نتایج جستجو

173070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17307

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

تعداد 19 لاین گندم دوروم برگزیده از آزمون مقدماتی عملکرد به همراه رقم شاهد دهدشت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در پنج منطقه گچساران، گنبد، مغان، خرم آباد و ایلام طی سه سال زراعی 1394-1391 بررسی شدند. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپ، سال و مکان و برهمکنش سال × مکان، سال × ژنوتیپ و ژنوتیپ × سال × مکان بر عملکرد دانه معنی دار بود. آزمون اسکریت نشان داد که چهار مولفه اصلی اول سهم قابل توجهی در توجیه برهمکنش ژنوتیپ در محیط (GEI) داشتند، به طوری که مولفه اصلی اول و دوم به ترتیب 70/22٪ و 71/18٪ از تغییرات را توجیه می کردند. نمودار موزاییکی نشان داد که 54/11٪ از تنوع کل ناشی از اثر ژنوتیپ و 46/88٪ ناشی از برهمکنش ژنوتیپ در محیط بود. نمودار گرمایی نیز نشان داد که ژنوتیپ های 16، 19 و 20 دارای عملکرد بالا در بسیاری از محیط ها بودند. نمای چندضلعی بای پلات نشان داد که ژنوتیپ های 8، 7، 20 و 13 با توجه به نزدیک بودن به مبدا بای پلات، ژنوتیپ هایی با پایداری عمومی بالا به محیط های آزمایشی بودند و همچنین ژنوتیپ های 18، 15 و 11 سازگار به هیچ کدام از محیط ها نبودند. مطالعه همزمان اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط با نمای محور تستر متوسط (ATC) از بای پلات نشان داد که ژنوتیپ های نزدیک به محور ATC، شامل ژنوتیپ های 2، 7، 1 و 20 علاوه بر پایدار بودن نسبت به بقیه ژنوتیپ ها، دارای عملکرد بالاتر از متوسط کل بودند و می توانند به عنوان ژنوتیپ های پایدار در نظر گرفته شوند. نمای بای پلات ژنوتیپ ایده آل نیز نشان داد که ژنوتیپ های 1 و 2 نزدیک ترین ژنوتیپ به ژنوتیپ ایده آل و در نتیجه مطلوب ترین آن ها بودند. نمای برداریGGE بای پلات نشان داد که محیط های با توانایی تمایز و نمایندگی (1 و 3)، محیط های مناسبی برای انتخاب ژنوتیپ های سازگار بودند. در مجموع، ژنوتیپ های 8، 7، 20 و 13 با نماهای مختلف بای پلات، علاوه بر پایداری از عملکرد بالاتری نیز برخوردار بودند و می توانند برای گزینش یا توصیه رقم استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل آن ها بر عملکرد ارقام و لاین های نخود سفید و شناسایی ژنوتیپ های پرمحصول و پایدار در شرایط متفاوت محیطی بود. در این آزمایش چهارده لاین و رقم نخود تیپ کابلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و در چهار ایستگاه تحقیقات کشاورزی کردستان، ارومیه، مراغه و همدان به مدت سه سال زراعی (91-1388) در شرایط دیم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب در محیط های؛ ارومیه سال 1389(U1) (1931.2 کیلوگرم در هکتار) و همدان سال 1390 (H2) (379.1 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. از بین لاین های نخود مورد بررسی، بیشترین و کمترین میانگین عملکرد دانه به ترتیب به ژنوتیپ های G4 (1163.5 کیلوگرم در هکتار) و G2 (756.02 کیلوگرم در هکتار) اختصاص داشت. تجزیه مرکب عملکرد دانه نشان داد که اثرات اصلی محیط و ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط معنی دار بودند. سهم محیط، ژنوتیپ و اثر متقابل آن ها در تغییرات عملکرد دانه به ترتیب 70.61، 3.20 و 11.21 درصد بود. مقدارGEI  با استفاده از مدل بای پلات تفکیک شد و طبق تجزیه مقادیر منفرد، دو مولفه اصلی اول به ترتیب PCI=43.09 و  PC2=22.34درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند. بر اساس نمودارهای GGE بای پلات، ژنوتیپ های  G6،G4  و G11 از عملکرد دانه و پایداری بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها برخوردار بودند. نتایج این تحقیق، محیط ها را به دو ناحیه بزرگ شامل «ارومیه و مراغه» و «کردستان و همدان» تقسیم نمود که برای هر ناحیه به ترتیب لاین هایG6(FLIP 99-26C)  و G4 (FLIP 00-39C) قابل توصیه هستند. همچنین ژنوتیپ های G5، G7  و G8به عنوان لاین های دارای سازگاری عمومی شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

نمودار بای پلات حاصل از اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ × محیط که برای بررسی پایداری ژنوتیپ ها استفاده می شود، GGE biplot نامیده می شود. در این روش، گزینش ارقام پایدار بر اساس هر دو اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ × محیط انجام می-گیرد. در این تحقیق، پایداری 18 ژنوتیپ گندم نان در شش محیط (سه سال و دو شرایط محیطی، آبی و دیم) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار تحت هر دو شرایط دیم و آبی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه طی سال های زراعی (1391-1389) و (1394-1393) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر محیط 1/80 درصد، اثر ژنوتیپ 16/10 درصد و برهمکنش ژنوتیپ × محیط 74/9 درصد از تغییرات کل را توجیه کردند. ژنوتیپ های پیشتاز و WC-4530 نزدیک ترین ژنوتیپ به ژنوتیپ ایده آل بودند. به دلیل همبستگی بالای بین محیط های E3 (مکان دیم، 91-90) و E4 (مکان آبی، 91-90) و E1 (مکان دیم، 90-89)، E2 (مکان آبی، 90-89) و E5 (مکان دیم، 94-93)، این محیط ها به عنوان محیط های مشابه شناسایی شدند. بررسی هم زمان پایداری و عملکرد ژنوتیپ ها نشان داد که ژنوتیپ WC-4530 ژنوتیپ پایدار و عملکرد بالا است. بررسی نمودار چندضلعی منجر به شناسایی سه محیط کلان و پنج ژنوتیپ برتر شد و در هر محیط هم ژنوتیپ سازگار با آن محیط تعیین شد. تمام محیط های آزمایش از قدرت تفکیک خوبی برخودار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در انتخاب ژنوتیپ های برتر نقش مهمی دارد و یکی از مهمترین پدیده ها در برنامه های به نژادی محصولات زراعی است. به منظور بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه کلزا در چهار منطقه از اقلیم گرم و خشک جنوب و گرم مرطوب شمال ایران، 16 لاین آزاد گرده افشان کلزای بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی (95-1394 و 96-1395) کشت شدند. تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اثر محیط بر و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تجزیه داده ها با استفاده از روش GGE منجر به شناسایی چهار محیط کلان: گرگان (شامل لاین G8)، ساری (شامل لاین G4)، ساری-زابل (شامل لاین G13) و زابل (شامل لاین G10) شد. لاین های G4 (آسا)، G8 (روشنا) و G13 (آرام) به ترتیب با 2581، 2509 و 2774 کیلوگرم در هکتار دارای بالاترین میانگین عملکرد دانه و پایداری عملکرد بودند که در بین آنها لاین G4 بیشترین پایداری عملکرد را داشت. رقم G11 (شاهد) با 2155 کیلوگرم در هکتار در گروه لاین های با عملکرد دانه پایین و ناپایدار طبقه بندی شد. به طورکلی، گروه بندی لاین های بهاره کلزا بر اساس اثر متقابل ژنوتیپ × محیط با استفاده از روش GGE بای پلات رهیافتی مفید برای آزادسازی ارقام کلزای بهاره با پتانسیل عملکرد بالا و پایدار برای محیط های هدف است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  421-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این پژوهش 18 ژنوتیپ عدس در سه سال زراعی (95-1392) در شرایط دیم مناطق گچساران، ایلام و خرم آباد کشت شدند. بر اساس تجزیه واریانس اثر اصلی افزایشی و ضرب پذیر (AMMI) اثر محیط، ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ × محیط و سه مؤلفه اصلی اول بر عملکرد دانه معنی دار بودند. بر اساس شاخص انتخاب همزمان (ASV)، ژنوتیپ های G12، G16، G8، G9 و G2؛ ssiSIPC، ژنوتیپ های G11، G12، G9، G2 و G7؛ ssiEV، ژنوتیپ های G9، G11، G2، G7 و G15؛ ssiZA، ژنوتیپ های G12، G9، G2، G16 و G7؛ ssiWAAS، ژنوتیپ های G12، G9، G16، G2 و G8 به عنوان برترین ژنوتیپ ها شناسایی شدند. نمای چندضلعی GGE بای پلات ژنوتیپ های G2 و G12 را با پایداری عملکرد بالا مشخص کرد. نمای محور تستر متوسط (ATC) نشان داد که ژنوتیپ های G1، G10، G18 و G12 علاوه بر پایداری عملکرد، دارای عملکرد بالاتر از میانگین کل نیز بودند. برپایه نمای بای پلات ژنوتیپ ایده آل، ژنوتیپ های G1، G16، G8، G18، G10، G15 و G12 ژنوتیپ های مطلوب بودند. نمای برداریGGE بای پلات نشان داد که محیط E1 (گچساران، 93-1392) با قدرت نمایندگی و جداکنندگی بالا می تواند ژنوتیپ های دارای عملکرد پایدار را متمایز کند. در مجموع، بر اساس نماهای مختلف بای پلات و شاخص های انتخاب همزمان بر پایه مدل AMMI، ژنوتیپ G12 برترین ژنوتیپ بود و می تواند نامزد نامگذاری و آزادسازی به عنوان یک رقم جدید عدس برای شرایط دیم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  217-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

