نتایج جستجو

32674

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3268

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

JOURNAL OF skill training

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  109-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

skilled manpower is a key competetive advantage for any organization toward a knowledge-based development. "skill training System", with such an important duty, is under influence of science & technology development, so it is neccesary to investigate the effects of new technological concepts as "Technological Convergence". This study uses "Environmental Scanning" to foresight "Convergent Technologies" in skill training system and the results show that all components of the system (Inputs, Processes, Outputs & Outcomes) will be changed by those technologies (Nano, Bio, ICT & Cognitive Sciences) in future.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدی رضا

نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  103-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10120
 • دانلود: 

  2723
چکیده: 

دانشگاه مدرن از بدو پیدایش، سه نسل مختلف را تجربه کرده است. دانشگاههای مدرن نسل اول، عموما آموزشی و مبتنی بر فعالیت های تعلیمی، و دانشگاههای نسل دوم، عموما پژوهشی و مبتنی بر فعالیت های تحقیقاتی بودند. دانشگاههای نسل سوم، عموما کارآفرین و مبتنی بر کارآفرینی و حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی هستند. در دانشگاه نسل سوم، محور و مأموریت کانونی نظام دانشگاهی، کارآفرینی است. در تمامی گروههای علمی، آموزش کارآفرینی همسو با طبیعت و ویژگی هر گروه علمی و در گروههای فنی- مهندسی و پزشکی، آموزش کارآفرینی و توسعه مهارت بر مبنای نیازهای هر گروه و رشته علمی، باید مورد توجه باشد. برای شکل گیری دانشگاه نسل سوم و بهره مندی از مزایا و مواهب این نسل دانشگاهی باید مهارت آموزی دانشجویان، اعضای هیات علمی، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی در کانون راهبردها و سیاست های نهاد دانشگاه و آموزش عالی قرار گیرد. در این مقاله، به روش مطالعه اسنادی (مرور پژوهش های موجود در زمینه دانشگاه نسل سوم) و فراتحلیل کیفی تحقیقات انجام شده، با تبیین مفهوم و ویژگی های دانشگاه کارآفرین، جایگاه و ضرورت مهارت آموزی و آموزش کارآفرینی در این نوع دانشگاه ارائه می شود. بر اساس این تحقیق، شکل گیری و اثربخشی دانشگاه کارآفرین، بدون توسعه نظام مند آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی موثر دانشجویان، استادان، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی و تقویت ویژگی های کارآفرینی منابع انسانی دانشگاه، امکان پذیر نیست. بنابراین، یکی از وجوه و منظرهای کلیدی دانشگاه نسل سوم (کارآفرین)، توسعه مهارت های شغلی، حرفه ای و شایستگی ها و توانمندسازی دانشجویان و استادان همسو با فرایند توسعه ملی و حل مسائل جامعه به روش علمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 10120

دانلود 2723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  85-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1938
 • دانلود: 

  561
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و آموزش مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی دانشجو یان زن انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. روش نمونه گیری در این پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس و گمارش تصادفی است. نمونه پژوهش 45 نفر از زنان متاهل بودند که میزان رضایت زناشویی آن ها پایین بود که به شیوه تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و برای گروه های آزمایش (1) و گروه آزمایش (2) به ترتیب کلاس های آموزش مهارت حل مساله و آموزش ابراز وجود برگزار شد. که این آموزش ها در ده جلسه آموزش گروهی یک ساعته ارائه شد، اما گروه سوم، گروه کنترل، هیچ آموزشی را دریافت نکرد. همچنین آزمون رضایت زناشویی انریچ در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از سه گروه گرفته شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش های مهارت حل مساله و مهارت ابراز وجود برافزایش میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن موثر هستند و همچنین بین میزان تاثیر آموزش مهارت حل مساله و آموزش مهارت ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن تفاوت معناداری وجود ندارد. شایان ذکر است که بعد از 2 ماه پیگیری انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش های مهارت ابراز وجود و مهارت حل مساله همچنان اثرات خود را حفظ کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1938

دانلود 561 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نوذری حمزه | نوذری حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  105-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

مهارت آموزی به عنوان یک رویکرد جدید به ویژه در نظام آموزشی مطرح و این گونه تلقی شده است که آموزش مهارت ابزار توسعه و پیشرفت کشور است و مهارت آموزی باید به موضوع اصلی تبدیل شود. رویکردی که در متون تجربی و سیاست گذاری غالب است طبیعی و بدیهی انگاشتن مهارت آموزی است و کمتر به مسیله مندی آن توجه شده است. هدف اصلی این پژوهش شناخت مسایل و چالش های نظری و بنیادی مهارت آموزی و گفت وگوی انتقادی منتقدان و مخالفان آن است تا ابعاد جدیدتری از آن آشکار شود. با مرور نظامند و مطالعه و بررسی انتقادی سنت های نظری متعدد، مسایل و چالش های آموزش مهارت به بحث و بررسی گذاشته شده است. مسایل بنیادی مطرح شده در حوزه مهارت آموزی عبارتند از: مهارت زدایی از نیروی کار (تباهی کار)، دانش ضمنی و امکان ناپذیری برنامه ریزی برای آموزش آن و مهارت به مثابه بازتولید نابربرای های موجود.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سیلانه آمنه | کرمی مرتضی

نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  93-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2853
 • دانلود: 

  833
چکیده: 

یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی، بخش آموزش های فنی و حرفه ای است که با ارائه مهارت های دسته اول به فراگیران آنها را برای ورود به دنیای کسب و کار آماده می سازد. با توجه به این امر که تغییرات در دنیای بازار کسب و کار و صنعت و سطح نیازمندی ها و مهارت ها را تغییر داده که لازمه پاسخگویی به این تغییرات، آموزش های انعطاف پذیری است که به فراگیران نحوه برخورد درست با محیط های جدید و حل مساله را ارائه دهد. چنانکه فراگیران قادر باشند مهارت های شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقت شناسی، حل مساله، کارگروهی، خودمدیریتی، برنامه ریزی و سازماندهی و آشنایی با فناوری را بیاموزند که امروزه برای شاغل شدن امری واجب و ضروری هستند. اما متاسفانه سیستم آموزش در بخش فنی و حرفه ای سیستمی سنتی است که نمی تواند پاسخگوی نیازهای در حال تغییر فراگیران و همچنین بازار کسب و کار باشد. با این وجود، توجه به رویکردهای جدید آموزشی و از سوی دیگر بحث طراحی آموزشی بیش از چنددهه است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و بسیاری از سازمان های صنعتی، پزشکی و آموزشی از این رویکردهای جدید به مثابه راه میانبری برای اثربخشی آموزش و افزایش مهارت های فردی استفاده می کنند. یکی از رویکردهای نسبتا جدید، رویکرد طراحی آموزشی کل نگر است که با یکپارچه سازی دانش، نگرش و مهارت ها، افراد را برای ورود به دنیای کار آماده می سازد؛ چنانکه افراد مجهز به شایستگی هایی شوند که آنها را در برابر تغییرات آماده می سازد. با این حال می توان گفت که به جای استفاده از رویکردهای سنتی آموزش در مراکز فنی و حرفه ای، برنامه ریزی ها باید به سمت استفاده از محیط های یادگیری جدید و به تبع آن محیط های کل نگر سوق داد شود، تا ضمن تغییرات در نیازهای کسب و کار شاهد تغییرات در نوع مواد آموزشی و روش های یاددهی یادگیری متناسب با آن برای فراگیران نیز باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2853

