نتایج جستجو

16973

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1698

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24339
 • دانلود: 

  15084
کلیدواژه: 
چکیده: 

Descriptive statistics is the process of summarizing gathered raw data from a research and creating useful statistics, which help the better understanding of data. According to the types of variables, which consist of qualitative and quantitative variables, some descriptive statistics have been introduced. Frequency percentage is used in qualitative data, and mean, median, mode, standard deviation; standard error, variance, and range are some of the statistics which are used in quantitative data. In health sciences, the majority of continuous variables follow a normal distribution. skewness and kurtosis are two statistics which help to compare a given distribution with the normal distribution.

آمار یکساله:  

بازدید 24339

دانلود 15084 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHRAVAN A. | GHASSEMI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  15750
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15750

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

JEMAL A. | SIEGEL R. | WARD E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  13672
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13672

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  7-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  4946
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4946

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GREENLEE R.T. | MURRAY T. | BOLDEN S. | WINGO P.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  6870
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6870

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  123-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

با هدف بررسی رابطه اهداف پیشرفت، اضطراب، خودکارآمدی و سبک های مقابله با پیشرفت تحصیلی در درس آمار 323 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های اهداف پیشرفت، اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله پاسخ دادند. جهت تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اهداف اجتناب - عملکرد از طریق واسطه گری اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله به صورت غیر مستقیم و منفی و اهداف تبحری از طریق واسطه گری اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله به صورت غیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار تاثیر می گذارند. اثر غیر مستقیم اهداف رویکرد - عملکرد بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار از طریق اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک های مقابله مورد تایید قرار نگرفت. ضمنا اهداف اجتناب - عملکرد بر پیشرفت تحصیلی در درس آمار دارای اثر مستقیم و منفی نیز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

JEMAL A. | SIEGEL R. | WARD E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  225-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  13025
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13025

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
نویسندگان: 

JEMAL A. | BRAY F. | CENTER M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  3465
 • بازدید: 

  17312
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17312

دانلود 9195 استناد 3465 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

JEMAL A. | MURRAY T. | WARD E. | CHAFOOR A. | THUN M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1890
 • بازدید: 

  11930
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11930

دانلود 9195 استناد 1890 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SIEGEL R.L. | MILLER K.D. | JEMAL A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  2520
 • بازدید: 

  15889
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15889

دانلود 9195 استناد 2520 مرجع 0
litScript