نتایج جستجو

24652

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2466

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

میرستاری سیدقوام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پی در پی 4)
 • صفحات: 

  232-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

سابقه و هدف: حشره کش آلی توکسافن یکی از مهمترین آلاینده های آلی پایدار محیط است . دلیل پایداری زیاد توکسافن در محیط کندی روند تجزیه آن در آب وبه ویژه در خاک می باشد. در مطالعه ای که روی نمونه های خاک خشک و مرطوب تقویت شده با بقایای گیاه پنبه یا تقویت نشده انجام شد هیچ گونه نشانه ای دال بر تجزیه یا ناپدید شدن توکسافن مشاهده نگردید . به دلیل نتایج حاصل از تجربه فوق در مطالعه حاضر تجزیه توکسافن در خاک توسط میکروارگانیسم ها در شرایط غرقاب در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش ها: مطالعه به مدت سه ماه در نه نمونه خاک با اختلاف در غلظت توکسافن و منبع انرژی برای میکروارگانیسم ها شامل بقایای گیاه پنبه و پودر یونجه انجام شد. در اولین روز شروع آزمایش و سه ماه پس از آن باقی مانده های توکسافن از نمونه های خاک استخراج و با روش گاز کروماتوگرافی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: گاز کروماتوگرام های باقی مانده های توکسافن نشان می دهند که در نمونه های خاک تقویت شده با بقایای گیاه پنبه تازه و یا پودر بونجه، تجزیه شدید توکسافن حادث گردید، در حالی که در نمونه های تقویت نشده و نمونه های حاوی بقایای گیاه تجزیه شده تجزیه بسیار کم و یا در حد صفر بود.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهند که توکسافن از طریق روند میکروبی بی هوازی در خاک تجزیه می گردد. به علاوه، افزایش منبع انرژی باعث تشدید فعالیت میکروارگانیسم می شود. بنابراین می توان گفت که مخلوط کردن مواد آلی با خاک وسپس غرقاب کردن آن می توان راهی عملی برای تجزیه توکسافن در خاک مزارع و در نتیجه کاهش سطح آلودگی محیطی با این حشره کش باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 209 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

رایگانی بهزاد

نشریه: 

مدیریت بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  54-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

در این تحقیق سعی شده است با بهره گیری از دو مدل میدانی، توانایی داده های سنجش از دوری در مدل سازی تخریب خاک مورد آزمون قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در بررسی سنجش از دوری کیفیت خاک، نوع پیش پردازش انجام شده بر روی داده ها، اثر قابل ملاحظه ای در مدل سازی ها نشان نخواهد داد. بر عکس نوع مدل میدانی مورد استفاده و شاخص ها و معیارهای آن، تاثیر زیادی بر روی دقت مدل سازی دارد. همچنین در مورد برخی شاخص های میدانی بررسی وضعیت خاک، استفاده از شاخص های سنجش از دوری مانند شاخص اکسید آهن و شاخص موادمعدنی، به افزایش دقت مدل سازی کمک قابل توجه ای می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از سری زمانی داده های سنجش از دوری نسبت به داده های تک زمانه به طور چشمگیری توان مدل سازی پارامترها مرتبط با خاک را افزایش می دهد. همچنین استفاده از مدل سازی های شبکه های عصبی مصنوعی بجای استفاده از رگرسیون خطی با غیر خطی نمودن روابط، باعث افزایش توان مدل سازی های سنجش از دوری در حالت تک زمانه خواهد شد، اما دقت مدل سازی شبکه های عصبی سری های زمانی داده های سنجش از دوری با دقت مدل سازی های رگرسیونی تفاوت چندانی ندارد. در نهایت مشخص شد بر خلاف آنچه تصور می گردد، افزایش بعد یا تعداد ورودی ها به مدل سازی شبکه عصبی در عمل باعث کاهش دقت واقعی مدل سازی خواهد شد نه افزایش آن.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KATAGI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  182
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7853
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7853

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HAI LONG Y. | ZU XIN X. | HUAI ZHENG L.