دانلود 833 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  48-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: تا کنون روند آموزشی ثابت و قابل دفاعی در مورد آموزش مهارتهای عملی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد دانشجویان پزشکی وجود نداشت. آموزش بدین ترتیب بودکه دانشجویان بعد از انتخاب واحد و گذراندن واحدهای درسی بصورت تئوری بدون کسب تعلیمات به بخش معرفی می شدند. در بخش، انجام عملی برخی مهارتها (خونگیری، تزریقات داخل وریدی، احیای قلبی و ریوی، لوله گذاری داخل تراشه...) به آنها واگذار می گردید و دانشجویان با همان یافته ها با بیماران کار کرده، از دانشگاه فارغ التحصیل می شدند. هدف از مطالعه حاضر معرفی روش آموزش قبل از تماس با بیمار در بخشی بنام بخش مهارتهای بالینی جهت ارتقای کارآیی و توانایی دانشجویان بود. روشها: مطالعه حاضر با روش FOCUS PDCA در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش مهارتهای بالینی انجام گردید. 25 نفر دانشجوی پزشکی (اکسترنی 2) بطور تصادفی انتخاب شدند. با بارش افکار، با حضور اساتید و دانشجویان پزشکی، نمودار فرآیند جاری، نمودار همگرایی، علت و معلول رسم شد. با انجام درجه اولویت بندی، بنظر رسید که دانشجویان باید قبل از حضور در بیمارستان و تماس با بیمار برخی مهارتهای عملی را فرا گیرند. بدین منظور سنجش عملکرد جاری فرآیند در مورد سه مهارت (تزریقات داخل وریدی، احیای قلبی ریوی پایه و لوله گذاری تراشه) با استفاده از تنظیم فرمهای جداگانه برای هر یک از مهارتها آغاز گردید. پرسشنامه ها، قبل و پس از آموزش بصورت خودسنجی یا Self assessment توسط دانشجویان پرشدند (بسیار زیاد = 4، زیاد = 3، متوسط =2، کم =1، خیلی کم =0). در این مطالعه از اندازه گیری میانه، میانگین و انحراف معیار برای سنجش میزان ارتقا استفاده شد. یافته ها: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که در مورد مهارت بالینی احیای قلبی ریوی امتیاز کسب شده با میانه 1.6 به 3.85 و با میانگین 1.55±0.85 به 3.57±0.50 ارتقا یافت. این مقادیر در مورد لوله گذاری داخل تراشه از 1.40 به 3.15 و از 1.42±0.77 به 3.24±0.61 رسید. میانه در مورد تزریقات وریدی نیز قابل توجه بود، که از 1.6 به 3.50 ارتقا یافت و میانگین این مهارت از 1.65±0.63 به 3.39±0.51 تغییر نمود. نتیجه: امید است با توجه به نتایج مطالعه حاضر و با توسعه بخشهای مهارتهای بالینی و پشتکاری مسوولین این واحدها روز به روز بر افتخار فراگیری کارهای عملی پیش از تماس با بیمار افزوده تر شده و دانشجویان با مشاهده فواید این گونه آموزشها شخصا در کاهش تنش روحی روانی، کاهش آسیب فیزیکی به بیمار، افزایش اعتماد به نفس و کاهش خطرات کارهای عملی موثر واقع شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  596-608
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

The aim of this study was to provide a model of effective skill training to promote applied science centers in Mazandaran province. The research was applied in terms of purpose and based on the nature of the data; it was an exploratory mix (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative part of the research included all experts in the field of effective skills training who were selected using the purposeful snowball sampling method, 30 experts. The second group of the statistical population of this study in the quantitative part included all the official teachers of applied science centers in Mazandaran province in the number of 3, 000 people who were selected by random sampling and snowball method of 608 people as the sample size. In the qualitative part of the present study, semi-in-depth interviews were used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. The validity and reliability of both instruments were evaluated and confirmed. The method of data analysis in the qualitative part of the theoretical coding was taken from the method of data theory of the foundation and in the quantitative part, confirmatory factor analysis was used to validate the model and determine the relationship between the identified factors. The results of the study showed that a total of 6 dimensions of career goals, instructor, environment, student, content and management, 28 components and 252 indicators of the dimensions of the skill training model are effective.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 83 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  17-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  541
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

