نتایج جستجو

4053

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

406

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه جرائم اخلاقی در تمامی حوزه ها و محیط های اجتماعی در حال شکل گیری و وقوع است. باشگاه های ورزشی نیز به نوبه ی خود به علت برخورداری از گروه های مختلف افراد، از پتانسیل بالایی در جهت بروز جرائم اخلاقی برخوردار می باشند. تحقیق حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر جرائم اخلاقی در باشگاه های ورزشی شهر تهران طراحی و اجرا شد. روش: تحقیق حاضر از نظر روش اجرا، از نوع پیمایشی است و جامعه ی آماری آن را کلیه ی اساتید دانشگاهی، مدیران باشگاه های ورزشی و مدیران نیروی انتظامی شهر تهران تشکیل می دهند که در حوزه ی ورزش و جرائم اخلاقی آگاهی لازم را داشته باشند. ابزار گردآوری تحقیق، پرسشنامه ی محقق ساخته ای بود که بر حسب بررسی مبانی نظری تحقیق و همچنین انجام روش دلفی در میان برخی نمونه های تحقیق، بعد از تأیید روایی و پایایی آن، طراحی شده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری با رویکرد پی­ . ال­ ­ . اس. استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که تمامی عوامل شناسایی شده بر شکل گیری جرائم اخلاقی در باشگاه های ورزشی شهر تهران تأثیر معنا داری دارند. در این بین، عوامل مدیریتی با میزان تأثیر 0/5، بیش ترین تأثیر و عوامل سیاسی با میزان 0/115، کمترین تأثیر را در ایجاد جرائم اخلاقی در باشگاه های ورزشی شهر تهران دارا می باشند. نتیجه گیری: به منظور مدیریت جرائم اخلاقی در باشگاه های ورزشی، لازم است با گسترش و پیاده سازی برخی رویه های مدیریتی از جمله آگاهی، دانش و مهارت مدیران در نحوه ی مدیریت جرائم و همچنین بهبود تعهد اجتماعی و فرهنگی مدیران باشگاه ها، در جهت ارتقای مدیریت باشگاه ها در برخورد یا پیشگیری از جرائم اخلاقی اقدام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TABESH S. | noori Khanyourdi M. | ALAVI S.H. | Hoseiny M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9698
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: sports clubs primarily have the task of strengthening sports participation, creating a safe and accessible environment for all members of society, and must ensure that the public is economically and legally responsible and healthy. Also, for sports clubs to be recognized as socially responsible organizations, their focus must be on fulfilling commitments that have a significant impact on their community. Therefore, this study was conducted to identify the social responsibility of sports clubs during the outbreak of Covid-19 virus. Method: The present research is applied in terms of purpose, descriptive-analytical method, and qualitative-quantitative in terms of the nature of the data. The statistical population of this study included faculty members of sports management, sports managers, sports coaches, and athletes. The sampling method in this study was purposeful and available. Results: The results showed that sports clubs should take 34 social responsibilities in critical situations, especially the crisis of the Covid-19 virus outbreak. Conclusion: Because clubs are competing to attract customers and succeed in the local and national markets, sports clubs must prioritize and fulfill these responsibilities in order to have a competitive advantage and succeed.

آمار یکساله:  

بازدید 9698

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  121-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

یکی از ابعاد و زوایای ورزش، اخلاق است که توجه به آن امری ضروری به نظر می رسد. باشگاه ها به عنوان یک نهاد ورزشی می توانند به سمت نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران گام بزرگی بردارند؛ بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی کارکردهای تنظیمی، هنجاری و شناختی باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران بود. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه افراد صاحب نظر و آگاه در زمینه اخلاق و اخلاق در ورزش تشکیل می دادند. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری هدفمند در دسترس و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند (11 نفر). ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق بود که روایی آن از طریق انتخاب موضوع، دقت در طراحی، تهیه و تایپ مصاحبه ها و نسخه برداری دقیق از مصاحبه ها، گنجاندن سوالات در مصاحبه با یک نظم منطقی و دقت در تدوین گزارش ها مدنظر قرار گرفت و پایایی از طریق روش باز آزمون محاسبه شد که ضریب پایایی مصاحبه ها 77 درصد به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری بود که با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. نتایج تحقیق در مجموع 26 کارکرد (12 کارکرد تنظیمی، 8 کارکرد هنجاری و 6 کارکرد شناختی) باشگاه ها برای نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران را نشان می دهد، که با شناخت، برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی این کارکردها در باشگاه های ورزشی می توان روند نهادینه شدن اخلاق در ورزشکاران را تسهیل کرد و شاهد اخلاقیات در باشگاه های ورزشی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  111-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران (مناطق 22 گانه) بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، توصیفی هم بستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را تمامی مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران که تعداد آن ها بنا بر آمار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در سال (1394) 550 نفر بود، تشکیل دادند. درادامه، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 116 نفر از آن ها به صورت طبقه بندی متناسب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد (ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی) بود که به سنجش پنج عامل از ویژگی های شخصیتی مهم در کارآفرینی که عبارت هستند از: ریسک پذیری، کانون کنترل، توفیق طلبی، تحمل ابهام و خلاقیت می پردازد. روش آماری استفاده شده در این پژوهش، آمار توصیفی و استنباطی بود که آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی، نمودارها و شاخص های پراکندگی مورد استفاده قرار گرفت و از آمار استنباطی، تی تک نمونه ای و فریدمن جهت آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران دارای نگرش کارآفرینانه می باشند. همچنین، بر اساس اولویت بندی که بین این ویژگی ها انجام گرفت، مشخص شد که کانون کنترل درونی دارای بالاترین رتبه بوده و چالش طلبی کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی دولتی و مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  187-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

