نتایج جستجو

295

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

30

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  93-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی تولید خمیرهای کاغذ سودا و سودا-آنتراکینون از کل ساقه کنف رقم V36 انجام گرفته است. به این منظور ویژگی های بیومتریک الیاف پوست و مغز کنف، همچنین، ویژگی های خمیرکاغذ و کاغذ حاصل از فرآیند های سودا و سودا- آنتراکینون در چهار غلظت هیدروکسید سدیم 25، 30، 35 و 40 گرم در لیتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج خمیر سازی نشان داد که در هر دو فرآیند سودا و سودا- آنتراکینون، بازده و عدد کاپای خمیرهای کاغذ حاصل با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم کاهش می یابد و در غلظت های بیشتر افت بازده شدید تر است. شیب کاهش بازده در فرآیند سودا- آنتراکینون کمتر از سودا بود. در غلظت های مشابه، عدد کاپای خمیر های کاغذ سودا- آنتراکینون کمتر از سودا و اما در عدد کاپا تقریبا برابر بازده خمیرهای کاغذ سودا- آنتراکینون بیشتر از خمیر کاغذ سودا بود. با تجزیه و تحلیل آماری، مشخص شد که اثرات مستقل و متقابل نوع فرآیند و غلظت هیدروکسید سدیم بر روی بازده و عدد کاپا، در سطح 1 درصد معنی دار بوده است. نتایج ویژگی های فیزیکی و مقاومتی کاغذ های دست ساز نشان داد که دانسیته کاغذ های حاصل از خمیرکاغذ سودا- آنتراکینون بیشتر از خمیرکاغذ سودا است، اما جدول تجزیه واریانس این اختلاف را معنی دار نشان نداد. خمیر کاغذ سودا- آنتراکینون در هر دو حالت پالایش شده و پالایش نشده مقاومت های مکانیکی بیشتری نسبت به خمیر کاغذ سودا دارد و برای مقاومت کششی در سطح 1 درصد و مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. از آن جا که ویژگی ای خمیر کاغذ ها در عدد کاپای تقریبا برابر ارزیابی شدند، بنابراین بین درجه روشنی کاغذ های حاصل از این دو فرآیند، اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  571-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در این پژوهش خمیرکاغذسازی سودا و سودا- آنتراکینون از ساقه ذرت با اعمال مقادیر مختلف قلیایی و زمان پخت، مورد مطالعه قرار گرفت. متوسط طول، قطر و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه ذرت به ترتیب 1.03 میلی متر، 23.64 میکرومتر و 5.26 میکرومتر اندازه گیری شد و مقادیر مواد استخراجی الکل- استن حل، سلولز، لیگنین، مواد قابل حل در هیدروکسید سدیم 1 درصد و خاکستر به ترتیب 15، 51.2، 23، 45.95 و 2 درصد تعیین گردید. خمیرکاغذسازی سودا با استفاده از هیدروکسید سدیم در 4 مقدار (12، 14، 16 و 18 درصد)، زمان پخت در 2 سطح (15 و 30 دقیقه)، در دمای 145 درجه سانتی گراد (ثابت) انجام گرفت. در فرایند سودا- آنتراکینون، مقدار مصرف آنتراکینون در تمام موارد 0.1 درصد در نظر گرفته شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج خمیرکاغذ های تهیه شده، دو خمیرکاغذ با قلیایی 12 و 18 درصد، زمان پخت 15 دقیقه و دمای 145 درجه سانتی گراد به ترتیب به عنوان خمیرکاغذ غیرقابل رنگ بری و قابل رنگ بری انتخاب شدند. افزودن این مقدار آنتراکینون اثر معنی داری بر ویژگی های خمیرکاغذ نداشت اما اثر آن بر ویژگی های مقاومتی کاغذ از نظر آماری معنی دار بود. نتایج بررسی کاغذ های دست ساز نشان داد که خمیرکاغذ تولید شده با 18 درصد قلیایی، 0.1 درصد آنتراکینون، 15 دقیقه زمان پخت با طول پاره شدن (میانگین) 8.21 کیلومتر و شاخص مقاومت به کشش (میانگین) 80.59 نیوتن در متر بر گرم نسبت به دیگر شرایط خمیرکاغذسازی از مقاومت های بهتری برخوردار بود. شاخص مقاومت به پاره شدن خمیرکاغذ تولید شده با 12 درصد قلیایی، 0.1 درصد آنتراکینون و زمان پخت 15 دقیقه، 10.6 میلی نیوتن در مترمربع بر گرم اندازه گیری شده است. میانگین شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذ تولید شده با 18 درصد قلیایی، زمان پخت 15 دقیقه و بدون مصرف آنتراکینون (معادل 5.47 کیلوپاسکال در مترمربع بر گرم) از مقاومت های بهتری برخوردار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای کاغذ ساخته شده از گونه ممرز با فرآیندهای سودا، سودا- اوره و کرافت و ارزیابی ویژگی های کاغذسازی آن ها انجام شد. تیمار گزینش شده در فرآیند کرافت دارای بازده 44.43 درصد و عدد کاپای 23.75، در فرآیند سودا دارای بازده 38.75 درصد و عدد کاپای 19.28 و در فرآیند سودا- اوره دارای بازده 39.85، 40.1، 40.5، 39.8، 40.61 درصد و عدد کاپای 21.21، 22.33، 22.66، 25.28 و 26.85 بودند. پس از پالایش و رسیدن به درجه روانی 400±25 ml CSF برای هر یک از تیمارهای گزینش شده، کاغذ دست ساز با جرم پایه 60 گرم بر متر مربع ساخته شد و ویژگی های فیزیکی، مقاومتی و نوری آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که خمیرکاغذهای ساخته شده از فرآیند کرافت بازده بیشتر و پالایش پذیری بهتری در مقایسه با خمیرکاغذهای ساخته شده از فرآیندهای سودا و سودا- اوره دارند. کاغذهای ساخته شده با فرآیند کرافت نیز دارای ویژگی های مقاومتی بالاتری نسبت به فرآیندهای سودا و سودا- اوره هستند. با افزودن اوره، بازده و عدد کاپای خمیرکاغذها افزایش یافت. بیشترین بهبود در شاخص مقاومت در برابر کشش، طول پاره شدن و شاخص مقاومت در برابر پاره شدن با افزودن 3 درصد اوره و بیشترین بهبود در شاخص مقاومت در برابر ترکیدن با افزودن 4 درصد اوره به دست آمد. نتایج اندازه گیری درجه روشنی نشان داد که کاغذهای ساخته شده از فرآیند کرافت و سودا به ترتیب دارای کمترین و بیشترین درجه روشنی هستند. با افزودن اوره درجه روشنی کاغذها نیز کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  183-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

