نتایج جستجو

1168

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

117

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HOLDCRAFT R.W. | BRAUN R.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  335-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6553
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6553

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14872
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Male reproductive system includes internal and external genitalia. External genitalia include scrotum and penis. Each testis is an oval structure about 4.5 to 5.1cm long and 3cm in diameter and located in the scrotum. each testis contains seminiferous tubules which are long, highly coiled, and looped tubules. Sperm are produced within the seminiferous tubules. Sertoli cells which are located within seminiferous tubules feed and protect developing sperms. Epididymis is a long tube located along the superior and posterior margins of the testes. Its function is sperm transport, storage and maturation (motility and fertility maturation). Sperm transport through the human epididymis last from 2 to 12 days. Process of sperm production is called “spermatogenesis” which begins at puberty and takes approximately 64 days in the human. The conversion of spermatids into mature spermatozoa is called “Spermiogenesis”. The mature and normal sperm cell is approximately 60 mm in length and has a head, neck, middle piece and tail. The head should be oval in shape and 4 to 5 mm in length. The midpiece is slender and less than 1 mm in width.The tail should be straight, uniform and thinner than midpiece, and approximately 45 mm long. Sperm morphology classification has a predictive value in invitro sperm fertilization. The following defects has been recognize according to WHO criteria: (a) Head defects including large, small, tapered, pin, pyriform, round, amorphous, vacuolated heads and heads with small or large acrosomal area (b) Neck & Midpiece defects including bent neck, asymmetrical insertion, thick and thin midpiece and cytoplasmic droplet.(c) Tail defects including short, broken, bent, double, coiled tails and tail-tip coiling.

آمار یکساله:  

بازدید 14872

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PHILLIPS B.T. | GASSEI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  365
 • شماره: 

  1546
 • صفحات: 

  1663-1678
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6487
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6487

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHAKI ARASH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  32264
 • دانلود: 

  19695
چکیده: 

Background: In modern countries today, herbal medicines are known to help in the treatment of various diseases, as rich sources of antioxidants and minerals.Objectives: To study the effect of Cinnamomum zeylanicum (C. zeylanicum) on spermatogenesis in rats.Materials and Methods: In this experimental study, Wistar male rats (n=20) were divided into two groups, a control group (n=10) and a Cinnamomum zeylanicum group (n=10). The subjects in the cinnamon group received 75 mg/kg/day cinnamon by gavage for 28 days, while the controls received an equal volume of distilled water daily. Animals were kept in standardized conditions. On day 28, a 5 mL blood sample from each rat was taken from tail area to measure testosterone, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX), and malondialdehyde (MDA) levels. Testes were collected and were then prepared for sperm analysis by the WHO method.Results: Sperm quality parameters, total serum testosterone, SOD, CAT, and GPX levels were significantly increased in the cinnamon group in comparison to controls (P<0.05). Also, rats in the cinnamon group showed a significant decrease in the level of plasma MDA (P<0.05) in comparison to controls. There were no significant differences between the groups in testis weight (P>0.05).Conclusions: The administration of 75 mg/kg/day cinnamon significantly increased the sperm population, motility and viability, which supports the theory that in mammalians, cinnamon has a beneficial effect on spermatogenesis.

آمار یکساله:  

بازدید 32264

دانلود 19695 استناد 910 مرجع 2220
نویسندگان: 

نشریه: 

E Clinical Medicine

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  899
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 899

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  14-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

