نتایج جستجو

989

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

99

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 9
نویسندگان: 

TEMPLADO C. | VIDAL F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  133
 • شماره: 

  2-4
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5857
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5857

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAKAGATA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  572-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5142
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5142

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  109
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  902
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

هسته اسپرم بالغ علی رغم عدم رونویسی، دارای جمعیت پیچیده ای از ریبونوکلئیک اسیدRNA=RiboNucleic Acid) ) از قبیل mRNAs mature RNAs وmiRNAs micro RNAs  می باشد که در طی مسیر اسپرماتوژنز(Spermatogenesis)  رونویسی و تجمع یافته اند. اسپرم بالغ فاقد ریبوزوم های سیتوپلاسمی و سیستم ترجمه می باشد، در حالی که mRNAs سیتوپلاسمیک توسط پلی زوم های میتوکندریایی ترجمه می شوند. رونوشت های اسپرمی نقش مهمی در سازماندهی کروماتین، نقش گذاری ژنومیک Genomic پدری و خاموش کردن ژن ها دارند. اخیرا انتقال RNA اسپرمی به سلول های اووسیت در هنگام لقاح و نقش اپی ژنتیکی و فراژنومیکی رونوشت های اسپرمی در اوایل رشد رویان نیز گزارش شده است. علاوه بر نقش زیستی RNA اسپرمی در اسپرم بالغ و رشد تخمک بارور شده، تفاوت پروفایل RNA در اسپرم بالغ مردان بارور و نابارور، پتانسیل بالقوه ای را به عنوان مارکرهای اسپرمی در ارزیابی باروری و ناباروری مردان فراهم می کند. در این مقاله مروری به حضور  RNAدر اسپرم بالغ، انواع و نقش های بالقوه آنها در باروری مردان و رشد تخمک بارور شده پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 902

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PATRAT C. | SERRES C. | JOUANNET P.

نشریه: 

BIOLOGY OF THE CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  255-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2804
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2804

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  182-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21709
 • دانلود: 

  20544
چکیده: 

The 100, 000th scientific article on the subject of spermatozoa was recently published. Numerous studies evaluated the characteristics of this important cell that led to tremendous discoveries. Since its first observation and description in 1677, many important characteristics have been described regarding this highly fascinating gamete. In this review, we intend to provide a historical account of the numerous milestones and breakthroughs achieved related to spermatozoa. We conducted a review of the literature by selecting the most important subjects with regards to spermatozoa. Since their discovery by van Leeuwenhoek, spermatozoa have been studied by scientists to better understand their physiology and process of interaction with their female counterpart, the oocyte, in order to treat and resolve infertility problems. Three centuries after van Leeuwenhoek’s discovery, the 100, 000th article about these cells was published. It is encouraging that sperm research reached this landmark, but at the same time it is clear that further research on male reproductive physiology and spermatozoa is required to shed more light on their function and pathology in order to reduce the number of unexplained infertility cases.

آمار یکساله:  

بازدید 21709

دانلود 20544 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALOMAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9242
 • دانلود: 

  10574
چکیده: 

In this study, the formation of hydrogen peroxide (H2O2) by chilled goat spermatozoa was measured. Fur-thermore, the effects of dead spermatozoa on motility characteristics were studied. Fresh collected ejacu-lates from five Shami bucks were centrifuged and virtually all seminal plasma was removed. A part of the collected spermatozoa was killed by two ways: the first by repeated freezing in liquid nitrogen and thawing at 37 ° C in water bath and the second by adding the spermatozoa to double distilled water. Two experiments were conducted after two hours of samples incubation in tris-egg yolk (TEY) medium at 5 ° C. In the first experiment, a fluorometric assay with 10-acetyl-3, 7-dihydroxyphenoxazine agent as a probe for H2O2 de-tection was used to measure H2O2 formation. In the second experiment, the effects of adding 0 (control), 25, 50 and 75 % (V/V) of dead spermatozoa to live ones on sperm motility were assessed using computer-aided sperm analysis (CASA). Hydrogen peroxide was generated from live and dead chilled spermatozoa and the amounts of this agent increased with time. Moreover, clear significant differences (P<0. 05) were observed between the generated levels from dead spermatozoa compared to live ones. The dead spermatozoa by re-peated freezing-thawing treatment produced the higher H2O2 amount (P<0. 05). The values of percent motile spermatozoa (MOT %), percent of progressively motile spermatozoa (PMOT %) and average path velocity (VAP) were significantly (P<0. 05) reduced compared to controls when dead spermatozoa were added. The negative effect on the previous CASA parameters was increased when the percentages of dead spermatozoa were increased whatever the way of sperm death was. In conclusion, the high formation of H2O2 from dead chilled goat spermatozoa may be responsible for motility decreased. The removal of dead spermatozoa from incubation medium could help to improve the motility characteristics of chilled goat sperm.

آمار یکساله:  

بازدید 9242

دانلود 10574 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1379
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

امروزه سعی بر این است که با کاربرد فنون مختلف تا حد امکان از لقاح بدون برنامه جمعیتهای مولدین در مراکز تکثیر مصنوعی آبزیان جلوگیری بعمل آمده و با کاربرد روش های صحیح، نژادهای مناسب پرورش داده شوند.آزمایشات انجماد اسپرم ماهی کپور بر روی مولدین در دو مرکز تکثیر و پرورش کپور ماهیان شهرستان رشت صورت گرفت. طی این آزمایشات کیفیت اسپرم مولدین، از نظر نوع حرکت، مدت حرکت، تراکم و لقاح بررسی شد. نمونه های مناسب از نظر کیفی انتخاب شده و سپس تیمارها با 4 نوع محلول رقیق کننده مختلف تهیه گردیدند. پس از طی 7 روز اسپرمهای منجمد، مجدد از انجماد خارج شده و از آنها برای لقاح تخمک های تازه مولدین ماده استفاده شد.نتایج این پژوهش نشان داد که از بین چهار رقیق کننده منتخب و روشهای بکار رفته، محلول Alsever با نسبت 1:1 و روش سرمادهی چند مرحله ای بترتیب با 45 درصد لقاح، 47.81 درصد تخم چشم زده و 22.63 درصد تبدیل تخم به لارو، بهترین نتیجه را داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1379

دانلود 248 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

LONE S.A. | SINHA R. | RAHIM A. | GANAIE B.A. | SINGH A. | SHAH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  371-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13501
 • دانلود: 

  11761
چکیده: 

Bull fertility may be defined as the process by which spermatozoa fertilize and activate the ovum and then support embryonic development. Bull fertility is a complex trait having relatively low heritability and plays a vital role for efficient production and reproduction of bovine. Various mechanisms involved in regulating bull fertility associated phenotype and reliable biomarkers are poorly defined. Primary spermatozoa physi-ology indicators namely sperm molecules and epigenetic factors may play a vital role in predicting sperm physiology and fertility. spermatozoa and their fingerprints or patterns can play a pivotal role in prediction of fertility in bovine. No reliable tests exist despite genomic selection for evaluating quality of semen and fertility of bull. This review focuses on various molecules related to bull fertility viz., sperm RNAs, seminal plasma proteins, sperm proteins and sperm epigenome. In combination with single-nucleotide polymor-phism (SNP), microarrays or sperm molecules and epigenome markers can be used to determine sperm quality and to predict bull fertility.

آمار یکساله:  

بازدید 13501

دانلود 11761 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

OBJECTIVE: TO DETERMINE WHETHER CHROMOSOME ABNORMALITIES IN TESTICULAR AND EPIDIDYMAL spermatozoa...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript