نتایج جستجو

36964

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3697

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  636-642
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7528
 • دانلود: 

  6227
چکیده: 

Background: This study was designed and conducted to investigate the spatial distribution of permanent and temporary congenital hyperthyroidism (PCH and TCH) in Isfahan. Methods: This study was conducted on neonates who were born from March 21, 2006 to March 20, 2011 and had undergone the congenital hypothyroidism (CH) screening program in counties affiliated to the Isfahan University of Medical Sciences. CH was diagnosed in 958 patients who treated with levothyroxine. The incidence rates of permanent and temporary congenital hypothyroidism in Isfahan province were calculated and their distribution was shown on the map. The space maps were drawn using the ArcGIS software version 9. 3. Results: Based on the data obtained from the screening program, the average incidence of congenital hypothyroidism in the province during the period of 2006– 2011 was 2. 40 infants per 1000 live births (including both PCH and TCH). The most common occurrence was in Ardestan County (10: 1000) and the lowest overall incidence was observed in the Fereydounshahr county (1. 39: 1000). The incidence of PCH in the counties of Ardestan and Golpayegan had the highest rate in all years of study; and the greatest number of TCH cases in the five years were observed in Nain, Natanz, Khansar and Chadegan counties. Conclusion: Adding the time dimension and performing spatial-temporal analysis is suggested because of the following items: high prevalence of CH in Isfahan province, the important role of this disease in mental retardation and neuropsychiatric disorder, the necessity of conducting future medical researches to find possible factors of CH etiology in Isfahan province, as well as necessity of performing spatial analysis with advanced statistical methods.

آمار یکساله:  

بازدید 7528

دانلود 6227 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 114 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  149-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1308
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

یکی از اصول اساسی که در برنامه ریزی شهری باید در نظر گرفته شود، چگونگی توزیع فضایی جمعیت نسبت به عوامل و زمینه های حادثه ساز برای جمعیت شهری است. زلزله از جمله مخاطراتی است که وقوع آن خسارات جبران ناپذیری را در پی دارد. با توجه به اینکه ساختار گسلی یک منطقه رابطه مستقیمی با زلزله خیزی آن دارد، شناخت ساختار گسلی و تکتونیکی می تواند باعث توزیع مناسب مراکز جمعیتی نسبت به این ساختارها شود، زیرا نواحی ای که در فاصلهکمتر از پنج کیلومتر از گسل قرار دارند، نقاط بحرانی تلقی شده و هنگام وقوع زلزله بیشترین خطر تخریب در این نقاط وجود دارد. شهر کرمان به دلیل قرارگیری در یک منطقه لرزه خیز، همواره مورد تهدید زلزله است. این پژوهش سعی دارد توزیع فضایی مراکز جمعیتی شهر کرمان را نسبت به ساختار گسلی این شهر به روش توصیفی – تحلیلی بررسی نماید. بدین منظور ابتدا داده های تحقیق از سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهر کرمان تهیه شد. سپس انواع گسل ها تا محدوده 30 کیلومتری شهر کرمان شناسایی شد و در نهایت توزیع نقاط جمعیتی در ارتباط با گسل های معکوس، امتداد لغز، عادی و فرعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که 669 مرکز از مراکز جاذب جمعیت در فاصله 20 کیلومتری و 407 مرکز در فاصله 30 کیلومتری از گسل معکوس، 274 مرکز در فاصله 20 کیلومتری و 775 مرکز در فاصله 30 کیلومتری از گسل امتداد لغز قرار دارند. همچنین 794 مرکز از مراکز جاذب جمعیت در فاصله 20 کیلومتری و 282 مرکز در فاصله 30 کیلومتری گسل نرمال، 699 مرکز در فاصله 20 کیلومتری و 377 مرکز در فاصله 30 کیلومتری از گسل اصلی قرار دارند. از طرفی 381 مرکز در فاصله 4 کیلومتری و 500 مرکز در فاصله 6 کیلومتری از گسل فرعی قرار دارند. همچنین 3 مرکز تجاری، یک مرکز بهداشتی- درمانی و 3 مرکز آموزشی فقط در فاصله 800 متری از این نوع گسل قرار دارند. به طورکلی در منطقه مورد مطالعه مراکز تجاری و آموزشی کمترین فاصله را با انواع مختلف گسل ها داشته و مراکز ورزشی کمترین توزیع را در حداقل فاصله از انواع گسل دارند. با توجه به توزیع نامناسب مراکز جاذب جمعیت در منطقه مورد مطالعه لزوم برنامه ریزی مناسب و کارآمد جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی در این منطقه بسیار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1308

