نتایج جستجو

33710

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3371

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1613
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1613

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  17-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

زمینه: دنیای نوین در ایجاد پیشرفتهای علمی و تامین رفاه نسبی آدمی موفق بوده است، اما آنچه نتوانسته انجام دهد، پیشبرد اخلاق بشر می باشد. با توجه به خلاهای باطنی و اخلاقی در جوامع امروزی و نیز دلمشغولی همیشگی بشریت به معنای زندگی، طرح معنویت یکی از مهم ترین موضوعاتی است که امروزه برای ایجاد پیوند میان ارزشهای دنیای سنتی و دنیای نوین در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. سازمانها به عنوان وجه غالب جوامع امروز، یکی از گسترده ترین حوزه هایی می باشند که اخیرا شاهد شکل گیری و توسعه رویکرد های معنوی در آنها می باشیم.روش کار: در این مطالعه به روش کتابخانه ای سعی شده است که ضرورت توجه به مقوله معنویت در سازمانها و محیط کاری نشان داده شود. در این خصوص ابعاد، مزایا و نحوه توسعه معنویت کاری در سازمانها مورد بحث قرار گرفته است.نتیجه گیری: با توجه به حضور گسترده سازمانها در جوامع و پیامدهای خواسته و ناخواسته ای که سازمانها منشا شکل گیری آن هستند، حضور معنویت در حوزه سازمانی ناگزیر می نماید. به دلیل حاکمیت الگوهای ماشینی و عقلایی، محیطهای کاری به شدت نیازمند شکوفایی معنویت در خود می باشند. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از استقبال سازمانها از این الگو های جدید و تلاش برای توسعه آن در محیطهای کاری است. آنچه که مقاله حاضر بر آن تاکید دارد لزوم انجام تحقیقات تجربی و نیز اقدامات عملی در این زمینه در کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 105 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

ASHMOS D. | DUCHON D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  134-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  17893
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17893

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MINER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  29
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  2261
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 2261 استناد 29 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1905
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1905

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MILLIMAN J. | CZAPLEWSKI A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  426-447
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  11057
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11057

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

KLERK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6781
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6781

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

قلاوندی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  500
 • بازدید: 

  1716
 • دانلود: 

  1014
چکیده: 

زمینه: معنویت در محیط کار از متغیرهای بسیارمهم و تاثیرگذار بر عملکرد و رفتار کارکنان سازمان هستند، بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با اخلاق کاری در میان کارکنان و پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستان امام خمینی که در مجموع 295 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر یک از طبقات، 96 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه معنویت در محیط کار و اخلاق کاری بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام و نرم افزارSPSS ، تحلیل شدند.یافته ها: بین ابعاد کار با معنا و همسویی با ارزش های سازمان می توانند به طور مثبت و معنی دار مولفه های دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار را پیش بینی کنند.نتیجه گیری: از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین معنویت در محیط کار و اخلاق کار کارکنان رابطه وجود دارد. بنابراین برای مسوولان سازمان مهم است برای اصلاح و بهبود اخلاق کاری کارکنان متغیر معنویت در محیط کار را مورد توجه خویش قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1716

دانلود 1014 استناد 500 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1893
 • دانلود: 

  491
چکیده: 

زمینه: اخلاق و معنویت از زمره موضوعات پژوهشی بسیار مهم برای محیطهای کار محسوب می شوند، چرا که این پدیده ها، از عوامل اصلی اثرگذار بر رفتارهای انسان محسوب می گردد. بر همین اساس، هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه معنویت با وفاداری افراد در محیط کار در نظر گرفته شد.روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی است که جامعه آماری آن را کارکنان ادارات و سازمانهای یکی از وزارتخانه ها در شهر اصفهان در بهار 1388 تشکیل دادند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه 58 سوالی معنویت با یازده خرده مقیاس و وفادای با 7 سوال بوده است. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تمامی یازده خرده مقیاس معنویت با وفاداری دارای رابطه معنادار هستند، ولی رابطه غفلت از تعالی و رشد و موانع معنویت با وفاداری منفی و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز حاکی از آن بود که در گام اول ارزشهای معنوی و مذهبی با توان تبیین واریانس 29 درصد، در گام دوم ارزشهای معنوی و مذهبی همراه با مسوولیت در رشد شخصی با توان تبیین واریانس 36.2 درصدی و در گام سوم ارزشهای معنوی و مذهبی، مسوولیت در رشد شخصی و ارزشهای مثبت واحد کاری با توان تبیین واریانس 40.6 درصدی با وفاداری دارای رابطه چندگانه معنادار هستند.نتیجه گیری: شواهد به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که ارزشهای معنوی و مذهبی، مسوولیت در رشد شخصی و ارزشهای مثبت واحد کاری به ترتیب مهمترین ابعاد معنویت موثر بر وفاداری هستند. به این جهت لازم است این ابعاد برای افزایش سطح وفاداری کارکنان مورد تقویت قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1893

دانلود 491 استناد 4 مرجع 1
litScript