نتایج جستجو

37366

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3737

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  841
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

تابش خورشیدی یکی از عوامل ضروری در برنامه ریزی آبیاری، چرخه هیدرولوژیکی، مدل های شبیه ساز عملکرد گیاه و برآورد تبخیر-تعرق مرجع می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی دقت مدل های برآورد تابش خورشیدی و تاثیر آنها بر تبخیر- تعرق مرجع می باشد. برای این منظور از داده های هواشناسی چهار ایستگاه سینوپتیک ارومیه، تکاب، سلماس و مهاباد در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مقیاس روزانه استفاده گردید. تابش خورشیدی توسط هفت مدل هارگریوز-سامانی، آلن، خودکالیبراسیون، سامانی، آناندال، بریستف- کمپبل و آنگستروم- پرسکات برآورد گردید.سپس مقادیر به دست آمده در معادله فائو- پنمن- مانتیث، برای تخمین تبخیر- تعرق مرجع مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی دقت مدل ها، از شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا، متوسط خطای بایاس و ضریب تبیین استفاده شد. نتایج ارزیابی مدل هانشان داد که مدل آنگستروم- پرسکات دارای بهترین عملکرد و مدل سامانی ضعیف ترین روش در ایستگاه های منطقه مورد مطالعه بود. متوسط مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا برای مدل های آنگستروم-پرسکات و سامانی در منطقه مطالعاتی به ترتیب برابر 0.48 و 1.43 میلی متر بر روز به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 841

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1963-1973
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

تابش خورشیدی علاوه بر استفاده در مدل های اقلیمی، نقشی تعیین کننده در برنامه های توسعه تاسیسات خورشیدی در مکان های مختلف دارد. با پیشرفت های چشم گیر در حوزه مخابرات و ارتباطات، استفاده از تصاویر ماهواره ای برای دیدبانی سطح زمین، نقش گسترده-تری نسبت به دیدبانی های مرسوم پیدا کرده است. محصولات سنجنده MODIS بصورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد و با پیکسل های 1km×1km از تفکیک مکانی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده در چهار ایستگاه در گستره ی ایران با استفاده از داده های سطح زمین و اتمسفر این سنجنده بعنوان ورودی مدل پارامتریکی و مدل تجربی انگستروم-پرسکات، مقدار تابش کل روزانه (بر حسب وات بر مترمربع) محاسبه شود و نهایتا با مشاهدات سطح زمین مقایسه گردد. خروجی مدل تجربی انگستروم-پرسکات با داده های اخذ شده از سنجنده ی مادیس (APRS) در برابر خروجی همین مدل با داده های پایش شده در سطح زمین (APGS) مقایسه شدند. با مقایسه نتایج می توان دریافت که مدل APRSدقت بهتری نسبت به مدل APGS در روزهای ابری دارد. به صورتی که مقدار شاخص های RMSE و MBE در روزهای ابری برای مدل APRS به ترتیب برابر 74/41 و W/m2 70/19 است و برای مدل APGS به ترتیب برابر 60/43 و W/m2 25/34 است. با این حال دقت مدل APGS در روزهای آفتابی بالاتر از مدل APRS بود. هر چند محدودیت داده های زمینی (که به صورت نقطه ای دیدبانی می شوند) می تواند عاملی تاثیرگذار در انتخاب یکی از این دو مدل باشد. همچنین نتایج نشان دهنده ی دقت بالای مدل پارامتریکی (W/m25/16RMSE = و 93/0R2 =) مخصوصا در روزهای ابری می باشد. از نگاهی دیگر، با وجود دقت بالای مدل پارامتریک، مدل انگستروم-پرسکات با استفاده از داده های ماهواره از فرآیندی آسان برخوردار است. هرچند که برای واسنجی ضرایب آن در مناطق متفاوت به داده های ساعات آفتابی با طول دوره مناسب نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

یکی از مهم ترین فرآیندهای انتقال آب و انرژی در چرخه هیدرولوژیکی، تبخیر-تعرق است و تابش خورشیدی انرژی لازم برای انجام این فرآیند را تأمین می کند. درنتیجه تخمین هرچه دقیق تر میزان تبخیر-تعرق به تخمین دقیق میزان تابش خورشیدی وابسته است. این تحقیق با هدف ارزیابی میزان تابش خورشیدی در سطح زمین حاصل از سه روش معادلات تجربی (مدل های آنگستروم و هارگریوز-سامانی) مدل های فیزیکی داده گواری شده (GLDAS/Noah، NCEP/NCAR)و مشاهدات ماهواره ای (CM-SAF)با استفاده از اندازه گیری های زمینی صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد مدل کالیبره شده آنگستروم با ضریب تبیین برابر با 9/0 و SEEبرابر با 58/2 بهترین عملکرد را داشته است. اما دقت این مدل وابسته به روش کالیبراسیون و وجود داده های ساعات آفتابی است. محصول تابش سطح زمین مستخرج از GLDAS/Noah با ضریب تبیین و SEEبه ترتیب برابر با 87/0 و 5/3 بهترین کارایی را بعد از مدل واسنجی شده آنگستروم داشت. مدل GLDAS/Noahبا وجود برآورد 2/10 درصدی تابش خورشیدی بیش از اندازه گیری زمینی، در مناطقی که کمبود داده هواشناسی وجود دارد می تواند کارایی بسیار خوبی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  270-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1397
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

در این پژوهش جهت تخمین تابش کل خورشیدی روزانه در ایستگاهی که سابقه اندازه گیری تابش کل خورشیدی را ندارد و دارای فاکتورهای اقلیمی مشابه با ایستگاهی است که در آن تابش کل خورشیدی اندازه گیری می شود، از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. همچنین جهت مقایسه دقت شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های رگرسیونی، از 6 مدل رگرسیونی شامل مدل ها‏ی فائو (نشریه 56)، هارگریوز-سامانی، محمود-هابرد، باهل، آناندل و بریستو-کمبل استفاده گردید. داده های مورد استفاده از دو ایستگاه هواشناسی کرج و شیراز که براساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن به ترتیب دارای اقلیم های خشک و نیمه خشک می باشند (اقلیم های نزدیک) و مقدار تابش کل خورشیدی روزانه در این دو ایستگاه به صورت روزانه ثبت می شود، انتخاب شدند. با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، از داده های ایستگاه کرج در مرحله آموزش و از داده های ایستگاه شیراز در مرحله آزمون، استفاده گردید. ضرایب مدل ها‏ی رگرسیونی نام برده با استفاده از داده های ایستگاه کرج واسنجی شدند. از داده های ایستگاه شیراز در مرحله آزمون این مدل ها، به  منظور مقایسه دقت این مدل ها با شبکه های عصبی مصنوعی استفاده گردید. از بین تمام مدل ها‏ی استفاده شده جهت تخمین تابش کل خورشیدی روزانه در اقلیم های خشک و نیمه خشک، مدل شبکه عصبی مصنوعی با ورودی ساعات آفتابی حداکثر و تابش فرازمینی روزانه (هر دو وابسته به عرض جغرافیایی و روز از سال هستند) و ساعات آفتابی اندازه گیری شده با RMSE برابر 34/2 مگاژول بر مترمربع در روز و ضریب همبستگی برابر 94/0 (در سطح معنی داری 1 درصد) بهترین نتیجه را ارایه داد. همچنین در صورت اندازه گیری نکردن پارامتر ساعات آفتابی، مدل ها‏ی آناندل و هارگریوز-سامانی با ضرایب واسنجی شده و همچنین مدل شبکه عصبی مصنوعی با پارامتر ورودی دمای حداقل و دمای حداکثر و تابش فرازمینی (وابسته به عرض جغرافیایی و روز از سال) روزانه بهترین نتایج را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1397

دانلود 359 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

The concern of the present research was to do a comparative study between the GEP, ANN and ANFIS models to estimate monthly global solar radiation. For this purpose, long-term (24-years) monthly data of global solar radiation (RS, MJ m − 2 ), sunshine hours and air temperature (° C), from Tabriz synoptic station were used. To perform the artificial intelligence models, a new combination of inputs including monthly mean clearness index (KT), monthly temperature range (Δ T), relative sunshine hours (n/N) and extraterrestrial global solar radiation (Ra) were employed. Since the lowest values of MBE and RMSE (0. 13 and 1. 97 MJ m − 2 respectively) and the highest value of R 2 (0. 92) were obtained for ANN model, and therefore, the ANN model was selected as the best model to estimate the monthly global solar radiation. Using quarter-quarter (Q-Q) plots revealed that although the ANN model generally presents the best fit for monthly global solar radiation data, this model is found to be not successful in estimating the higher values of monthly global solar radiation data. Therefore, the application of ANN model is recommended for regions with lower solar radiation values. The performance of the ANFIS model was better than other models in covering the highest and lowest values (the first and fourth quarter). Therefore, it can be concluded that the ANFIS model gives more accurate results in the areas with the higher values of solar radiation. The findings also show that unlike previous researches which were carried out in daily scale, the performance of GEP technique for modeling monthly global solar radiation is satisfactory especially in the ranges of 250 to 800 MJ m − 2. Thus, it can be inferred that GEP can be more powerful in modeling the phenomena which have low fluctuations or a limited range.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

در این پژوهش، برای اولین بار در ایران، تابش کل خورشیدی (GSR) با به کارگیری داده های ساعتی رطوبت خاک و بدون استفاده از داده های ساعت آفتابی و مقدار ابرناکی برآورد شد. بدین منظور، از هشت متغیر روزانه شامل میانگین دمای هوا، بیشینه دما، کمینه دما، فشار هوا، رطوبت نسبی هوا، بارندگی، دمای میانگین خاک، و رطوبت خاک در کنار تابش کل روزانه در ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا در یک دوره 435روزه (ثبت شده توسط واقعه نگاشت GEONICA) و مدل های رگرسیون خطی، سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیفی (ANFIS)، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)، و شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته (GRNN) استفاده شد. نمونه های ورودی-هدف به دو صورت تصادفی و غیرتصادفی وارد مدل ها شد که نتایج گواه بر دقت بهتر مدل ها در نمونه های تصادفی شده تحت شرایط استفاده از کل متغیرها به عنوان ورودی بود. بررسی ها حاکی از برتری مدل MLP با 04/3RMSE= مگاژول بر متر مربع در روز و %33/86=R2 بود. افزون براین، به کارگیری کمترین متغیرهای هواشناسی شامل سه متغیر دمای میانگین هوا، رطوبت نسبی هوا، و دمای خاک در مدل GRNN توانست با 45/3RMSE= مگاژول بر مترمربع در روز و %52/82R2= عملکرد بسیار مطلوبی در تخمین GSR ارائه دهد. رگرسیون خطی چند متغیره نیز فقط توانست یافتن ورودی ها را تسهیل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SAFFARIPOUR M.H. | MEHRABIAN M.A. | BAZARGAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  761-768
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16763
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The mean daily global solar radiation flux is influenced by astronomical, climatological, geographical, geometrical, meteorological, and physical parameters. This paper deals with the study of the effects of influencing parameters on the mean daily global solar radiation flux, and also with the computation of the solar radiation flux at the surface of the earth in locations without solar radiation measurements. The reference–real data were borrowed from the Iranian Meteorological Organization. The analysis of data showed that the mean daily solar radiation flux on a horizontal surface is related to parameters such as: mean daily extraterrestrial solar radiation, average daily ratio of sunshine duration, mean daily relative humidity, mean daily maximum air temperature, mean daily maximum dew point temperature, mean daily atmospheric pressure, and sine of the solar declination angle. Multiple regression and correlation analysis were applied to predict the mean daily global solar radiation flux on a horizontal surface. The models were validated when compared with the reference–measured data of global solar radiation flux. The results showed that the models estimate the global solar radiation flux within a narrow relative error band. The values of mean bias errors and root mean square errors were within acceptable margins. The predicted values of global solar radiation flux by this approach can be used for the design and performance estimation in solar applications. The model can be used in areas where meteorological stations do not exist and information on solar radiation flux cannot be obtained experimentally.

آمار یکساله:  

بازدید 16763

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MENTER J.M. | HATCH K.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  50-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2493

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  120-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAHRAMAN N. | BAKHTIARI B.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16089
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Precipitation and air temperature data, only, are often recorded at meteorological stations, with radiation being measured at very few weather stations, especially in developing countries. Therefore there arises a need for suitable models to estimate solar radiation for a completion of data sets. This paper is about an evaluation of eight models for an estimation of daily solar radiation (Q) from commonly measured variables in six synoptic stations of Iran, namely: Mashhad, Kerman, Tabriz, Esfehan, Hamedan and Zanjan using daily rainfall and temperature data for a duration of three years of 2000, 2001 and 2002. These stations represent several arid and semiarid sub-climates of Iran as based on extended-De Martonne climatic classification (semiarid-cold: Mashhad and Tabriz, arid-cold: Esfehan, Kerman, semiarid-extracold: Hamedan and Zanjan). The STATISTICA (ver. 6.0) software was employed for non-linear multivariate regression. The results indicated that most of the models overestimated in lower values of solar radiation while underestimating in the higher ranges, indicating a systematic error. Performance of the models was evaluated based on the Root Mean Square Errors (RMSE) as well as R2. RMSE ranged from 1.14 to 7.76 Cal cm-2 min-1 for the whole data range and in all the six stations. Among the eight models, the Richardson model rendered the best agreement with the measured data in Kerman and Zanjan stations. In case of Hamedan station, Bristow and Campbell model was the most suitable. As for Tabriz station, De Jong and Stewart model using rainfall and range of daily temperature data led to the best performance. In Mashhad station, McCaskill equation can be recommended. Analysis of the data in Esfehan station showed no significant difference among the models. Due to variation in equations' performances, to come to valid conclusions and to choose the most suitable radiation models, further study would be required from other climatic regions the country.

آمار یکساله:  

بازدید 16089

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript