نتایج جستجو

25988

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2599

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BAGHERI NIA HASSAN | YAMINI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  5-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20707
 • دانلود: 

  17119
چکیده: 

Aim: The present study aimed at surveying the relationship between spiritual quotient and human relationships among the principals of elementary schools of Esfarayen City in Iran.Methods: The sample group consisted of 100 randomly selected managers. Data gathering was carried out through spiritual quotient and human relationships’ tests. Descriptive statistics and the Pearson’s Correlation Coefficient were used for data analysis.Findings: The results showed that there was a significant and positive relationship between spiritual quotient and its elements including communication, self-awareness, trust, and motivation, on the one hand, and human relationships of the participants on the other. In addition, there was a positive and significant relationship between Transcendental Awareness, Conscious State Expansion, Personal Meaning Production, and Critical Existential Thinking, and human relationships among the participants.Conclusion: spirituality at work may result in increasing creativity, honesty, trust, sense of personal perfection, organizational commitment, job satisfaction, participation at work, morality and professional conscious, motivation, and performance. Therefore, a spiritual manager leads the organization toward success in a way that the customers, employees, and society members enjoy the benefits.

آمار یکساله:  

بازدید 20707

دانلود 17119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  19-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2276
 • دانلود: 

  597
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و سلامت سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس بوده است. از نظر ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس با تعداد 270 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 159 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، سه پرسشنامه 1) هوش معنوی کینگ 2)سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و 3)پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی صحرانورد بکار رفته است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی، بین رفتار شهروندی سازمانی با سلامت سازمانی و بین هوش معنوی با سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رفتار شهروندی سازمانی در مجموع توانسته است در رابطه بین ابعاد هوش معنوی و سلامت سازمانی نقش واسطه ای ایفا کند. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین ابعاد هوش معنوی و سلامت سازمانی نقش واسطه ای ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2276

دانلود 597 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

مدیریت فرهنگی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله در مورد تبیین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای، فواید تقویت آن ها در افراد است که از مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای کارکنان در دستگاه های اجرایی است.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می باشد.یافته ها: نتایج با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند بین اکثر مولفه های هوش معنوی و اخلاق حرفه ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: می توان ادعا کرد سازمان ها با اهمیت دادن به تقویت هوش معنوی کارکنان خود و برقراری واحدهایی جهت تنظیم منشور اخلاق حرفه ای در سازمان ها و کنترل بر رعایت مفاد این منشورها، می توانند شاهد موفقیت های بیشتری برای سازمان خود باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 56 استناد 0 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  3664
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3664

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

سابقه و هدف: ایمنی غذایی اصطلاحی است که انسان ها دریافت واحدی از آن ندارند. یکی از عوامل برجسته و اثر گذار در مفهوم ایمنی غذایی، آموزه های دینی است. هدف از این مطالعه، شناسایی مفهوم ایمنی غذا در متون اسلامی می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی است. در این راستا، با مراجعه به بانک های اطلاعاتی ملی و بین المللی جستجوهای لازم جهت گردآوری اطلاعات صورت گرفت. در نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سوالات پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تفکر آیه ای به غذا، باورمندی به رازقیت الهی، برخورداری از نیت الهی در مصرف، ادای حقوق نیازمندان به هنگام مصرف، تمیز نگداشتن غذا، استفاده از غذاهای متنوع، التزام به غذای حلال و پرهیز از غذای حرام از مهم ترین راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی بخش غذایی با نگاه اسلامی می باشد. دستیابی به ایمنی غذا در آموزه اسلامی مبتنی بر پیشایندهایی از قبیل پذیرش آموزه های دینی به عنوان منبع الهام ایمنی تغذیه و نیز اصالت دادن به سلامت روح در ایمنی تغذیه می باشد. علاوه بر این از مهم ترین نتایج التزام به راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی غذایی، کرامت جسمی و روحی شمرده می شود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، شایسته است سیاستگذاران سلامت در تامین بعد معنوی سلامت، به آموزه های معنوی اسلام در خصوص ایمنی غذا توجه کنند تا سلامت همه جانبه حاصل گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 229 استناد 490 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2777
 • دانلود: 

  822
چکیده: 

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر مولفه های بهزیستی روان شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده نفت اهواز در سال تحصیلی 90-89 بود. از میان این دانشجویان 112 نفر به طور تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو بخش مساوی آزمایش و گواه گمارده شدند. از این تعداد 94 نفر تا آخر با پژوهش همراهی کردند که در دو گروه آزمایشی (48 نفر) و گواه (46 نفر) قرار داشتند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از: پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008)، بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، و اضطراب وجودی گود (1974). این تحقیق یک پژوهش آزمایشی میدانی حقیقی از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. بعد از انجام پیش آزمون برای گروه های آزمایشی و گواه، گروه آزمایش در 15 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش هوش معنوی بر اساس 7 مرحله بسته آموزشی بوول (2004) قرار گرفتند. آنگاه پس آزمون برای گروه های آزمایش و گواه انجام شد. نتایج تحلیل واریانس های چندمتغیری بیان گر افزایش معنی دار تمام مولفه های بهزیستی روان شناختی (شامل پذیرش خود، هدف و جهت گیری در زندگی، رشد شخصی، تسلط بر محیط، استقلال و خودمختاری، و روابط مثبت با دیگران)، و هوش معنوی، و کاهش اضطراب وجودی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه است.

آمار یکساله:  

بازدید 2777

دانلود 822 استناد 1 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

زمینه از جمله مسایل بسیار مهم در توانمند سازی و توسعه مدیران توجه به هوش معنوی و اثر آن بر تعهد سازمانی و بهره وری پروژ ها در سازمان می باشد بنابر این هدف این پژوهش اثربخشی آموزش هوش معنوی (SQ) بر تعهد سازمانی و بربهره وری در مدیران و مجریان پروژه است. روش طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه و جامعه آماری80 نفراز مدیران و مجریان پروژه شرکت ایران خودرو درتهران بود. 26 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با پرسشنامه های تعهد سازمانی و بهره وری بررسی شدند و بسته آموزش هوش معنوی درطول 7 جلسه 120 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار 25spss استفاده شد. یافته ها نشان داد که برنامه آموزش هوش معنوی بصورت معنا دار بر بهره وری (72/6F=، 005/0P=)، و تعهد سازمانی (30/56F=، 001/0P=)، مدیران و مجریان پروژه اثر داشته و این اثر در مرحله پیگیری برای تعهد سازمانی پایدار نبوده است ولی برای بهره وری پایدار مانده است. نتیجه گیری بسته برنامه آموزش هوش معنوی از اثربخشی لازم برای افزایش بهره وری و تعهد سازمانی برخوردار است. بنابراین می توان از برنامه آموزش هوش معنوی برای ارتقای بهره وری و تعهد سازمانی مدیران و مجریان پروژه استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  308-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  1325
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از شایستگی های محوری مدیران که موجب موفقیت سازمان می شود، هوش معنوی است. مدیران جهت اثرگذاری بر تعهد سازمانی کارکنان، نیاز به هوش معنوی بالا دارند. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی–تحلیلی و مقطعی در سال 94-1393 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان ستادی معاونت های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. تعداد 80 نفر از مدیران به صورت سرشماری و تعداد 225 نفر از کارکنان از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های تعهد سازمانی و هوش معنوی بود که پس از انجام روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS، برای ارایه آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار، و از آزمون های تی دو جمله ای، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون به منظور ارایه آمار تحلیلی استفاده شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مدیران از هوش معنوی بالایی برخوردار بودند، اگرچه میانگین تعهد سازمانی کارکنان در حد متوسط قرار داشت. بین هوش معنوی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری مشاهده شد (P=0.034).نتیجه گیری: مدیران ستادی دانشگاه باید تلاش کنند تا با توسعه هوش معنوی، کارکنان و زیردستان خود را به افزایش تعهد سازمانی، ترغیب و تشویق کنند. در این خصوص استفاده از روان شناسان سازمانی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 36 استناد 1325 مرجع 2
نویسندگان: 

KHODABAKHSHI S.

نشریه: 

YAFTEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  33044
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33044

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

قسمت اعظمی از توفیق و یا شکست برنامه های آموزش وپرورش به نوع تفکر، بینش و معنایی که معلمان برای کار خویش قائل هستند، بستگی دارد. لذا مطالعه ی حاضر که از نوع همبستگی است، باهدف بررسی رابطه روح فلسفی و هوش معنوی با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه شهر بابل انجام گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمین زن پایه ی دوم دوره دوم مقطع متوسطه در سال تحصیلی 93-94 به تعداد 300 نفر و دانش آموزان همین معلمان به تعداد 1617می باشند. در این پژوهش پرسشنامه ها ی کیفیت تدریس سراج (2002)، روح فلسفی محقق ساخته و هوش معنوی بدیع، سواری، باقری دشت بزرگی، لطیفی زادگان، (1389) مورداستفاده قرارگرفته است. در تجزیه تحلیل استنباطی داده ها از آزمون کولموگراف-اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. . نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین روح فلسفی و هوش معنوی با کیفیت تدریس و همچنین بین روح فلسفی و هوش معنوی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از ابعاد روح فلسفی، طرفداری از ارزش های انسانی، کنجکاوی، نوجویی و ژرف اندیشی و از ابعاد هوش معنوی، پرداختن به سجایای اخلاقی و تفکر کلی و بعد اعتقادی، قادر به پیش بینی کیفیت تدریس می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
litScript