نشریه: 

JOURNAL OF HYDRODYNAMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  597-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5796
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5796

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AMINI I. | TAHMOURESPOUR A. | ABDOLLAHI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17447
 • دانلود: 

  14864
چکیده: 

Anthracene is a widespread environmental pollutant with carcinogenic and genotoxic properties. Biodegradation is a simple, cost-effective and safe technique to clean-up contaminated environments. The aims of this study are isolation and characterization of an oligotrophic bacterium with the ability to degrade anthracene and assessment of in vitro biodegradation process. For this purpose petroleum contaminated soil was collected from Isfahan refinery. soil sample was found to be neutral and slightly saline with high concentration of anthracene. The population of total heterotrophic bacteria and anthracene degrading bacteria were 2. 50 × 103 and 1. 96 × 103 CFU/g, respectively. Seven anthracene degrading bacteria were isolated using enrichment culture technique in Basal Salt Medium (BSM) supplemented with 50 mg/L anthracene. An oligotrophic bacterium was selected based on growth on carbon free medium. This isolate was identified as Methylobacterium rhodesianum ATAI15, submitted to GenBank under accession number of KC469989. 1. The biodegradation rate of 50 mg/L anthracene by this isolate during 9 days was 41. 2%, determined by gas chromatography. This bacterium was adapted to survive in nutrient deficient medium and high concentration of anthracene (up to 12000 mg/l). Use of this isolate with other PAH degrading bacteria can be effective in bioremediation of polluted environments.

آمار یکساله:  

بازدید 17447

دانلود 14864 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  53-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1384
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

آترازین مهم ترین علف کش خانواده تریازین ها است که جزو آفت کش های با نیمه عمر متوسط طبقه بندی می شود. به منظور بررسی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه آترازین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی اجرا شد. بافت خاک در دو سطح (لوم شنی و رس سیلتی)، مواد آلی (کود دامی) در سه سطح (0، 2 و 5 درصد وزنی) عوامل مورد بررسی در این آزمایش بودند. برای آلوده کردن خاک به آترازین از انحلال آترازین تجاری در متانول استفاده شد و نمونه ها به نسبت 50 میلی گرم در کیلوگرم خاک آلوده شدند. در طول آزمایش در دمای ثابت 30 درجه سانتی گراد، در شرایط تاریکی و در 4 دوره زمانی 0، 20، 40 و 60 روز در انکوباتور نگهداری شدند و باقیمانده آترازین در پایان هر دوره خواباندن نمونه ها توسط دستگاه HPLC تعیین شد. تحلیل نتایج، با استفاده از آنالیز رگرسیون و برازش داده ها به معادله سینتیکی درجه اول انجام شد. نتایج، حاکی از تاثیر معنی دار بافت خاک و مواد آلی بر سرعت تجزیه و نیمه عمر آترازین بود. تجزیه آترازین در خاک با بافت رس سیلتی، در شرایط عدم کاربرد کود آلی 1.54 برابر خاک با بافت لوم شنی و نیمه عمر آن در دو بافت به ترتیب 90 و 138.6 روز بود. افزودن 2 و 5 درصد کودآلی در خاک لوم شنی، ضریب تجزیه آترازین را به ترتیب 1.14 و 1.8 برابر و در خاک رس سیلتی، 1.54 و 2.36 برابر افزایش، و نیمه عمر آن را در خاک لوم شنی، از 138.6 به 121.57 و 77 روز و در خاک رس سیلتی، از 90 روز به 58.22 و 38 روز کاهش داد. به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که تجزیه آترازین در خاک رس سیلتی به مراتب بیشتر از خاک لوم شنی است و مواد آلی نقش مهمی در سرعت تجزیه آترازین دارند و می توانند به عنوان پالاینده این علف کش در خاک مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1384

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  960
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

