نتایج جستجو

5452

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

546

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

در این پژوهش دستیابی به تولید لایه های نازک سرامیکی با تکیه بر یک فناوری ساده مورد نظر قرار گرفته و لایه نشانی sio2 به کمک فرایند نوین sol-gel بر روی زیر لایه هایی از جنس شیشه سودا- لایم انجام شده است. برای این منظور پس از آماده سازی نمونه ها و تهیه محلول sol ، عملیات لایه نشانی به روش غوطه وری در فواصل زمانی مختلف پس از ساخت محلول بر روی نمونه ها انجام شده و پس از خشک کردن، تحت عملیات پخت قرار گرفته اند. سپس اندازه گیری ضخامت پوشش بر روی نمونه ها با استفاده از دستگاه زبری سنج انجام شده است. همچنین به منظور تعیین مقاومت لایه های پوشش داده شده ، تعدادی از نمونه ها در محیطهای شیمیایی و گرمایی قرار گرفته و دوام پوشش مورد ارزیابی واقع شده است. تصاویر sem آنالیز XRD,EDAX نیز برای بررسیهای میکروسکوپی از روی بعضی از پوششها تهیه شده است. نتایج حاصل نشان می دهند دستیابی به لایه های نازک در مقیاس صدم میکرومتر به خوبی توسط فرایند مذکور امکانپذیر بوده و تغییرات ضخامت در سطح پوشش ناچیز و از کیفیت مطلوبی برخوردار است. همچنین آزمایشهای انجام شده برای تعیین میزان مقاومت پوشش نشان میدهد لایه های پوششی به روش sol-gel در برابر محیط های مختلف پایدار و از دوام کافی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 49 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش پودر سرامیک مغناطیسی سخت هگزافریت استرانسیم (SrO.6Fe2O3) با استفاده از مواد اولیه نیترات آهن،نیترات استرانسیم، اسید سیتریک، تری متیل آمین و سرفکتانت ان دسیل تری متیل آمونیوم برماید و به روش نوین "Surfactant-assisted sol-gel auto-combustion" سنتز گردید و مواردی همچون میزان تجزیه مواد آلی به اکسیدهای فلزی پس از احتراق خود پیشرونده ژل، دمای واکنش تشکیل فاز هگزافریت استرانسیم، دمای بهینه کلسیناسیون، توزیع اندازه ذرات، مورفولوژی ذرات و اندازه دانه های پودر هگزافریت استرانسیم، بترتیب با استفاده از آنا لیزهای، DTA/TGA،FTIR TEM  و  SEM،LPSA،XRD  مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل، پودر هگزافریت استرانسیم با مواد اولیه و روش مذکور در دمای کلسیناسیون800oC  با دانه هایی در ابعاد20-50nm  تولید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 45
نویسندگان: 

PFEIFFER H. | BOSCH P. | BULBULIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1255-1255
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4726
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4726

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PENARD A. | GACOIN T. | BOILOT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  895-902
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4014
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4014

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5099-5111
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3591
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3591

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LOPEZ T. | MORENO J.A. | GOMEZ R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  714-718
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4608
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4608

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22082
 • دانلود: 

  8230
چکیده: 

The synthesis of titania via sol-gel method has been widely studied. In the present work, titania was deposited onto a titanium substrate via sol-gel method. Different processing parameters such as the repetition number of dipping/heat treatment process and dipping time have been studied to obtain the homogenous titania coating. Phase and micro structural evaluation of the powder and coating samples were performed, using X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The particle size distribution of the powder was measured by zetasizer instrument. Based on the results obtained in this work, both rutile and anatase phases formed after the heat treatment at 600oC. In addition, the thickness and the morphology of the coatings were found to be influenced by the repetition number of process.

آمار یکساله:  

بازدید 22082

دانلود 8230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  40-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2933
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

در این پروژه تولید نانو پودر تک فاز TiO2 آناتاز در دمای پایین به روش سل ژل انجام شده و مزایای آن مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی رفتار حرارتی ژل تیتانیم تهیه شده، نانو پودر تک فاز TiO2 آناتاز در دو دمای 400 و 450C تهیه گردید. تشکیل فاز مطلوب آناتاز در نانوپودرهای تولید شده با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)بررسی شد و اندازه متوسط بلورک ها بر مبنای رابطه شرر محاسبه شد. این محاسبه البته با بررسی نانوپودرهای تهیه شده به کمک میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)تایید گردید. همچنین سطح ویژه از طریقBET برای نانوپودرهای تولید شده در دماهای مذکور تعیین گردید. خاصیت کاتالیستی از طریق تخریب رنگ محلول رنگی توسط نانوپودر TiO2 ارزیابی و مقایسه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2933

دانلود 452 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARAHMANDJOU M. | Behrouzinia S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  395-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17711
 • دانلود: 

  10476
چکیده: 

The pure and 2% Fe doped TiO2 nanoparticles were synthesized using simple sol-gel method involving an ethanol solvent in the presence of ethylene glycol (EG) as the stabilizer. The physicochemical properties were investigated by field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray diffraction (XRD), electron dispersive spectroscopy (EDS), diffuse reflectance spectrum (DRS) and photolumincense (PL) analyses. XRD analysis showed the tetragonal anatase structure in presence of Fe doping. The size of the nanoparticles (NPs) decreased to 29 nm by adding Fe content with less agglomeration. PL analysis showed that the intensity of photoluminescence decreases for the doped sample suggesting a decrease in recombination of the electron-holes pair. The UV-DRS analysis indicated that the band gape energy decreases to 3 eV for Fe doped TiO2 nanoparticles.

آمار یکساله:  

بازدید 17711

دانلود 10476 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHOKRI AGHBOLAGH Z. | MAHJOUB A.R. | GHAMMAMY SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (17)
 • صفحات: 

  291-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33606
 • دانلود: 

  25016
چکیده: 

In this work, sol-gel processing was used to synthesize the fluorohydroxyapatite (nano-FHA, Ca10 (PO4) 6 (OH) 2-xFx) nanopowders. The advantages of the sol-gel method over other methods are precise control of composition, low processing temperature, and better homogeneity. Calcium nitrate tetrahydrate, phosphorous pentoxide and Tetrabuthylammonium fluoride were used, respectively, as P, Ca, and F precursors with a Ca: P ratio of 1.67. The FHA powders were calcined at temperatures of 600oC. The characterization and structural features of the synthesized powders were evaluated using powder X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) spectra and scanning electron microscopy (SEM) techniques. The thermal stability of FHA powders was studied through diffraction thermal analysis (DTA) and the optimized calcination temperature was found 600oC, we used thermal gravimetric analysis (TGA) experiment in three heating rate 7, 10, 15 (oC) on minute. The in vitro behavior of powder was investigated with mouse fibroblast cells.

آمار یکساله:  

بازدید 33606

دانلود 25016 استناد 0 مرجع 1776
litScript