دانلود 257 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  33-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

طرح مساله: خدمات بهداشتی درمانی و توزیع بهینه آن ها نقش مهمی در توسعه هماهنگ مناطق دارند، این پژوهش به دنبال نحوه توزیع فضایی شاخص های بهداشتی درمانی و سطح بندی شهرستان های ایران می باشد.روش: روش تحقیق به صورت «کمی» می باشد که برای تحلیل داده ها از روش «تحلیل ثانویه» استفاده شده است. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل خوشه ای و مک گراناهان می باشند.یافته ها: اختلافات زیادی بین شهرستان های ایران از نظر میزان برخورداری از شاخص های بهداشتی و درمانی وجود دارد.نتایج: شهرستان تهران بسیار برخوردار، تعداد معدودی از شهرستان های بزرگ به صورت برخوردار و تا حدودی برخوردار، سایر شهرستان ها که حدود 90 درصد از آن ها را شامل می شوند به صورت محروم می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 79 استناد 7 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  79-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

رویکرد اجتماعی همواره نگاه غالب در مطالعة خشونت های خانگی بوده در حالی که این پدیده به عنوان آسیبی اجتماعی، نیازمند بررسی چندبعدی است. پژوهش حاضر، توزیع فضایی خشونت های خانگی شهر کرمانشاه را بررسی کرده است. در ابتدا با استفاده از تجربة زیسته، گونه های همسرگزینی در شهر کرمانشاه، تعریف شدند. در گام دوم، با استفاده از روش دلفی، گونه ها، برای جمع آوری آرا در زمینة منسوخ شدن یا مرسوم بودنشان، در اختیار کارشناسان قرار گرفت. با توجّه به اختلاف نظرهای موجود در زمینة منسوخ شدن برخی گونه ها، از روش دیگری استفاده شد. در این مرحله، از نظریّة زمینه ای برای شناسایی دقیق گونه ها استفاده شد. در گام چهارم، با استفاده از روش پیمایش، خشونت در سه سطح روانی، کلامی و فیزیکی در بین گونه های مختلف همسرگزینی اندازه گیری شد. در این مرحله با استفاده از سه روش نمونه گیری پذیرش متوازن، خوشه ای و وارون، 90 نقطة شهر به شکل غیر تصادفی انتخاب، مناطق غیر مسکونی حذف و در 25 نقطة مسکونی شهر، پرسش نامه ها تکمیل شد. قابلیت تبیین نمونه ها، با هدف جمع آوری تمام نمونه های موجود در هر نقطه، با تکمیل دست کم پانزده و حداکثر بیست پرسش نامه در هر نقطه به دست آمده و روی هم 433 پرسش نامه تکمیل شده است. نتایج نشان می دهد بیشترین میزان خشونت در هر سه سطح در میان مناطق فقیرنشین و حاشیه ای شهر متمرکز شده است. میزان بالای بیکاری و درآمد پایین، مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی که به طور گسترده در مناطق فقیر شهری وجود دارد، بر وقوع خشونت تأثیر مستقیم داشته است. بخش قابل توجّهی از رواج برخی گونه های همسرگزینی ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است که به طور مستقیم با محلاّت شهری ارتباط مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 403 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

