نتایج جستجو

38895

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3890

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49 (ویژه نامه انگلیسی)
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی تاثیر استراتژی مفاهیم ذهنی (concept mapping) در نگارش انشا انگلیسی بر خود تنظیمی (self-regulation) دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی می پردازد. تصور بر این است که آموزش استراتژی های ذهنی می تواند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران در زمینه های مختلف آموزشی شود (هکر، دانلوسکی، گریسر 1998). شرکت کنندگان در این تحقیق عبارت از شصت دانشجوی (دختر و پسر) کارشناسی زبان انگلیسی گرایش مترجمی و ادبیات بوده که به دو گروه سی نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نتایج تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تدریس استراتژی مفاهیم ذهنی می تواند سبب ارتقا خود تنظیمی دانشجویان با سطح زبانی متوسط شود. یافته های این تحقیق دارای کاربردهای آموزشی، عملی و نظری در زمینه آموزش استراتژی های یادگیری به ویژه آموزش مفاهیم ذهنی در مهارت نوشتاری دانشجویان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 246 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MINDFULNESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1518-1529
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  283-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای رشته های هندبال و بسکتبال کشور که در سطح کشوری و تیم های ملی رده های سنی مختلف فعالیت می کردند، بودند و از بین آنها 510 ورزشکار به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 76 سوالی بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – sport) با نوزده خرده مقیاس (استرس عمومی، استرس احساسی، استرس اجتماعی، کشمکش / فشار، خستگی، کمبود انرژی، مشکلات جسمانی، موفقیت، ریکاوری اجتماعی، ریکاوری جسمی، تندرستی عمومی، کیفیت خواب، استراحت مختل شده، خستگی احساسی، آسیب دیدگی، آمادگی جسمانی، مشکلات شخصی، خودکارامدی و خودگردانی) بود. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای (از هرگز=1 تا همیشه=5) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط ده تن از استادان متخصص تربیت بدنی تایید شد. روش های آماری مورد استفاده، شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای به منظور بررسی اختلاف میانگین ها بود. یافته های پژوهشی نشان دهنده پایایی (a=0.98) برای پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران بود. در خصوص اعتبار سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سوالات رابطه معناداری با عامل داشتند. شاخص های نسبت X2 به df (2.03) و RMSEA= 0.052، NFI=0.97، NNFI=0.93، IFI=0.98، RFI=0.91، GFI=0.93 هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم بهبود استرس برای ورزشکاران نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم بهبود استرس برای ورزشکاران باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی مدل «بهبود استرس برای ورزشکاران» تایید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 75 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  81-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی ورزشکاران با سطح مختلف ورزشی بود. صد و پنجاه ورزشکار در سه سطح بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های جمعیت شناختی، خودتنظیمی ورزشی و سنجش باورهای فراشناختی استفاده شد. نتایج نشان داد مردان در سطح ورزشی ماهر به طور معنادار باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی بهتری نسبت به زنان در سطح ورزشی ماهر داشتند. زنان و مردان در سطح ورزشی خبره به طور معنادار دارای باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی بالاتری نسبت به زنان و مردان با سطح ورزشی ماهر و مبتدی بودند. همچنین زنان و مردان در سطح ورزشی ماهر به طور معنادار دارای باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی بالاتری نسبت به زنان و مردان با سطح مهارت مبتدی بودند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، فعالیت بدنی در سطوح ماهر و خبرگی جهت ارتقاء خودتنظیمی ورزشی و باورهای فراشناختی به ورزشکاران توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Saberi Reza | Tajaddini Saeideh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  797
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of educational selfregulatory education on academic self-regulation and mindfulness in elementary school students in Sirjan city in 1918. The current study is a pre-test, post-test with control group. In this research, the self-regulation method was considered as independent variable and improvement of mindfulness and creation or increase of self-regulation as dependent variables. The statistical population of this study includes all primary school girls in the city of Sirjan, which has a total of 2547 students in 30 schools. The sampling method used in this research is multistage cluster sampling. In the first stage, among all primary school girls in Sirjan (30 schools), two schools were randomly selected from each school. 30 subjects (60 subjects in total) were randomly selected and tested and tested in two experimental and control groups. The research tools were two questionnaires: self-regulation Learning Strategies Questionnaire (MSLQ) (Pintrich and De Grote) and Freiburg's (FMI-SF) Mindfulness. The results of the research showed that self-regulation education increases the knowledge and self-regulation of knowledge in knowledge The students have a positive effect. There is a significant difference between self-regulation and mindfulness between the control and experimental groups, which indicates that self-regulation education has had a positive effect on the mind of knowledge.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 797 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PUDIE N. | GARROL A. | ROCHE L.

نشریه: 

JOURNAL OF ADOLESCENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  663-676
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7541

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FITZSIMONS M. | FINKEL J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9607
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9607

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MONTAGUE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6753
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6753

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Creat Perform Art

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  225-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  983
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

هدف از این پژوهش ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی ابزاری برای سنجش میزان اطمینان درک شده افراد در توانایی ورزش کردن بود. بر اساس مبانی نظری، نسخه 22 سوالی پرسشنامه ساخته شد. سپس 567 تن (301 مرد و 249 زن) به صورت طبقه ای- در دسترس انتخاب شدند و به سوالات پاسخ دادند. میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن به ترتیب برابر 0.975 و 0.944 به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه بر اساس نظر 7 تن از متخصصین تایید شد و نتایج تحلیل عامل اکتشافی بر وجود یک عامل در پرسش نامه دلالت داشت. همبستگی نمرات آزمون با نمرات خودکارآمدی شرر و اعتمادبه نفس صفتی -ورزشی نیز بیانگر روایی سازه آن بود. همچنین همبستگی نمرات مشارکت کنندگان با میزان فعالیت بدنی آن ها نشان دهنده روایی ملاکی این ابزار بود بنابراین پرسش نامه ساخته شده دارای روایی و پایایی قابل قبولی است.

آمار یکساله:  

بازدید 983

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
litScript