روش های متعددی برای تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ در محیط پیشنهاد شده است که هر کدام از آن ها مبتنی بر روش های آماری خاصی می باشند. در این تحقیق 16 لاین گندم دوروم به همراه ارقام دهدشت و سیمره به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در چهار منطقه گچساران، گنبد، مغان و خرم آباد طی سه سال زراعی 1395-1392 بررسی شدند. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ، سال و مکان و برهمکنش های سال×مکان و ژنوتیپ×سال×مکان برای عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. آزمون اسکریت سهم بالای چهار مؤلفه اصلی اول در توجیه برهمکنش ژنوتیپ در محیط را نشان داد، به طوری که دو مؤلفه اصلی اول به ترتیب 60/26% و 33/15% از تغییرات GEI را توجیه می کردند. نمودار موزائیکی نشان داد که 76/20% از مجموع مربعات کل ناشی از مجموع مربعات ژنوتیپ و 24/79% ناشی از مجموع مربعات برهمکنش ژنوتیپ در محیط بود. نمودار گرمایی نشان داد که ژنوتیپ های G1، G3، G6، G15 و G16 دارای عملکرد بالا در بسیاری از محیط ها بودند. چندضلعی بای پلات براساس نزدیکی ژنوتیپ های G1، G5، G6، G7 و G4 به مبدأ بای پلات، آن ها را ژنوتیپ هایی با پایداری عمومی بالا به محیط های آزمایشی شناسایی نمودند، در حالی که ژنوتیپ های G8 و G12 به هیچکدام از محیط ها سازگار نبودند. مطالعه همزمان اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط با نمای محور تستر متوسط (ATC) نشان داد که ژنوتیپ های G15، G13 و G6 در نزدیکی محور ATC، علاوه بر پایداری نسبت به ژنوتیپ های دیگر دارای عملکرد بالاتر از متوسط کل نیز بودند و می توانند به عنوان ژنوتیپ های پایدار و پرمحصول در نظر گرفته شوند. نمای بای پلات ژنوتیپ ایده آل نشان داد که ژنوتیپ های G15، G13، G16، G2 و G6 واقع در نزدیکی ژنوتیپ ایده آل، ژنوتیپ های مطلوب بودند. در مجموع، ژنوتیپ های G15، G13، G3 و G6 با نماهای مختلف بای پلات، علاوه بر پایداری، عملکرد بالاتری داشتند و کاندیدای پروسه ی توصیه رقم باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