کشور ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه خود بطور عمده دارای اقلیم خشک و نیمه خشک می باشد، به طوری که با میانگین بارش سالانه در حدود 240 میلی متر که معادل یک چهارم بارش متوسط جهان است یکی از کشورهای خشک محسوب می شود. علاوه بر این، پراکنش نامنظم بارش از نظر مکانی و زمانی نیز باعث بروز مشکلاتی در زمینه منابع طبیعی و کشاورزی شده است و سالانه حجم عظیمی از منابع آب و خاک ما از بین می رود. از زمان پیدایش فعالیتهای کشاورزی تا عصر حاضر تامین نیازهای انسان متکی به فعالیتهای زراعی بوده است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت کشور و وقوع تحولات اجتماعی و اقتصادی، اراضی بیشتری از حالت مرتع خارج و بصورت زمینهای زراعتی دیم و یا اراضی رهاشده بر روی سطح شیبدار درآمده اند. بنابراین برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر خاک این مناطق باید تحقیقاتی بر روی اراضی کشاورزی و نحوه بهره برداری انجام گیرد. بدین منظور منطقه طالقان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. سپس نقشه های مختلف منطقه شامل نقشه خاک، تیپهای اراضی و کاربری فعلی اراضی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. آنگاه با تعیین تیمارهای اصلی، در هر قسمت از منطقه و اراضی کشاورزی منطقه، نمونه برداری از خاک انجام شد و فاکتورهای خاک در دو گروه فاکتورهای اصلاح خاک شامل ازت، فسفر، پتاسیم، هوموس و آهک و فاکتورهای تخریب خاک شامل اسیدیته، نسبت جذب سدیم و شوری در دو عمق 10- 0 و 10< سانتی متر اندازه گیری شدند. مطالعه فاکتورها در قالب طرح پلاتهای خردشده انجام شد. مطالعات نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین بررسی فاکتورهای اصلاحی و تخریبی خاک نشان داد که اراضی باغی و مرتعی از شرایط ایده آلی برخوردار هستند و تیمار اراضی آبی تک کشتی باعث کاهش عملکرد محصولات می شوند؛ بنابراین نامطلوبترین تیمار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 960

دانلود 315 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

LIN Y. | LAY J.J. | SHIEH W.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17001
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The supernatant harvested from a mesophilic, molasses-fed, non-methanogenic bioreactor, which is rich in nitrogen, phosphorous, metals, free amino acids, Sporolactobacillus sp., Prevotella sp., and Clostridium sp., is diluted with tap water and tested as the bioagent to catalyze diesel degradation in soil. Outdoor experiments are performed under the following conditions to assess the effectiveness of the bioagent: diesel doses: 9-15 mg TPH/g soil; bioagent concentrations and dose: 1-5 % at 60 ml/day; soil sample size: 600 g; ambient temperatures: 28-32oC, and relative humidity: 40-82 % (TPH: total petroleum hydrocarbons). Diesel degradation in soil treated with 3 % bioagent, which proceeds at the rates of 1.04-1.55 mg TPH/g soil-day, is completed in about a week with up to 83 % efficiencies. In contrast, diesel degradation in soil sprinkled with water (60 ml/day) proceeds at the rate of 0.3 mg TPH/g soil-day that achieves 15-22 % degradation efficiencies. The addition of 3 % bioagent yields desired soil moisture content (10-15 %), soil pH (6.8-8.2), and nutrition inputs. Both Sporolactobacillus sp. and Prevotella sp. grown on molasses are robust, tolerant high diesel doses, able to utilize hydrophobic hydrocarbons, and readily adaptable to the soil environment. Most notably, prior acclimatization is not required to enable these properties.

آمار یکساله:  

بازدید 17001

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DADRASNIA AREZOO | PARIATAMBY AGAMUTHU

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  769-778
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18980
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Bioremediation is an effective measure in dealing with such contamination, particularly those from petroleum hydrocarbon sources. The effect of soil amendments on diesel fuel degradation in soil was studied. Diesel fuel was introduced into the soil at the concentration of 5% (w/w) and mixed with three different organic wastes tea leaf, soy cake, and potato skin, for a period of 3 months. Within 84 days, 35% oil loss was recorded in the unamended polluted soil while 88, 81 and 75% oil loss were recorded in the soil amended with soy cake, potato skin and tea leaf, respectively. Diesel fuel utilizing bacteria counts were significantly high in all organic wastes amended treatments, ranging from 111 × 106 to 152 × 106 colony forming unit/gram of soil, as compared to the unamended control soil which gave 31 × 106 CFU/g. The diesel fuel utilizing bacteria isolated from the oil-contaminated soil belongs to Bacillus licheniformis, Ochrobactrum tritici and Staphylococcus sp. Oil-polluted soil amended with soy cake recorded the highest oil biodegradation with a net loss of 53%, as compared to the other treatments. Dehydrogenase enzyme activity, which was assessed by 2, 3, 5-triphenyltetrazolium chloride technique, correlated significantly with the total petroleum hydrocarbons degradation and accumulation of CO2. First-order kinetic model revealed that soy cake was the best of the three organic wastes used, with biodegradation rate constant of 0.148 day-1 and half life of 4.68 days. The results showed there is potential for soy cake, potato skin and tea leaf to enhance biodegradation of diesel in oil-contaminated soil.

