نتایج جستجو

27682

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2769

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  42-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در آلایندگی خاک و روش های دفع یا ممانعت از آلودگی است تا به کمک آن بتوان شاخص هایی را به منظور محاسبه هزینه های زیست محیطی در این حوزه استخراج کرد؛ به گونه ای که سرانجام بتوان با ارائه الگویی جامع و فراگیر، هزینه های زیست محیطی خاک را در رابطه با فعالیت های شهرداری تهران محاسبه و در قالب گزارش های مالی به استفاده کنندگان ارائه کرد.روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا روش های ایجاد آلودگی خاک طبقه بندی شده و سپس به منظور شناسایی شاخص های آن، پرسش نامه ای بین تصمیم گیرندگان (مدیران شهرداری و شهروندان) و متخصصان امر (حسابداران و متخصصان محیط زیست) توزیع شد تا با تجزیه و تحلیل پرسش نامه ها و استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 بتوان شاخص ها را استخراج کرد.یافته ها: مهم ترین یافته این پژوهش، شناسایی شاخص های محیط زیستی خاک است تا بر اساس این شاخص ها بتوان فعالیت های محیط زیستی شهرداری تهران را تعیین و طبقه بندی کرد.نتیجه گیری: این پژوهش، شاخص های آلودگی خاک را شناسایی کرده و فعالیت های محیط زیستی شهرداری تهران را طبقه بندی کرد. سپس، شاخص های محیط زیستی استخراج شده با اقدامات انجام شده به وسیله شهرداری تهران در زمینه خاک با یکدیگر مقایسه و سیاست ها و راهکارهای مورد نیاز برای شهرداری تهران ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ATUANYA E.I. | ABORISADE W.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21307
 • دانلود: 

  34651
چکیده: 

Management of cocoa plantation field relied on the use of pesticides over the years; hence, the fate of such chemicals is one of the most debated issues among the stakeholders. Young and old cocoa plantation fields from 4 major cocoa producing States in Nigeria were selected as the study area. Eight composites soil samples collected from 3 portions of 6 transect measured area (100 x 50m) of the field were transported to the laboratory in sterile glass jar for analysis. A total of 19 organochlorine pesticides residues; (aldrin, a-hexachlorohexane, b-hexachlorohexane, g-hexachlorohexane, d-hexachlorohexane, a-chlordane, g-chlordane, p, p’-dichlorodiphenyldichloroethane, p, p’-dichlorodiphenyldichloroethylene, p, p’-dichlorodi phenyltrichloroethane, dieldrin, endosulfan I, endosulfan-II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehydes, heptachlor, heptachlor epoxide and metoxychlor) were analyzed with gas chromatography equipped with electron capture detector. The results revealed the variation in the number of residues detected among the study fields. Endosulfan-I had the highest value g organochlorine pesticides residue detected. Most of the residue concentrations were within the European Union regulatory standard of Czech Republic. Othercyclodine group had the highest concentration value among the evaluated organochlorine pesticides groups. The significant (P<0.05) higher concentration of total organochlorine pesticides were observed in old fields. Composition quotients values indicate that most of the observed organochlorine pesticides residues were products of historical usage. There were strong correlations among the total organic carbon contents of soils and the total organochlorine pesticides compounds. Government regulatory agencies are encouraged to vigorously embark in further monitoring and ensuring the safety compliance of farmers towards the use of pesticides in Nigeria farms.

آمار یکساله:  

بازدید 21307

دانلود 34651 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  474
چکیده: 

آلودگی و انباشت فلزات سنگین در آب و خاک به دلیل سمّیت، فراوانی منابع آلاینده، تجزیه ناپذیر بودن و انباشت آنها در محیط، مشکلی جدی در سطح جهان است. آگاهی از میزان آلودگی فلزات سنگین در سیستم های خاک در تصمیم گیری جهت کاهش آلودگی، کاهش در معرض قرارگیری انسان با آلودگی ناشی از فلزات سنگین و حفاظت انسان از خطرات آلودگی ضروری به نظر می رسد. در این راستا از شاخص-های ارزیابی آلودگی به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی میزان آلودگی استفاده می کنند. در این مقاله برای ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک شاخص زمین انباشت (Igeo)، فاکتور غنی سازی (EF)، شاخص آلودگی (PI)، فاکتور آلودگی (Cf)، فاکتور خطر اکولوژیکی (Eri)، مجموع شاخص آلودگی (PIsum)، شاخص آلودگی نمرو (PINemerow)، شاخص بار آلودگی (PLI)، میانگین شاخص آلودگی (PIavg)، ضریب بُرداری شاخص آلودگی (PIVector)، فاکتور غنی سازی زمینه (PIN)، آلودگی چند-عنصری (MEC)، شاخص امنیت آلودگی (CSI)، شاخص احتمال سمیت (MERMQ)، درجه آلودگی (Cdeg)، خطر اکولوژیکی بالقوه (RI)، درجه آلودگی اصلاح شده (mCd) و فاکتور در معرض قرارگیری (ExF) مرور شدند. در پایان، روشی برای بی بعدسازی شاخص های فوق و محاسبه شاخصی تلفیقی حاصل از مجموع نمره وزن دار شده همه شاخص های منفرد برای تصمیم گیری در خصوص آلودگی خاک پیشنهاد گردید. استفاده از این شاخص ها می-تواند در ارزیابی کمّی و پهنه بندی آلودگی خاک برای اهداف مدیریتی سودمند باشد. . .

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 474 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  563
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

افزایش شهر نشینی و تمرکز جمعیت و به دنبال آن افزایش حمل و نقل در شهر ها آثار ناگوار زیادی بر شرایط زیستی محیط شهری دارد. بخشی از آلودگی که از طرف حمل و نقل و راهها به محیط وارد می شود مربوط به آلاینده های فلزات سنگین همچون سرب و کادمیوم است. هدف این تحقیق، بررسی میزان و روند توزیع آلاینده های سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان های شهری است. بدین منظور چهار سایت در حاشیه خیابان های شهر اصفهان انتخاب شدند و در آنها نمونه های خاک در سطح (0 تا 5 سانتیمتر) و در عمق (50 تا 55 سانتیمتر) تا فاصله 50 متری از لبه خیابان ها برداشت شدند. نتایج بررسی آماری داده های مربوط به مقادیر سرب و کادمیوم نمونه ها نشان داد که خاک حاشیه خیابان ها به فلزات سنگین آلوده بوده، به طوری که استاندارد حداکثر مجاز این فلزات در خاک کشاورزی را تامین نمی کند. مشاهده شد که غلظت سرب و کادمیوم خاک در هر سایت با افزایش فاصله از لبه خیابان به طور غیر خطی کاهش می یابد از تحلیل رگرسیون داده های نرمال شده غلظت سرب و کادمیوم، مدل رگرسیون لگاریتمی، به عنوان الگوی مناسبی برای توزیع غلظت این فلزات در خاک حاشیه خیابان ها شناسایی شد. نتایج این تحقیق می تواند در معماری و طراحی شهری، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و مدیریت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 563

دانلود 162 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

EBRAHIMI S. | SHAYEGAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  101-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3657
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3657

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  101-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی استقرار کنونی آلودگی هیدروکربنی و پیش‏بینی شمای پراکنش سه بعدی آن در خاک اطراف پالایشگاه سرخون بود. به این منظور حفر گمانه ها، نمونه برداری و سنجش مقدارکل آلاینده هیدروکربنی و نفتی انجام شد. پهنه بندی و تهیه نقشه های زمین آماری نشر آلودگی با نرم افزارهای Surfer و Arc GIS و شبیه سازی با نرم افزار MATLAB صورت گرفت. نتایج نشان داد که به علت نبود سفره آب زیرزمینی و بالا بودن سخت کفه های غیرقابل نفوذ، به طور عمده انتقال و نشر آلودگی در خاک، از ناحیه محصور بالای سخت کفه و به وسیله نشر میعانات گازی است. نتایج به دست آمده از گمانه ها، پهنه ترابری آلاینده های هیدروکربنی را برای TOG و TPH از 3633 و 2612 میلی گرم بر کیلوگرم خاک در مجاورت چاله سوزان شمالی تا 7 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم خاک در جنوب غربی پالایشگاه نشان داد. سویه ترابری آلاینده ها از محل چاله های سوزان با تمایل بیشتر به سمت شرق و متناسب با شیب لایه های زمین به طرف رودخانه شور بود و نشر آلایندگی TOG، شدتی بیشتر لیکن با سویه های هم روند TPH نشان داد. افزایش ناگهانی مقدار آلودگی های هیدروکربنی در قسمت شرقی، به شکستگی قبلی لوله فاضلاب در این قسمت نسبت داده شد. بررسی نشر عمقی نشان داد، بیشترین شدت نشر تا عمق بی بعد 0.2 بوده و با افزایش عمق نفوذ، مقدار آلودگی به شدت کاهش یافت که بیانگر استقرار بخش اعظم آلودگی در لایه های سطحی تر خاک بود. نتایج مدل سازی نشان داد با توجه به مکانیزم انتقال آلاینده های منطقه، در صورت افزایش دبی آب ورودی به چاله سوزان خطر افزایش مقیاس آلودگی جدی است، بنابراین باید تمهیدات مناسب جهت جلوگیری از گسترش آلودگی در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

غلامی علی | استکی خسرو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

توسعه صنعت و گستردگی ترافیک شهری و برون شهری در کشورهای پیشرفته و اخیرا ایران، آلودگی خاک، آب و هوا را در پی داشته است. با توجه به اهمیت آلودگی محیط زیست ردیابی دایمی آلودگی هوا، خاک و آب در نواحی به لازم است مورد توجه خاص قرار گیرد. گیاهان و جانوران به عنوان زیست ردیاب در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق برگ درخت زبان گنجشک(Fraxinus) به عنوان یک زیست ردیاب آلودگی خاک و هوا به فلزات سنگین در شهر کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. غلظت فلزات سنگین (Fe، Pb، Mn و Cd)در خاک و برگ های نمونه برداری شده شسته شده و شسته نشده از سایت های چهارگانه (بلوار عظیمیه، بلوار طالقانی، شهرک صنعتی هشتگرد و روستای نظرآباد) در دو مرحله (اواخر خرداد و شهریور 1386) جمع آوری و پس از آماده کردن مقدماتی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه نمونه های خاک برداشت شده از عمق صفر تا 10 سانتی متری سطح خاک نشان داد که میزان فلزات سنگین در سایت های مورد مطالعه کمتر از حد مجاز بوده است. غلظت فلزات سنگین در برگ های شسته نشده بیشتر از برگ های شسته شده بود و میان برگ های شسته شده و برگ های شسته نشده اختلاف معنی داری نشان داده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مناطق صنعتی و پرترافیک شهری عامل اصلی آلودگی هوا به فلزات سنگین در کرج بوده و در این منطقه زبان گنجشک می تواند به عنوان یک زیست ردیاب مطمین در بررسی های آلودگی هوا و خاک مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 109 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

مدیریت اراضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  61-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

عوامل بسیاری بر روی تولید محصولات سالم تأثیر دارند، چندان که نظارت بر آن ها مستلزم نگاه فرآیندی و سیستمی در کلیه مراحل قبل از کشت تا هنگام عرضه و مصرف آن ها هست. لذا به منظور آگاهی از مهم ترین عوامل و استفاده از تجارب ملّی و بین المللی، مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا به توان بر اساس آن مطالعات و اقدامات بعدی را طراحی نمود. خاک بستر تولید محصولات کشاورزی است. اگرچه تشکیلات زمین شناسی دارای غلظت های بالای عناصر آلاینده(به ویژه فلزات سنگین) می تواند باعث آلودگی منابع خاک گردد، امّا فعالیت های بشری همانند فعالیت صنایع آلاینده، استفاده نادرست از نهاده های کشاورزی مانند آفت کش ها، کودهای شیمیایی و آلی (به ویژه کودهای فسفاتی، کودهای عناصر کم مصرف، لجن فاضلاب غیراستاندارد)، فاضلاب با کیفیت نامناسب، فرونشست های جوی به ویژه در مناطق شهری و حاشیه شهرها، از جمله مواردی هستند که خاک را تحت تأثیر آلاینده ها قرار می دهند. آلودگی آب امری منفک از خاک نبوده بلکه در ارتباط تنگاتنگ باهم هستند. هرچند گزارش هایی در مناطقی از کشور حاکی از وجود برخی فلزات سنگین در منابع آب با منشأ ژئوهیدرولوژیکی وجود دارد، امّا به نظر می رسد استفاده از فاضلاب ها در آبیاری محصولات کشاورزی در برخی نقاط به دلیل حجم و زمان طولانی نیازمند توجه جدی هست. درنهایت مدیریت به عنوان کلیدی ترین عامل در سلامت محصولات، نقش آفرینی اصلی را دارد. به هر روی تولید محصولات سالم صرفاً با منابع پایه (الف)خاک، (ب)آب و (ج) هوای سالم همراه با (د)مدیریت درست و با استفاده از (ه)نهاده های سالم، (و)ضمن حفظ تعادل زیستی امکان پذیر است. وضعیت آلودگی محصولات مختلف در حقیقت برآیندی از فرآیند تولید محصول و عوامل مؤثر بر آن هست. نتایج بررسی برخی مطالعات داخلی نشان داد که به دلیل حساسیت و نیاز به تجربه بالا در مراحل مختلف نمونه برداری، اندازه گیری، گزارش تفسیر نتایج فلزات سنگین و نیترات نتایج بسیاری از مطالعات قابل استفاده نیست. در بین محصولات، غلظت نیترات در محصولاتی همانند اسفناج، کاهو، کرفس، سیب زمینی و خیار بیشترین و در محصولات میوه ای همانند گوجه فرنگی، هندوانه و طالبی کمترین غلظت نیترات مشاهده شد. در مورد فلزات سنگین نیز گسترش عمومی در مطالعات مشاهده نمی گردد. برای مدیریت و تولید محصولات با حدود مجاز آلاینده ها لازم است تا عوامل ذکرشده در تولید محصول سالم مورد توجه قرار گیرد. در این رویکرد، مدیریت بهینه حاصلخیزی خاک برای کنترل نیترات در محصولات، انتخاب گونه و رقم مناسب، عدم کاشت در اراضی آلوده و یا در معرض فرونشست های جوی و آب های آلوده امر ضروری است. برای رسیدن به این هدف انجام پایش کیفیت محصولات کشاورزی با صحت و دقت مناسب و شناسایی مناطق پر ریسک در تولید محصولات آلوده و عوامل آلاینده می توان نسبت به ارائه راهکار مناسب در هر منطقه متناسب با عامل آن اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (مسلسل 75)
 • صفحات: 

  108-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

حضور فلزات سنگین در غلظتهای بالا در خاک برای گیاهان، حیوانات و انسان سمی است. در این تحقیق مناطق جنوبی تهران و آب آبیاری این منطقه که همواره تحت تاثیر عوامل آلوده کننده و روانابهای عبوری این شهر قرار می گیرد، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های خاک از 18 ایستگاه نمونه برداری جمع آوری و پس از استخراج فلزات سنگین به روش عصاره گیری، با استفاده از جذب اتمی، تعیین غلظت گردید. در این مطالعه غلظت برخی فلزات سنگین از جمله سرب، کادمیم، روی، مس و نیکل در بافت خاکهای منطقه جنوب تهران تعیین شد تا در صورت نزدیک بودن و یا افزون شدن غلظت از سطح با پتانسیل خطرزایی برای منطقه، بتوان تدابیر حفاظتی به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی را اندیشید. نتایج نشان داد که گرادیان غلظت کلیه پارامترهای مورد مطالعه از شمال به جنوب و از غرب به شرق منطقه رو به افزایش بود. میانگین غلظت سرب، کادمیم، روی، مس و نیکل در ایستگاههای شمالی منطقه به  ترتیب 12/61، 42/1، 07/61، 85/25 و 22/29 میلی گرم بر کیلوگرم و در ایستگاههای جنوبی به ترتیب معادل 40/76، 62/2، 05/172، 85/69 و 40/37 میلی گرم بر کیلوگرم محاسبه شد. در منطقه مورد مطالعه نواحی جنوبی در مقایسه با نواحی شمالی در تماس بیشتری با روانابهای سطحی قرار داشتند و این احتمالا می تواند باعث پراکندگی غلظتی بیشتر در نواحی شمالی شود. ممکن است عبور کلیه روانابها در خط القعر محدوده مورد مطالعه یعنی جنوب منطقه و کاربرد وسیع این روانابها برای آبیاری زمین های کشاورزی این منطقه یکی از دلایل تجمع فلزات در بافت خاکهای منطقه باشد. بنابراین مطالعه حاضر لزوم توجه بیشتر به استفاده از روشهایی مثل تصفیه روانابها و عدم کاربرد آنها بر روی زمین به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی در محیط را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 85 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 85 استناد 0 مرجع 1
litScript