 سابقه و هدف: دیابت ملیتوس از بیماری های شایعی است که اثرات سو متفاوتی بر بافت های مختلف بدن بر جای می گذارد. از جمله این عوارض رتینوپاتی، نفروپاتی و نوروپاتی دیابتی است که در دراز مدت بروز می کند. دستگاه تولید مثلی جنس نر نیز می تواند یکی از بافت های هدف باشد و پدیده اسپرماتوژنز نیز تحت تاثیر این بیماری قرار گیرد. هدف از این مطالعه ایجاد دیابت تجربی، تاثیر آن بر دستگاه تولید مثل جنسی نر در یک مدل حیوانی می باشد.مواد و روش ها: مطالعه بر روی موش های سفید صحرایی نر بالغ نژاد ویستار که به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده بودند انجام شد. گروه مورد با تجویز 120mg/kg آلوکسان بصورت داخل صفاقی دیابتی شدند و در گروه شاهد نیز از آب مقطر استفاده گردید. بعد از گذشت 30 روز و تهیه برش های بافتی از بیضه، روند اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: قطر لوله های سمینیفر در موش های دیابتیک نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری یافت. سلول های جداری لوله ها، در نمونه های آزمایشی کاهش یافتند. همچنین آرایش سلول ها به هم خورده و نوعی چروکیدگی در جدار لوله ها مشهود بود.نتیجه گیری: اثر دیابت بر روند اسپرماتوژنز می تواند باعث تغییر در ساختار لوله های سمینیفر و کاهش سلول ها گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  884
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 884

دانلود 159 استناد 3 مرجع 7
نویسنده: 

HESAMI S. | NAJAFI GH. | NEJATI V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: OFLOXACIN ANTIBIOTIC IS FROM FLOROKINOLON'S FAMILY THAT AFFECTED CURABLE ON URINARY TRACT INFECTION DISEASES. CONSUMPTION OF EACH OFLOXACIN ANTIBIOTIC CAN HAVE BAD RESULTS EVEN IT USED CORRECTLY AND IN ENOUGH RATE AND ALSO CAN ENGAGE OTHER PARTS OF THE BODY. ...

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6049
 • دانلود: 

  505
چکیده: 

مقدمه و هدف: افزایش بی رویه جمعیت در جهان امروز یک مساله پیچیده و بحرانی برای آینده است. هم چنین شواهد نشان از افزایش گیاهان قابل دسترس و سودمندی دارد که دارای پتانسیل ضد باروری و تنظیم کننده تولیدمثل در مردان هستند.با توجه به ترکیبات موجود در گزنه و کاربرد گسترده آن، اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره گزنه بر بیضه وجود دارد. لذا در تحقیق حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر محور هیپوفیز- گناد یعنی میزان هورمون های FSH، LH و تستوسترون و اسپرماتوژنز و بافت شناسی بیضه ها مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 5±195 گرم به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. حیوانات گروه های تجربی به ترتیب مقادیر 75، 25، 50 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت 28 روز دریافت کردند. گروه شاهد فقط حلال دارو (آب مقطر) دریافت کرد و گروه کنترل بجز آب و غذا هیچ ماده ای دریافت نکرد. از تمام گروه ها در پایان روز 28 خونگیری به عمل آمد. از نمونه های خونی جمع آوری شده برای اندازه گیری غلظت سرمی هورمونهای FSH، LH و تستوسترون استفاده شد. هم چنین از بیضه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و تغییرات بافتی بین گروه های تجربی و کنترل نیز بررسی شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و t-test ارزیابی شد.نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد، میزان 75 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گزنه، سطح تستوسترون سرم خون را در مقایسه با گروه کنترل در سطح آماری P≤0.05 بطور معنی داری کاهش می دهد. میزان هورمون های FSH و LH بین گروه های تجربی و کنترل اختلاف معنی داری نشان نداد. بررسی مقاطع بافتی نشان می دهد تراکم اسپرم، تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و لایدیگ در گروه تجربی دریافت کننده 75 میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل دارد. همچنین وزن بدن و وزن بیضه ها در گروه های دریافت کننده میزان 75 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه در مقایسه با گروه کنترل نیز در سطح آماری P≤0.05 دارای کاهش معنی دار می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و بررسی دیگر محققین احتمالا عصاره گزنه با دارا بودن ترکیبات فیتواسترول و فیتواستروژنی خاصیت ضد آندروژنی داشته و میزان تستوسترون را کاهش می دهد. در بررسی بافت شناسی تغییرات مورفولوژیکی در لوله های اسپرم ساز، تخریب سلول های بینابینی و نیز تحلیل اپیتلیوم زاینده اسپرم ساز مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 6049

دانلود 505 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

BETTEGOWDA A. | WILKINSON M.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  365
 • شماره: 

  1546
 • صفحات: 

  1637-1651
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4025
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4025

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript