا 0.15 کیلوگرم) 2- کنترل بلوغ و رسیدگی میوه ها (با دز 0.5 تا 1 کیلوگرم) 3- افزایش عمر نگهداری در محصولاتی چون توت فرنگی (با دز 1.5 تا 3 کیلوگرم). هدف از این مقاله بررسی استفاده از پرتوهای یون ساز در تیمار پس از برداشت محصولات کشاورزی (افزایش مدت نگهداری و عمر انباری, بخصوص در محصولات فسادپذیر) و مقایسه آن با روشهای متداول در تیمار محصولات به منظور هدف فوق است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 20
litScript