نتایج جستجو

66237

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6624

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  285-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  937
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 937

دانلود 196 استناد 0 مرجع 2934
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

زمینه مطالعه: شناخت پتانسیل های دامی و گیاهی هر منطقه راهی برای جبران کمبود منابع علوفه ای و استفاده بهینه از منابع خوراکی آن کشور می باشد، خارمریم از جمله گیاهان دارویی است که برای دام های بومی خوزستان مصرف علوفه ای نیز دارد.هدف: تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر جیره های حاوی مقادیر مختلف خارمریم بر فعالیت قارچ ها و کل میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستان در جیره های حاوی دانه با سرعت تجزیه شکمبه ای متفاوت انجام شد.روش کار: اثر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (0 g/kg DM، 100 و 200) بر کل میکروارگانیسم ها و قارچ های شکمبه ی گاومیش با استفاده از روش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط کل میکروارگانیسم ها تفاوت معنی داری نداشت. پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط قارچ های شکمبه گاومیش تفاوت معنی دار داشت و در جیره های حاوی خارمریم افزایش یافتند (p<0.05). در جیره بر پایه جو افزودن خارمریم باعث افزایش عددی قابلیت هضم ماده خشک و NDF گردید در حالی که در جیره بر پایه ذرت، باعث کاهش ناچیز هضم ماده خشک و NDF شد. در محیط کشت اختصاصی قارچ ها، قابلیت هضم NDF، در هر دو جیره پایه در زمان 9 روز و کل دوره تحت تاثیر جیره های حاوی خارمریم قرار گرفت و با افزایش سطح خارمریم، هضم NDF کاهش یافت (p<0.05). صرف نظر از نوع جیره پایه، قابلیت هضم (p>0.05) NDF و ماده خشک (p<0.05) در هر دو جیره پایه در زمان 6 روز، با ازدیاد مقدار خارمریم افزایش داشت.نتیجه گیری نهایی: در کل استفاده از خارمریم اثر منفی بر میکروارگانیسم ها و هضم مواد مغذی توسط آنها نداشت، بنابراین نتایج نشان می دهد که می توان از خارمریم تا %20 جیره گاومیش بدون اثرات منفی بر هضم و تخمیر توسط کل میکروارگانیسم ها و قارچ ها استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر استفاده از گیاه کاکوتی در جیره بره های پرواری بر فعالیت باکتری ها و قارچ های شکمبه در هضم برون تنی سرشاخه نیشکر انجام شد. سه جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 2/0 یا 4/0 درصد کاکوتی به مدت 30 روز به 15 راس بره پرواری 7 ماهه با میانگین وزن 40 کیلوگرم تغذیه شدند. در پایان آزمایش، از بره ها به روش لوله معدی مایع شکمبه گرفته شد. سپس جمعیت باکتری ها و قارچ ها از مایع شکمبه جداسازی و بعد از خالص سازی، تاثیر آنها بر هضم و تخمیر سرشاخه نیشکر در محیط کشت اختصاصی باکتریایی یا قارچی بررسی شد. نتایج نشان داد پتانسیل تولید گاز سرشاخه نیشکر به وسیله قارچ های شکمبه در تیمارهای حاوی مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با کاکوتی بیشتر از شاهد بود (05/0P<). غلظت نیتروژن آمونیاکی، pH و درصد ناپدید شدن ماده خشک و NDF سرشاخه نیشکر در محیط کشت قارچی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. غلظت نیتروژن آمونیاکی محیط کشت باکتریایی در ساعت 72 انکوباسیون کاهش یافت و غلظت آن در تیمار 4/0 درصد کاکوتی کمترین مقدار (6/13 میلی گرم در 100 میلی لیتر) بود (05/0P<). ناپدید شدن ماده خشک و NDF سرشاخه نیشکر در محیط کشت باکتریایی در ساعت 24 انکوباسیون با استفاده از مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با کاکوتی بیشتر از شاهد بود و بیشترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک (6/55 درصد) و NDF (5/44 درصد) مربوط به تیمار 4/0 درصد کاکوتی بود (05/0P<). در مجموع، تغذیه مکمل کاکوتی به بره های پرواری تاثیری بر هضم سرشاخه نیشکر به وسیله قارچ های شکمبه نداشت و تنها منجر به افزایش پتانسیل تولید گاز سرشاخه نیشکر به وسیله آنها شد. از طرفی مکمل کاکوتی تنها در زمان 24 ساعت انکوباسیون منجر به افزایش ناپدید شدن مواد مغذی سرشاخه نیشکر به وسیله باکتری های شکمبه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAYANAND T.L. | NAGPAL R. | PUNIYA A.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  484-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8058
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8058

