نتایج جستجو

7714

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

772

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ماحوزی رضا

نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  151-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1110
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

کانت قوه حکم تاملی (خیال) را قوه ذوقِ زیباشناختی معرفی کرده است. هنگامی که خیال مستقل از فاهمه و عقل، و بر مبنای اصل غایتمندی ذهنی، صورت های محض اعیان را انتزاع کند، «زیبایی آزاد» عرضه می دارد، و هنگامی که این صورت ها را با مفهوم کمال (غایتمندی عینی درونی) عین همراه سازد، «زیبایی مقید» عرضه می دارد. کانت این اتصال را در زیبایی مقید، اتصال خیر و زیبا دانسته است. این نکته، ابهام وسیعی را در تلقی کانت از معنای زیبایی ایجاد کرده است، به گونه ای که برخی از مفسران، زیبایی مقید را زیبایی اصیل ندانسته، بلکه آن را محصول عقل دانسته اند. این نوشتار درصدد است با تشریح زیبایی آزاد و زیبایی مقید از نظر کانت، و تاکید وی بر استقلال حکم زیباشناختی، نادرستی این تفسیر را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1110

دانلود 342 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

نقی زاده محمد

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

علی رغم استعمال فراوان واژه زیبایی و اطلاق آن به طیف وسیعی از اشیاء و مفاهیم و پدیده ها از سوی همه انسان ها، ارایه تعریفی جامع از آن بسیار مشکل می نماید. در چنین مواردی یکی از راه هایی که معرفی موضوع مورد نظر را فراهم می نماید شناسایی مصادیق مرتبط ویا تعیین معیارهای مربوط می باشد و به این ترتیب شاید بتوان با تعریف یکی مصادیق زیبایی (کعبه) و به ویژه تطبیق معیارهای زیبایی، مفهوم زیبایی و به خصوص زیبایی کعبه را معرفی نمود. با عنایت به مراتب مختلف زیبایی، مقاله حاضر سعی بر آن خواهد داشت تا زیبایی کعبه را به عنوان عنصری که خداوند طراح آن بوده، انبیاء عظامش ع آن را بنیاد نهاده و بندگانش به طواف آن می شتابند و رو به آن نماز می گذارند و در طول تاریخ منبع الهام بسیاری عرفا و حکما و هنرمندان بوده است، از جنبه های مختلف بررسی نماید. وجوه زیبایی کعبه در سه دسته اصلی طبقه بندی شده اند: عوامل یا معیارهای عام که به زیبایی معقول کعبه گواهی می دهند، عوامل یا معیارهای عام که زیبایی محسوس آن را معرفی می نمایند و معیارهای متخذه از تعالیم اسلام که زیبای خاص کعبه را جلوه گر می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (19)
 • صفحات: 

  55-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

Objective the present study aims at analyzing the content of school textbooks from the viewpoint of aesthetic dimensions and parameters with an emphasis on the Qur’ anic beauties. Method the present study is of practical type with a quantitative approach. Its method for gathering and analysis of data is of content analysis type. The statistical society of the study was the content of the textbook of the ‘ Heavenly Gifts’ in primary schools in 1399-1400 SH school year. The statistical sample of the study consisted of the textbooks entitled the ‘ Heavenly Gifts’ in the primary school. The tool for gathering data was the researcher-made checklist for the parameters of aestheticism. For analyzing data, we used descriptive statistics and Shanon’ s entropy. Findings the findings showed that in the group of material beauties, 17 cases were for beauty of nature, 14 cases for beauty of animals, 6 cases for beauty of the sky, and 2 cases for the beauty of human and human artifacts. In the group of spiritual beauties, 38 cases were for beauty of the faith, 17 cases for beauty of knowledge, 11 cases for beauty of forgiveness and forbearance, 10 cases for beauty of one’ s intention, 4 cases for beauty of patience and endurance, and no case for beauty of wisdom. The results of Shanon’ s entropy showed that weighting coefficient (Wj) was 271for human’ s beauty, 142 for beauty of the sky, 189 for animals’ beauty, 125 for nature’ s beauty, zero for beauty of colors, and 271 for beauty of humans’ artifacts. Similarly, the Wj was 331 for patience and endurance, zero for beauty of wisdom, 182 for beauty of knowledge, 294 for beauty of intention, 0. 074 for beauty of forgiveness and forbearance, and 115 for beauty of the faith. Besides, the highest use of rhetorical beauty in the Qur’ an was for question with 26 cases of frequency. Conclusion we can conclude that in the textbooks entitled the ‘ Heavenly Gifts’ in primary schools, not all dimensions of material, spiritual, and rhetorical beauties have been paid attention to equally.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MEHRPOOYA A. | MOROVAT A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN HIS SEARCH FOR SUBLIMITY, MODERN MAN ABOARD THE TITANIC FRIGATE OF CIVILIZATION HAS JOURNEYED THROUGH THE TEMPESTUOUS WATERS OF INDUSTRIALIZATION IN A HOPE TO LAND ON THE FAR COAST OF SERENITY AND PEACE. IN MAN’S IMAGINATION, OF ALL THE PATHS LEADING TO PEACE PLEASURE-SEEKING IS ONE AND OF ALL THE CAUSES OF PLEASURE beauty HAS ALWAYS BEEN THE MOST ROYAL. IN THIS ARTICLE, WITHOUT OVERESTIMATING THE VALUE OF THE NATURAL BEAUTIES AND OVERLOOKING THAT OF THE ARTISTIC WORKS AS PLATO HAD DONE, THE AUTHORS CAN SAY THE NATURAL beauty IS THE ANSWER TO THE NATURAL NEED OF MAN, AND IF THIS NATURAL NEED IS GOING TO BE SATISFIED THROUGH TOURING IN THE NATURE, WE CAN ENJOY A MUCH BETTER AND MORE FAVORABLE SATISFACTION OF OUR NEED FOR beauty IN NATURE AS WELL AS KEEPING OURSELVES FROM FALLING PREY TO THE PITFALLS CAUSED BY THE BLURRINESS AND SHADOWINESS OF OUR PERCEPTION OF THE CONCEPT OF beauty. TO PUT IT IN A NUTSHELL, TOURING IN THE NATURE IS AMONG THE EFFECTIVE FACTORS HELPING TO CLARIFY AND ILLUMINATE THE MAN'S MENTAL CONCEPT OF beauty, WHICH IN ITSELF CAN OPEN A MORE RELIABLE HORIZON TOWARD DEVELOPING A SUSTAINABLE GEOTOURISM BASED ON NATURAL AESTHETICS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

طاهباز منصوره

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  75-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3063
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مقاله حاضر محور اصلی سخن "زیبایی" است. در جستجوی آنیم که قوانین حاکم بر این احساس را کشف کنیم.چه می شود که پدیده ای در نظر ما زیبا و پدیده دیگر زشت جلوه گر می شود؟ با توجه به اینکه زیبایی در همه پدیده های زندگی وجود دارد، مقاله حاضر به بررسی زیبایی در معماری و فضاهای ساخته شده برای زندگی انسان اختصاص خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3063

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسندگان: 

HURKADLE J.K. | JATANIA A. | SHANTHRAJ R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  160-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5667
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5667

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SALMANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  219
 • صفحات: 

  71-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12247
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Although Hume, regarding his basic ideas, explicitly identifies beauty as a sentiment, but in some passages it is introduced not as a sentiment but as a real quality. In some other passages, it also seemed like a secondary quality. Some interpreters, just by referring to these unclear passages in Hume’s writings, offered a kind of interpretations from Hume’s basic idea of beauty that finally is incompatible with his entire philosophy. We attempt, in this paper, by presenting the Hume’s theory of beauty as sentiment and its different from the making -beauty qualities, to explain the reasons of these misinterpretations.

آمار یکساله:  

بازدید 12247

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

FOADIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  46-47
 • شماره: 

  158-159
 • صفحات: 

  631-654
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12453
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The prophet Mohammad (p.b.u.h) in a tradition stated that; verily Great God created man according to his figure. This tradition that is called the tradition of (figure) or face caused a lot of discussion among scholars and men of opinion, and every one declares in a different expression according to his opinion and thought. Some consider this tradition apparently or from extemal points and use simile like unbelievers and became pagan. And some others consider it by use of logical reasons and like extemalisms,because they couldnot understand its meaning, denied it and suspected about the origin of this tradition and stated that it was taken from Musaic law. They stntggled with those commentators who interpret it mystically. This article attempts to find out the reality of this fact that this tradition belongs to the prophet (p.b.u.h) and prove the truthness of commentators thought about it.

آمار یکساله:  

بازدید 12453

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AFRASIYABPOUR ALI AKBAR

نشریه: 

KHERADNAME-YE SADRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (51)
 • صفحات: 

  91-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10536
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this paper, a number of general issues have been presented in order to familiarize readers with Mulla Sadra's philosophy of beauty and aesthetics and, in this way, clarify his gnostic views. It reveals that, like other prominent figures of Iranian and Islamic gnosis and sufism, particularly those of the school of love and beauty, Mulla Sadra also dealt with the issue of beauty and viewed the Almighty Truth as absolute beauty. He also maintained that love is born out of beauty. He considers God to be the true love, the true lover, and the true beloved and, following the theory of the "oneness of being", introduced the whole being as the manifestation and image of that Infinite beauty. He believed that, like in existence and light, there are certain levels that are manifested in the perfect man after the Truth and continue down to the lowest levels of being. For him, every single particle of being enjoys beauty. He also believed that all terrestrial and metaphorical loves and beauties, provided that they walk in the divine route, are valuable.

آمار یکساله:  

بازدید 10536

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GIMLIN D.

نشریه: 

QUALITATIVE SOCIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10997
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10997

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript