نتایج جستجو

129

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  242-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3501
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

مقدمه: گر گرفتگی علامتی شایع و ناراحت کننده در زنان یائسه می باشد که بصورت برافروختگی، تعریق، احساس گرما، طپش قلب و اضطراب بروز می کند و می تواند سبب اختلال در فعالیت های روزانه و کیفیت خواب شبانه زنان یائسه گردد. با وجود موثر بودن درمان جایگزین هورمونی بر گرگرفتگی، بدلیل عوارض ناشی از مصرف طولانی مدت آن، امروزه در مورد این نوع درمان اختلاف نظرهایی وجود دارد، از طرفی پذیرش درمان جایگزین هورمون در بین زنان ایرانی پایین می باشد. ایزوفلاون موجود در سویا ماده ای فیتواستروژن می باشد که ممکن است در کنترل گرگرفتگی زنان یائسه موثر باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مصرف سویا بر گر گرفتگی زنان یائسه طراحی شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با طراحی قبل و بعد بوده است. 31 نفر از زنان یائسه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی در مطالعه شرکت داشتند. قبل از شروع تحقیق تعداد دفعات گر گرفتگی افراد در یک هفته ثبت، سپس روزانه مقدار 60 گرم آجیل سویا که حاوی 76 میلی گرم ایزوفلاون بود جهت مصرف روزانه به مدت سه ماه در اختیار آنان قرار گرفت. سپس دفعات گر گرفتگی افراد در یک هفته، یکماه، دو ماه و سه ماه اندازه گیری شد. قبل و بعد از مداخله جهت تعیین گنادوتروپین ها و استرادیول نمونه خون اخذ شد. داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج: میانگین دفعات گر گرفتگی قبل و یک، دو و سه ماه بعد از مداخله به ترتیب 5.88±2.61، 3.45±1.82، 2.73±1.57 و 2.16±1.48 بار در 24 ساعت بدست آمد (P<0.001). میانگین استرادیول بعد از سه ماه مصرف آجیل سویا کاهش معنی داری را نشان داد.نتیجه گیری: مطالعات متعددی نیز مصرف سویا و ایزوفلان موجود در سویا را بصورت های عصاره، شربت و یا کپسول های حاوی ماده موثر سویا در کاهش تعداد دفعات گر گرفتگی موثر دانسته اند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد، لذا آجیل سویا می تواند میان وعده ای مناسب جهت کنترل گر گرفتگی ناشی از یائسگی محسوب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3501

دانلود 281 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12630
 • دانلود: 

  3619
چکیده: 

Seventy cattle suspected to dermatophytosis were examined between March and April 2003. The samples were taken from different lesions by scraping method. Direct microscopic examination and culture were carried out. The mean of infection duration was 2 weeks. Forty-three cases were appeared with positive clinical signs of dermatophytosis and 27 cases were asymptomatic. The etiologic agent of the infection was only Trichophyton verrucosum. A significant relation was observed between the frequency of head and neck lesions and other sites. There was a significant difference between the frequency of head lesions and other sites. Since human dermatophyte infections due to Trichophyton verrucosum have been reported repeatedly in Iran, it is necessary to design a preventive program such as developing an effective vaccine against dermatophytosis into the future.

آمار یکساله:  

بازدید 12630

دانلود 3619 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  875-885
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10368
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to determine suitable drought resistance indices in soybean, 15 introduced soybean cultivars were evaluated in a balanced group block design with four replications in stress as well as in non-stress environments. Six drought resistance indices of TOL, SSI, MP, GMP, STI and Harm were assessed on the basis of seed yield in stress and non-stress conditions. The highest damage due to water deficit stress was found to exerted on seed yield. Stress intensity for cultivars in MG III and IV was high (SI=0.62) while for cultivars in MG V was low (SI=0.28). Therefore subsequent analysis for cultivars in MG III and IV was done separate from that for MG V. Based on the results of correlation between drought resistance indices and seed yield in stress and non-water stress environments in cultivars of MG III and MG IV, drought indices of GMP and STI exhibited a high correlation with seed yield in either environment. These indices were recognized as the best for selecting cultivars with high yield potential in either of the stress or non-stress environments. Based on the by-plot graph, cultivars Stressland, Cisne297705 and Williams were considered as resistant cultivars and were grouped into A zone. In cultivars with MG V, drought indices MP, GMP, STI, Harm revealed a high correlation with seed yield in both environments and were recognized as the best indices. Based on the by-plot graph, cultivar Hatchinson was recognized as a resistant cultivar in MGV.

آمار یکساله:  

بازدید 10368

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 14 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  175-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  226
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر علف کش تری فلورالین و آهن بر خصوصیات مرفولوژیک و جذب آهن پنج رقم سویا، آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1375 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل: پنج سطح تری فلورالین (0، 1، 2، 3، 4 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، سه سطح آهن (0، 5، 10 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و پنج رقم سویا (ویلیامز، کلارک، پرشینگ، KW505،SRF450 ) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش تری فلورالین، ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک اندامهای هوایی، وزن خشک ریشه و وزن خشک گره های تثبیت کننده ازت در تمام ارقام و در تمام سطوح آهن کاهش معنی داری یافت ولی نسبت وزن خشک ریشه به اندام های هوایی افزایش نشان داد. بدون کاربرد آهن، افزایش تری فلورالین باعث کاهش معنی دار غلظت کلروفیل برگ و غلظت آهن کل اندامهای هوایی ارقام ویلیامز، پرشینگ و KW505 گردید که با علائم کلروز در برگها همراه بود. با مصرف آهن علائم کلروز برگ این ارقام از بین رفت. کاربرد تری فلورالین همراه با سطوح 5 و 10 میلی گرم آهن در کیلوگرم خاک باعث تغییر معنی دار غلظت کلروفیل برگ و آهن کل اندامهای هوایی ارقام نشد. با اضافه کردن تری فلورالین ارقام از نظر سرعت کاهش غلظت آهن کل اندام های هوایی و کلروفیل برگ اختلاف معنی داری نشان دادند. بیشترین سرعت کاهش (بالاترین حساسیت) مربوط به KW505  و پرشینگ و کمترین سرعت کاهش (پایین ترین حساسیت) در کلارک و  SRF450 مشاهده شد. با افزایش میزان آهن، غلظت کلروفیل برگ ارقام ویلیامز، پرشینگ و KW505 و غلظت آهن کل اندامهای هوایی تمام ارقام افزایش معنی داری یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 21 استناد 0 مرجع 17
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  36-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

سابقه و هدف: کاهش هورمونهای جنسی در دوران منوپوز سبب بروز تظاهرات سندرم یائسگی می شود. عوارض مهم روش جایگزین هورمونی (HRT) باعث گردیده که استفاده از روشهای دیگری همچون فیتواستروژنها مورد توجه باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات گیاه سویا با هورمون درمانی در کاهش علایم سندرم یائسگی می باشد.مواد و روشها: 73 خانم با یائسگی اخیر در 3 گروه به مدت 4 ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. 20 نفر در گروه اول تحت درمان HRT) ) معمولی و گروههای دوم و سوم نیز بترتیب 24 و 29 نفر یکی تحت رژیم 60 و دیگری 100 گرم سویا روزانه بودند. پاره ای موارد مرتبط با سندرم یائسگی شامل اختلالات خواب، گرگرفتگی، اختلالات حافظه نزدیک، اندکس رشد نسجی واژن، دیس پارونی و فشار متوسط شریانی قبل و بعد از درمان در بیماران ارزیابی شد.یافته ها: 4 نفر از گروه دوم و 9 نفر از گروه سوم بدلیل عدم ادامه درمان از مطالعه حذف شدند. پس از درمان بهبودی مشکل گرگرفتگی گروه اول، دوم و سوم به ترتیب: 55%، 60% و 65%، مشکل خواب گروه اول 40%، دوم 50% و سوم 60% بوده است. ارتقا حافظه گروه اول 60%، دوم 40% و سوم 65% بعد از درمان بوده است. اندیس رشد نسجی واژن گروه اول تا سوم به ترتیب: 90%، 80% و 55% با درمان بهتر شده است. دیس پارونی بعد از درمان در گروه اول 45%، دوم 25% و سوم 50% و فشار متوسط شریانی در گروه اول 5.6، دوم 1.3 و سوم 2.4 میلی متر جیوه کاهش یافته است. نیایج موارد بالا با هر سه نوع درمان اختلاف معنی داری با قبل درمان داشته است (P<0.05). اما نوع درمانها با هم اختلاف معنی داری در بهبود علایم نداشته اند.نتیجه گیری: سویا با کمی اختلاف توانسته همانند HRT سبب بهبود علایم سندرم یائسگی شود که با افزایش دوز مصرفی آن نتایج هم بهتر شده است. لذا با توجه به خطرات HRT استفاده از سویا جایگزین مناسبی برای تخفیف علایم یائسگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 115 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامی فرشته | انصاری سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  133-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این تحقیق، برشته کردن دانه های سویا به دو روش آون و مادون قرمز انجام شد و از روش سطح پاسخ به منظور بررسی اثر هر یک از فرایندهای مذکور بر میزان رطوبت، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، سفتی و تغییرات رنگ دانه های سویا استفاده گردید. معادله پیشنهادی جهت بررسی اثر دما و زمان برشته کردن بر میزان کاهش رطوبت در روش آون درجه دوم و در روش مادون قرمز خطی بوده و اثر آنها معنی دار (05/0>p) گزارش شد. در هر دو روش، میزان ترکیبات فنولی کل و فعالیت آنتی اکسیدانی از معادله درجه دوم پیروی کرده و اثر فاکتورهای مربوطه هم معنی دار (05/0>p) بود و با افزایش دما و زمان، میزان پاسخ های فوق نیز افزایش یافت. سفتی و تغییرات رنگی در روش آون از معادله درجه یک و در روش مادون قرمز تنها تغییرات رنگی از معادله درجه اول پیروی کردند. اثر پارامترهای مربوطه در کلیه مدل های پیشنهادی معنی دار بود. شرایط بهینه برای برشته کردن دانه های سویا با آون و مادون قرمز به ترتیب ° C223 در 13 دقیقه و ° C231 در 11 دقیقه محاسبه گردید. در شرایط بهینه مقادیر رطوبت، ترکیبات فنولی کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، سفتی و تغییرات رنگی اندازه گیری شده به ترتیب برای روش آون و مادون قرمز عبارتند از: (10/1، 53/4، 75/42، 03/9 و 93/4) و (58/1، 93/4، 85/47، 20/6 و 79/4). با توجه به نتایج، روش مادون قرمز در مقایسه با آون می تواند به عنوان یک روش جایگزین جهت برشته کردن دانه های سویا معرفی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1369
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بذر 10 رقم سویا به نام های سحر (SR)، هیل (HL)، ویلیامز (WZ)، گرگان 3 (GN)، دیر (DR)، کلارک (KL)، هاوکی(HK) ، زان (ZN) و هارکور (HR) (که در نقاط مختلف کشور کشت می شوند)، و سیمس (SS) که مخصوص مناطق گرمسیری است و عمدتا در خوزستان کشت می شود، از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تهیه و پس از آماده سازی، روغن آنها استحصال و از لحاظ معیارهای زیر تجزیه و تحلیل شد: نمایه شکست، وزن مخصوص، رنگ، عدد یدی، عدد صابونی، عدد پراکسید، اسیدهای چرب آزاد، ترکیب اسیدهای چرب، و میزان فلزهای مس و آهن. نتایج آماری نشان داد که بین واریته های سویا در بیشتر فاکتورها اختلاف معنی دار(P <0.05) وجود دارد. همچنین نتایج آنالیز با GC نشان داد که واریته های زان و گرگان 3 به ترتیب دارای کمترین و بیشترین اسیدهای چرب لینولنیک و لینولئیک بودند. رقم زان بیشترین مقدار اسید اولییک را داشت. بنابراین از نظر ترکیب شیمیایی به ترتیب واریته های زان (ZN)، هارکو (HR) و ویلیامز (WZ) برای صنایع روغن مناسب هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1369

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
litScript