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  260-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

روش PCR رقابتی کمی برای مقایسه تعداد قارچ های بی هوازی شکمبه در محیط کشت خالص قارچ حاوی کنجاله آفتابگردان پرچرب (165 گرم چربی در هر کیلوگرم ماده خشک) عمل آوری شده با فرمالدئید و سود انجام شد. 21 راس گاو هلشتاین (5±30 روز شیردهی) انتخاب و با جیره های آزمایشی که شامل کنجاله آفتابگردان تیمار نشده (شاهد) و تیمار شده با 4 درصد هیدروکسید سدیم و 0.3 و 0.6 درصد فرمالدئید بودند، برای مدت 7 هفته تغذیه شدند. به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت تیمارهای تغذیه ای از روش PCR رقابتی استفاده گردید. قطعه استاندارد در واکنش PCR رقابتی از ژنوم فاژ لامبدا ساخته شد و تکثیر همزمان با راندمان یکسان این قطعه با قطعه DNA قارچ در یک واکنش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. از شدت نسبی باندهای قطعه DNA الگو و کنترل استاندارد به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت جیره های مختلف استفاده گردید. آنالیز داده های مطالعه اخیر نشان داد که کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با سود، تعداد قارچ در محیط کشت را نسبت به شاهد افزایش، اما کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید تعداد قارچ را کاهش داد (P<0.05). بنابراین، به نظر می رسد که روش PCR رقابتی برای شمارش جمعیت قارچهای شکمبه تحت تیمارهای خوراکی مختلف، مناسب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (پیاپی 127)
 • صفحات: 

  110-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

کلپوره گیاهی از خانواده ی نعناعیان بوده که دارای مصارف دارویی فراوانی در طب سنتی بوده ولی اثرات آن بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای تابحال ناشناخته مانده است. از اینرو این آزمایش با هدف بررسی تأثیر عصاره ی هگزانی استخراج شده از گیاه کامل کلپوره با دستگاه سوکسله بر برخی فراسنجه های تخمیری میکروارگانیسم های شکمبه ای (شامل باکتری ها، پروتوزوآ و قارچ ها) و با کمک یک جیره ی بالانس شده، در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. عصاره ی هگزانی کلپوره با نسبت های صفر، 150، 300 و 450 قسمت در میلیون به یک محیط کشت تهیه شده از مایع شکمبه ی گوسفند و بزاق مصنوعی (با نسبت یک به دو) اضافه و سرانجام برخی فراسنجه های تخمیری اندازه گیری شدند. با افزایش سطح عصاره از صفر به 450 قسمت در میلیون، میزان نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار کل (TVFA)، افزایش معنی داری (خطی) نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ولی سایر موارد شامل pH، فراسنجه های تولید گاز (گاز 24 و 48 ساعت، پتانسیل و ثابت نرخ تولید گاز)، گوارش پذیری ماده خشک و ماده آلی تغییر ننمودند. ضریب تفکیک پذیری (PF)، توده ی میکروبی تولیدی و بازده تولید توده ی میکروبی در سطح 450 قسمت در میلیون، از کمترین مقدار برخوردار بودند. نتایج کلی نشان داد که عصاره ی هگزانی کلپوره قادر است برخی فراسنجه های تخمیری را در محیط کشت (مانند افزایش نیتروژن آمونیاکی و TVFA)، دستخوش تغییراتی نموده و تا حدودی بهبود بخشد به طوری که بیشترین این تغییرات در سطح 450 قسمت در میلیون عصاره مشاهده گردید. همچنین به نظر می رسد که سطوح کمتر از 450 قسمت در میلیون، قادر به تغییر معنی دار پارامترهای تخمیری مورد مطالعه در مقایسه با تیمار شاهد نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  473-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

زمینه مطالعه: براساس اطلاعات تاکنون پژوهشی برای شناسایی و جداسازی قارچ های بی هوازی موجود در شکمبه گوسفند بلوچی در اقلیم خشک انجام نشده است. هدف: هدف از این تحقیق، جداسازی و مطالعه ریخت شناسی ظاهری قارچ های بی هوازی موجود درشکمبه گوسفند بلوچی در منطقه سیستان بود. روش کار: در این آزمایش از محیط کشت نیمه تعریف شده جهت کشت، جداسازی و خالص سازی قارچ های بی هوازی استفاده گردید. نمونه برداری از محتویات جامد و مایع شکمبه 50 راس گوسفند بلوچی به صورت تصادفی در کشتارگاه زابل انجام شد و از این نمونه ها به عنوان منبع قارچ جهت تلقیح به محیط کشت استفاده گردید. از روش رول باتل برای خالص سازی قارچ های شکمبه استفاده شد. از محلول آنتی بیوتیکی (آمپی سیلین، پنی سیلین، استرپتومایسین، اکسی تتراسایکلین و کلرامفنیکل) برای ممانعت از رشد باکتری هااستفاده گردید . نمونه های خالص سازی پرگنه قارچ به محیط کشت منتقل و بعد از رشد به روی اسلاید شیشه ای قرار داده و با میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. قارچ های جداسازی شده همگی مونوسنتریک و دارای ریزوئید بودند. نتایج: با توجه به ویژگی های ریخت شناسی، جنس های Neocallimastix, Piromyces و گونه های Piromyces communis, Piromyces minutus, Piromyces rhizinflata,Caecomyces communis در شکمبه گوسفند بلوچی شناسایی شدند. نتیجه گیری نهایی: با شناسایی این گونه های قارچ در شکمبه گوسفند بلوچی، آزمایش های مولکولی و استخراج آنزیم برای بررسی بیشتر خصوصیات این گونه ها در پژوهش های آینده توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  121-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

گاو سیستانی بومی منطقه سیستان است. این تحقیق با هدف ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی قارچ های شکمبه ای بی هوازی در گاو سیستانی انجام شد. نمونه محتویات جامد و مایع شکمبه از 50 راس گاو سیستانی بالغ در کشتارگاه زابل در مدت ده روز تهیه و به عنوان منبع قارچ جهت تلقیح به محیط کشت استفاده شدند در این آزمایش از محیط کشت نیمه تعریف شده و کاملا بی هوازی برای جداسازی و خالص سازی قارچ استفاده شد. از روش رول باتل برای خالص سازی قارچ های بی هوازی و از محلول آنتی بیوتیکی (آمپی سیلین، پنی سیلین، استرپتومایسین، اکسی تتراسایکلین و کلرامفنیکل) برای مهار رشد باکتری ها مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های خالص سازی پرگنه قارچ به محیط کشت منتقل و بعد از رشد به روی اسلاید شیشه ای قرار داده و با میکروسکوپ نوری مشاهده شد ند. با توجه به ویژگی های ریخت شناسی، جنس Neocallimastix و گونه های Orpinomyces joyonni، Piromyces mae، Piromyces communis، Piromyces minutus، Piromyces rhizinflata در شکمبه گاو سیستانی شناسایی شدند. با شناسایی این گونه های قارچ در شکمبه گاو سیستانی، آزمایش های مولکولی و استخراج آنزیم برای بررسی بیشتر خصوصیات این گونه ها در پژوهش های آینده توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1224
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

برای بررسی توان قارچهای بی هوازی شکمبه در تولید آنزیم زایلاناز از مواد خوراکی نظیر کاه گندم، کاه برنج، کاه جو، کاه گندم + اوره، کاه گندم+ ملاس، یونجه، سبوس گندم، کنجاله پنبه دانه، باگاس و ذرت سیلو شده برای کشت قارچهای بی هوازی جدا شده از شکمبه گوسفند نژاد شال، استفاده گردید. قارچها به مدت 0، 3، 6 و 9 روز بر روی مواد خوراکی مذکور کشت داده شدند و تغییرات حاصله از نظر فعالیت آنزیم زایلاناز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که قارچهای بی هوازی شکمبه بر روی کل مواد خوراکی مورد مطالعه رشد نمودند. در مدت 9 روز کشت قارچ بر روی انواع خوراکهای مورد استفاده فعالیت آنزیم زایلاناز از 4.97 تا 14.78 واحد آنزیمی متغیر بود که به ترتیب کمترین مقدار در کاه جو و بیشترین مقدار در سبوس گندم اندازه گیری شد. در اکثر خوراکها مقدار تولید آنزیم تا روز ششم روند صعودی داشته و بعد از این مدت روند با سرعت کم ادامه داشت. داده ها و اطلاعات حاصله بیانگر توانایی قارچهای شکمبه گوسفند در تولید آنزیم زایلاناز در انواع خوراکها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1224

دانلود 210 استناد 0 مرجع 2
litScript