از روش بیوپالپینگ با استفاده از پیش تیمار قارچی برای تولید خمیر کاغذ از باگاس نیشکر استفاده گردید. به این ترتیب که خرده های باگاس نیشکر خوزستان به مدت دو هفته در دمای 27°C و رطوبت نسبی 85-90 درصد و در شرایط غیراستریل تحت تیمار قارچ گزینش شده مولد پوسیدگی سفید "سریپوریوپسیس سابورمیسبورا L-14807" قرار گرفتند. آنگاه از خرده های باگاس تیمار شده و نمونه های شاهد با به کارگیری سه مقدار مختلف قلیا 14)، 16 و 18 درصد( و دو سطح زمان پخت 15) و 20 دقیقه( در درجه حرارت 170°C خمیر کاغذ بروش سودا تهیه شد.نتایج به دست آمده نشان داد که در اثر پیش تیمار قارچی عدد کاپای خمیر کاغذ به مقدار 20.9 و بازده آن 58.7 درصد به 55.9 درصد کاهش یافته است.نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگی های مقاومتی کاغذهای دست ساز نشان داد که پیش تیمار قارچی مقاومت به ترکیدن و مقاومت به کشش را بهبود می بخشد اما از دوام کاغذ در برابر تا شدن می کاهد.بهترین مقاومت به ترکیدن و مقاومت به کشش کاغذ دست ساز مربوط به کاغذهای ساخته شده از خمیرهای حاصل از نمونه های باگاس تیمار شده با قارچ، زمان پخت 15 دقیقه، قلیاییت 16 درصد و بهترین کاغذها از نقطه نظر دوام به تاشدن مربوط به خمیرهایی بودند که از نمونه باگاس تیمار شده، زمان پخت 15 دقیقه و قلیاییت 18 درصد تهیه گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  123-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

در عصر حاضر نظام های اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش رفته است تا جا یی که عرصه های اقتصادی کاملا به عرصه های علم و فناوری گره خورده است. لذا پرداختن به استراتژ ی های نظام علم و سیاست های کلی نظام علم و فناور ی ابلاغ ی » فناوری کشور امری بسیار حیاتی است. چهار سند بالادستی نظام علم و فناور ی در برنامه ششم »، « سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور »، « مقام معظم رهبری در ایران در زمینه نظام علم و فناور ی موجود « نظام علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور » و « توسعه است که تشابهات و افتراقاتی دارد که در این پژوهش از روش شناسی تحلیل و توسعه گزینه های استراتژ یک برای یکپارچه کردن و استخراج استراتژی های مستدل بر مبنا ی آن ها استفاده شده است. (soda) مزایایی از قبیل حل مسائل نابهنجار و بدون ساختار، استراتژ ی ها مبتن ی بر نظرات نخبگان و soda مقاومت در برابر تغییر بسیار کمتر، مبتنی بر شاخص های تئوری گراف و ارائه مسیرها و زنجیره های هر مفهوم مهم ترین و گلوگاهی ترین « عدالت آموزشی » استراتژیک دارد. بر اساس یافته های این پژوهش سیاست ایجاداستراتژی نظام علم و فناوری کشور می باشد. بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته نتایج پژوهش حاضر علاوه بر مزایای فوق، استراتژی های خروجی جامع تر، کامل تر و کارآمدتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

امیری شامحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  185-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور تعیین خصوصیات الیاف، خواص شیمیایی و خمیر کاغذ دهی ساقه پنبه بررسیهای زیر بعمل آمد: در بررسی خصوصیات الیاف، میانگین طول الیاف، قطر کلی الیاف، قطر حفره سلولی، و ضخامت دیواره سلول به ترتیب برابر با 839، 24.47، 16.43 و 4.02 میکرون اندازه گیری شد. بر اساس اندازه گیریهای انجام گرفته ضریب در هم رفتگی، ضریب انعطاف پذیری و ضریب مقاومت در برابر پاره شدن به ترتیب برابر با 34.28، 67.14 و 48.93 محاسبه شد. میانگین مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در الکل - استن و خاکستر ساقه پنبه به ترتیب برابر 47.83، 21.66، 2.13 و 2.83 درصد اندازه گیری شد.جرم مخصوص خشک ساقه پنبه برابر با 0.42 گرم بر سانتیمتر مکعب و جرم مخصوص بحرانی 0.39 گرم بر سانتیمتر مکعب اندازه گیری شد. درصد پوست در ساقه پنبه به میزان %27.34 محاسبه گردید.در بررسی خواص خمیر کاغذ دهی از ساقه پنبه با پوست و بدون پوست، درجه حرارت پخت 140، 160 و 180 درجه سلسیوس و زمان پخت 30، 40 و 50 دقیقه و روش سودا استفاده شده است. نسبت مایع پخت به ساقه 5 به 1 و قلیاییت فعال %20 به طور ثابت در تمام مراحل تهیه خمیر کاغذ در نظر گرفته شد. بیشترین میزان بازده برابر با 61.80 درصد در شرایط پخت ساقه پنبه با پوست، درجه حرارت 140 درجه سلسیوس و زمان پخت 30 دقیقه بدست آمد. در این شرایط پخت عدد کاپا به میزان 114.7 اندازه گیری شد.اثر تغییرات زمان و درجه حرارت پخت روی بازده خمیر کاغذ بدست آمده چشمگیرتر از تغییرات حاصل از نحوه بکارگیری ماده خام می باشد. به طوری که اثر ماده اولیه با پوست و بدون پوست بر روی بازده خمیر کاغذ حاصله چندان محسوس نبود. ولی انتخاب زمان و دمای پخت متفاوت تاثیر محسوس روی بازده خمیر بدست آمده داشته است. بنابراین شرایط تهیه خمیر کاغذ با توجه به شرایط میانگین و مطلوب تر شامل بکارگیری ساقه پنبه بدون پوست، دمای پخت 160 درجه سلسیوس و زمان پخت 40 دقیقه پیشنهاد می گردد. در این شرایط میزان بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ سودا به ترتیب %50.4 و کاپا 89.15 خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 20 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  80-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات ساقه کلزا به عنوان یک منبع سلولزی جهت استفاده در صنایع خمیر و کاغذ انجام شده است. در این مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی، ترکیبات شیمیایی و خصوصیات خمیر سودای تهیه شده از ساقه کلزا بررسی شد. نتایج نشان داد که با وجود دیواره سلولی ضخیم تر خصوصیات مورفولوژیکی الیاف ساقه کلزا با سایر منابع غیرچوبی و نیز الیاف پهن برگان مشابه می باشد. بررسی ترکیبات شیمیایی نشان داد که ساقه کلزا دارای میزان کمتری سلولز است (44%)، در حالی که میزان لیگنین، همی سلولز و خاکستر شباهت ساقه کلزا با سایر منابع غیرچوبی را نشان می دهد. در مقایسه با بسیاری از منابع غیرچوبی، خمیر تهیه شده از ساقه کلزا به روش سودا نیازمند میزان مواد شیمیایی و زمان پخت بیشتری بود. خمیر بدست آمده از قلیای فعال 22% در 100 دقیقه زمان پخت در حداکثر دما دارای روشنی ISO %82.6 بود. خصوصیات مقاومتی خمیر سودای رنگبری شده شامل شاخص کششی (Nm/g)، شاخص ترکیدن (k Pa.m2/g) و شاخص پارگی (m N.m2/g) به ترتیب برابر 6/63، 22/2 و 9/4 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 36 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

