نتایج جستجو

563

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

57

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

فرضیه: پلیمرشدن پراکنشی روش منحصر به فردی برای تولید ذرات پلیمری یکنواخت در محدوده میکرومتر است. پلیمر تهیه شده با این روش می تواند در کاربردهای گسترده استفاده شود. فهم چگونگی اثر پارامترهای فرایندی بر اندازه ذرات و توزیع آن در پلیمرشدن پراکنشی اهمیت بسزایی دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر پارامترهای فرایندی بر اندازه ذرات و توزیع آن در میکروکره های پلی استیرن سنتزشده به روش پلیمرشدن پراکنشی است. روش ها: پلیمرشدن پراکنشی در دمای C° 65، به مدت h 24 درون لوله آزمایش انجام شد. اثر نوع حلال، مقدار پایدارکننده و کمک پایدارکننده بر اندازه ذرات میکروکره های پلی استیرن و توزیع اندازه آن ها با میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) و نرم افزار Image J بررسی شد. همچنین، اثر مخلوط حلال و غلظت کمک پایدارکننده بر وزن های مولکولی و توزیع آن (PDI) در نمونه ها با سوانگاری ژل تراوشی (GPC) ارزیابی شد. یافته ها: نتایج شکل شناسی نمونه ها نشان داد، افزایش طول آلیفاتیک حلال های قطبی اثر دوگانه ای بر اندازه ذرات و توزیع آن دارد. با افزایش طول آلیفاتیک حلال ابتدا اندازه ذرات بزرگ تر و توزیع آن پهن تر می شود، سپس افزایش بیشتر طول آلیفاتیک موجب ایجاد ذرات تک توزیعی با اندازه ذرات به مراتب کوچک تر می شود. افزودن آب به حلال اتانول نسبت به حلال اتانول خالص موجب کاهش اندازه ذرات، افزایش وزن های مولکولی و شاخص توزیع آن ها شد. با افزایش غلظت پایدارکننده اندازه ذرات و توزیع آن کاهش یافت. افزون براین، افزودن کمک پایدارکننده به سامانه اثر چندانی بر اندازه ذرات و توزیع آن نداشت. با وجود این، افزودن آن موجب افزایش وزن مولکولی و شاخص توزیع میکروکره های پلی استیرن شد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHGHANI M. | NIK RAVESH S.K.Y. | KARARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12570
 • دانلود: 

  4141
چکیده: 

This paper suggests a method for designing PSS to damp multi-machine power system oscillations. The method is based on robust control theory. First, the conventional method for designing robust controller in LMI framework is illustrated. Then, the suggested method is given, in which, a PID output feedback controller is tuned using the LMI approach. Mostly, the classical methods are used to tune a PSS, but in this paper a robust approach is investigated to guarantee the robustness of the given PSS. The performance of the controller is tested on a sample power system. Simulation results show the effectiveness, robustness, and good performance of the suggested controller.

آمار یکساله:  

بازدید 12570

دانلود 4141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  219-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

