نتایج جستجو

44436

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4444

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  819-844
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9727
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9727

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

این مقاله به بررسی اجمالی اثرات اقتصادی-اجتماعی فعالیت های فضایی و سرمایه گذاری در صنایع فضایی می پردازد. در ابتدا با مرور ادبیات مربوطه، ارزیابی از فواید و مزایای اصلی برنامه های فضایی ارایه می شود. همچنین، روند فزاینده انتقال فناوری فضایی، تجاری سازی و افزایش نقش بخش خصوصی و استارتاپ های فعال صنعت فضایی در سطح اقتصاد کلان نیز مورد تاکید قرار می گیرد. گزارش ها و آمارهای به دست آمده نشان از رشد و توسعه روزافزون صنعت همراه با افزایش حوزه های کاربردی این صنعت می باشد. بدین ترتیب، شاهد رشد اشتغال زایی و درآمد صنعت فضایی در سال های گذشته هستیم. علاوه براین، تغییرات اقتصاد کلان ملی و بین المللی نیز اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را در سال های گذشته بر این صنعت با افزایش و بعضا کاهش سرمایه گذاری، تولید و درآمد مجموعه صنعت نشان داده است. در مجموع، روند بازاری گذشته نشان از رشد نسبی این صنعت و اثرگذاری بیشتر این صنعت بر اقتصاد داشته و بیانگر وجود فرصت های جدید برای درآمدزایی و اشتغال در این صنعت است.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12389
 • دانلود: 

  4279
چکیده: 

Investment in the agricultural sector is important because this sector greatly affects the realms of providing food independence and security, employment, sustainable development, and environmental preservation. So, this study investigated the socio-economic impacts (direct and indirect effects) of the investment development policy on the agricultural sector and its sub-sectors in Iran in 2011 using a social accounting matrix (SAM). The results included three scenarios including a 15% increase in investment in the agricultural sector, a 10% increase in the investment in the farming and gardening sub-sector, a 15% increase in the investment in the farming and gardening sub-sector, and a 10% increase in the investment in the other sub-sectors. They indicated that the total income of the economy was increased when these scenarios were implemented; however, the first scenario had a greater impact on the total income of the economy (13. 12%) compared to the other scenarios. Furthermore, it can be said that the sectors of agriculture (2. 98%) and industry (0. 36%) were most influenced by the first scenario and the sub-sector of farming and gardening and the industrial sector were most influenced by the second and third scenarios. According to the results of this study, it is suggested to take some actions to develop crop insurance and secure investment against potential losses by the available risks in the agricultural sector. Moreover, the government can play an influential role in controlling inflation and preventing price fluctuations so as to assure and motivate investors to increase investment in the agricultural sector.

آمار یکساله:  

بازدید 12389

دانلود 4279 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  20-21
 • صفحات: 

  81-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1934
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

حوضه های رودخانه ای، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران و سرزمین های مجاور، همواره محور سکونت و تمدن جوامع بشری بوده اند. افزایش جمعیت و فشار بر منابع آب و خاک در دوران اخیر، همراه با تحول و پیشرفت در فناوری تامین آب و شیوه های کشت و کار کشاورزی، موجب شده تا اهمیت این منابع محدود در کشور ما بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از این رو، مدیریت منابع آب و خاک و اقدامات حفاظتی به شیوه های نوین اهمیت و ضرورت بیشتری کسب نموده است. مقاله حاضر، با هدف معرفی بخشی از عملکرد مدیریت حوضه آبخیز سپیدرود و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن تهیه شده است. در تحقیق انجام شده، اثرات اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی این طرح با روش کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای اصلی عبارت بودند از متغیرهای اجتماعی شامل مهاجرت، اشتغال و مشارکت محلی در طرح، متغیرهای اقتصادی شامل کنترل سیلاب، احیا اراضی، میزان تولید و افزایش قیمت زمین، و متغیرهای زیست محیطی از جمله سطح آب زیرزمینی و تحدید بستر رودخانه با تبدیل آن به اراضی کشاورزی. با تحیل آماری داده ها، همبستگی میان متغیرها براساس ارزش و اهمیت آنها تعیین گردید و درصد اثرات مثبت و منفی طرح بر هر یک از عوامل به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح ساماندهی زنجانرود در کنترل سیلاب و افزایش سطح زیر کشت بسیار موفق بوده و در نتیجه آن میزان تولید و درآمد کشاورزان نیز افزایش یافته است. 92 درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند که این طرح اثرات قابل توجه اقتصادی برای کشاورزان در برداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1934

دانلود 87 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

FAMUYIDE O.O. | ADU A.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  94-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15419
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15419

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی سمانه | بارانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پیاپی 72)
 • صفحات: 

  562-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح های مرتعداری درحوزه شهرستان مشهد است. به این منظور طرح های مرتعداری که از سال 1372 تا 1391 به تصویب رسیده اند، 16 طرح مرتعداری در قالب طرح های اجرا شده، طرح های اجرا نشده و طرح های در حال اجرا بررسی شدند. به منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه هایی تهیه شد و با توجه به 15 سامان عرفی، 48 نمونه به طور تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه ها در سفرهایی که به مناطق هدف صورت گرفت توسط بهره برداران پاسخ داده شدند و اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مرتعداران اجرای این طرح ها را اثربخش می دانند اما در این میان با مشکلات زیادی نیز مواجه هستند. در مناطق طرح های اجرا نشده، بهره برداران معتقدند این طرح ها نمی توانند بسیاری از مشکلات آنان را مرتفع سازند اما با وجود تمامی این مشکلات، امید دارند که اجرای این طرح ها از مسائل مربوط به مرتع از جمله مالکیت مرتع خواهد کاست و سندی که بعد از تصویب طرح برای مرتع آنها منظور می گردد آنها را صاحب امتیاز خواهد کرد. در نهایت با توجه به پاسخ بهره برداران و مصاحبه های زیادی که انجام شد، طرح های مرتعداری از دیدگاه اقتصادی-اجتماعی، مثبت ارزیابی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21525
 • دانلود: 

  6574
چکیده: 

The COVID-19 pandemic is now spreading throughout the world affecting the agricultural activities including fish and shrimp culture sectors. Most of the shrimp producing countries particularly in South-east Asia have been affected due to the lockdown, quarantine roles and regulations ordered by the countries, which was assigned to reduce and control the COVID-19 pandemic spreading in the globe. The current establishment of the restriction and quarantine roles has significantly reduced the domestic and international transportations that can seriously affect the shrimp supply chain in the world. Further, the labor shortage, delay in shrimp harvesting and insufficient supply for the processing of shrimp in the plants are other impacts due to coronavirus outbreaks. The impacts of COVID-19 disease on world shrimp aquaculture can be numerous and is varied depending on the several factors. For instance shrimp culture in some countries such as India and Thailand could be seriously affected by insufficient SPF-shrimp broodstocks, labor shortage, transport restrictions, delayed harvesting (results in soft-shell shrimp) and uncertainty in shrimp trade whereas in other regions including Indonesia and Vietnam the Coronavirus-side effects on shrimp industry are relatively low. This review addressed the socioeconomic impacts due to COVID-19 on the shrimp aquaculture sector in 2020.

آمار یکساله:  

بازدید 21525

دانلود 6574 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  151-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

گسترش صنعت گردشگری علاوه بر ابعاد مثبت می تواند ابعاد منفی بسیاری نیز در زمینه های اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی در پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مرور و تجزیه و تحلیل پژوهش های پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویت بندی اثرات مثبت و منفی گردشگری در مقیاس ملی و در جریان روند توسعه گردشگری ایران است. این اثرات شامل اثرات اقتصادی (افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، افزایش هزینه های زندگی، ایجاد تورم و غیره)، اثرات اجتماعی - فرهنگی (افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی، احیای ارزش های محلی، افزایش شکاف اجتماعی، مصرف گرایی و غیره) و اثرات زیست محیطی (بهبود کیفیت محیط، ترویج معماری سبز، کاهش سطح سرانه های طبیعی، کاهش ظرفیت تحمل فیزیکی و غیره) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل سیستمی در محیط نرم افزار Micmac ستفاده شده است. پژوهش حاضر ضمن ارائه و تنظیم مهم ترین عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر در ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی - فرهنگی، حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیستم پایدار در گردشگری توجه به اثرات منفی تاثیرگذار به ویژه در حوزه زیست محیطی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مرحله دوم می باید بر کاهش اثرات دو وجهی و ریسک به جهت غیرقابل پیش بینی بودن، تمرکز شود.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 176 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  325-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 61)
 • صفحات: 

  21-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  1801
 • دانلود: 

  512
کلیدواژه: 
چکیده: 

مکان یابی پروژه های صنعتی در نواحی روستایی، می تواند عملکردی مثبت درجهت رفع معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی تلقی شود. در بررسی های انجام شده مشخص گردیده است که شهرک صنعتی مشهد، به لحاظ واقع شدن در حاشیه شهر مشهد، در دهستان تبادکان و در 15 کیلومتری شمال شرقی شهر مشهد، برای نواحی روستایی این محدوده، دارای اهمیت بسیار است. این شهرک توانسته است تعداد زیادی از جمعیت روستاهای اطراف را جذب کار نماید و در زمینه ارتقای کیفی زندگی آنان موثر واقع شود. ایجاد و گسترش صنعت در نواحی روستایی عامل ایجاد فعالیت های تلفیقی با کشاورزی و صنعتی در نواحی روستایی است و توان اشتغال زایی و به دنبال آن کسب درآمد در نواحی روستایی را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1801

دانلود 512 استناد 15 مرجع 1
litScript