آمار یکساله:  

بازدید 18980

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

پیشینه و هدف: پوسته های زیستی خاک مجموعه ای از گلسنگ ها، خزه ها، قارچ ها، سیانوباکتری ها و غیره هستند که بخش از اکوسیستم خاک را تشکیل داده اند. برآورد تراکم و نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران که موضوع فرسایش و هدر رفت خاک از اهم مسائل است، اهمیت بسزایی دارد. روش های مبتنی بر تکنیک سنجش ازدور به لحاظ هزینه و زمان کمتر روش هایی کارآمد برای دستیابی به این هدف مهم می باشند. دشت سگزی یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی در ایران است و شناسایی و تعیین نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک به عنوان عامل اصلاح کننده خاک گامی مؤثر در کاهش فرسایش بادی منطقه است. در این تحقیق شاخص BSCI (Biological soil Crust) برای تهیه نقشه پراکنش پوسته های زیستی خاک با غالبیت گلسنگ به کار گرفته شده است. مواد و روش ها: محدوده موردمطالعه بخشی از بیابان سگزی (بیابان های مرکزی ایران) است که در استان اصفهان از کشور ایران واقع شده است. محدوده موردمطالعه با مساحت 199. 5 هکتار بین طول های شرقی"32 ́ 52 ̊ 51 تا "41 ́ 27 ̊ 52 و عرض های شمالی "31 ́ 33 ̊ 32 تا "01 ́ 55 ̊ 32 گسترده شده است. شیب متوسط دشت سگزی 1. 08 درصد و ارتفاع متوسط آن 1680 متر است. بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی شرق اصفهان (ایستگاه شهید بهشتی) متوسط بارش سالیانه منطقه 106 میلی متر است. بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن، اقلیم منطقه از نوع خشک و براساس طبقه بندی آمبرژه از نوع خشک سرد است. شاخص BSCI شاخصی ترکیبی از روابط مورداستفاده برای برآورد پوشش گیاهی و سطح خاک لخت است و رابطه ریاضی آن شیب خط خاک لحاظ شده است. برای محاسبه خط خاک در یک منطقه، نخست باید پیکسل هایی که دارای خاک لخت بوده و هیچ پوشش گیاهی ندارند جدا شوند. به منظور محاسبه معادله خط خاک، در چهارفصل سال تصاویر ماهواره Landsat OLI 8 مربوط به سال 1397ز سایت سازمان زمین شناسی آمریکا دانلود شده و تعداد 20 الی 30 پیکسل خالص خاک لخت استخراج و با ترسیم مقادیر بازتاب این پیکسل ها در محدوده باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ضرایب خط خاک برای هر یک از فصل های سال در دشت سگزی محاسبه شد. بر اساس این شاخص، شناسایی پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ، با استفاده از انعکاس طیفی حداقل VIS-NIR و شیب بین باند قرمز و سبز در مقایسه با خاک لخت و پوشش گیاهی خشک صورت می گیرد. با استفاده از نرم افزار ENVI نقشه پراکنش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ در چهارفصل از سال 1397 در دشت سگزی تهیه شدند. سپس نقشه های تهیه شده براساس نقاط زمینی اعتبارسنجی شده و میزان صحت کل و شاخص کاپا در هر چهارفصل محاسبه شدند. نمونه های گلسنگ جمع آوری شده بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی آن ها و با استفاده از استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ معمولی و معرف های رنگی متداول از قبیل هیدروکسید پتاسیم (KOH) شناسایی شدند. پس از اعمال شاخص BSCI بر روی تصویر ماهواره لندست 8، با استفاده از نرم افزار ENVI پروفیل طیفی مربوط به 4 نقطه از دشت سگزی در چهارفصل از سال تهیه شد و میزان بازتابش طیفی در چهارفصل از سال در نقاط مختلف بررسی شدند. نتایج و بحث: شیب خط خاک در فصل بارش که هم زمان با رشد گیاهان علفی و یک ساله است در مقایسه با فصل تابستان که حداقل میزان بارش را داشته و همچنین گیاهان یک ساله خشک شده و از بین رفته اند، کمتر است. در اردیبهشت ماه شیب خط خاک حداقل بوده (0. 39) و در اواخر تابستان حداکثر مقدار خود را دارد (0. 78). در حقیقت شیب خط خاک از اسفندماه تا اردیبهشت رو به کاهش نهاده و سپس با از بین رفتن پوشش گیاهی یک ساله و افزایش سطح خاک لخت بیشتر شده است. نقشه های پراکنش پوسته های زیستی در هر چهارفصل سال طی بازدیدهای میدانی اعتبار سنجی شدند و سال معلوم شد که بیشترین میزان صحت نقشه مربوط به نقشه تولیدشده از تصویر لندست 8 مربوط به فصل تابستان با میزان صحت کل 94 درصد و شاخص کاپا برابر با 0. 7412 بوده است. تفسیر پروفیل طیفی شاخص BSCI نشان دادن که بازتابش طیف مربوط به زفره و فشارک که بر روی نقاط با پراکنش گلسنگ ها تهیه شده است بسیار نزدیک به هم بوده و همچنین پروفیل طیف مربوط به اواسط پاییز و اوایل بهار کاملاً منطبق بر هم است. درحالی که در فساران که فاقد پوشش پوسته های زیستی بود مقدار بازتابش بیشتر است و اختلافی جزئی بین نمودار بازتابش پاییز و بهار وجود داشت. هرچند مقادیر بازتابش طیفی از اراضی کشاورزی و نقاط پراکنش پوسته های زیستی بسیار نزدیک به هم است لیکن نمودار طیفی هر چهارفصل اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. لیکن در همه فصول از سال و در همه نقاط کمترین بازتابش در اول زمستان و بیشترین بازتابش در فصل تابستان اتفاق افتاده است. اقلیم دشت سگزی مدیترانه ای بوده و بارش در فصل سرد سال انجام می شود هم زمان با افزایش بارش ها از اواسط پاییز گیاهان یک ساله و خزه ها در پای بوته ها شروع به رشد نموده و در اوایل زمستان به اوج خود رسیده اند و دوباره در آغاز بهار هم زمان با کاهش بارندگی ها رو تراکم آن ها کاهش یافته است. چنانچه طیف مربوط به زمستان در همه نقاط کمترین بازتابش را داشته است. درحالی که در اواخر فصل تابستان که گیاهان یک ساله و خزه ها خشک شده اند بیشترین بازتابش طیفی را داشته است. در فساران که منطقه ای لم یزرع و محل دپوی زباله هاست، حداکثر میزان بازتابش را نشان داده است. بنابراین شاخص BSCI نسبت به درصد ماده آلی خطای فاحشی در تشخیص پوسته های زیستی خاک دارد و درجایی که ماده آلی بالا باشد ممکن است تشخیص درستی از پوسته های زیستی خاک ارائه ندهد. البته ازآنجاکه شاخص BSCI برای تشخیص ترکیبات گلوگان در بافت های گلسنگ تعریف شده است. میزان خطای در خصوص ماده آلی به حداقل کاهش می یابد. همان طور که مشاهده شده است در نقشه نهایی در فساران پوشش پوسته های زیستی وجود ندارد و تنها در نواحی اطراف فساران در مناطق زراعی پوسته های زیستی خاک مشاهده می شوند. در مناطق زراعی با توجه به دخالت انسان و کشت و زرع میزان گیاهان یک ساله متفاوت با عرصه منابع طبیعی در فصول مختلف سال است و به همین دلیل بااینکه بازتابش طیفی تقریباً نزدیک به زفره و فشارک است لیکن نمودار طیفی پاییز و زمستان کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند. نتیجه گیری: شباهت طیفی مهم ترین پوشش سطحی خاک ازجمله پوشش گیاهی، دخالت عوامل انسانی در افزایش یا کاهش ماده آلی خاک، خاک لخت و غیره میزان کارایی شاخص BSCI را محدود می کند و ازاین رو در بازه زمانی تصاویر ماهواره ای و شرایط منطقه ای تأثیر زیادی در میزان دقت شاخص BSCI دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
litScript