نتایج جستجو

17369

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1737

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

استفاده از پوشش های بتنی جهت کنترل فرسایش مجاری انتقال آب در مناطق صعب العبور و کوهستانی، به علت هزینه های بالای تهیه و حمل مصالح در بسیاری مواقع دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. این مسئله در خاکهای گچی به علت انحلال و فرسایش پذیری بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مطالعات پیشین نشان می دهد که با افزودن سیمان و دیگر مصالح به خاک محل می توان، مقاومت فشاری خاکها را افزایش داد. استفاده از پودر میکروسیلیس در تثبیت خاک های گچی و بررسی مقاومت فشاری و فرسایشی می تواند تفاوت عمده ای با تحقیقات قبلی داشته باشد. در پژوهش حاضر مقاومت فشاری و فرسایشی ناشی از بر خورد جت آب صفحه ای بر نمونه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد، شروع فرسایش در نمونه ها وابسته به سرعت و زاویه برخورد جت آب به نمونه ها و زمان فرسایش داشته و برای نمونه هایی با 10% میکروسیلیس، در سرعت 4متر بر ثانیه و زاویه برخورد عمودی(Ө =0)، ترکیبی با 10% سیمان تا زمان 6 ساعت و ترکیبی با 12% سیمان در کل زمان آزمایش(8 ساعت) و در سرعت 6 متر بر ثانیه و زاویه برخورد افقی (90Ө =) هر دو ترکیب (10% و 12%سیمان) در کل زمان آزمایش(8 ساعت)، در مقابل فرسایش، مقاومت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  110
 • صفحات: 

  107-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

امروزه از پلیمر ها برای بهبود خواص مهندسی خاکها و کاهش فرسایش خاک استفاده می شود. در این تحقیق قابلیت و توانائی نوعی پلیمر به نام پلی ونیل استات برای تثبیت خاک و کنترل فرسایش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با در نظر گرفتن پنج مقدار غلظت مختلف از ماده پلیمری و سه نوع بافت خاک، سه سن مختلف نگهداری و سه تکرار برای هر آزمایش، تعداد 135 نمونه آزمایشی تهیه و در قالب یک طرح آماری مورد آزمایشهای مقاومت قرار گرفتند. همچنین به منظور ارزیابی دوام و پایداری نمونه ها در اثر تماس با آب، آزمایش دوام در برابر استغراق بر روی تیمارهای مورد بررسی انجام گرفت. تحلیل آماری انجام شده توسط نرم افزار SPSS نشان داد عوامل نوع خاک، میزان تثبیت کننده و زمان، تاثیر معنی داری روی مقاومت فشاری نمونه ها دارد. این تاثیر بسته به بافت خاک از 15% برای نمونه های رسی سنگین تا حدود 400 درصد برای نمونه های ماسه ای متفاوت است. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که نمونه ها با عمر های مختلف تفاوت معنی داری از نظر مقاومت فشاری دارند. بطوریکه مقاومت فشاری نمونه های 3 و 6 ماهه به ترتیب به میزان 15 و 28 درصد نسبت به نمونه های 7 روزه کاهش داشته است. همچنین نتایج آزمایش دوام نشان داد که افزودن پلیمر باعث افزایش قابل ملاحظه ای در پایداری نمونه های ماسه ای در اثر استغراق در آب می گردد ولی تاثیری در این ویژگی نمونه های رسی ندارد. در حالیکه نمونه های سیلتی وضعیت بینابینی دارند. در مجموع بر اساس معیارهای مقاومت فشاری و دوام، تیمار 25 گرم ماده پلیمری در یک متر مربع از سطح خاک به عنوان تیمار مطلوب جهت تثبیت خاک های مورد بررسی تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2277
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

یکی از مشکلات اجرایی بسیار مهم در ساخت کانال های آبیاری وجود انواع خاک های مساله دار در ساختگاه کانال هاست. اگر مطالعات لازم ژئوتکنیکی بر خاک بستر کانال انجام نپذیرد، خرابی های گسترده ای پدید خواهد آمد. از انواع خاک های مساله دار متداول خاک های متورم شونده است. یکی از روش های نوین تقویت و اصلاح خاک های محل بهسازی الکترواسمزی است. در این تحقیق نمونه خاک با پتانسیل تورم پذیری بالا تهیه و در دستگاه نیمه صحرایی متراکم گردید و تاثیر فرایند الکترواسمزی در زمان های اصلاحی 1 و 2 و 7 و 28 روزه با ولتاژ مستقیم (DC) تحت اختلاف پتانسیل های 12 و 24 و 48 ولت بررسی شد. نتایج مطالعات نشان داد استفاده از روش الکترواسمزی برای اصلاح خاک سبب کاهش پتانسیل تورم پذیری خاک در اطراف قطب مثبت (آند) بین 51 تا 85 درصد می شود. نتایج آزمایش های شیمیایی از کاهش 27 تا 46 درصدی PH در حوالی آند حکایت دارد. بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک، نظیر افزایش مقاومت فشاری تقریبا تا 8 برابر بیشتر از مقاومت فشاری نمونه اولیه، از دیگر نتایج این تحقیق بود که باعث افزایش مقاومت فشاری خاک بستر کانال های آبیاری بهسازی شده با الکترواسمزی می شود و این امر می تواند به ایمنی و پایداری بیشتر کانال ها کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2277

دانلود 494 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

باگاس یکی از پسماندهای کشاورزی در کشت و صنعت های نیشکر و صنایع جانبی است که نگهداری و مدیریت آن معمولاً مشکلاتی را برای متولیان این شرکت ها به وجود می آورد. در این تحقیق، تأثیر خاکستر باگاس نیشکر و آهک بر مقاومت فشاری خاک رسی بررسی شده است. بدین منظور، با افزودن مقادیر مختلفی از خاکستر باگاس نیشکر شامل؛ 2، 5، 8 و 12 درصد و آهک شامل؛ 1، 3 و 4 درصد به خاک رسی، 20 نوع مخلوط ساخته شد. مشخصات تراکمی هر یک از مخلوط ها با استفاده از آزمایش تراکم استاندارد و سپس تراکم هاروارد تعیین شد. با در نظر گرفتن دو سن عمل آوری (7 و 28 روزه) و سه تکرار، 6 نمونه آزمایشی از هر مخلوط و در مجموع 120 نمونه آزمایشی با استفاده از قالب هاروارد تهیه شد و پس از عمل آوری در سنین مورد نظر، مورد آزمایش های مقاومت فشاری محصور نشده قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که با افزایش مقدار خاکستر باگاس نیشکر و آهک به خاک رسی، وزن واحد حجم خشک کاهش و رطوبت بهینه افزایش یافته است. ترکیب 8 درصد خاکستر باگاس نیشکر با خاک رسی، باعث افزایش 92 درصدی مقاومت فشاری خاک شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CHECKING NANOPARTICLES AND NANOMATERIALS IN TOTAL IS NEW SCIENCE AND PROGRESS. IN RECENT YEARS RESEARCH IN THE FIELD OF NANOMATERIALS, FEW STUDIES HAVE BEEN DONE ON SOIL, SO THAT THE MAJORITY OF THESE STUDIES WITHOUT REVIEWING LABORATORY DATA...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  54-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده از اپلاینس های اکلوزالی در درمان بیماران دارای اختلالات مفصل گیجگاهی فکی شایع است. گزارش شده که این اپلاینس ها سمپتوم ها و علایم کلینیکی این بیماران را بهبود می بخشند، هر چند هنوز شواهد علمی کافی برای اثبات این ادعای کلینیکی در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کوتاه مدت (هشت هفته) اسپلینت‎های stabilization در درمان بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی فکی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی هفده بیمار با اختلال مفصل گیجگاهی فکی که به دنبال درمان بیماری خود بودند، معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و به مدت هشت هفته تحت درمان توسط اسپلینت‎های stabilization قرار گرفتند، بیماران قبل و پس از درمان به سوالهای پرسشنامه پاسخ داده و معاینات کلینیکی سیستم جونده نیز از ایشان به عمل آمد. در پایان یافته های مطالعه توسط آزمون Wilcoxon Signed Ranks مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.یافته ها: پس از اسپلینت تراپی کاهش آماری معنی داری در Clinical dysfunction index (P=0.000) و همچنین Anamnestic dysfunction index (P=0.020) مشاهده شد؛ میزان حساسیت عضلات به لمس یا Muscle pain index نیز کاهش آماری معنی داری (0.002=P) داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد اسپلینت تراپی در درمان سمپتوم ها و علایم کلینیکی اختلالات TMD، بخصوص حساسیت عضلات به لمس موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  141-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در مقاله با رویکرد ارائه روش های تثبیت خاک در پروژه های راه سازی به کاوش و مرور در متون و تحقیقات انجام شده، مطالعات زمین شناسی، بررسی وضعیت شیمیایی و شوری خاک به همراه انجام آزمایشهای مربوطه، تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه نتایج مطالعات تئوریک، میدانی و آزمایشگاهی پرداخته شده است. جهت کاربردی کردن نتایج از محور کویری خور – عرب آباد به عنوان محور منتخب استفاده شده است. در آزمایش های شیمیایی وضعیت اولیه نمونه ها مشخص شد که اکثرا در رده خاک شور قرار میگیرند. برای مطالعه خصوصیات فیزیکی خاک تعداد 7 ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید. آزمایشهای انجام شده شامل آزمایش دانه بندی مصاالح، تراکم، نسبت باربری کالیفرنیا(CBR) و تورم بود. گزینه های تثبیت خاک شامل آهک، سرباره کلوخه ای و سرباره دانه ای، باطله اکسید منیزیم و باطله مس بودند. برای تعیین بهینه آهک، نمونه هایی با 2، 5 و 10 درصد آهک تهیه گردید. سه ترکیب افزودنی آهک 5 درصد، منیزیت ریزدانه 5 درصد به همراه 2 درصد آهک، و باطله مس 5 درصد بهترین عملکرد را ازلحاظ افزایش CBR، یکنواختی تأثیر بر روی نمونه ها، و تورم نمونه های عمل آوری شده 7 روزه از خود نشان دادند. دلیل دیگر این بود که سه ماده افزودنی درحالی که عملکرد بهتر یا مشابهی نسبت به سرباره های آهن نشان دادند. در رابطه با منیزیت ریزدانه نیز این نگرانی وجود دارد که در درازمدت باعث تشکیل کانی تورم زای سولفات منیزیم (MgSO4) در خاک شود. بنابراین استفاده از دو ماده افزودنی آهک 5 درصد یا باطله مس 5 درصد بیشتر توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  29-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

