نتایج جستجو

1795

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

180

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SWINTON J. | PATTISON S.

نشریه: 

HEALTH SERVICE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  111
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6767
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6767

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نوبری علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  129-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4719
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

پردازش معنویت به منظور ارائه آن در عرصه های مدیریتی، امری ضروری است. در این باره پروژه ای با نام «عقلانیت و معنویت» ارائه شده است که دارای چالش های متعدد صوری و نظری است. این مقاله ضمن ارائه تعاریف و تبیین های ایشان از معنویت، با نگاهی به معنویت قدسی، چالش های یادشده را آشکار کرده و روشن ساخته است که تبیین معنویت، جز با مراجعه به داده های وحیانی، ساختاری قابل دفاع پیدا نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 4719

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND: spirituality IS A POWERFUL FORCE IN THE UNIVERSE OR BEYOND THE MATERIAL ASPECTS OF LIFE AND A PROFOUND SENSE OF UNITY OR LINK TO CREATE A UNIVERSE. THE IMPORTANCE OF HEALTH AND A BETTER LIFE IN THE MOTHER DURING PREGNANCY DIRECTLY AFFECTS FETAL LIFE, PHYSICAL HEALTH AND MENTAL HEALTH OF WOMEN IN THIS PERIOD OF SIGNIFICANT EFFECTS ON THE FETUS, NATURAL CHILDBIRTH AND BREASTFEEDING IS SUCCESSFUL. ...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1532
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1532

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CULLIFORD L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  325
 • شماره: 

  7394
 • صفحات: 

  1434-1436
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10036
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10036

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

KRAHNKE K. | GIACALONE R. | JURKIEWICZ C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  396-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4353
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4353

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HOUSTON D. | CARTWRIGHT E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  88-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7404
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7404

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

رودگر محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  4798
 • دانلود: 

  1337
چکیده: 

معنویت بر اساس اعتقاد به عالم غیب و جهان ماوراء و اصالت را به عالم باطن دادن شکل می گیرد و معنویت گرایی یعنی غیب گروی که خدا، قیامت، روح مجرد الهیِ انسان و... از مصادیق بارز آن هستند و لذا معنویت منهای خدا و جهان غیب نداریم و معنویت گرایی انسان چه انسان سنتی و چه انسان مدرن، یا قدیم و جدید که البته با توجه به هویت وجودی انسان چنین تقسیمی غیر منطقی است و در جغرافیای معرفت راه ندارد بر مبادی و اصولی استوار است که عبارتند از: اصالت روح، اصالت فطرت، اصالت عالم غیب و اصالت شریعت و دارای مولفه هایی است که عبارتند از: عقلانیت، اعتدال، عبودیت و کارکردهایی دارد که در ساحت های فردی، اجتماعی و مادی و معنوی می تواند تجلی یابد و ...نوشتار حاضر معنویت در قرآن را با توجه به چنان مبانی، مولفه ها و کارکردهایی در سه محور مورد پژوهش و پردازش قرار داده است تا ضمن تبیین ایجابی به نقد ضمنی و سلبی معنویت های سکولار نیز پرداخته شود.در نوشتار حاضر اثبات شده است که معنویت پایه تکامل و دارای جامعیت است تا همه ساحت های زندگی انسان را پوشش دهد و معنویت قرآنی قلمرو گسترده ای دارد که روح حاکم بر زندگی مبتنی بر عقل و اراده و عشق و ایمان است.

آمار یکساله:  

بازدید 4798

دانلود 1337 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

KOUZMIN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  165-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8886
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8886

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1289
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1289

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript