نتایج جستجو

4339

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

434

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1 (پی در پی 97)
 • صفحات: 

  44-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

سابقه و هدف: به دنبال استعمال دخانیات به صورت passive یا active، اکسیدان ها و آنتی اکسیدان های متعددی تولید می شوند که عوارض متعددی بر سلامتی داشته، سیستم ایمنی فرد را تضعیف می کنند. همچنین، تولید رادیکال های آزاد در استعمال دخانیات افزایش پیدا می کند. هدفاز این تحقیق، تعیین اثرات passive smoking بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق و سرم موش صحرایی بود.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 18 موش صحرایی با محدوده سنی 11 - 7 هفته و وزن 200 - 160 گرم انتخاب و 9 راس از آن ها روزانه 3 بار و هر بار به مدت 8 دقیقه در معرض دود سیگارت قرار گرفتند. حیوانات کنترل (9 راس) در معرض دود سیگارت واقع نشدند. نمونه گیری سرم و بزاق از حیوانات گروه اکسپوژر و گروه کنترل در روزهای صفر، 15 و 30 پس از تزریق میدازولام (0.2 mg/kg) و پیلکارپین (0.5 mg/kg) انجام شد. کوتینین سرم نمونه ها با کیت الایزا تعیین و ظرفیت تام آنتیاکسیدان (TAC) بزاق و سرم با روش (ferric reducing acid antioxidant power) FRAP اندازه گیری شد. مقادیر TAC در زمان های مختلف در هر گروه با آزمون آنالیز واریانس مقادیر تکراری و در میان دو گروه با آزمون t از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در ابتدای مطالعه، تفاوت های معنی داری میان دو گروه از نظر مقادیر غلظت کوتینین سرم وجود نداشت ولی در روزهای 15 و 30؛ غلظت کوتینین در نمونه های گروه exposure به میزان آشکاری افزایش یافته بود. علاوه بر این، در روزهای صفر و 30، تفاوت معنی داری بین حیوانات دو گروه passive smoker و non-smoker از نظر مقادیرTAC  سرم وجود نداشت ولی در روز 15 مقادیر TAC در نمونه های گروه exposure به صورت معنی داری افزایش یافته بود. همچنین، مقادیرTAC در گروه passive smoker نسبت به گروه non smoker در روزهای صفر و 15 به صورت معنی داری بیشتر بود ولی در روز 30ام، تفاوت دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: بر این اساس تغییرات ظرفیت تام آنتیاکسیدان بزاق و سرم حیوانات به دنبال قرار گرفتن در معرض دود سیگار توسط سیستم ایمنی حیوان تعدیل شده بود؛ هر چند همچنان به بررسی های بیشتر در این زمینه نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت های گلو مانند تانسیلیت و فارنژیت سبب غیبت کودکان از کلاس درس، عقب افتادن از درس، تحمیل هزینه های درمانی و نیز افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها می گردد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر سیگار کشیدن والدین بر میزان نیاز به تانسیلکتومی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 97-1396 بود. روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر بر روی کودکان با تانسیلیت صورت گرفت. 80 کودک 12-3 سال با تانسیلیت مکرر و دارای اندیکاسیون تانسیلکتومی واجد شرایط ورود به مطالعه به روش آسان انتخاب شدند. ارتباط نوع بیماری با سن، جنس و در معرض قرار گیری با دود سیگار والدین مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از آزمون های 2χ و t-test در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: موارد عمل جراحی آدنوییدکتومی، تانسیلکتومی و آدنوتانسیلکتومی به ترتیب 3/66، 5/32 و 3/1 درصد بود. 5/2 درصد از مادران کودکان و 45 درصد از پدران کودکان استعمال سیگار داشتند. از پدران سیگاری 8/52 درصد در محیط بیرون خانه و 2/47 درصد در محیط داخل خانه استعمال سیگار داشتند. نوع عمل با وضعیت استعمال سیگار پدر (p=0. 49) و مادر (p=0. 44) و محل استعمال سیگار توسط پدر و مادر ارتباط معنی داری نداشت. (p=0. 47). نتیجه گیری: هرچند ارتباط معنی داری بین استعمال سیگار توسط والدین و عمل جراحی تانسیلکتومی یافت نشد ولی شیوع استعمال سیگار توسط پدران کودکان نسبتا بالا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUSMA B. | QUARCOO D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5301
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5301

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  363-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1036
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

از آنجایی که داشتن دلایل مصرف سیگار برای هر فرد می تواند روش های درمانی و توصیه های خاص برای ترک را طراحی نماید، محققان این مطالعه درصدد بودند برای اولین بار در کشور، اثر این دلایل در نتیجه ترک و چگونگی ارتباط احتمالی را ارزیابی نمایند.این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی بین سال های 1385 تا 1387 صورت گرفته و کلیه افراد سیگاری مراجعه کننده به کلینیک های ترک سیگار در مرکز آموزشی ـ پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این افراد پس از تکمیل پرسشنامه های مشتمل بر مشخصات جمعیتی، نمره تست تحمل فاگشتروم و تست دلایل مصرف سیگار توسط پزشک واحد ارزیابی شده و طی یک برنامه 4 جلسه ای هفتگی توصیه  های درمانی یکسان شامل داروهای نیکوتینی و غیرنیکوتینی و رفتاردرمانی برای هر یک صورت گرفته است. کلیه افراد در دو نوبت 6 و 12 ماه بعد از دوره پی گیری شدند.در این مطالعه 822 نفر شامل 590 مرد (68.7 درصد) با میانگین سنی 43.8±13.2 سال مورد بررسی قرار گرفته اند. با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک با تعدیل عوامل سن و نمره تست فاگشتروم مشاهده شد که لذت از مصرف سیگار، مهم ترین دلیل در عدم ترک سیگار در پایان دوره است (P=0.004). و در پی گیری های 6 ماه و یک سال علاوه بر لذت از مصرف سیگار، رفتار و شخصیت اجتماعی (بازی با دست) نیز در نتیجه ترک موثر هستند (P<0.05).یافته های این مطالعه نشان می دهد که دلایل مصرف سیگار بر نتیجه ترک موثر است. بنابراین باید دلایل مصرف سیگار فرد در برنامه ترک سیگار لحاظ گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1036

دانلود 376 استناد 0 مرجع 19
نویسندگان: 

WINGE E.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15032
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15032

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KENFIELD S.A. | STAMPFER M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  299
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  2037-2047
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4479
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4479

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

BLACKBURN C.M. | BONAS S. | SPENCER N.J. | DOLAN A. | MOY R.

نشریه: 

HEALTH EDUCATION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  7827
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7827

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

هدف این پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود که به شیوه علی مقایسه ای انجام شد و جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 90 89 بودند. نمونه آماری پژوهش 80 دانشجوی سیگاری و 80 دانشجوی غیرسیگاری بودند که داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسش نامه تنظیم هیجانی گراس و جان (2003) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل آزمون (t) برای دو گروه مستقل تحلیل شد.نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان غیرسیگاری از ارزیابی مجدد (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی مثبت) و دانشجویان سیگاری از فرونشانی (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی منفی) بیش تر استفاده می کنند. به نظر می رسد که اختلال در تنظیم هیجانی و از عوامل خطرزای مصرف سیگار برای دانشجویان است.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HAMMADEH M.E. | FISCHER HAMMADEH C. | SCHMIDT W.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6118
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

A number of comprehensive reviews of the literature have been published, summarizing the cumulative data supporting an association between cigarette smoking and diminished female fecundity. In addition, evidence linking cigarette smoking to diminished fertility in the male has been reviewed.Active smoking was associated with failure to conceive within 6 or 12 months with increase delay correlated to increase number of cigarettes smoked per day. The percentage of women experiencing conception delay for over 12 months was 54% higher for smokers compared to nonsmokers. Exposure to passive smoke further increased the odds against a woman conceiving within 6 months. The investigators studied data from nearly 15,000 pregnancies.Cooper et al. also found a diminished ovarian reserve based on markedly statistically significant higher mean basal FSH levels, particularly in younger women smokers. Smokers also required more gonadotropins for ovarian stimulation in vitro fertilization cycles, had a higher number of canceled cycles, fewer oocytes retrieved in those cycles not canceled, more cycles with failed fertilization and a lower overall clinical pregnancy rate. This is one of several studies documenting diminished success in Assisted Reproduction among smokers compared to non-smokers.Zenzes documented cotinine, a major metabolite of nicotine, to be found in dose dependent concentrations relative to the number of cigarettes smoked in 100% of the follicular fluids of infertility patients undergoing in vitro fertilization oocyte retrieval. Besides, 84% of women reporting themselves as non-smokers and with a nonsmoking partner also had detectable levels of cotinine in their follicular fluids. Also, many nonsmokers are regularly exposed by inhalation of ‘sidestream’ smoke from burning cigarettes and/or from ‘passive’ smoke exhaled by smokers.smoking is clearly associated with an increase in spontaneous miscarriage, with bacterial vaginosis (which is associated with late pregnancy miscarriage), with preterm labor and with delivery of low birth weight infants at added risk of neonatal morbidity and mortality. To the adverse effects of cigarette smoking on female fertility and pregnancy outcome must also be added the adverse effects of cigarette smoking by males on their pathologically increased sperm DNA fragmentation is one of the causes of repeated assisted reproduction failures in the ICSI era. Several studies have demonstrated that sperm DNA integrity correlates with pregnancy outcome in in vitro fertilization. Therefore, sperm DNA fragmentation should be included in the evaluation of the infertile male. Assessment of sperm DNA damage appears own fertility and on their partners through passive and sidestream smoke Several studies over many years have evaluated the effect of smoking on semen parameters, especially density, motility and morphology. These studies collectively demonstrate a reduction in sperm density, motility and possibly morphology. The reduction in sperm count averaged 22%, and showed a dose response, with increased cigarette smoking correlating to a greater reduction in sperm count.Women who smoke have decreased fertility. The risk of spontaneous abortion is higher for pregnant women who smoke. Babies born to smokers weigh, on average, 200 grams less than babies born to comparable women who do not smoke, with low birth weight being an important predictor of infant mortality.

آمار یکساله:  

بازدید 6118

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript