نتایج جستجو

29190

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2919

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE FRUIT OF THE MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM GAERTN.) CONTAINS AN ISOMERIC MIXTURE OF FLAVONOLIGNANS KNOWN COLLECTIVELY AS SILYMARIN. SILYMARIN IS USED TO TREATMENT OF TOXIC LIVER DAMAGE, INFLAMMATORY LIVER DISEASES AND LIVER CIRRHOSIS AND FOR THEIR ANTICANCER AND CHEMOPREVENTIVE EFFECTS…..

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM L. GAETRN) IS ANNUAL OR BIENNIAL PLANTS BELONG TO ASTERACEAE FAMILY AND SPREAD IN NORTH AND SOUTH OF IRAN. SEEDS OF MILK THISTLE CONTAIN A RELATIVELY HIGH AMOUNT OF OIL (20-35%), WHICH POSSESSES THERAPEUTIC AS WELL AS NUTRITIVE...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

SHARIFI Y. | Moghbeli A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  152-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14322
 • دانلود: 

  3963
چکیده: 

Inclusion of steel fibers to concrete progresses the flexural and tensile capacities of concrete. Consequently the shear capacity of concrete flexural members improve. Predicting the shear capacity of concrete beams containing steel fiber is an important issue not only in structural design but also to retrofitting of existing structures. Since there are several variables to assess the shear capacity of steel fiber reinforced concrete (SFRC) beams, presenting a suitable equation is a complicated task. The aim of the present paper is to evaluate an empirical formulae based stepwise regression (SR) method for shear capacity of SFRC beams. A series of reliable experimental data has been provided from literatures for model development. The obtained results based SR model were compared with experimental data in training and testing state. A practical formulae based SR method has been developed for shear capacity assessment of SFRC beams. Besides, several equations based models also presented to compare with the equation based SR model. The comparison showed the SR formulae gives the most exact accuracy than others in terms of shear capacity assessment of SFRC beams.

آمار یکساله:  

بازدید 14322

دانلود 3963 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHARIFI Y. | HOSSEINPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17481
 • دانلود: 

  8458
چکیده: 

In the current study two methods are evaluated for predicting the compressive strength of concrete containing metakaolin. Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) model and stepwise regression (SR) model are developed as a reliable modeling method for simulating and predicting the compressive strength of concrete containing metakaolin at the different ages. The required data in training and testing state obtained from a reliable data base. Then, a comparison has been made between proposed ANFIS model and SR model to have an idea about the predictive power of these methods.

آمار یکساله:  

بازدید 17481

دانلود 8458 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  94-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود به عنوان یک مسالهNP-Hard  در ادبیات معروف می باشد. در این تحقیق، برای اولین بار ترکیب سیاست قیمت گذاری از نوع تخفیف جهت مساله زمانبندی پروژه در حالت محدویت منابع پیشنهاد می شود، در حالیکه در مدل های کلاسیک فرض شده است، که قیمت منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها ثابت بوده و منابع تنها با یک نرخ قیمت در بازار قابل تهیه هستند. هدف از این مساله، تعیین زمان بهینه شروع فعالیت های پروژه، با در نظر گرفتن محدودیت های پیش نیازی و منابع موجود است، به نحویکه زمان تکمیل کل پروژه کمینه شود. جهت حل مدل پیشنهادی، یک الگوریتم تلفیقی بر مبنای دو الگوریتم ژنتیک و جستجوی همسایگی متغیر پیشنهاد شده است. در این روش، الگوریتم ژنتیک به عنوان چارچوب اصلی روش پیشنهادی و روش جستجوی همسایگی متغیر به عنوان یک عملگر جدید و در راستای بهبود قابلیت جستجوی محلی الگوریتم اصلی، طراحی شده است. همچنین از آنجائیکه مقادیر پارامتر الگوریتم های تکاملی تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی کارائی این الگوریتم ها دارد، لذا جهت تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی، یک رویکرد آماری جدید مبتنی بر رگرسیون مرحله ای ارائه شده است. نتایج محاسبات، عملکرد خوب رویکرد پیشنهادی را در مقایسه با رویکرد آماری تاگوچی نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  143-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TO STUDY GRAIN YIELD AND ITS RELATED TRAITS IN LENTIL, 36 GENOTYPES (OBTAINED FROM A 6 ´ 6 COMPLETE DI_ALLEL CROSSES) WERE PLANTED IN A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN WITH THREE REPLICATIONS AT RESEARCH FARM, SHAHRE_KORD UNIVERSITY. ANALYSIS OF VARIANCE SHOWED THAT THERE WERE SIGNIFICANT DIFFERENCES AMONG VARIETIES IN ALL OF TRAITS UNDER STUDY. THIS IMPLIES ON GENETIC VARIATION AMONG VARIETIES. RESULTS OF stepwise regression SHOWED THAT NUMBER OF SEEDS PER PLANT, 100 GRAIN WEIGHT AND HARVEST INDEX WERE AT FIRST ENTERED THE MODEL AND ALSO NUMBER OF SEEDS PER PLANT WAS THE MOST AFFECTIVE TRAIT ON GRAIN YIELD PER PLANT. THEREFORE SELECTION COULD BE DONE BASED ON THESE CHARACTERISTICS. CLUSTER ANALYSIS CLASSIFIED ALL GENOTYPES IN 2 SEPARATE GROUPS AND INDICATED THAT CROSSES OFL236´L830, L236´KERMANSHAH, FARS´PRECOZ, FARS´FLIP97, L236´FARS, KERMANSHAH´ FARS, FARS´L830, PRECOZ×FARS, L236´L236, L830´L830, FARS´KERMANSHAH, PRECOZ´L236, FARS´L236 AND FARS´FARS WERE HIGH YIELDING.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  69-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

قیمت مسکن، یکی از شاخص هایی است که شناخت عوامل موثر بر آن به تهیه طرح های مسکن، کمک شایانی می کند. بررسی کیفیت سکونت و شناخت بهتر فرصت های سرمایه گذاری برای تحریک توسعه در بافت های شهری، به ویژه بافت هایی که در حال نوسازی هستند، نیازمند اطلاعات دقیق قیمت املاک است. محله فاطمی تهران به دلیل موقعیت ویژه مکانی و نیز ارزش بالای املاک، با امر نوسازی روبرو می باشد. تغییرات وسیع قیمت مسکن در این محله موجب ناهمگونی هایی در امر نوسازی و در پی آن کاهش انسجام بافت کالبدی محله خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی، مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل تراکم ساختمانی، دسترسی به معابر اصلی، فرسودگی، قیمت سرقفلی تجاری و مساحت زمین هستند که در مقیاس بلوک و برای تمام محله اندازه گیری شدند. برای تحلیل ارتباط متغیرهای مورد بحث به عنوان متغیرهای مستقل و قیمت مسکن به عنوان متغیر وابسته، از روش تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که متغیرهای قیمت سرقفلی تجاری و دسترسی به معابر اصلی با ضریب تعیین 0.64 (سطح اطمینان 99 درصد) ارتباط معنا داری با قیمت مسکن دارند. در ارتباط با نتایج تحلیل باید افزود در هر محله ای بنابر ویژگی های خاص آن محله می توان متغیرهای دیگری از پنج متغیر مورد مطالعه را موثر بر قیمت مسکن و تغییرات آن یافت و نتایج حاصل در این پژوهش الزاما قابل تعمیم به سایر محلات نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

سابقه و هدف: این مطالعه به مقایسه مدل سازی QSAR فعالیت ضد سرطانی ترکیبات 1و4-دی هیدرو-4-اکسو-1-(2-تیازولیل)-1و8-نفتیریدین و مشتقات آن با روش رگرسیون خطی چندگانه مرحله ای (S-MLR ) و روش الگوریتم ژنتیک-رگرسیون خطی چندگانه (GA-MLR) پرداخت. روش بررسی: مجموعه ای از 100 ترکیب با فعالیت ضد سرطانی مشخص از مقاله معتبر بین المللی انتخاب شد و روش میدان نیروی آلینجر MM2 برای کمینه کردن انرژی مولکول ها استفاده شد. ساختار هندسی مولکول ها از طریق روش کوانتوم نیمه تجربی روش آوستین با استفاده از الگوریتم پلاک-ریبایر (Polak-Ribiere) با استفاده از نرم افزار موپک بهینه سازی شدند. تعداد زیادی از توصیفگرهای تئوری برای هر مولکول با استفاده از نرم افزار دراگون محاسبه شد. به منظور انتخاب بهترین دسته از توصیفگرها برای مدل سازی QSAR از دو روش انتخاب متغیر ترکیب الگوریتم ژنتیک-رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون خطی چندگانه مرحله ای استفاده شد. برای مدل-سازی ابتدا نمونه برداری تصادفی دسته آموزش (80 درصد از داده ها) 20 بار به صورت تصادفی صورت گرفته و مولکول های باقیمانده (20 درصد باقیمانده از داده ها) به عنوان دسته پیشگویی برای اعتبارسنجی خارجی استفاده شدند. در میان نمونه های تصادفی، یکی از نمونه ها با بالاترین Q2CV، Q2cal و Q2test به عنوان بهترین دسته یادگیری و آموزش انتخاب شد. با استفاده از این دسته یادگیری هر بار مدل به دو روش S-MLR و GA-MLR ایجاد شد. یافته ها: مدل هایQSAR به دست آمده با GA-MLR مجذور ضریب همبستگی اعتبارسنجی بزرگتری نسبت به روشS-MLR داشتند. نتیجه گیری: نتایج این مقایسه نشان می دهد که می توان با استفاده از مدل حاصل، فعالیت ترکیبات ضد سرطانی مشابه را پیشگویی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NASRI R. | KASHANI A. | PAKNEJAD F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  188-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5753
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5753

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript