نتایج جستجو

86974

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8698

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  39-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1115
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطح مهارت الگو بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی با تاکید بر مشابهت یا عدم مشابهت الگو و فراگیر می باشد . بدین منظور 40 دانش آموز پسر و 40 دانش آموز دختر در دامنه سنی 9 تا 11 سال انتخاب شده و بر اساس نتایج پیش آزمون در 8 گروه آزمایشی (1- فراگیر پسر با الگودهی پسر ماهر 2- فراگیر پسر با الگودهی پسر مبتدی 3- فراگیر پسر با الگودهی دختر ماهر 4- فراگیر پسر با الگودهی دختر مبتدی 5- فراگیر دختر با الگودهی پسر ماهر 6- فراگیر دختر با الگودهی پسر مبتدی 7- فراگیر دختر با الگودهی دختر ماهر 8- فراگیر دختر با الگودهی دختر مبتدی) قرار گرفته و با استفاده از پرتاب آزاد بسکتبال مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر جنسیت الگو در هیچکدام از مراحل اکتساب، یادداری و انتقال دیده نمی شود و آنچه که مهم است، سطح مهارت الگو می باشد. در کل یافته ها اثر سودمند استفاده از سطح الگوی ماهر را نشان می دهد و اگرچه اثر جنسیت الگو مشاهده نشد، اما استفاده از الگوی سطح پیشرفته با جنسیت همسان با فراگیر (در هر دو جنس)، بهترین نتایج را در یادداری و انتقال بدست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1115

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HARAKAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  123-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11467
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The purpose of this study was to determine the effects of level model skill on the acquisition, retention and transfer of learning valley badminton service in female students in University of Tehran. 130 female students were randomly selected and randomly assigned to 3 groups. The first group practiced in a learning model condition, the second group perfom1ed the task in a skill model condition, and the third group served as the control group. The experimental groups participated in 6 consecutive days of acquisition and 72 hours later, performed the retention and transfer tasks.Statistical analysis was performed using dependent t - test, one - way analysis of variance by SPSS: PC to test the performance of the groups in acquisition, retention, and transfer tasks. The results of analysis showed that the level of model skill had a significant effect on the groups during the retention (P<0.05) but not during the acquisition and transfer of badminton valley service.

آمار یکساله:  

بازدید 11467

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  459-475
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