هدف هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصوصی سازی و تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه های ورزشی استان اردبیل می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بر پایه مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را 90 نفر ار کارشناسان، مدیران و سرپرستان باشگاه های ورزشی تشکیل می دادند که در نهایت، 72 نفر به صورت تصادفی به پرسشنامه های محقق ساخته خصوصی سازی، تبلیغات برای باشگاه های ورزشی و میزان درآمد باشگاه ها پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد خصوصی سازی بر درآمدزایی باشگاه های ورزشی تاثیر مثبت و معنی داری دارد (481/13=t، 634/0=β ). همچنین، تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه های ورزشی تاثیر مثبت و معنی داری داشت (675/6=t، 286/0=β ). بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارایه شده پژوهش از برازش قوی برخوردار می باشد (847/0=GOF). نتیجه گیری: باشگاه های ورزشی می توانند از طریق خصوصی سازی به سمت تعدیل ساختار، توسعه خدمات و مدیریت هزینه ها گام بردارند و از طریق تبلیغات با تغییر موانع ورود به بازار رقابت نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب مشتریان از خدمات کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بود. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تایید شد. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. از میان 385 پرسش نامه ای که توزیع شد، 350 پرسش نامه تکمیل و عودت داده شد. جامعه آماری شامل مشتریان همه کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بوده و از نمونه در دسترس استفاده شد.در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناسی پاسخ دهندگان و همچنین پاسخ های آنان به سوالات تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel، SPSS ver 18 و Lisrel ver 8.80 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس تجارب مشتریان از کلوپ های ورزش های آبی تمامی روابط مدل مفهومی به غیر از تاثیر متغیر ارزش دریافت شده بر متغیر وفاداری از نظر آماری، معنی دار هستند. به عبارت دیگر ارزش دریافت شده بر متغیر وفاداری به صورت مستقیم تاثیر معنی داری ندارد بلکه تاثیر آن بر وفاداری از طریق متغیر رضایتمندی است.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

sports BUSINESS JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  1926
چکیده: 

Purpose: This study aimed to investigate the relationship between sensory marketing and customer satisfaction and loyalty of luxury sports clubs. Methodology: The study's statistical population includes all customers of luxury sports complexes and clubs in Mashhad. Using stratified random sampling method and with the help of G-Power software, which is a software for determining the number of samples, 149 people were selected as a statistical sample. The Ueacharoenkit questionnaire with three sections of sensory marketing, loyalty, and satisfaction was used to collect information. This questionnaire contained 13 questions in the sensory marketing section, four questions in the loyalty section, and four questions in the satisfaction section. Each was set as a range of 5 Likert options. Ten professors of sports management confirmed the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha also confirmed the reliability of the tool. Spearman test and structural equation modelling in PLS software were used to analyze the data. The results showed a positive and significant relationship between the dimensions of sensory marketing with satisfaction and loyalty. There is also a positive and meaningful relationship between satisfaction and loyalty. Sensory marketing consisting of sensory, emotional, behavioral, mental, and social experiences plays an essential role in customer satisfaction. Findings: The results show that sensory marketing promotes loyalty among athletes in luxury sports clubs by creating satisfaction. Originality: Factors such as the appearance of the product should be considered because aesthetic features affect both emotions and perceptions of quality. sensory marketing, consisting of sensory, emotional, behavioral, mental, and social experiences, has an important role in customer satisfaction.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 1926 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: THE AIM OF THIS STUDY IS TO COMPARE PRIVATE sports clubs IN TERMS OF HUMAN RESOURCES ISSUES LIKE LABOR PROBLEMS AND SHORTAGE OF TRAINED PERSONNEL. ONE OF THE ISSUES THAT HAVE MADE ENTREPRENEURSHIP DIFFICULT IN THE COUNTRY IS THE LABOR LAWS. THERE HAVE ALWAYS BEEN PROBLEMS AMONG THE TRIANGLE OF WORKERS, EMPLOYERS AND LABOR LAWS WHICH HAVE CREATED AN ATMOSPHERE OF DISSATISFACTION. EMPLOYERS HAVE ALWAYS COMPLAINED OF THE CONSTRAINING RULES AND ALSO THE STRICTNESS AND INFLEXIBILITY OF THE CURRENT LAWS IN IRAN ARE FAR GREATER IN COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES (1). HUMAN RESOURCES SKILLS WILL INCREASE THE PRODUCTIVITY OF BUSINESSES AND HELP THE NATIONAL ECONOMY IN INCREASING PRODUCTION LEVELS AND WEALTH. THE LACK OF A REASONABLE AND EFFECTIVE SYSTEM IN THE FIELD OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LEADS TO INADEQUATE AND POOR SERVICES, LACK OF EFFECTIVENESS AND LACK OF QUALITY AND THE DISINTEGRATION OF SOCIAL HEALTH (2).METHODOLOGY: THE STUDY POPULATION CONSISTED OF 63 PRIVATE MULTI-sports clubs, 19 OF WHICH WERE FROM TEHRAN, 17 FROM ISFAHAN, 14 FROM MASHHAD AND 13 clubs FROM THE CITY OF SARI. THE WORLD BANK QUESTIONNAIRE, WHICH WAS CHANGED BASED ON EXPERT OPINIONS TO BETTER MATCH THE NATIONAL sports STRUCTURE OF IRAN, WAS USED TO COLLECT DATA. ITS VALIDITY AND RELIABILITY USING CRONBACH'S ALPHA WAS RESPECTIVELY 8/85 AND 90.0. DATA FOR THIS STUDY WERE ANALYZED BOTH AT THE DESCRIPTIVE AND INFERENTIAL STATISTICS LEVELS AND FOR INFERENTIAL STATISTICS THE CHI-SQUARE TEST WAS USED. ALL STATISTICAL CALCULATIONS WERE PERFORMED USING SPSS16 SOFTWARE.RESULTS: THE CHI-SQUARE SIGNIFICANCE OBSERVED IN RELATION TO THE PROBLEM RELATED TO THE LABOR LAW WAS 796.70 AND SMALLER THAN 0.05, THEREFOR THE NULL HYPOTHESIS IS REJECTED AND IT IS CONCLUDED THAT THERE IS A SIGNIFICANT RELATIONSHIP BETWEEN THE CITY AND PROBLEM CAUSED BY THE LABOR LAW.196.7 OBSERVED SIGNIFICANCE LEVEL FOR THE CHI-SQUARE IS GREATER THAN 0.05 AND THEREFORE THE NULL HYPOTHESIS IS CONFIRMED AND IT IS CONCLUDED THAT THERE IS NO SIGNIFICANT RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEMS CAUSED BY SHORTAGES OF TRAINED LABOR FORCE AND CITY.28 clubs CONSIDERED THIS PROBLEM A LITTLE IMPORTANT AND 33 clubs CONSIDERED IT VERY IMPORTANT AND ONLY ONE CLUB CONSIDERED THE ISSUE IMPORTANT.DISCUSSION: EXCEPT FOR A SINGLE CLUB, NONE OF THE clubs IN TEHRAN CONSIDER THE LABOR LAW TO BE PROBLEMATIC. MOST clubs IN MASHHAD BELIEVED THE LABOR LAW TO BE AN IMPORTANT OR VERY IMPORTANT PROBLEM WHILE MOST OF THE SARI AND ISFAHAN clubs CONSIDERED IT TO BE OF LITTLE IMPORTANCE. IT SEEMS THAT THE LACK OF SKILLED AND TRAINED LABOR FORCE CAN CAUSE IRREPARABLE DAMAGE TO THE PRIVATE clubs.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی تهران بود. این پژوهش به لحاظ گردآوری داده ها، از نوع توصیفی همبستگی می باشد و جامعه پژوهش را تمامی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران (459 باشگاه) تشکیل می داد که بر اساس جدول مورگان، 217 باشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد 250 پرسشنامه در بین مدیران باشگاه ها توزیع و در نهایت 203 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از «پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فیوری و همکاران» (2013) و «پرسشنامه عملکرد بازاریابی حسینی» (1390) استفاده شد. پایایی آن بر اساس میزان آلفای کرونباخ که بیشتر از 7/0 بود و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه) و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد بین بازاریابی کارآفرینانه و ابعاد آن (فرصت هشیاری، نوآوری، ایجاد ارزش و مدیریت ریسک) با عملکرد بازاریابی باشگاه های خصوصی ورزشی شهر تهران ارتباط مثبت معناداری وجود دارد و بر اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبت معناداری بر عملکرد بازاریابی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت بازاریابی کارآفرینانه با توجه به مشخصه های منحصربفرد آن به خوبی می تواند در کسب وکارهای کوچک و متوسط همانند باشگاه های ورزشی به کار گرفته شده و منجر به افزایش سودآوری و در نهایت بهبود عملکرد باشگاه ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
litScript