نتایج جستجو

25061

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2507

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

رویارویی با چالش های متعدد زیست محیطی، نیازمند مدیریتی کارآمد است. رویکرد کل نگر و اکوسیستمی در مدیریت منابع طبیعی اقتضا می کند تا تمامی اجزای اکوسیستم و روابط آنها به خوبی شناخته شوند. این شناخت لازمة هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری است. یکی از مهم ترین فرایندها در اکوسیستم های مرتعی فرایند چرا است که دارای دو وجه چریدن و چراندن می باشد. در نظام های بهره برداری از مرتع در ایران، چراندن اهمیت ویژه ای برای پژوهش پیدا می کند. تحقیق حاضر با تکیه بر همین وجه، در بین گله داران البرز شرقی و به شیوه مشارکتی به انجام رسیده است. در خلال دوره پژوهش با 179 نفر به صورت فردی یا گروهی مصاحبه شد. مصاحبه ها به شیوه تحلیل محتوا تجزیه و ترکیب شدند. بر مبنای این یافته ها مدلی ارایه گردید که مبتنی بر نقش انسان در تنظیم الگوهای زمانی و مکانی چرا بوده و به جای چرنده بر چراننده تمرکز یافته است. این مدل دارای چهار سطح زمانی / مکانی است: سطح اول چراگاه عبارت است از عرصه ای که برای چرای بخشی از سال در نظر گرفته می شود. سطح دوم روگاه که بخشی فرضی از یک چراگاه است و برای چرای یک یا چند روز در نظر گرفته می شود. سطح سوم توگاه که عبارت است از فضایی که گله در آن دقایق تا ساعاتی چرانده می شود. سطح چهارم یا کلف گاه عبارت است از نقاط توقف دام برای برداشتن کلف از گیاهان. در نهایت بر طبق یافته های تحقیق، بازنگری در نظریات، برنامه های اجرایی و در نظر گرفتن انسان در تنظیم برنامه های چرا توصیه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 47 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

VAHIDIASL M.Q. | FAGHIHI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  A2
 • صفحات: 

  277-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15141
 • دانلود: 

  7520
چکیده: 

In the analysis of spatial point patterns, complete spatial randomness (CSR) hypothesis, which is a restriction of a homogenous Poisson process to study region A, operates as a dividing hypothesis between “regular” and “aggregated” patterns. Meanwhile, many alternatives to CSR in aggregated patterns are extensions of homogenous Poisson processes themselves. Therefore, when the CSR hypothesis is rejected, results related to Poisson processes may be used to formulate plausible alternatives to CSR. In this paper, we propose a new statistic for testing CSR and then by applying it in conjunction with a notion of kernels of a point pattern, we determine the “parents” of a Poisson cluster process when the CSR hypothesis is rejected and a Neyman-Scott process is assumed for the point pattern under alternative hypothesis. We have made power studies for our test statistic by simulation, and have also surveyed the performance of our method on a certain point pattern. Finally, the whole method is carried on certain real life data.

آمار یکساله:  

بازدید 15141

دانلود 7520 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1478
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

ایران در کمربند خشک عرض میانه قرار گرفته که متوسط بارش آن 250 میلی متر بوده و از تغییرات زمانی و مکانی شدید برخوردار است. رویدادهای بارشی با تدوام کوتاه، یکی از مشخصه های مناطق خشک بوده که در ایران نیز ملموس است. هرچند بارش ایران تدوامی بین 1 تا 45 روز داشته و از تغییرات زمانی مکانی شدید نیز برخوردار است اما بیشینه بارش و روزهای بارشی ایران توسط بارش های تدوام کوتاه تامین می گردد، بنابراین رخداد بارش های تدوام طولانی، یک رویداد فرین تلقی می گردند که از تغییرپذیری شدیدی نیز برخوردارند. با توجه به اهمیت بارش به ویژه در تامین منابع آب ایران، بررسی نقش تداوم های متفاوت بارش در تامین آن ضروری می باشد، بنابراین فهم این که هر تداوم بارش، چه سهمی از روزهای بارشی و مقدار بارش گستره ایران را تولید می نماید، ضروری است. برای بررسی الگوهای فضایی اهمیت تداوم بارش در پهنه ایران از پایگاه داده بارش ایران با آرایش زمان مکان استفاده گردیده است. در این پایگاه داده مشاهدات روزانه بارش از 01/01/1340 تا 10/10/1383 با فواصل 15 کیلومتر بر روی 7187 یاخته موجود است. ابتدا، تدوام های مختلف بارش، متوسط مقدار بارش و روزهای بارشی در سری زمانی هر یاخته برآورد و سپس سهم تداوم های مختلف بارش در تامین روزهای بارشی و مقدار بارش هر یاخته نیز محاسبه گردیده است. حاصل نسبت سهم هر تداوم در تامین مقدار بارش هر یاخته به سهم همان تداوم در تامین روزهای بارشی همان یاخته، میزان اهمیت آن تداوم را مشخص می نماید. نتایج این بررسی نشان داد که اهمیت تداوم های بارش در گستره ایران دارای الگوهای فضایی متفاوت می باشند. بارش های با تدوام یک تا هفت روز، تقریبا در تمام گستره ایران و بارش های با تدوام بزرگ تر تنها در برخی از قسمت های ایران رخ داده اند. با افزایش تدوام بارش ها، سهم آن ها در تشکیل روزهای بارشی ایران به شدت کاهش می یابد. بر خلاف آن، افزایش تداوم بارش ها، سبب کاهش تامین بارش تمام گستره ایران نمی گردد. با افزایش تداوم بارش، سهم آن ها در تامین روزهای بارشی ایران به شدت کاهش می یابد، به گونه ای که بیشینه روزهای بارشی کل ایران و بیشینه بارش بخش بزرگی از ایران توسط بارش های با تداوم یک روزه، تامین می گردد. با این وجود، سهم بارش های با تداوم یک روزه در تامین روزهای بارشی و بارش نیمه شرقی ایران پررنگ تر است. در مقابل، با افزایش تداوم بارش ها، روزهای بارشی و بارش ایران با الگوهای فضایی متفاوت کاهش می یابند. سهم تامین بارش در مرکز و جنوب شرق ایران با افزایش تداوم بارش به شدت کاهش می یابد، اما در غرب و شمال غرب ایران این شرایط برعکس می باشد. در برخی مناطق پربارش نیمه غربی و شمالی ایران، افزایش تداوم بارش با افزایش سهم آن ها در تامین بارش همسو بوده و در سایر مناطق پربارش کاهش سهم تامین بارش توسط تداوم های مختلف بارش تدریجی است. بنابراین الگوهای فضایی متفاوتی از سهم تامین روزهای بارشی و مقدار بارش ایران توسط تداوم های مختلف بارش پدید می آید که نشانگر الگوهای فضایی اهمیت آن ها در گستره ایران است. اهمیت بارش های با تداوم یک روزه، الگوی فضایی خاصی را نشان نمی دهد و مهم ترین تداوم بارش ایران، کم اهمیت ترین تداوم بارش نیز محسوب می گردد. افزایش تداوم بارش ها با افزایش میزان اهمیت آن ها در ایران همسو بوده و الگوهای فضایی متفاوتی را ایجاد می نمایند. میزان اهمیت بارش های با تداوم کوتاه (1 تا 3 روز) در نیمه شرقی و میزان اهمیت بارش های با تداوم طولانی (بیش تر از سه روز) در نیمه غربی ایران بیشینه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1478

دانلود 370 استناد 2 مرجع 11
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  33-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

گسترش شهرنشینی، استفاده روزافزون از اتومبیل شخصی و محدودیت توسعه شبکه های ارتباطی بر مشکل ازدحام ترافیکی به ویژه در شهرهای بزرگ کشور افزوده است. از تبعات چنین وضعیتی، حوادث زیاد رانندگی و خسارت های ناشی از آن می باشد. مقاله حاضر کوشش می کند الگوی توزیع فضایی حوادث ترافیکی و دلایل احتمالی آن را در شهر رشت که از بالاترین آمار حوادث رانندگی در ایران برخوردار است، بررسی نماید. بخش عمده داده های مورد استفاده مبتنی بر آمار حوادث رانندگی درون شهری رشت در سال 1385 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسیر کمربندی و خیابان های اصلی منشعب از مرکز شهر در مقایسه با خیابان های کوتاه تر و واقع در محدوده بین مرکز و پیرامون شهر مقادیر حوادث رانندگی بیشتری دارند. در عین حال فرم و موقعیت تقاطع ها با میزان حوادث ترافیکی آن ها در رابطه می باشد و تقاطع های به شکل فلکه به ویژه در امتداد مسیر کمربندی نسبت به تقاطع های چهار راه و یا سه راه در قسمت های دیگر شهر حوادث ترافیکی بیشتری دارند. این در حالی است که تمرکز فعالیت های تجاری، خدماتی و اداری مهم در محدوده مرکزی شهر با مقادیر بالای حوادث ترافیکی در خیابان های مهم و منشعب از مرکز مرتبط می باشد. بنابراین حذف ترافیک ترانزیت از داخل شهر، تقویت سیستم حمل و نقل عمومی، اصلاح فرم، غیرهمسطح کردن تقاطع های مهم و بهبود کیفیت معابر موجود به منظور عبور حجم بیشتر ترافیک از مواردی هستند که بایستی در کاهش حوادث ترافیک شهری مورد توجه قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 107 استناد 5 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

در مطالعه حاضر به تدقیق در ویژگی ها و گونه های مختلف سه کلان مفهوم رشد شهری، گسترش شهری و پراکنده رویی شهری، و در راستای گونه شناسی از انواع زیر گونه های آنها در مطالعات مختلف برنامه ریزی شهری و منطقه ای پرداخته شده است که همواره در متون مختلف، مشابه هم به کار رفته اند. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تبیین مفهومی و فضایی از واژه هایی همچون رشد شهری، گسترش شهری و پراکنده رویی شهری و گونه های مربوط به آن است و به دلیل تشابه و جایگزینی این مفاهیم در ادبیات جهانی، تا حد ممکن، حد و مرز هر یک از آنها و نقاط تشابه و افتراق را شناسایی نموده و در نهایت چارچوب مفهومی مشخصی برای شناسایی آنها ارائه نماید. روش تحقیق در این مطالعه نیز تلقیقی از روش های اسنادی و روش تحلیل اکتشافی مبتنی بر تدقیق در ادبیات موضوع و تبیین تطبیقی مطالعات جهانی است. بر اساس یافته-های این مطالعه، مقاله حاضر بعد از رسیدن به 10 الگوی مشخص از سه کلان مفهوم مربوطه در حوزه ادبیات شهرسازی، در نهایت، گونه شناسی خاص این مطالعه را با تکیه بر یافته های نظری پژوهش ارائه داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HILLIER B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  10-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10071
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10071

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  451-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 276 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  627-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1125
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1125

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  51-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  2282
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

تغییرات زمانی و مکانی بارش از ویژگیهای اصلی اقلیم ایران می باشد. طبق آمارهای موجود، ایران بین سالهای 1966تا1974 دوره خشکی راپشت سر گذاشته، در حالی که بین سالهای 1974تا1983 دوره ترسالی داشته است. در مقاله حاضر تغییرات زمانی و مکانی مذکور برای سالهای 1966تا1998 محاسبه و ترسیم شده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که سالهایی که میانگین بارش سالیانه برابر میانگین کل یا بیشتر است 14 سال و سالهایی که میانگین بارش سالیانه کمتر از میانگین کل است 19 سال می باشد. به عبارت دیگر، چولگی منحنی فراوانی میانگین بارشهای سالیانه به طرف بارشهای کمتر از میانگین می باشد. نتایج پهنه بندی تغییرات مکانی و زمانی بارش نشان دهنده 7 الگوی مکانی بارش و 7 الگوی زمانی بارش در سطح کشور است.

آمار یکساله:  

بازدید 2282

دانلود 439 استناد 7 مرجع 4
litScript