نتایج جستجو

16913

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1692

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

NIAZI ALI | GOODARZI HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE AIM OF THIS PROJECT IS TO OBTAIN THE FORMATION constants OF METAL COMPLEXES WITH LIGANDS IS ZINCON. FIRST CAME A SOLUTION WITH A CONCENTRATION OF 1 × 10-4 M SOLUTION WAS THEN PREPARED FROM ZINCON MADE IN DIFFERENT PH FROM 1 TO 12 FOR EACH HALF PH UNIT TOOK UV-VIS SPECTRA.THE RANGE OF METAL ION COMPLEXATION OR LIGAND RATIO OF 1 TO 1 M WITH ZINCON AS ML WITH THE CONCENTRATION OF 10-4M IN THE PH RANGE OF PH FROM 1 TO 12 NM 670-400 AREA OBTAINED IN EACH HALF THE SAME PROCEDURE DESCRIBED ABOVE BUT THIS TIME WITH A CONCENTRATION OF 2 × 10-4M CONCENTRATION RATIO WAS 2 TO 1, THE M2L.THE RATIO OF THE CONCENTRATION OF 1 TO 2 ML2 WITH A CONCENTRATION EQUIVALENT TO 0.5 × 10-4M IN THE PH RANGE OF THE SPECTRUM IS ALSO OBTAINED ML2. THIS BEHAVIOR OF PROTONATION AND COMPLEX FORMATION OF IONIC STRENGTH ON ZINCON WITH KNO3 1M, 10, 15, 20, 25, 30 TEMPERATURES BY SPECTROSCOPIC METHODS WAVELENGTH HAS BEEN STUDIED. PROGRAM EQUISPEC, A COMPUTER PROGRAM THAT CAN READ IN THE FORMATION constants OF THE COMPLEXES ML, MHL, ML2 OBTAINED USING SECONDARY ANALYSIS. IN THIS EXPERIMENT, A SOLUTION OF POTASSIUM NITRATE AS A STABILIZER AND THE IONIC STRENGTH OF ACIDS AND BASES WERE USED TO DETERMINE THE PH BUFFERING.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  60 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  24-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1360
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

ساختار تعادلی کمپلکس یون مولیبدات (MoO2-4) با سیتوزین در pH=5.8 از طریق اندازه گیری های اسپکتروفتومتری در محلول آبی در قدرت یونی در 0.15 mol lit-1 (NaClO4) و دمای 25±0.1oC بررسی شده است. در این شرایط کمپلکس 1:1 با فرمول MoO4L2- تشکیل شده است که نشاندهنده باز DNA میباشد. ثابت پایداری کمپلکس تشکیل شده و استوکیومتری آن ارایه شده است و همچنین تفسیر شده است. لگاریتم ثابت پایداری کمپلکس [(H)x(oxometal)y(cytosine)z] :bxyz عبارت از log b211=17.321 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1360

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHERI GHOMI AZAR | MAZINANI FERESHTE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14936
 • دانلود: 

  12695
چکیده: 

The complexation reactions between Cu2+, Pd2+ and Ni2+ metal ions with promethazine (PM) in water or DMF were studied by the spectrophotometric methods at [(15, 25,35 and 45±0.1)oC]. The complexation process was optimized in terms of pH, temperature and contact time. The stoichiometry of the complex was found to be 1:1 (metal ion/ligand). The formation constants of the resulting complexes were determined from computer fitting absorbance-mole ratio data. The values of the thermodynamic parameters for complexation reactions were obtained from the temperature dependence of the stability constants. The proposed method was successfully applied for the determination of PM in their dosage forms.

آمار یکساله:  

بازدید 14936

دانلود 12695 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GHORBANI M.H. | FAZAELI R. | GHOORCHIAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7216
 • دانلود: 

  4991
چکیده: 

In this work, we investigated the stability of Molybdate-Phosphonic Acid (MPA) complex by density functional theory (DFT) computations in six solvents with the dielectric constant ranging from 1.92 to 10.36. The methods are used for calculations are B3LYP and B3PW91 that have been studied in two series of basis sets: D95**and 6-31+G (d, p) for hydrogen and oxygen atoms; LANL2DZ for Mo and Phosphorus. Considering the effect of solvent, using PCM solvent model, the stability of MPA complex when passing to higher dielectric constants is calculated. Predicted geometry and relative stability are discussed. Equilibrium geometry in the ground electronic state energy has been calculated for 1: 1 complex. The best results for energetic and geometrical ground state in different of used solvents were obtained with Becke3LYP calculations. An increasing stabilization of MPA when increasing the dielectric constant in a continuum solvent model.

آمار یکساله:  

بازدید 7216

دانلود 4991 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادی سیدعلی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  911-918
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  652
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

ثابت های پایداری کمپلکس های1: 1 ایجاد شده میان Ni2+, Co2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+:M2+ و Cd2+ با تیمیدین - ΄5 – دی فسفات (dTDP3-) با تیتراسیون pH پتانسیومتری در محلول آبی (25°C, NaNO3, I= 0.1M) تعیین شد. همین ثابت ها با دیگر مشتقات دی فسفات (R-DP3-) مقایسه شد. ثابت های اسیدی dTDP3- یعنی KH(dTDP), KHH(dTDP), KHH2(dTDP) با تیتراسیون pH پتاسیومتری اندازه گیری شد و با ثابت های مربوط مقایسه هایی انجام شد. نمودار نتایج pKHH(R-DP), log KMM(R-DP) برای ترکیبات دی فسفات رسم شد و خط همبستگی از این نقاط محاسبه شدند، این نتایج نشان می دهند که کمپلکس های M(dTDP)- دقیقا روی خط قرار گرفته اند؛ یعنی فلزات دو ظرفیتی فقط به گروه فسفات متصل شده اند و هیچ گونه بر هم کنشی میان یون فلزی و قند یا باز نوکلئوزید وجود ندارد. معادله خطی همبستگی بدست آمده از رابطه مطرح شده به ما اجازه می دهد که با مقدار pKa هر لیگند دی فسفات منواسترتک پروتونه، ثابت های پایداری را محاسبه کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 652

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Baral Minati | Kaur Kirandeep | Kanungo B.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13903
 • دانلود: 

  15037
چکیده: 

A new tris-(2-aminoethyl)amine (TREN) capped tripodal Schiff base ligand has been developed by mimicking structural features of a natural siderophore, Bacillibactin, by substituting the catechol units with salicylaldehyde and employing amino acid as spacer. Synthesis of the ligand N-[2-[bis[2-[[2-[(2-hydroxyphenyl)methylamino]acetyl] amino]ethyl]amino]ethyl]-2-[(2-hydroxyphenyl)methylamino]acetamide(TRENglySAL) includes condensation of salicylaldehyde and amino acid (glycine) followed by an in-situ reduction of the produced Schiff base, followed by further condensation with TREN. The complexation behavior of the ligand with Fe(III) has been investigated by potentiometric and UV-Vis spectrophotometric method at temperature 25 ± 1oC and 0. 1 M ionic strength. Seven protonation constants were obtained of the ligand: three each for secondary amine and phenolic protons and one for tertiary nitrogen of capping TREN moiety. The formation constants (log β 11n) of different complex species MLH3, MLH2, MLH, ML and MLH-1 are found to be 35. 15, 32. 09, 27. 91, 25. 32 and 17. 32 respectively. These results indicate that the ligand is an excellent iron binding chelator. Significant electronic spectral variations during complex formation at higher pH also provide a scope for the ligand to act as an optical pH sensor towards Fe (III) metal ion in biological systems. Structures of the ligand and metal complexes are proposed through experimental findings along with the theoretical semi-empirical PM3 calculation. The theoretical spectroscopic results are found to be comparable with the experimental finding.

آمار یکساله:  

بازدید 13903

دانلود 15037 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KARIMI POUYA | SANCHOOLI MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  345-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17087
 • دانلود: 

  6126
چکیده: 

stability constants of complexes of some 15-crown-5 ethers with sodium cation (Na+) were calculated using computational quantum chemistry methods and compared with experimental values. Results of net atomic charges, natural bond orbital (NBO) studies, electrostatic potentials, and atoms in molecules (AIM) analysis were used to find better insight about factors which contribute in stability of the Na+-15-crown-5 complexes. Results show that charge transfer from carbon and oxygen atoms of the selected crown ethers to Na+ plays a major role in formation and stability of these complexes. Also, electrostatic feature of binding between sodium cation and 15-crown-5 ethers influences on stabilization of the Na+-15-crown-5 ether complexes. Moreover, electron charge density and Laplacian of it at bond critical points are good descriptors which relate the stability of the mentioned complexes to the features of binding. Increase of the electron charge densities at bond critical points in the Na+-15-crown-5 complexes is accompanied by increase of the formation constants and binding energy values.

آمار یکساله:  

بازدید 17087

دانلود 6126 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AGHAEI KHAFRI M. | MAHMOUDI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THE PRESENT INVESTIGATION, A COMBINATION OF DOCKING AND QUANTITATIVE STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIP (QSPR) APPROACHES WAS APPLIED TO ELUCIDATE THE HOST-GUEST INTERACTIONS IN B-CYCLODEXTRIN COMPLEXATION WITH DIVERSE SET OF ORGANIC COMPOUNDS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  56 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  204-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تشکیل کمپلکسهای مولیبدن (VI) با نیتریلوتری استیک اسید (NTA) و اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA) با استفاده از روشهای پتانسیومتری و اسپکتروفوتومتری مورد مطالعه قرار گرفتند. دما در °C 25 ثابت نگاه داشته شد و قدرت یونی 0.1، 0.3 و 0.5 مول بر لیتر از سیم پر کلرات می باشد. ترکیب کمپلکسها توسط روش تغییرات پیوسته تعیین شدند. مولیبدن (VI) با NTA کمپلکس 1:1 به صورت (MoO3L3) و با EDTA کمپلکس 2:1 از نوع {(MoO3)2L}4- تشکیل می دهد. L3- و L4- به ترتیب نمایانگر لیگاندهای کاملا تفکیک شده NTA و EDTA در pH مشخص شده می باشند. ثابتهای پروتونه شدن لیگاندها (با استفاده از روش پتانسیومتری) و ثابتهای پایداری (با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری) در دمای °C 25 و قدرتهای یونی مختلف تعیین شدند. وابستگی ثابتهای پرتونه شدن و ثابتهای پایداری به قدرت یونی با استفاده از معادله ساده ای از نوع دبای - هوکل ارزیابی شدند. نهایتا الگوهای تاثیر قدرت یونی بر روی مقادیر ثابتهای پایداری دو کمپلکس مورد بررسی قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادی سیدعلی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

ثابتهای اسیدی و پایداری کمپلکسهای Cu(dTDP)-، dTDP) تیمدین- 5′ دی فسفات) و Cu(Bpy)(dTDP)- Bpy): 2 و -2′ بی پیریدین) به وسیله تیتراسیونهای پتانسیومتری اندازه گیری شد. در این مقاله نشان داده شده است که پایداری کمپلکسهای دوگانه Cu(dTDP)- فقط توسط گروه دی فسفات تعیین می شود. در حالی که برای سیستمهای مختلط یا سه گانه Cu(Bpy)(dTDP)- متفاوت است. همچنین نشان داده شده است که رابطه تعادلی: Cu(Bpy)2+ + Cu(dTDP)- ®¬  Cu(Bpy)(dTDP)- + Cu2+ بطور قابل توجهی به سمت راست متمایل می شود. قسمت مهم این پدیده به تمایل فلزات 3d به گروههای هتروآروماتیک N, O دار باز می گردد. این افزایش پایداری همچنین به برهمکنش میان لیگندها در کمپلکس Cu(Bpy)(dTDP)- مربوط می شود. میزان اندازه گیری شده حدودا 0.35 واحد log می باشد که مربوط است به پدیده تجمع لیگند- لیگند. برای اثبات این مطلب ثابت پایداری کمپلکسهای تشکیل شده با Cu2+ و یا Cu(Bpy)2+ با 5’-dTPD (تیمیدین- -5′ دی فسفات) بوسیله تیتراسیونهای پتانسیومتری در محلول آبی I=0.1M) و (25°C, NaNO3 اندازه گیری شده است که با اضافه کردن NaNO3 قدرت یونی/ ثابت نگهداشته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
litScript