وجود املاح در بعضی از خاک­ های ریزدانه رسی باعث ایجاد پدیده­ ی واگرایی در این خاک­ ها می­ شود. عدم شناسایی دقیق رس­ های واگرا خسارات و خرابی­ هایی را به دنبال خواهد دشت زیرا ذرات خاک­ های رسی واگرا تحت شرایط خاصی متفرق شده و به سرعت شسته می­ شوند. در منطقه­ ی سیمین دشت (واقع در استان سمنان)، برخی از سازه­ های هیدرولیکی به­ علت قرارگیری بر روی این نوع خاک­ ها دچار آسیب­ های جدی شده­ اند. از اینرو در این تحقیق به بررسی خاک­ های اطراف کانال انتقال آب در منطقه­ ی مذکور و ارزیابی میزان واگرایی این خاک­ ها پرداخته و در نهایت روش­ های اصلاح این خاک­ ها پیشنهاد شده است. بدین منظور نمونه­ هایی از خاک محل تهیه و پس از تعیین مشخصات خاک، نمونه­ های مذکور تحت آزمایش­ های کرامب، هیدرومتری دوگانه و تست­ های شیمیایی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر واگرایی خاک این منطقه به خصوص در اطراف کانال انتقال آب سیمین دشت بوده است. در این تحقیق تأثیر افزودن سیمان، آهک و آلومینیوم نیترات بر کاهش واگرایی نمونه­ های خاک با انجام آزمایش­ های پین­ هول مورد بررسی واقع شد. نتایج آزمایش­ های انجام شده بر روی نمونه­ های اصلاح شده نشان داده که افزودن %5 سیمان، یا %5 آهک (بدون برطرف شدن کامل پدیده آبشستگی)، یا %3 آلومینیوم نیترات به خاک بسیار واگرا، و همچنین افزودن %3 سیمان، یا %5 آهک، یا %3 آلومینیوم نیترات به خاک واگرای این منطقه، موجب تثبیت آن خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAJIAZIZI M. | NEMATI E. | Nasiri M. | BAVALI M. | SHARIFIPOUR M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (Transactions A: Civil Engineering)
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21990
 • دانلود: 