MORTAZAVIAN S.M.M. | AZIZINIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RAPESEED IS THE WORLD’S SECOND MOST IMPORTANT SOURCE OF VEGETABLE OILS. DEVELOPMENT OF GENOTYPES HAVING HIGH SEED YIELD WITH STABLE PERFORMANCE IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE. IN THE PRESENT INVESTIGATION EIGHTEEN GENOTYPES WERE GROWN AT SIX LOCATIONS DURING TWO GROWING SEASONS. DATA RECORDED ON SEED YIELD WERE SUBJECTED TO GGE biplot ANALYSES, WHICH REVEALED THAT TOTAL SUMS OF SQUARES OF VARIATION WERE 88.90% FOR ENVIRONMENTS (E), 2.11% FOR GENOTYPES (G) AND 7.28% FOR GENOTYPE BY ENVIRONMENT INTERACTIONS (GE). EBONITE WAS THE MOST STABLE GENOTYPE ACROSS THE LOCATIONS. EXPLOITATION OF G COUPLED WITH GE REVEALED THAT EBONITE WAS THE WINNER AT KHORRAMABAD, HAMEDAN, ISLAMABAD AND MINADOAB.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

SHIRI M.R.

نشریه: 

CROP BREEDING JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54636
 • دانلود: 

  39056
چکیده: 

Drought stress is the most important environmental constraint contributing to grain yield instability of maize (Zea mays L.). Evaluation of maize genotypes under different stresses would be useful for identifying genotypes that combine stability with high yield potential for stress-prone areas. This study was conducted to estimate grain yield stability of maize hybrids and to identify hybrids that combine stability with high yield potential across stress and non-stress environments. Seven maize hybrids were tested in three consecutive growing seasons under four irrigation regimes (E1=well-watered, E2=water deficit at the vegetative growth stage, E3=water deficit at flowering, E4=water deficit at grain-filling) at Ultan Agricultural Research Station, Moghan, Iran. Combined analysis of variance showed that environments, genotype and genotype× environment (GGE) interaction effects were highly significant. Genotype and genotype× environment analysis using GGE biplot explained 94.7% of the total grain yield variation. The GGE biplot analysis ranked maize hybrids with above-average yield across growing seasons (SC704>SC724>SC703»SC720>SC647) and grain yield stability (SC700>TWC600>SC724). According to the variation in maize hybrids as well as G×E interaction sources, hybrids SC704 and SC724 in environments E1, E2 and E4 as well as hybrid SC647 in E3 were the superior hybrids and had better specific adaptation. The hypothetical ideal genotype's biplot indicated that hybrid SC704 had higher grain yield and yield stability and was better adapted to all the test environments.

آمار یکساله:  

بازدید 54636

دانلود 39056 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

گزینش ژنوتیپ های مطلوب با عملکرد و پایداری بالا هدف نهایی اغلب برنامه های اصلاحی سویا است. با هدف بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش سویا، 19 لاین امیدبخش به همراه رقم ویلیامز (شاهد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مناطق کرج، گرگان، مغان و خرم آباد طی دو سال زراعی (1392 و1393) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تعیین سازگاری و پایداری عملکرد از تجزیه GGE بای پلات استفاده شد. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثرات سال، مکان، سال در مکان، ژنوتیپ، ژنوتیپ در سال، ژنوتیپ در مکان و ژنوتیپ در سال در مکان در سطح 1 % معنی دار بودند. سهم واریانس اثرات سال، مکان و ژنوتیپ به ترتیب 01/0، 60/0 و 02/0 بود که بیانگر سهم قابل توجه اثر مکان آزمایشی بود. دو مولفه PC1 و PC2 در مجموع 58 درصد از واریانس مربوط به اثر ژنوتیپ به اضافه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را توجیه نمودند. در این تحقیق سه محیط کلان مشخص شدند که اولین محیط کلان شامل محیط های E2 (کرج 1393)، E5 (مغان 1392) و E8 (گرگان 1393) و لاین G16 برترین ژنوتیپ این محیط بود، دومین محیط کلان شامل محیط های E3 (خرم آباد 1392) و E4 (خرم آباد 1393) و لاین G8 برترین ژنوتیپ این محیط بود و سومین محیط کلان شامل محیط های E1 (کرج 1392) و E7 (گرگان 1392) و لاین G17 برترین ژنوتیپ این محیط بودند. نتایج تجزیه GGE بای پلات نشان داد که لاین G17 (L85-3059) با 2702 کیلوگرم در هکتار و لاین G16 (L12/Chaleston × Mostang) با 2750 کیلوگرم در هکتار، مطلوب ترین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه و پایداری بودند. همچنین محیط E7 (گرگان 1392) مطلوب ترین محیط از نظر قدرت تمایز بین ژنوتیپ های سویا و بهترین نماینده منطقه هدف در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  238-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

گزینش ژنوتیپ های مطلوب با عملکرد و پایداری بالا هدف نهایی اغلب برنامه های اصلاحی سویا است. این تحقیق با هدف بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه 19 لاین خالص سویا همراه با رقم شاهد ویلیامز (20 ژنوتیپ) طی دو سال زراعی (1394-1393) در چهار منطقه کرج، گرگان، مغان و شهرکرد انجام گردید. در کلیه مناطق آزمایشی از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده گردید. جهت تعیین سازگاری و پایداری عملکرد از دو روش تجزیه امی (AMMI) و GGE بای پلات استفاده شد. تجزیه واریانس مرکب بیانگر اثرات معنی دار محیط، ژنوتیپ، اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و مولفه های IPCA1 و IPCA2 (تجزیه امی) در سطح 1% بود. واریانس اثر متقابل ژنوتیپ × محیط 42% از واریانس کل و دو مولفه IPCA1 و IPCA2 در مجموع 81 % از واریانس اثر متقابل را به خود اختصاص دادند. براساس معیارهای امی (IPCA1، IPCA2 و ASV) ژنوتیپ G17 (Williams x Steel/L3) با عملکرد 2449 کیلوگرم در هکتار به عنوان پایدارترین ژنوتیپ تعیین گردید در حالیکه بر اساس معیار بای پلات ژنوتیپ هایG18 (Steel/L4 (Williams x و G20 (شاهد/ Williams) به ترتیب با عملکرد 2865 و 2927 کیلوگرم در هکتار به عنوان مطلوب ترین ژنوتیپ ها شناخته شدند. همچنین بر اساس هر دو روش بای پلات و امی محیط هایE7 وE8 (شهرکرد سال اول و دوم) به عنوان مطلوب ترین محیط ها انتخاب شدند و دو ژنوتیپ G18 و G20 در دو محیطE8 و E9 جزء چهار ژنوتیپ برتر بودند. در تجزیه بای پلات دو محیط کلان شناسایی شد که اولین محیط کلان شامل محیط های E3 (گرگان سال اول)، E5 (مغان سال اول) و E6 (مغان سال دوم) و دومین محیط کلان شامل محیط های E1 (کرج سال اول) و E2 (کرج سال دوم) و E4 (گرگان سال دوم) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
litScript