سابقه و هدف: استفاده از مالچ یکی از رایج ترین روشهای تثبیت خاک جهت جلوگیری از فرسایش بادی و کنترل ریزگردها عنوان شده است. بکار بردن برخی مالچ ها اقتصادی نیست، لذا استفاده از پسماندهای صنعتی ارزان قیمت و ایمن، در ترکیب مالچها از نظر اقتصادی و همچنین زیست محیطی (بازیافت پسماند) مطرح شده است. بنابراین از اهداف این پژوهش استفاده از دو نوع پسماند صنعتی جهت تهیه مالچ بوده است. با توجه به اینکه روش پروکتور جهت آزمون و مقایسه مقاومت مالچها در نظر گرفته شد، بنابراین هدف دیگر این پژوهش ساده سازی روش پروکتور جهت برآورد مقاومت مالچهای تثبیت کننده خاک تحت تاثیر فرسایش بادی بود.مواد و روش ها: با استفاده از نتایج پژوهش های قبلی و پیش تیمارها تعدادی مالچ مورد آزمون قرار گرفتند. این مالچ ها غیر زنده بوده و از ترکیب درصدهای مختلف از پودر سنگ، لجن کنورتور، خاک رسی و خاک شنی ساخته شدند. دستگاه اینسترون، جهت سنجش مقاومت فشاری مالچ استفاده شد. با توجه به استفاده از روش پروکتور جهت کار با دستگاه اینسترون، ساده سازی این روش نیز انجام شد. این دو روش به نام های «پروکتور» و «پروکتور ساده» نامیده شدند و نتایج این دو روش به عنوان معیار استفاده از روش ساده مقایسه شدند. تیمارها شامل 5 نوع مالچ و سه تکرار بوده که مقاومت فشاری آنها با دو روش «پروکتور» و «پروکتور ساده» اندازه گیری و در قالب طرح فاکتوریل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: کاهش درصد رس از 80 به 50 درصد و افزایش درصد شن از 20 به 50 درصد در تیمارهای حاوی رس و ماسه در هر دو روش، موجب کاهش مقاومت فشاری مالچها شد. افزایش درصد پودر سنگ از 5 تا 25 درصد و بطور همزمان کاهش درصد رس از 85 تا 65 درصد به همراه درصد ثابت لجن کنورتور، موجب کاهش مقاومت فشاری با روش پروکتور ساده شده است. اختلاف نتایج بین دو روش پروکتور و ساده معنی دار نبود، ولی روش پروکتور ساده نظم مشخصی را در نتایج نشان داد.نتیجه گیری: کاهش مقاومت فشاری با کاهش درصد رس و افزایش درصد پودر سنگ در مقایسه تیمارهای حاوی رس و پودر سنگ طی روش پروکتور ساده مشاهده شد اما نتایج روش پروکتور فاقد نظم منطقی بود. مقایسه تیمارهای حاوی رس و ماسه نشان داد که در هر دو روش، با کاهش رس و افزایش ماسه از مقاومت فشاری کاسته شده است. نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری با استفاده از دستگاه اینسترون در دو روش پروکتور ساده و روش پروکتور مقایسه و مشخص گردید که این دو روش از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشته، هر چند تغییرات منظم نتایج روش پروکتور ساده مشاهده شد. با توجه به ساده بودن و کاهش زمان در روش پروکتور ساده، این روش جهت مقایسه مالچ های مورد استفاده در فرسایش بادی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  337-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

در این مقاله روشی برای وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از تابع منظم کننده نرم یک ارائه شده است. استفاده از این نوع پایدارکننده مساله وارون را به سمت حصول جواب هایی متراکم و با مرزهای تیز سوق می دهد، بنابراین برای بازسازی ساختارهای زمین شناسی دارای مرزهای گسسته مناسب است. ارتباط نزدیک بین منظم کننده نرم یک با قید فشردگی بررسی شده است. برای محاسبه جوابی که تابع هدف نرم یک را کمینه کند، الگوریتم IRLS ((Iteratively Reweighted Least Square به کار می رود. در هر تکرار تابع وزن دهی پارامترهای مدل با استفاده از مدل به دست آمده در تکرار قبل بهنگام می شود. حل عددی مساله وارون با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تعمیم یافته انجام پذیرفته است. پارامتر تنظیم کننده تعادل بین دو عبارت تابع هدف با استفاده از روش UPRE ((Unbiased Predictive Risk Estimator محاسبه می شود. برای بررسی کارایی روش، داده مصنوعی تولید شده توسط یک دایک شیب دار استفاده شده است. مدل حاصل از وارون سازی تفکیک پذیری نسبتا بالایی دارد، مرزهای بازسازی شده، شیب و تباین چگالی آن نزدیک به مدل اصلی هستند. نتایج دلالت برآن دارد که استفاده از منظم کننده نرم یک، به همراه سایر قیود مورد نیاز، می تواند روشی موثر برای شناسایی مرزهای توده زیرسطحی باشد. برای نشان دادن کارایی عملی این روش داده گرانی برداشت شده بر روی سد گتوند در جنوب غربی ایران برای مدل سازی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از وارون سازی این داده ها انطباق نسبتا خوبی با نتایج حاصل از حفاری های صورت گرفته در منطقه نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LIU W. | VENAYAGAMOORTHY G.K. | WUNSCH D.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5528
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5528

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

KYANZADEH S. | FARSANGI M.M. | NEZAMABADI POUR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5350
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5350

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  106-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14769
 • دانلود: 

  7550
چکیده: 

Background: Sensitization to common mold allergens is one of the major causes of allergic rhinitis and asthma. Therefore, there is a critical need for standard sensitivity tests including skin prick tests to improve the stability of fungi extracts in traditional allergenic formulations. To address this concern, the present study aimed to develop a formulation to preserve allergenic activity of mold extracts. Methods: 48 stabilizer formulations were designed and monitored for allergenic activity during a 40-days incubation period at 37 ˚ C using an ELISA. Specifically, the IgE reactivity of allergenic A. alternata extracts were examined. After establishing the most effective stabilizer formulation, we evaluated whether it could protect the allergenic activity of Alt a1, A. fumigatus, and C. herbarum using an IgE inhibition ELISA after 40 days at 37 ˚ C. Results: We demonstrated that the most effective stabilizer formulation was a glycerol-based extract containing Arg and Glu. This formulation had an equal ratio of sucrose, sorbitol and protein and was able to preserve more than 95% of allergenic A. alternata extract activity during a 40-days incubation period at 37 ˚ C. Conclusions: The present study reveals a novel formulation that is an efficient stabilizer of allergenic mold extract activity and has practical applications in mold skin prick tests, ELISAs, immunotherapies, and RAST.

آمار یکساله:  

بازدید 14769

دانلود 7550 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  401-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در فرایند پلیمرشدن استیرن، تری کلسیم فسفات، TCP، با شکل بلوری هیدروکسی آپاتیت به عنوان پایدار کننده تعلیق پلیمر مصرف می شود. اندازه ذرات TCP در قدرت پایدارکنندگی آن و هم چنین توزیع اندازه ذرات و شکل هندسی محصول پلی استیرن نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. هر چه اندازه ذرات TCP کوچک تر باشد، قدرت پوشش آن روی قطره های مونومر استیرن افزایش یافته و میزان انبوهش قطره های مونومر به هنگام برخورد با یک دیگر کاهش می یابد. در نتیجه درصد محصول کروی شکل با اندازه کوچک و توزیع یکنواخت و باریک افزایش می یابد. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد. با افزایش سدیم هگزامتافسفات (SHMP) به مخلوط واکنش آهک و فسفریک اسید، اندازه ذرات TCP پس از خشک کردن آن با خشک کن افشانه ای، بدون نیاز به آسیاب کردن، از حدود 5mm (بدون (SHMP به 1.5mm (با (SHMP کاهش می یابد. در این پژوهش با انجام آزمون کاربردی، اثر وجود SHMP در محصول TCP بر کارایی آن به عنوان پایدارکننده تعلیق پلیمر و در نتیجه بر اندازه دانه های پلی استیرن بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد. با وجود کاهش اندازه ذرات TCP با حضور SHMP، اندازه دانه های پلی استیرن تهیه شده با آن نسبت به پلی استیرن تهیه شده با TCP معمولی (بدون (SHMP بزرگ تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بسمی محمدرضا | فینچ جی.وی.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3 (پیاپی 97) ویژه مهندسی برق
 • صفحات: 

  275-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

هدف این مقاله طراحی پایدار سازهای قدرت(PSS)  در سیستم های قدرت چند ماشینه می باشد. در این مطالعه نقش مدل کردن ژنراتور و شبکه که تاثیر مستقیمی در طراحی PSS دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته است. جهت این منظور مهمترین مدل های ژنراتور در یک سیستم قدرت چند ماشینه در شبکه قدرت بدون اتصال به شین بینهایت (MMPS) ونیز شبکه ای که به شین بینهایت متصل شده باشد (MMPSW) شبیه سازی شده اند و اثرات این مدل ها و شین بینهایت در شبکه در شرایط دینامیک سیستم مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصله برای انتخاب مدل مورد نظر و شبکه مورد نظر در طراحی PSS مورد بررسی قرارگرفته است. کنترل کننده PID جهت طراحی PSS مورد استفاده قرار گرفته است و پارامترهای این کنترل کننده در تعدادی از شرایط کاری مشخص  در یک سیستم قدرت چند ماشینه از روش جدید الگوریتم ژنتیک ساده(NSGA)  بدست آمده است. از روش شبکه های عصبی (ANN) جهت ارتباط و استفاده مناسب از پارامترهای بدست آمده از طریق GA در یک فضای کاری پیوسته و وسیع استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22050
 • دانلود: 

  8482
چکیده: 

Power system stabilizers (PSSs) must be capable of providing appropriate stabilization signals over a broad range of operating conditions and disturbances. The main idea of this paper is changing a classic PSS (CPSS) to an adaptive PSS using genetic algorithm. This new genetic algorithm based on adaptive PSS (GAPSS) improves power system damping, considerably. The controller design issue is formulated as an optimization problem that is solved by GA to identify PSS parameters in various operating conditions. Numerical simulation studies have been done on a modified model of IEEE second benchmark. The consequence of these studies shows that, the performance of the suggested genetic algorithm based adaptive PSS in damping of electromechanical oscillations of power system is better than CPSS.

آمار یکساله:  

بازدید 22050

دانلود 8482 استناد 0 مرجع 0
litScript