نتایج جستجو

368

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1316
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا برای تولید خمیر کاغذ با فرآیند سودا - آنتراکینون و ارزیابی ویژگی های کاغذسازی آن انجام گرفته است. میانگین طول الیاف ساقه کلزا (Hayolla401 ) برابر با 1.04 میلیمتر و میانگین قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف به ترتیب برابر با 28، 19.09 و 4.91 میکرومتر اندازه گیری شد. میانگین مقادیر سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن و خاکستر به ترتیب برابر با 41.66، 16.00، 1.63 و 3.46 درصد بدست آمد. شرایط پخت، شامل ماده شیمیایی (سود سوزآور) به مقدار 16، 18 و 20 درصد بر مبنای وزن خشک کاه کلزا، درجه حرارت پخت 175 و 185 درجه سانتیگراد، زمان پخت 40 و 70 دقیقه ، نسبت مایع پخت به کاه 8 به 1 و آنتراکینون به مقدار 0.2 درصد بر مبنای وزن خشک کاه به مایع پخت اضافه شد. با افزایش شدت شرایط پخت، از مقدار بازده، عدد کاپا و وازده خمیر کاغذ کاسته شد. عمل پالایش خمیر کاغذ بر روی تیمار منتخب به منظور دستیابی به درجه روانی حدود 25±350 (ml ,CSF ) انجام شد. از خمیر کاغذ پالایش شده کاغذ دست ساز 60 گرمی تهیه و خواص فیزیکی مکانیکی آنها اندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی اندازه گیری شده شامل ضخامت، دانسیته و حجیمی به ترتیب برابر با 86.4 میکرومتر، 0.69 g/cm3 و 1.44 cm3/g بدست آمد. خصوصیات مکانیکی اندازه گیری شده شامل اندیس مقاومت به پاره شدن، اندیس مقاومت به ترکیدن، طول پاره شدن و اندیس مقاومت در برابر کشش به ترتیب 4.6mN.m2/g، 3.5 kPa.m2/g، 7.4 km و 72.6 Nm/g اندازه گیری شد. نتایج این بررسی در مقایسه با سایر گیاهان غیر چوبی نشان می دهد اگر چه بازده بعد از الک خمیر کاغذ در حد مطلوبی نبوده، ولی با توجه به عدد کاپای مناسب و ویژگیهای مقاومتی در حد مطلوب می توان از این ماده لیگنوسلولزی برای تولید خمیر کاغذ در صنایع کاغذسازی بهره گیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1316