هدف: یکی از شکایت های اصلی معتادین در حال ترک اعتیاد، کسالت و ملالت است و این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر افزایش شادکامی و تغییر نگرش معتادین تحت درمان شهر تهران صورت گرفت.روش: با استفاده از یک طرح آزمایشی، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 36 معتاد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و پیگیری سه ماهه با آزمون شادکامی آکسفورد و نگرش نسبت به مواد، مورد انداره گیری قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش تحت آموزش مهارت حل مساله قرار گرفتند. نتایج با تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بن فرنی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با ملاحظه مجذور اتا (0.28)، سطح شادکامی گروه آزمایشی که از آموزش مهارت برخوردار بودند، پس از شرکت در درمان افزایش نشان داد. می توان نتیجه گرفت که مداخله آزمایشی منجر به تغییراتی در گروه آزمایش شده که 28/0 کل تغییرات ناشی از عمل آزمایشی بوده است و با اطمینان 99% بین میانگین های گروه آزمایشی در سه مرحله اندازه گیری یا مراحل مداخله تفاوت آماری معناداری وجود دارد. در زمینه نگرش نسبت به مواد آموزش مهارت حل مساله به طور معنادار موثر بوده است (مجذور اتا= 0.51) و نگرش گروه آزمایشی که از آموزش مهارت حل مساله برخوردار بودند، پس از شرکت در جلسات تغییر نشان داده است.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت آموزش مهارت حل مساله موثر بوده و سطح شادکامی و نگرش گروه آزمایشی که از آموزش مهارت برخوردار بودند، پس از شرکت در درمان تغییر مثبت نشان داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 541

دانلود 95 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

GHASEMZADEH M. | MODIRIAN E. | SOROUSH M.R. | LORESTANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12270
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The study was conducted to evaluate war survivors' satisfaction of services delivering, official's behavior and effectiveness of official training about life skills on survivors' satisfaction. In this cross sectional study, veterans' satisfaction about the service delivering and officials' behavior was evaluated among 700 survivors before and 1 month after life skill training by a local valid and reliable questionnaire. The subjects were matched in biographic characteristics, entered the study in two periods. Life skill courses– according to WHO resources– were performed after the first period. The mean age of participants was 41.2 years (range: 15–85 years) and 72.5% of the cases were males. In most of the cases, the veterans or their spouses completed the questionnaires (75.7% and 14.4% respectively). Neuropsychologic survivors were the most attendees (31.9%). The most common reasons for referring were financial difficulties (21.3%), availability of health care (18.4 %) and housing (12.7%). The highest satisfaction rate reported in the fields of official's respect to the survivors, their appearance and their behavior to survivors. Comparing the satisfaction results before and after the training coarse, showed that survivor’s satisfaction about the officials' acknowledge, respecting the customers, availability of facilities and social behaviors were significantly increased (P-value < 0.01). Evaluation of service satisfaction can clearly increase survivors' quality of life and helps service managers to find the problems that need more attentions to resolve.

آمار یکساله:  

بازدید 12270

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9011
 • دانلود: 

  3310
چکیده: 

با عنایت به مشکلات گریبان گیر جامعه در بخش اقتصاد و اشتغال و همچنین سیاست ها و استراتژی های کلان کشور در قالب چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه، عطف توجه و تمرکز بر راهکارهای ریشه ای، اساسی و اثربخش ضرورتی اجتناب ناپذیر است. توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مهارت های شغلی و تخصصی، در راستای ترغیب و توسعه کارآفرینی، به ویژه در مراکز آموزش مهارتی، یکی از این راهکارهای اساسی محسوب می شود که می تواند به عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآفرین و در نهایت کاهش مشکلات اقتصادی و اشتغال و همچنین افزایش بهره وری و کارایی شاغلین بخش های مختلف منجر شود. گام های اولیه اجرایی کردن این راهکار با شکل گیری نظام جامع مهارت و فناوری و تصویب و ابلاغ آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری، برداشته شده است.در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی میزان تاثیر آموزش های مهارتی موجود، در توانمندسازی نیروی انسانی، مسائل و مشکلات پیش رو و راهکارهای بهینه سازی این گونه آموزش ها شناسایی شوند. روش تحقیق در این مقاله، کیفی بوده و داده ها با استفاده از مصاحبه با صاحب نظران آموزش های مهارتی گردآوری و سپس از طریق تحلیل محتوا، مورد بررسی و بحث قرار گفته اند. نتایج این تحقیق در چهار حوزه «ویژگی های نیروی انسانی توانمند»، «عملکرد و ضرورت آموزش های مهارتی در تربیت نیروی انسانی توانمندسازی»، «موانع و مشکلات پیش رو» و «راهکارهای بهینه سازی» این گونه آموزش ها، ارائه شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 9011

دانلود 3310 استناد 0 مرجع 0
litScript