پراکنش مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک در پهنه ای به وسعت 4000 هکتار از اراضی دشت کوار واقع در شرق شیراز بررسی شد. بدین منظور، نفوذ آب به خاک با استوانه های دوگانه در161 ایستگاه با شبکه بندی منظم 500×500 متر اندازه گیری گردید. جرم ویژه ظاهری (BD)، مقدار رطوبت اولیه خاک، درصد شن، سیلت و رس خاک، مقدار کربن آلی، درصد اشباع خاک، EC و pH خاک نیز اندازه گیری شدند. میان یابی پارامترهای نفوذ، با روش های کریجینگ، وزن دادن عکس فاصله و کوکریجینگ، با مدل های خطی، نمایی، گوسی و کروی انجام گردید. اعتبارسنجی متقاطع با استفاده از آماره های میانگین اریب خطاها، میانگین مطلق خطاها، مربع میانگین خطاها و ریشه میانگین مربعات خطاها، انجام و بهترین درون یاب انتخاب شد.با بهترین روش درون یاب، نقشه پراکنش مکانی پارامترها تهیه گردید. برآورد ضریب a مدل کستیاکوف به روش کوکریجینگ (مدل کروی) و با استفاده از فاکتور کمکی جرم ویژه ظاهری، با R2=0.99، اثر قطعه ای -0.002 و دامنه موثر 3002 متر بر روش کریجینگ ارجحیت داشت. توان b مدل کستیاکوف با R2=0.97، اثر قطعه ای 0.005 و دامنه موثر 14410 متر از روش کریجینگ با مدل نمایی حاصل شد. برای برآورد ضریب S مدل فیلیپ، روش کوکریجینگ با مدل کروی و با فاکتور کمکی جرم ویژه ظاهری با R2=0.99 و دامنه موثر 2973 متر بر روش کریجینگ ارجحیت نشان داد. برآورد ضریب انتقالی مدل فیلیپ به روش کوکریجینگ و مدل گوسی با R2=0.996، اثر قطعه ای 0.0003 و دامنه موثر 3862 متر دقت مناسبی داشت. استفاده از رطوبت اولیه خاک، BD، درصد اندازه ذرات، درصد اشباع و کربن آلی خاک به عنوان فاکتورهای کمکی تقریبا نتایج قابل قبول برای برآورد پارامترهای نفوذ ارائه دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 38 استناد 2 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  18-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

وقوع سیلاب ها تهدیدی برای جان انسان ها و دارائی های مجاور رودخانه هاست. طراحی عملیات کنترل سیلاب نیازمند اطلاع دقیق از شرایط حوضه آبخیز مولد سیلاب بویژه واحدهای کوچکتر در حوضه های وسیع است. شاخص سیل خیزی جهت تعیین کمی سهم هر زیر حوضه در تولید سیلاب پایین دست می تواند مبنای تعیین پتانسیل تولید سیل هر زیر حوضه قرار گیرد. در این پژوهش تاثیر توزیع مکانی بارش های بحرانی بر شاخص سیل خیزی تجزیه و تحلیل می گردد، بررسی ها در زیرحوضه های سد بختیاری با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS نشان می دهد که اثر توزیع مکانی بارندگی در شاخص سیل خیزی چشمگیر است، به ویژه هنگامی که با وقایع بزرگتر و با زیرحوضه هایی با مساحت بیشتر مواجه هستیم. از طرف دیگر تقدم مشارکت هر زیرحوضه در روندیابی بر دبی اوج خروجی از حوضه و نهایتا روی شاخص سیل خیزی موثر خواهد بود. روند خاصی با توجه به تغییرات مکانی بارش بین شاخص سیل خیزی و شماره منحنی مشاهده نشد. افزایش عمق بارندگی در زیرحوضه هایی که زمان تمرکز کمتری دارند تاثیر بیشتری بر روی شاخص سیل خیزی دارد. در زیر حوضه هایی که زمان تمرکز بیشتر و وسعت زیادتر است، توزیع های مکانی مختلف تاثیر کمی بر شاخص سیل خیزی دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که با صرف نظر کردن از توزیع مکانی، شاخص سیل خیزی با افزایش مساحت زیرحوضه کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  suppl 1
 • صفحات: 

  40-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  853
چکیده: 

Aim: The aim of this study was to estimate the standardized incidence rate (SIR) and also the relative risk (RR) of colorectal cancer (CRC) in Iran and to determine the distribution of CRC risk in a map after adjusting socioeconomic risk factors. Background: The growth of CRC incidence rate in Iran is a major public health problem and identifying high-risk regions is essential for further intervention. Methods: For this cross-sectional study, all CRC cases that occurred in 30 Iranian provinces between 2005 and 2008 were collected according to the International Classification of Diseases (ICD-10). In addition, socioeconomic information was extracted from statistical center of Iran. Bayesian and Poison regression models were fitted to identify significant covariates. For RR estimating, the spatial analysis using GIS technique was carried out. Results: The Bayesian method with increasing precision of the parameter estimates had a better fit. According to spatial model, East Azerbaijan province had a high (11. 14) and South Khorasan province had a low (0. 22) risk of CRC in the period of study. SIR for the male population was 1. 92 ± 3. 25, and for the female population it was 1. 85 ± 3. 37. Conclusion: There is a non-uniform spatial pattern of CRC risk in Iran. According to the results, North, Northwest and some parts of West and Central provinces of Iran are identified as high-risk areas; thus, it is recommended that health policymakers, especially in these areas, have more intervention measures. Further studies are needed to map the RR adjusted for nutrition factors.

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 853 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  37-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4
 • دانلود: 

  4
چکیده: 

سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق شهری و آگاهی از الگوی توزیع فضایی محرومیت اولین گام در برنامه ریزی و اجرای سیاست های محرومیت زدایی در مناطق شهری است. شهر اصفهان، طی دهه های گذشته به علت جذب مهاجران زیاد، افزایش سریع جمعیت، تغییر در سبک زندگی و. . . دچار مشکلاتی شده که موجب عدم تعادل در توسعه محلات مختلف شده به طوری که رفع محرومیت از محلات فقیر در صدر دغدغه های برنامه ریزان قرار گرفته است. با این حال عدم توجه به همه جنبه های محرومیت باعث مداخلات مقطعی و غیرهوشمندانه شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مناطق محروم شهر اصفهان بر اساس یک نگاه همه جانبه و کمک به برنامه ریزی رفع محرومیت بر اساس جنبه های محرومیت خاص هر منطقه و محله می باشد. بدین منظور 34 شاخص در 4 بعد، مشخص و پس از تعیین وزن آنها به روش مقایسه زوجی، شاخص محرومیت به دو روش تاپسیس و تحلیل عاملی برای 192 محله شهر اصفهان محاسبه گردید. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت مبتنی بر روشی توصیفی–,تحلیلی است. داده های مورد نیاز عمدتاً از داده های عینی و اسنادی و تعدادی هم بر اساس داده های ذهنی جمع آوری گردیده و چهار بعد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی برای شاخص محرومیت لحاظ شده است. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس، تعیین کننده یک نوار محرومیت شامل محلاتی از شمال شرق اصفهان، بخش های شمالی مناطق مرکزی و بخش عمده ای از مناطق غرب می باشد. این موضوع در روش تحلیل عاملی شامل سه پهنه عمده شرق، شمال شرق و پهنه غرب می گردد. در هر دو روش اغلب مناطق شهر اصفهان ترکیبی از محلات محروم، نسبتاً محروم و برخوردار را دارا می باشند، لیکن بر اساس پهنه بندی انجام شده به هر دو روش، محلات مناطق شمال رودخانه شامل مناطق 2، 7، 9، 11، 14 و بخش هایی از مناطق 1و 3 دارای وضعیت نامناسب تری می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 4 استناد 0 مرجع 0
litScript