دانلود 201 استناد 5 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  93-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی تولید خمیرهای کاغذ سودا و سودا-آنتراکینون از کل ساقه کنف رقم V36 انجام گرفته است. به این منظور ویژگی های بیومتریک الیاف پوست و مغز کنف، همچنین، ویژگی های خمیرکاغذ و کاغذ حاصل از فرآیند های سودا و سودا- آنتراکینون در چهار غلظت هیدروکسید سدیم 25، 30، 35 و 40 گرم در لیتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج خمیر سازی نشان داد که در هر دو فرآیند سودا و سودا- آنتراکینون، بازده و عدد کاپای خمیرهای کاغذ حاصل با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم کاهش می یابد و در غلظت های بیشتر افت بازده شدید تر است. شیب کاهش بازده در فرآیند سودا- آنتراکینون کمتر از سودا بود. در غلظت های مشابه، عدد کاپای خمیر های کاغذ سودا- آنتراکینون کمتر از سودا و اما در عدد کاپا تقریبا برابر بازده خمیرهای کاغذ سودا- آنتراکینون بیشتر از خمیر کاغذ سودا بود. با تجزیه و تحلیل آماری، مشخص شد که اثرات مستقل و متقابل نوع فرآیند و غلظت هیدروکسید سدیم بر روی بازده و عدد کاپا، در سطح 1 درصد معنی دار بوده است. نتایج ویژگی های فیزیکی و مقاومتی کاغذ های دست ساز نشان داد که دانسیته کاغذ های حاصل از خمیرکاغذ سودا- آنتراکینون بیشتر از خمیرکاغذ سودا است، اما جدول تجزیه واریانس این اختلاف را معنی دار نشان نداد. خمیر کاغذ سودا- آنتراکینون در هر دو حالت پالایش شده و پالایش نشده مقاومت های مکانیکی بیشتری نسبت به خمیر کاغذ سودا دارد و برای مقاومت کششی در سطح 1 درصد و مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. از آن جا که ویژگی ای خمیر کاغذ ها در عدد کاپای تقریبا برابر ارزیابی شدند، بنابراین بین درجه روشنی کاغذ های حاصل از این دو فرآیند، اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  325-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از راهکارهای مهم تأمین ماده ی خام لیگنوسلولزی صنایع سلولزی کشور، توسعه ی زراعت چوب در نقاط مستعد ایران است. در میان گونه های بومی جنگل های شمال کشور، پلت با توجه به تطابق اکولوژیکی و تندرشد بودن می تواند در کنار دیگر گونه های تندرشد به عنوان یک گونه مستعد در زراعت چوب مدنظر قرار گیرد. این تحقیق با هدف بررسی ویژگی های خمیرکاغذهای ساخته شده از گونه ی افرا پلت با استفاده از فرایندهای مونو اتانول آمین، مونواتانول آمین/آنتراکینون، سودا و سودا/آنتراکینون و ارزیابی ویژگی های آنها انجام گرفت. عوامل متغیر پخت در فرایند مونواتانول آمین شامل سه سطح غلظت مونواتانول آمین (50، 75 و 100 درصد) و همچنین در فرایند سودا سه سطح قلیاییت (22، 24 و 26 درصد) در سه سطح زمان (180، 240 و 300 دقیقه) و دو سطح آنتراکینون (0 و 0/1 درصد) استفاده شدند. پخت های بهینه ی فرایندهای مونواتانول آمین/آنتراکینون، سودا/آنتراکینون و سودا به بازده کل 67/93، 50/97 و 52/36 درصد و عدد کاپای 27/7، 1/19 و 29/23 منجر شدند. در خمیرکاغذهای بهینه، بیشترین شاخص کشش (Nm/g 61/36)، شاخص ترکیدن ( kPam2/g 3/341)، شاخص پارگی ( mN. m2/g 6/382) و درجه ی روشنی (20/81 درصد)، به ترتیب مربوط به خمیرکاغذ سودا، مونواتانول آمین/آنتراکینون و سوداست. براساس نتایج این تحقیق فرایند خمیرکاغذسازی سودا اثرهای چشمگیری بر مقاومت کششی، پارگی و درجه ی روشنی نمونه ی چوب پلت در مقایسه با فرایند مونواتانول آمین داشته است. فرایند مونواتانول آمین به دلیل مصرف انرژی زیاد و زمان بیشتر برای لیگنین زدایی از خمیرکاغذها برای منابع چوبی قابل استفاده نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  239-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق خصوصیات آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی پوست و مغز کنف و همچنین ویژگی های خمیر حاصل از پوست چوب و ساقه کامل کنف، طی فرآیندهای سودا، سودا - انتراکینون و کرافت در سه قلیاییت فعال 16، 18 و 20 درصد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که مغز گیاه کنف با توجه به ویژگی های ذاتی، به تنهایی برای تهیه خمیر مناسب نیست ولی به دلیل جرم ویژه بسیار کم، می تواند در سایر صنایع، بویژه تخته های اکوستیک به کار رود. پوست ساقه کنف به دلیل داشتن مقدار زیادی سلولز 54) درصد( و الیاف بلند 2.4) میلیمتر( و مقدار کم مواد استخراجی و لیگنین 14) درصد( برای کاغذسازی بسیار مناسب است. نتایج خمیرسازی نشان می دهد که بهترین روش تهیه خمیر از کنف، فرآیند سودا - انتراکینون در قلیاییت 18 درصد است. در این شرایط بازده خمیر حدود 0.5 درصد بیشتر از فرآیند کرافت و 1.2 درصد بیشتر از فرآیند سودا است. از نظر درجه روانی، خمیر سودا - انتراکینون، درجه روانی کمتری از خمیر سودا دارد. اما این اختلاف ناچیز است زیرا عامل اصلی در مقدار درجه روانی نوع ماده اولیه است و کمتر به نوع فرآیند بستگی دارد. همچنین بررسی مقاومت کاغذهای دست ساز نشان می دهد که مقاومت های کاغذ حاصل از خمیر کرافت پوست در حد مقاومت های کاغذ حاصل از خمیر کرافت سوزنی برگان است و فقط مقاومت به پارگی آنها کمی پایین است. مقاومت به ترکیدن کاغذهای حاصل از خمیر کرافت چوب ساقه کنف، بیشتر از مقاومت به ترکیدن خمیر کرافت پهن برگان است و در سایر مقاومت ها تقریبا قابل مقایسه اند. مقاومت کاغذهای حاصل از ساقه کامل نسبت به کاغذهای حاصل از مغز کنف، بهبود زیادی یافته است بطوریکه مقاومت به ترکیدن، پارگی، تاشدگی و کشش به ترتیب 90، 130، 27 و 18 درصد افزایش نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 20 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  361-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