در این مطالعه سینتیک خمیر کاغذسازی سودا از پوست، مغز و تمام ساقه کنف رقم 7615 بررسی گردید. مقدار لیگنین کلاسون و لیگنین محلول در اسید مغز کنف به ترتیب 17.2 و 3 درصد و از پوست آن 8.5 و 3.85 درصد بر اساس وزن خشک ماده اولیه تعیین شد. خمیر کاغذسازی به روش سودا تحت شرایط مقدار قلیایی؛ 40 گرم بر لیتر (بر حسب هیدروکسید سدیم و بر اساس وزن خشک ماده اولیه)، نسبت مایع پخت به ماده اولیه؛ 20 به 1، دماهای بیشینه پخت 170-140 درجه سانتی گراد (بسته به ماده اولیه) و زمان پخت 1500-0 دقیقه (بسته به دمای بیشینه و ماده اولیه) برای پوست (Bast)، مغز (core) و مخلوط پوست و مغز انجام گرفت. نتایج نشان داد که لیگنین زدایی در پوست و مغز کنف طی سه فاز صورت می گیرد و انرژی فعال سازی مورد نیاز برای لیگنین زدایی در فاز نهایی برای مغز و پوست به ترتیب 94.53 و 85.89 کیلو ژول بر مول می باشد. ثابت سرعت لیگنین زدایی فاز نهایی برای مغز در دماهای 155، 160 و 170 درجه سانتی گراد به ترتیب 4-10×39، 4-10×70 و 4-10×93 یک بر دقیقه و برای پوست در دماهای 140، 145، 150 و 155 درجه سانتی گراد به ترتیب 4-10×30، 4-10×41،53×10-4  و 4-10×73 یک بر دقیقه و برای مخلوط پوست و مغز کنف در دمای 155 درجه سانتی گراد،50×10-4 یک بر دقیقه به دست آمد. برای خمیر کاغذسازی از مخلوط پوست و مغز کنف، دمای 155 درجه سانتی گراد توصیه می گردد زیرا در این دما فازهای 2 و 3 در پوست و مغز قابل مشاهده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1316
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا برای تولید خمیر کاغذ با فرآیند سودا - آنتراکینون و ارزیابی ویژگی های کاغذسازی آن انجام گرفته است. میانگین طول الیاف ساقه کلزا (Hayolla401 ) برابر با 1.04 میلیمتر و میانگین قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف به ترتیب برابر با 28، 19.09 و 4.91 میکرومتر اندازه گیری شد. میانگین مقادیر سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن و خاکستر به ترتیب برابر با 41.66، 16.00، 1.63 و 3.46 درصد بدست آمد. شرایط پخت، شامل ماده شیمیایی (سود سوزآور) به مقدار 16، 18 و 20 درصد بر مبنای وزن خشک کاه کلزا، درجه حرارت پخت 175 و 185 درجه سانتیگراد، زمان پخت 40 و 70 دقیقه ، نسبت مایع پخت به کاه 8 به 1 و آنتراکینون به مقدار 0.2 درصد بر مبنای وزن خشک کاه به مایع پخت اضافه شد. با افزایش شدت شرایط پخت، از مقدار بازده، عدد کاپا و وازده خمیر کاغذ کاسته شد. عمل پالایش خمیر کاغذ بر روی تیمار منتخب به منظور دستیابی به درجه روانی حدود 25±350 (ml ,CSF ) انجام شد. از خمیر کاغذ پالایش شده کاغذ دست ساز 60 گرمی تهیه و خواص فیزیکی مکانیکی آنها اندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی اندازه گیری شده شامل ضخامت، دانسیته و حجیمی به ترتیب برابر با 86.4 میکرومتر، 0.69 g/cm3 و 1.44 cm3/g بدست آمد. خصوصیات مکانیکی اندازه گیری شده شامل اندیس مقاومت به پاره شدن، اندیس مقاومت به ترکیدن، طول پاره شدن و اندیس مقاومت در برابر کشش به ترتیب 4.6mN.m2/g، 3.5 kPa.m2/g، 7.4 km و 72.6 Nm/g اندازه گیری شد. نتایج این بررسی در مقایسه با سایر گیاهان غیر چوبی نشان می دهد اگر چه بازده بعد از الک خمیر کاغذ در حد مطلوبی نبوده، ولی با توجه به عدد کاپای مناسب و ویژگیهای مقاومتی در حد مطلوب می توان از این ماده لیگنوسلولزی برای تولید خمیر کاغذ در صنایع کاغذسازی بهره گیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1316

دانلود 201 استناد 5 مرجع 2
litScript