نتایج جستجو

244

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1645
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1645

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  725
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 725
نویسندگان: 

SHAHBAZIZADEH S. | KHOSRAVI DARANI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  389-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7762
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7762

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  85
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

سابقه و هدف: در دهه های اخیر، شیوع عفونت های قارچی سطحی از جمله درماتوفیتوزیس افزایش چشمگیری داشته است. با مشخص شدن عوارض و اثرات استفاده از داروهای شیمیایی و سنتیتیک، استفاده از گیاهان دارویی با عوارض جانبی کم تر مورد توجه بشر قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره هیدروالکلی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی جدایه های میکروسپوروم کنیس بود. روش کار: در این مطالعه تجربی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس کشت شده ایرانی در محلول هیدرو الکلی حل گردید. اثر ضد قارچی غلظت های مختلف از عصاره جلبک با روش انتشار در آگار بر روی جدایه های میکروسپوروم کنیس مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تمام جدایه های میکروسپوروم کنیس نسبت به عصاره هیدروالکلی اسپیرولینا پلاتنسیس حساس بودند بطوریکه قطر هالهی عدم رشد برای تمام آنها بین 5 / 0 تا 19 میلی متر بود. بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به غلظت 160 میلی گرم/ دیسک عصاره جلبک بود. همچنین نتایج نشان داد که تربینافین، به عنوان کنترل مثبت، با تمام غلظت های مورد استفاده عصاره جلبک تفاوت معنی دار داشت(05 / 0< P. ) نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و افزایش مقاومت روز افزون قارچ های بیماری زا نسبت به ضد قارچ های رایج درمانی پیشنهاد می گردد با تحقیقات بیشتر روی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بتوان از ترکیبات ضد میکروبی این جلبک در درمان بیماری های عفونی از جمله قارچ ها بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHDIEH M. | ZOLANVARI A. | AZIMEE A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  926-929
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  15584
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15584

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1117
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

در این تحقیق اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه ای اسپیرولینا بر برخی از فاکتورهای ایمنی ماهی بنی انگشت قد Mesopotamichthys sharpeyi به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پودر جلبک اسپیرولینا در سطوح 0، 2.5، 5، 7.5 و 10 درصد به جیره غذایی پایه افزوده شد. غذادهی ماهیان آزمایشی طی دوره آزمایش در حد سیری و 2 بار در روز انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که میزان کمپلمان های C3 و C4 و لیزوزیم در ماهیان بنی که با جیره غذایی حاوی 10 درصد اسپیرولینا تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل از میزان بالاتری برخودار بودند. میزان C3 و C4 و فعالیت لیزوزیم در تیمار 10% بیشتر از سایر تیمارها بود، و اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان داد (P<0.05). بر اساس نتایج این تحقیق، مکمل تغذیه ای اسپیرولینا در سطح 10 درصد باعث افزایش شاخص های ایمنی کمپلمان ها و لیزوزیم در ماهی بنی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1117

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  301-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1136
 • دانلود: 

  572
چکیده: 

هدف از این مطالعه استخراج سلولزخالص از ضایعات جلبک اسپیرولینا(spirulina platensis) به روش تیمارشیمیایی و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن با استفاده از تیمار مکانیکی بود. بدین منظور خالص سازی جلبک اسپیرولینا (جدا سازی چربی و پروتئین موجود در آن) طی سه مرحله تیمار شیمیایی با استفاده از محلول 2% سود و پس از آن محلول 3% کلریت سدیم که توسط اسیداستیک بافر شده بود انجام شد. سپس الیاف سلولزی استخراج شده به صورت سوسپانسیون 1% وزن خشک تهیه شده و جهت تبدیل به نانو الیاف سلولزی به تعداد 10 بار از هموژنایزر با فشار بالا عبور داده شدند. آزمون طیف سنجی مادون قرمز( FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM) و پراش پرتو ایکس( XRD) جهت مطالعه ویژگیهای شیمیایی و ساختاری نمونه ها استفاده شد. همچنین سایز نانو الیاف سلولزی تهیه شده، توسط میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM ) اندازه گیری شد. طیف سنجی FTIR نشان داد که نتایج به دست آمده از نمونه تولید شده به روش رنگبری شیمیایی و هموژن سازی در فشار بالا مطابقت فراوانی با نمونه های بدست امده در سایر تحقیقات مربوط به ازمون FTIR داشت. تصاویرSEM نشان داد که الیاف سلولزی خالص از جلبک اسپیرولینا استخراج گردیده است. مشاهدات XRD مشخص کرد که به طور کلی، نمونه های جلبک ضایعاتی شامل نواحی آمورف بوده که بعد از استفاده از تیمار شیمیایی جهت استخراج سلولز و حذف ناخالصی ها، نمونه های الیاف و نانوالیاف سلولوزی استخراج شده دارای نواحی کریستالینی منطبق بر الگوی سلولوز I بود. نتایج حاصل از AFM، تهیه نانو الیاف سلولزی را تایید می کند، به گونه ای که نانو الیاف سلولزی تولید شده دارای قطر متوسط 37 نانومتر و چندین میکرون طول بوده اند. در نهایت می توان نتیجه گیری کردکه تولید نانو الیاف سلولزی با استفاده از هموژنایزر با فشار بالا از سلولز استخراج شده به روش تیمار شیمیایی امکانپذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1136

دانلود 572 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  614-621
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

Introduction: Recently, spirulina platensis has scientifically become popular because of its importance as food, feed, and a natural producer of pigments with specific nutritional and functional characteristics. Materials and Methods: In this study, the effect of various environmental factors affecting growth conditions of spirulina platensis, including primary inoculation, light-dark cycle, cultivation time, Light-Emitting Diode (LED) composition, nitrogen source, carbon source, and NaCl concentration, on biomass, C-phycocyanin (C-PC), Allophycocyanin (APC) and chlorophyll-a contents were assessed using Placket-Burman Design (PBD). Results: Results showed that out of the seven screened factors, four factors of carbon source, LED composition, light-dark cycle and NaCl concentration significantly affected biomass production (p<0. 01). Among the investigated factors, nitrogen source, light-dark cycle, and NaCl concentration had significant effects on phycocyanin production (p<0. 05). Results showed that cultivation time, light-dark cycle, and NaCl concentration significantly affected the production of allophycocyanin (p<0. 05). Furthermore, NaCl concentration, carbon source, LED composition, cultivation time, and initial inoculation included significant effects on chlorophyll-a production (p<0. 05). Conclusions: The present study screened variables affecting biomass, phycocyanin, allophycocyanin, and chlorophyll-a production as the first step in optimizing spirulina platensis growth condition. Briefly, NaCl concentration was one of the factors which had a significant impact on all responses. The dark cycle also had an effect on three dependent variables except for chlorophyll-a production.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

اسپیرولینا پلاتنسیس یک ریز جلبک فتوسنتز کننده، با فیلامنت های فنرمانند و متعلق به خانواده سیانو باکتری ها است.در این مطالعه، ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در سطوح 0، 0.5، 1.0 و 1.5 درصد وزنی / وزنی به فرمولاسیون تجاری کلوچه افزوده شد و تاثیر افزودن آن بر میزان پروتئین، آهن ،پروفیل اسیدهای چرب و ویژگی های بافتی و رنگی کلوچه به ترتیب با استفاده از دستگاه کجلدال اتوماتیک، طیف سنج جذب اتمی، کروماتوگرافی گازی، بافت سنج و سیستم رنگ سنجی هانتر لب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان پروتئین، آهن و اسید چرب g-لینولنیک در کلوچه های غنی شده با اسپیرولینا پلاتنسیس در مقایسه با کنترل افزایش معنی داری پیدا کرد (p<0.05) بررسی روند تغییرات سفتی بافت تیمارها نشان داد نرمی بافت کلوچه های محتوی 1.5 درصد ریزجلبک در طی دوره سه ماهه نگهداری به خوبی حفظ گردید (p<0.05) پایداری رنگ کلوچه های محتوی 0.5، 1.0 و 1.5 درصد وزنی/وزنی ریز جلبک در طی سه ماه نگهداری به طور معنی داری بیشتر از نمونه شاهد بود (p<0.05) در حالی که بین نمونه های محتوی ریز جلبک از لحاظ پایداری رنگ اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p<0.05) به طور کلی می توان نتیجه گرفت با افزودن 1.5 درصد ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس می توان کلوچه های غنی شده با ویژگی های تغذیه ای و فیزیکی مطلوب تولید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رسولی زهرا | پارسا مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  37-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

شدت تغییرات درون سلول، بسته به مدت و شدت تنش متفاوت است، لیکن امکان بهره وری از تنش ها در ابعاد خاص، جهت افزایش تولید ترکیبات هدف وجود دارد. در این میان اگر شرایطی برای افزایش عملکرد کل فراهم آید، می توان بر عملکرد مواد مؤثره نیز افزود. در این مطالعه، تأثیر سطوح مختلف نمک و کربوهیدرات جهت بررسی گونه زراعی نوین spirulina platensis در محیط های اتوتروفیک و میکسوتروفیک به منظور افزایش تولید رنگدانه ها طی سال های 95-1393 اندازه گیری شدند. سطوح به کاررفته شامل 1، 5/1 و 3 گرم بر لیتر نمک سدیم کلرید و 0، 5/0 و 6 گرم بر لیتر گلوکز در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی بودند. بر اساس نتایج، تیمار میکسوتروفی دارای 1 گرم بر لیتر نمک و 5/0 گرم بر لیتر گلوکز جهت افزایش مقدار بیومس (6/108 درصد، 97/11 گرم بر لیتر وزن تر و 56/1 گرم بر لیتر وزن خشک)، کلروفیل (0/136 درصد، 34/0 گرم بر لیتر)، کاروتنوئید ها (5/137 درصد، 11/0 گرم بر لیتر)، فلاونوئید (5/103%، 09/0 گرم بر لیتر) و تیمار میکسوتروفی 5/1 گرم بر لیتر نمک و 5/0 گرم بر لیتر گلوکز برای ارتقای مقدار آنتوسیانین (8/111%، 04/0 گرم بر لیتر)، آلوفیکوسیانین (3/134%، 47/0 گرم بر لیتر) نسبت به تیمار شاهد اتوتروف، فیکوبیلی پروتئین ها (09/1 گرم بر لیتر)، فیکوسیانین (44/0 گرم بر لیتر) و فیکواریترین (47/0 گرم بر لیتر) معرفی می شوند. این میزان مواد مؤثره اساسی جلبک در دو تیمار پیشنهادشده، امکان کاربرد آن در صنایع غذایی (رنگ، اسانس، آرد، غذای دام) و دارویی (داروهای مکمل غذایی و درمانی) را بیان می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript