نتایج جستجو

66939

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6694

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 67
نویسنده: 

FARSHAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Please click on PDF file to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسنده: 

تمیمی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

امروزه بدون آنکه بفهمیم، اقلام و خدماتی که مصرف می کنیم به محض خرید به خوبی کار می کنند. در حقیقت، بسیاری از جوامع صنعتی و فراصنعتی صرفاً آنچه را که موثر نیست، کنار گذاشته اند. با این حال، زمانی بود که کیفیت و اثربخشی نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات در اولویت نبود. تمرکز شدید بر کیفیت عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه 1980، در پاسخ به بازاری که کار ارزان قیمت را رد کرد و تقاضای مصرف کننده برای محصولات با دوام، افزایش یافت. در این مقاله، ما در مورد تاریخچه یکی از برجسته ترین فلسفه های مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع (Total Quality management-TQM) بحث خواهیم کرد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه مدیریت کیفیت جامع می تواند به سودآوری و بهره وری بیشتر کمک کند. علاوه بر این، متخصصان صنعت درباره تفاوت های TQM با سایر فلسفه ها و روش های مدیریت کیفیت مانند شش سیگما و کایزن صحبت می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

پیشینه و هدف: پوسته های زیستی خاک مجموعه ای از گلسنگ ها، خزه ها، قارچ ها، سیانوباکتری ها و غیره هستند که بخش از اکوسیستم خاک را تشکیل داده اند. برآورد تراکم و نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران که موضوع فرسایش و هدر رفت خاک از اهم مسائل است، اهمیت بسزایی دارد. روش های مبتنی بر تکنیک سنجش ازدور به لحاظ هزینه و زمان کمتر روش هایی کارآمد برای دستیابی به این هدف مهم می باشند. دشت سگزی یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی در ایران است و شناسایی و تعیین نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک به عنوان عامل اصلاح کننده خاک گامی مؤثر در کاهش فرسایش بادی منطقه است. در این تحقیق شاخص BSCI (Biological soil Crust) برای تهیه نقشه پراکنش پوسته های زیستی خاک با غالبیت گلسنگ به کار گرفته شده است. مواد و روش ها: محدوده موردمطالعه بخشی از بیابان سگزی (بیابان های مرکزی ایران) است که در استان اصفهان از کشور ایران واقع شده است. محدوده موردمطالعه با مساحت 199. 5 هکتار بین طول های شرقی"32 ́ 52 ̊ 51 تا "41 ́ 27 ̊ 52 و عرض های شمالی "31 ́ 33 ̊ 32 تا "01 ́ 55 ̊ 32 گسترده شده است. شیب متوسط دشت سگزی 1. 08 درصد و ارتفاع متوسط آن 1680 متر است. بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی شرق اصفهان (ایستگاه شهید بهشتی) متوسط بارش سالیانه منطقه 106 میلی متر است. بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن، اقلیم منطقه از نوع خشک و براساس طبقه بندی آمبرژه از نوع خشک سرد است. شاخص BSCI شاخصی ترکیبی از روابط مورداستفاده برای برآورد پوشش گیاهی و سطح خاک لخت است و رابطه ریاضی آن شیب خط خاک لحاظ شده است. برای محاسبه خط خاک در یک منطقه، نخست باید پیکسل هایی که دارای خاک لخت بوده و هیچ پوشش گیاهی ندارند جدا شوند. به منظور محاسبه معادله خط خاک، در چهارفصل سال تصاویر ماهواره Landsat OLI 8 مربوط به سال 1397ز سایت سازمان زمین شناسی آمریکا دانلود شده و تعداد 20 الی 30 پیکسل خالص خاک لخت استخراج و با ترسیم مقادیر بازتاب این پیکسل ها در محدوده باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ضرایب خط خاک برای هر یک از فصل های سال در دشت سگزی محاسبه شد. بر اساس این شاخص، شناسایی پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ، با استفاده از انعکاس طیفی حداقل VIS-NIR و شیب بین باند قرمز و سبز در مقایسه با خاک لخت و پوشش گیاهی خشک صورت می گیرد. با استفاده از نرم افزار ENVI نقشه پراکنش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ در چهارفصل از سال 1397 در دشت سگزی تهیه شدند. سپس نقشه های تهیه شده براساس نقاط زمینی اعتبارسنجی شده و میزان صحت کل و شاخص کاپا در هر چهارفصل محاسبه شدند. نمونه های گلسنگ جمع آوری شده بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی آن ها و با استفاده از استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ معمولی و معرف های رنگی متداول از قبیل هیدروکسید پتاسیم (KOH) شناسایی شدند. پس از اعمال شاخص BSCI بر روی تصویر ماهواره لندست 8، با استفاده از نرم افزار ENVI پروفیل طیفی مربوط به 4 نقطه از دشت سگزی در چهارفصل از سال تهیه شد و میزان بازتابش طیفی در چهارفصل از سال در نقاط مختلف بررسی شدند. نتایج و بحث: شیب خط خاک در فصل بارش که هم زمان با رشد گیاهان علفی و یک ساله است در مقایسه با فصل تابستان که حداقل میزان بارش را داشته و همچنین گیاهان یک ساله خشک شده و از بین رفته اند، کمتر است. در اردیبهشت ماه شیب خط خاک حداقل بوده (0. 39) و در اواخر تابستان حداکثر مقدار خود را دارد (0. 78). در حقیقت شیب خط خاک از اسفندماه تا اردیبهشت رو به کاهش نهاده و سپس با از بین رفتن پوشش گیاهی یک ساله و افزایش سطح خاک لخت بیشتر شده است. نقشه های پراکنش پوسته های زیستی در هر چهارفصل سال طی بازدیدهای میدانی اعتبار سنجی شدند و سال معلوم شد که بیشترین میزان صحت نقشه مربوط به نقشه تولیدشده از تصویر لندست 8 مربوط به فصل تابستان با میزان صحت کل 94 درصد و شاخص کاپا برابر با 0. 7412 بوده است. تفسیر پروفیل طیفی شاخص BSCI نشان دادن که بازتابش طیف مربوط به زفره و فشارک که بر روی نقاط با پراکنش گلسنگ ها تهیه شده است بسیار نزدیک به هم بوده و همچنین پروفیل طیف مربوط به اواسط پاییز و اوایل بهار کاملاً منطبق بر هم است. درحالی که در فساران که فاقد پوشش پوسته های زیستی بود مقدار بازتابش بیشتر است و اختلافی جزئی بین نمودار بازتابش پاییز و بهار وجود داشت. هرچند مقادیر بازتابش طیفی از اراضی کشاورزی و نقاط پراکنش پوسته های زیستی بسیار نزدیک به هم است لیکن نمودار طیفی هر چهارفصل اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. لیکن در همه فصول از سال و در همه نقاط کمترین بازتابش در اول زمستان و بیشترین بازتابش در فصل تابستان اتفاق افتاده است. اقلیم دشت سگزی مدیترانه ای بوده و بارش در فصل سرد سال انجام می شود هم زمان با افزایش بارش ها از اواسط پاییز گیاهان یک ساله و خزه ها در پای بوته ها شروع به رشد نموده و در اوایل زمستان به اوج خود رسیده اند و دوباره در آغاز بهار هم زمان با کاهش بارندگی ها رو تراکم آن ها کاهش یافته است. چنانچه طیف مربوط به زمستان در همه نقاط کمترین بازتابش را داشته است. درحالی که در اواخر فصل تابستان که گیاهان یک ساله و خزه ها خشک شده اند بیشترین بازتابش طیفی را داشته است. در فساران که منطقه ای لم یزرع و محل دپوی زباله هاست، حداکثر میزان بازتابش را نشان داده است. بنابراین شاخص BSCI نسبت به درصد ماده آلی خطای فاحشی در تشخیص پوسته های زیستی خاک دارد و درجایی که ماده آلی بالا باشد ممکن است تشخیص درستی از پوسته های زیستی خاک ارائه ندهد. البته ازآنجاکه شاخص BSCI برای تشخیص ترکیبات گلوگان در بافت های گلسنگ تعریف شده است. میزان خطای در خصوص ماده آلی به حداقل کاهش می یابد. همان طور که مشاهده شده است در نقشه نهایی در فساران پوشش پوسته های زیستی وجود ندارد و تنها در نواحی اطراف فساران در مناطق زراعی پوسته های زیستی خاک مشاهده می شوند. در مناطق زراعی با توجه به دخالت انسان و کشت و زرع میزان گیاهان یک ساله متفاوت با عرصه منابع طبیعی در فصول مختلف سال است و به همین دلیل بااینکه بازتابش طیفی تقریباً نزدیک به زفره و فشارک است لیکن نمودار طیفی پاییز و زمستان کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند. نتیجه گیری: شباهت طیفی مهم ترین پوشش سطحی خاک ازجمله پوشش گیاهی، دخالت عوامل انسانی در افزایش یا کاهش ماده آلی خاک، خاک لخت و غیره میزان کارایی شاخص BSCI را محدود می کند و ازاین رو در بازه زمانی تصاویر ماهواره ای و شرایط منطقه ای تأثیر زیادی در میزان دقت شاخص BSCI دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غفاری نژاد سیدعلی

نشریه: 

مدیریت اراضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

با توجه به اهمیت حاصلخیزی خاک در تامین غذا، استفاده از روش های مناسب پایش تغییرات دراز مدت ویژگی های خاک ضروری است. آزمایش های دراز مدت خاک آزمایش های مزرعه ای با کرت های دایم هستند که به طور منظم از آنها نمونه برداری می شود تا تغییرات خاک را در دوره زمانی دهه ثبت و مورد استفاده قرار دهند. این مقاله به منظور آشنایی با آزمایش های دراز مدت حاصلخیزی خاک در قالب کرت های دایم و گردآوردی اطلاعاتی در مورد تاثیر دراز مدت روش های مدیریت حاصلخیزی خاک بر ویژگی های خاک به رشته تحریر درآمده است. بسیاری از آزمایش های مربوط به کرت های دایم به بررسی وضعیت کربن خاک در دوره-های دراز مدت پرداخته اند. نتایج این آزمایش ها نشان می دهد استفاده مداوم از مواد آلی در زمین های زراعی منجر به بهبود ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و فعالیت های بیولوژیک خاک می شود. از سوی دیگر اصلاح کننده های آلی می توانند منبع آلودگی محیط نیز باشند بویژه زمانی که به طور صحیح استفاده نشوند. آزمایش های درازمدت محدودی در ایران انجام شده است. اغلب این آزمایش ها اثر باقیمانده کودهای حاوی فسفر، روی و تعادل پتاسیم را مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به انجام نشدن آزمایش-های منسجم و محدودیت اطلاعات در این زمینه ها در ایران برنامه ریزی برای اجرای این آزمایش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر ارزیابی آزمایش های دراز مدت نشان داد استفاده از روش های مختلف به منظور افزایش ترسیب کربن در خاک مانند استفاده از کودهای دامی، اجرای تناوب زراعی مناسب و جلوگیری از خاک ورزی شدید باید اجرا شود. بررسی ها نشان داد تلفیق کودهای شیمیایی به همراه منابع آلی و زیستی نتایج مطلوبی در افزایش تولید فرآورده های کشاورزی و پایداری حاصلخیزی خاک داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JARECKI M.K. | LAL R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  471-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7295
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7295

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزیابی کیفیت خاک اراضی کشاورزی، امری ضروری برای موفقیت های اقتصادی و پایداری محیط زیست در مناطق در حال توسعه می باشد. در حال حاضر انواع بسیار زیادی از روش ها برای ارزیابی کیفیت خاک استفاده می شوند که هر کدام معیارهای متفاوتی را به کار می گیرند. با توجه به اینکه شهرستان بردسیر یکی از مهمترین قطب های تولیدکننده گل محمدی در استان کرمان و ایران می باشد و نظر به اهمیت ارزیابی کیفیت خاک به عنوان شاخصی از کشاورزی پایدار و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی، در این پژوهش، کیفیت خاک در بخشی از اراضی کشت شده گل محمدی با استفاده از شاخص کیفیت خاک تجمعی (IQI) و شاخص کیفیت خاک نمرو (NQI) در ترکیب با دو روش انتخاب معیار کل مجموعه داده ها (TDS) و حداقل مجموعه داده ها (MDS) برای دو عمق 25-0 و 50-25 سانتی متری ارزیابی شد. مواد و روش ها: برای اجرای این تحقیق مزرعه ای به مساحت 30 هکتار در شهرستان بردسیر در استان کرمان انتخاب شد. سپس موقعیت 100 محل برای اندازه گیری ویژگی های خاک (عمق 25-0 و 50-25 سانتی متر) و عملکرد گیاه مشخص و نمونه برداری صورت گرفت. با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) از میان کل ویژگی های موثر بر کیفیت خاک، مهمترین ویژگی های موثر بر کیفیت خاک (MDS) تعیین شدند. نتایج نشان داد که در عمق اول متغیرهای ماده آلی، شن، منگنز، کربنات کلسیم معادل، روی و مس و در عمق دوم هم متغیرهای شن، پتاسیم، کربنات کلسیم معادل، روی، فسفر، سنگریزه و منگنز به عنوان مجموعه حداقل داده ها انتخاب شدند. سپس کیفیت خاک، با استفاده از دو مدل شاخص تجمعی کیفیت خاک (IQI) و شاخص کیفیت خاک نمرو (NQI) و هر کدام در دو مجموعه ی ویژگی های خاک TDS و MDS ارزیابی شد و نتایج چهار روش ترکیبی ارزیابی کیفیت خاک مزبور از طریق مقایسه با عملکرد گل محمدی آنالیز شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین شاخص های IQITDS و IQIMDS و بین NQITDS و NQIMDSدر عمق 25-0 سانتی متر به ترتیب برابر با 85/0 و 79/0 بود. همچنین ضریب همبستگی بین شاخص های IQITDS و IQIMDS و بین NQITDS و NQIMDSدر عمق 50-25 سانتی متر به ترتیب برابر با 75/0 و 77/0 به دست آمد. تجزیه زمین آماری شاخص های کیفیت خاک نشان داد که تمامی شاخص-های بررسی شده خاک و عملکرد گل محمدی، دارای مدل کروی و ساختار مکانی قوی و متوسط می باشند. دامنه تأثیر تغییرنماها از 33/119 متر برای شاخص IQITDS در عمق دوم تا 8/151 متر برای شاخص NQITDS در عمق اول در نوسان بود. همچنین دامنه تأثیر عملکرد گل محمدی، 16/122 متر به دست آمد. همبستگی نقشه های کریجینگ عملکرد گل محمدی و شاخص های کیفیت خاک نشان داد که در هر دو عمق مطالعاتی، بیشترین همبستگی بین عملکرد و شاخص IQITDS می باشد. همچنین، نتایج همبستگی بین شاخص های کیفیت خاک و عمکلرد گل محمدی نشان داد که شاخص IQITDS نسبت به سایر شاخص های همبستگی بالاتری با عملکرد دارد. نتیجه گیری: این نتایج نشان داد که شاخص کیفیت تجمعی (IQI) به ویژه در مجموعه TDS، کارایی بهتری برای ارزیابی کیفیت خاک منطقه مورد مطالعه دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد هرچند استفاده از مجموعه TDSدر تعیین شاخص های کیفیت خاک نتایج بهتری ارائه می کند، اما به دلیل همبستگی نسبتاً خوب این مجموعه با مجموعه داده های حداقل (MDS) این امکان وجود دارد که با استفاده از MDS نیز بتوان شاخص های کیفیت خاک مزارع گل محمدی در منطقه را با دقت مناسبی تعیین کرد که این کار موجب کاهش حجم مطالعات و هزینه می شود. با این حال، اگر هدف از ارزیابی کیفیت خاک، رسیدن به عملکرد بهینه و مطلوب باشد، استفاده از شاخص IQITDS به دلیل همبستگی بیشتر این شاخص با عملکرد گل محمدی، کارایی بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 ( ویژه نامه آموزشی)
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM و شناسایی نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در تابستان سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQMبود. جامعه پژوهش مدیران ستادی بیمارستان بودند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. داده ها در قالب معیارهای 9 گانه مدل EFQM جمع آوری و با استفاده از آزمون های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: امتیازات بر اساس معیارهای 9 گانه مدلEFQM ، بدین ترتیب رهبری 48.4%، خط مشی و استراتژی 44.9%، کارکنان 48.6%، منابع و مشارکت ها 49.5%، فرآیندها 46.4%، نتایج مشتری 42.1%، نتایج کارکنان 38.6%، نتایج جامعه 44%، نتایج کلیدی عملکرد 42.4% به دست آمد.بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیار منابع و شرکا و نتایج کارکنان بود. مجموع امتیازات بیمارستان 447 از 1000 محاسبه شد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه روند ارزیابی در بیمارستان های هیات امنایی، علاوه بر استانداردهای اعتباربخشی، استفاده از مدل EFQM نیز می باشد، لذا در این پژوهش نقاط قوت و ضعف با استفاده از این مدل شناسایی و توصیه هایی به بیمارستان ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

IGWE C.A

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3552
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3552

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Hussein h.m. | AYUB S. | SIDDIQUI A.A.

نشریه: 

POLLUTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  287-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16043
 • دانلود: 

  5718
چکیده: 

The effluent generated from a thermal power plant waste is a mixture of several chemicals and to identify the effect of these chemicals on soil, a case study on naturally contaminated sites at Al-Musayyib region, Hilla city in Iraq has been carried out. soil and water samples were collected from the sites and analyzed to identify the pollutants and their effect on soil characteristics. Laboratory experiments were formulated to model the field around a channel collecting effluent for about 20 years and the pollutant transport pattern through the soil using soaking process was studied. Experiments were also conducted to study the effect of pollutants on engineering properties of the soil. For environmental management, permeable reactive barriers are used as stabilization and solidification technology to control the pollution through the soil. In this study, the suitability of locally available materials like activated granular carbon was also investigated as reactive media in permeable reactive barrier. The results have shown higher change in geo-environmental properties of soil with the soaking period and it has also been proved that granular carbon improves the geo-environmental properties of polluted soil.

آمار یکساله:  

بازدید 16043

دانلود 5718 استناد 0 مرجع 0
litScript