  17176
چکیده: 

Utilization of numerical and analytical methods to stabilize earth slopes applying piles or stone columns is subject commonly discussed by numerous researchers. Various researchers have practiced optimization of the location of pile or stone column, to stabilize earth slope through numerical and analytical approaches. Their efforts have led to various results raising the question of what the optimal place for installation of a pile or stone column is. It is look like that no experimental studies are conducted in this regard; the point which is discussed in this article. Experimental study conducted in this article is new topic and it can solve the problem caused by varying and sometimes contradictory results of numerical analyses to find the optimal pile (or stone column) location. In this article, an experimental study is conducted for two-layer sand earth slope, which is saturated through precipitation and failure after saturation over time. Installing stone columns in different locations and saturating the earth slope through precipitation, rational acceptable results were obtained that can appropriately assist designers. All of the experimental models were modeled and compared using the 3D finite difference method (3D FDM), which are compliant with each other.

آمار یکساله:  

بازدید 21990

دانلود 17176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

کویر یا دریاچه میقان، واقع در شمال شرقی شهرستان اراک، از مارن و رس که در شرایط جوی پر بارش دچار افت شدید مقاومت می گردد پوشیده شده است. مقاومت این خاک غالبا کمتر از 50 kN/m2 است. با توجه به پتانسیل بالای این ناحیه برای اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی و نظر به اینکه دیگر روشهای مورد استفاده در خاکهای سست مانند شمع کوبی و... منجر به از بین رفتن امکانات اقتصادی استفاده از این منطقه بکر می شود، بمنظور استفاده مناسب از زمینهای این منطقه مطالعاتی برای اصلاح و بهبود کیفیت این خاک به کمک افزودن آهک طراحی و به اجرا درآمد. برای این منظور ابتدا آزمایشهای لازم تعیین پارامترهای اساسی، شاخص و مقاومتی بر روی خاک طبیعی اصلاح نشده انجام گرفت. سپس نمونه های خاک با درصدهای متفاوت آهک مخلوط گشته و آزمایشهای مورد نظر بار دیگری بر روی نمونه های اصلاح شده به انجام رسید. مهمترین ویژگی های خاک که در این پژوهش مورد توجه بوده عبارت است از: حدود اتربرگ و ویژگی های خمیری، پارامترهای مقاومتی از قبیل مقاومت تک محوری، مقاومت برشی، سختی و ویژگی های تراکمی مانند gdmax و wopt. با توجه به آزمایشها و بررسی های انجام شده، محدوده های مناسب درصد وزنی آهک برای اصلاح و بهبود ویژگی های خاک بصورت بهینه معرفی گردید. روابط ریاضی نمایشگر روند تغییرات پارامترهای مهم خاک، مانند ویژگی های خمیری، پارامترهای مقاومتی و سختی برحسب درصد وزنی آهک مخلوط شده ارایه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصد وزنی بین 7 الی 9 درصد به نحو مناسبی موجب کاهش ویژگی های خمیری و بهبود و ارتقای مقاومت خاک شده در حالیکه درصد وزنی بین 1 الی 3 درصد موجب بهبود ویژگی های تراکمی خاک می گردد و عملا 5 تا 6 درصد وزنی آهک بعنوان درصد وزنی بهتر، مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 34 استناد 0 مرجع 7
litScript