در این تحقیق پیش استخراج کاه گندم با آب داغ و سپس خمیر کاغذسازی مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون مورد مطالعه قرار گرفت. پیش استخراج همی سلولز ها با متغیرهای فرآیندی درجه حرارت 150 درجه سانتی گراد، زمان 45 دقیقه و نسبت آب به کاه 4 به 1 به عنوان تیمار بهینه انتخاب گردید. در میان خمیرکاغذهای حاصل از کاه گندم پیش استخراج نشده (شاهد) و پیش استخراج-شده، خمیرکاغذ مونواتانول آمین-آنتراکینون از کاه پیش استخراج شده بیشترین بازده را دارد. زیادترین افت بازده در خمیرکاغذهای حاصل از سودا-آنتراکینون از کاه پیش استخراج شده مشاهده می گردد. در شرایط مشابه فرآیندی اعداد کاپای خمیر کاغذهای سودا-آنتراکینون و مونواتانول آمین-آنتراکینون از کاه شاهد مقدار کمتری نسبت به خمیرکاغذهای حاصل از کاه پیش استخراج شده نشان می دهند و کمترین عدد کاپا متعلق به خمیر کاغذ مونواتانول آمین-آنتراکینون از کاه شاهد است. شاخص مقاومت به کشش در خمیرکاغذهای حاصل از کاه پیش استخراج شده هر دو فرآیند افت معنی داری پیدا می کنند. شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای سودا-آنتراکینون از کاه پیش استخراج شده بهبود اندکی نسبت به نمونه شاهد آن دارند اما کاهش اندکی در شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون از کاه پیش استخراج شده مشاهده می شود. شاخص مقاومت به پارگی در خمیرکاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون از کاه پیش استخراج شده افزایش آشکاری می یابد. درجه روشنی در هر دو فرآیند خمیرکاغذسازی پس از پیش استخراج کاه دچار افت اندکی می شود. میزان ماتی در خمیرکاغذهای سودا-آنتراکینون و مونواتانول آمین-آنتراکینون از کاه پیش استخراج شده به ترتیب با کاهش و افزایش روبرو می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  78-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

در این پژوهش ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه های پلی پروپیلن تقویت شده با خمیرکاغذهای شیمیایی سولفیت قلیایی- آنتراکینون، سودا- آنتراکینون، مونواتانول آمین- آنتراکینون و خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی حاصله از باگاس خام و پیش استخراج شده با آب داغ با استفاده از عامل جفت کننده مالئیک انیدرید- پلی پروپیلن به میزان 3 درصد و نسبت ماده زمینه پلی پروپیلن به ماده تقویت کننده خمیرکاغذ 50.50 درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که نوع فرایند اثر معنی داری بر تمامی ویژگی های مکانیکی و فیزیکی چندسازه ها داشت. به طور کلی چند سازه های حاوی خمیرکاغذهای شیمیایی مقاومت و پایداری ابعادی بیشتر و جذب آب کمتری نسبت به نمونه حاوی خمیرکاغذهای مکانیکی را از خود نشان دادند. چندسازه های ساخته شده از الیافی که همی سلولز آن ها استخراج شده و با فرآیندهای شیمیایی تیمار شده اند بیشترین مقاومت و پایداری ابعادی را داشتند. در کل، نتایج حکایت از بهبود ویژگی های مقاومتی و فیزیکی چندسازه های خمیر کاغذ- پلاستیک در مقایسه با چند سازه های آرد ماده لیگنوسلولزی- پلاستیک داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 24 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  571-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در این پژوهش خمیرکاغذسازی سودا و سودا- آنتراکینون از ساقه ذرت با اعمال مقادیر مختلف قلیایی و زمان پخت، مورد مطالعه قرار گرفت. متوسط طول، قطر و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه ذرت به ترتیب 1.03 میلی متر، 23.64 میکرومتر و 5.26 میکرومتر اندازه گیری شد و مقادیر مواد استخراجی الکل- استن حل، سلولز، لیگنین، مواد قابل حل در هیدروکسید سدیم 1 درصد و خاکستر به ترتیب 15، 51.2، 23، 45.95 و 2 درصد تعیین گردید. خمیرکاغذسازی سودا با استفاده از هیدروکسید سدیم در 4 مقدار (12، 14، 16 و 18 درصد)، زمان پخت در 2 سطح (15 و 30 دقیقه)، در دمای 145 درجه سانتی گراد (ثابت) انجام گرفت. در فرایند سودا- آنتراکینون، مقدار مصرف آنتراکینون در تمام موارد 0.1 درصد در نظر گرفته شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج خمیرکاغذ های تهیه شده، دو خمیرکاغذ با قلیایی 12 و 18 درصد، زمان پخت 15 دقیقه و دمای 145 درجه سانتی گراد به ترتیب به عنوان خمیرکاغذ غیرقابل رنگ بری و قابل رنگ بری انتخاب شدند. افزودن این مقدار آنتراکینون اثر معنی داری بر ویژگی های خمیرکاغذ نداشت اما اثر آن بر ویژگی های مقاومتی کاغذ از نظر آماری معنی دار بود. نتایج بررسی کاغذ های دست ساز نشان داد که خمیرکاغذ تولید شده با 18 درصد قلیایی، 0.1 درصد آنتراکینون، 15 دقیقه زمان پخت با طول پاره شدن (میانگین) 8.21 کیلومتر و شاخص مقاومت به کشش (میانگین) 80.59 نیوتن در متر بر گرم نسبت به دیگر شرایط خمیرکاغذسازی از مقاومت های بهتری برخوردار بود. شاخص مقاومت به پاره شدن خمیرکاغذ تولید شده با 12 درصد قلیایی، 0.1 درصد آنتراکینون و زمان پخت 15 دقیقه، 10.6 میلی نیوتن در مترمربع بر گرم اندازه گیری شده است. میانگین شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذ تولید شده با 18 درصد قلیایی، زمان پخت 15 دقیقه و بدون مصرف آنتراکینون (معادل 5.47 کیلوپاسکال در مترمربع بر گرم) از مقاومت های بهتری برخوردار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  622-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

این بررسی با هدف استفاده از کاتالیزور آنتراکینون جهت بهبود خواص خمیر کاغذ حاصل از گونه صنوبر دلتوئیدس به روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) در سه سطح بازده 55، 60 و 65 درصد انجام شد. شرایط پخت شامل: درجه حرارت 175 درجه سانتیگراد، زمان (متغیر)، درصد مواد شیمیایی 14 درصد و آنتراکینون 0.1 درصد بود. در تمام پخت ها نسبت وزنی سولفیت سدیم به بی کربنات سدیم (4.5 به 1) انتخاب شد. نسبت مایع پخت به خرده چوب 5.1 بود. نتایج حاصل نشان داد که آنتراکینون سبب افزایش بازده و نیز کاهش عدد کاپا به طور معنی داری شد. بررسی ها نشان داد که با افزودن آنتراکینون شاخص های مقاومتی کاغذ بدست آمده نظیر مقاومت به ترکیدن، پاره شدن، کشش، له شدگی حلقوی و له شدگی کنگره ای افزایش می یابد. به طوری که بررسی خواص نوری کاغذهای دست ساز نشان داد با افزودن آنتراکینون، روشنی افزایش یافته و ماتی کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای کاغذ ساخته شده از گونه ممرز با فرآیندهای سودا، سودا- اوره و کرافت و ارزیابی ویژگی های کاغذسازی آن ها انجام شد. تیمار گزینش شده در فرآیند کرافت دارای بازده 44.43 درصد و عدد کاپای 23.75، در فرآیند سودا دارای بازده 38.75 درصد و عدد کاپای 19.28 و در فرآیند سودا- اوره دارای بازده 39.85، 40.1، 40.5، 39.8، 40.61 درصد و عدد کاپای 21.21، 22.33، 22.66، 25.28 و 26.85 بودند. پس از پالایش و رسیدن به درجه روانی 400±25 ml CSF برای هر یک از تیمارهای گزینش شده، کاغذ دست ساز با جرم پایه 60 گرم بر متر مربع ساخته شد و ویژگی های فیزیکی، مقاومتی و نوری آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که خمیرکاغذهای ساخته شده از فرآیند کرافت بازده بیشتر و پالایش پذیری بهتری در مقایسه با خمیرکاغذهای ساخته شده از فرآیندهای سودا و سودا- اوره دارند. کاغذهای ساخته شده با فرآیند کرافت نیز دارای ویژگی های مقاومتی بالاتری نسبت به فرآیندهای سودا و سودا- اوره هستند. با افزودن اوره، بازده و عدد کاپای خمیرکاغذها افزایش یافت. بیشترین بهبود در شاخص مقاومت در برابر کشش، طول پاره شدن و شاخص مقاومت در برابر پاره شدن با افزودن 3 درصد اوره و بیشترین بهبود در شاخص مقاومت در برابر ترکیدن با افزودن 4 درصد اوره به دست آمد. نتایج اندازه گیری درجه روشنی نشان داد که کاغذهای ساخته شده از فرآیند کرافت و سودا به ترتیب دارای کمترین و بیشترین درجه روشنی هستند. با افزودن اوره درجه روشنی کاغذها نیز کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  550
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 550

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
litScript