هدف این پژوهش تعیین اثر سطح مهارت بر اجرای مهارت دریبل فوتبال در شرایط انسداد تحت فشار بود. 20 بازیکن ماهر عضو تیم فوتبال دانشگاه و 20 دانشجوی مبتدی تربیت بدنی عمومی (فوتبال) را اخذ کرده بودند (دامنه سنی 25-18 سال) در این تحقیق شرکت کردند. با استفاده از آزمون ایگلی مهارت دریبل فوتبال در دو مرحله بدون فشار و در شرایط فشار ترکیبی اجرا شد. در پژوهش حاضر برای ایجاد شرایط فشار از ترکیب دو نوع فشار، ایجاد رقابت بین شرکت کنندگان و دوربین فیلم برداری استفاده گردید. به منظوراطمینان از اعمال شرایط فشار، سطح اضطراب رقابتی با استفاده از نسخه دوم سیاهه اضطراب رقابتی-حالتی و تعداد ضربان قلب شرکت کنندگان اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای مقایسه میانگین امتیازات و همچنین از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین امتیازات دو گروه در شرایط بدون فشار و آزمون t همبسته جهت مقایسه میانگین امتیازات دو گروه در شرایط بدون فشار و تحت فشار ترکیبی استفاده شد (05/0P≤ ). نتایج نشان داد عملکرد گروه ماهر در شرایط فشار افت و عملکرد گروه مبتدی در شرایط فشار بهبود یافت. این احتمال وجود دارد که شرایط فشار در گروه مبتدی سبب افزایش تلاش برای اجرای بهتر و در نتیجه بهبود عملکرد شد. همین طور شاید بتوان گفت نقش انگیزشی شرایط فشار باعث بهبود عملکرد در افراد مبتدی شده است. در افراد ماهر نیز احتمال می رود درگیر سازوکارهای تمرکز بر مهارت می شوند و ظرفیت کمتری از منبع توجه را در اختیار اجرای مهارت قرار می دهند که شواهدی تجربی در تایید تیوری نظارت آشکار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8) (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  48-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: تا کنون روند آموزشی ثابت و قابل دفاعی در مورد آموزش مهارتهای عملی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد دانشجویان پزشکی وجود نداشت. آموزش بدین ترتیب بودکه دانشجویان بعد از انتخاب واحد و گذراندن واحدهای درسی بصورت تئوری بدون کسب تعلیمات به بخش معرفی می شدند. در بخش، انجام عملی برخی مهارتها (خونگیری، تزریقات داخل وریدی، احیای قلبی و ریوی، لوله گذاری داخل تراشه...) به آنها واگذار می گردید و دانشجویان با همان یافته ها با بیماران کار کرده، از دانشگاه فارغ التحصیل می شدند. هدف از مطالعه حاضر معرفی روش آموزش قبل از تماس با بیمار در بخشی بنام بخش مهارتهای بالینی جهت ارتقای کارآیی و توانایی دانشجویان بود. روشها: مطالعه حاضر با روش FOCUS PDCA در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش مهارتهای بالینی انجام گردید. 25 نفر دانشجوی پزشکی (اکسترنی 2) بطور تصادفی انتخاب شدند. با بارش افکار، با حضور اساتید و دانشجویان پزشکی، نمودار فرآیند جاری، نمودار همگرایی، علت و معلول رسم شد. با انجام درجه اولویت بندی، بنظر رسید که دانشجویان باید قبل از حضور در بیمارستان و تماس با بیمار برخی مهارتهای عملی را فرا گیرند. بدین منظور سنجش عملکرد جاری فرآیند در مورد سه مهارت (تزریقات داخل وریدی، احیای قلبی ریوی پایه و لوله گذاری تراشه) با استفاده از تنظیم فرمهای جداگانه برای هر یک از مهارتها آغاز گردید. پرسشنامه ها، قبل و پس از آموزش بصورت خودسنجی یا Self assessment توسط دانشجویان پرشدند (بسیار زیاد = 4، زیاد = 3، متوسط =2، کم =1، خیلی کم =0). در این مطالعه از اندازه گیری میانه، میانگین و انحراف معیار برای سنجش میزان ارتقا استفاده شد. یافته ها: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که در مورد مهارت بالینی احیای قلبی ریوی امتیاز کسب شده با میانه 1.6 به 3.85 و با میانگین 1.55±0.85 به 3.57±0.50 ارتقا یافت. این مقادیر در مورد لوله گذاری داخل تراشه از 1.40 به 3.15 و از 1.42±0.77 به 3.24±0.61 رسید. میانه در مورد تزریقات وریدی نیز قابل توجه بود، که از 1.6 به 3.50 ارتقا یافت و میانگین این مهارت از 1.65±0.63 به 3.39±0.51 تغییر نمود. نتیجه: امید است با توجه به نتایج مطالعه حاضر و با توسعه بخشهای مهارتهای بالینی و پشتکاری مسوولین این واحدها روز به روز بر افتخار فراگیری کارهای عملی پیش از تماس با بیمار افزوده تر شده و دانشجویان با مشاهده فواید این گونه آموزشها شخصا در کاهش تنش روحی روانی، کاهش آسیب فیزیکی به بیمار، افزایش اعتماد به نفس و کاهش خطرات کارهای عملی موثر واقع شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  65-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بود. بدین منظور، 10 نفر از بازیکنان ماهر (23±2.58) و 10 نفر از بازیکنان کم تجربه (21.90±2.18) بسکتبال 150 شوت ثابت را از پنج فاصله مختلف نسبت به حلقه (شامل فاصله پرتاب آزاد بسکتبال) انجام دادند. لازم به ذکر است که پرتاب ها در ارتفاع های بلند، استاندارد و کوتاه حلقه انجام گرفت و داده ها بر اساس تحلیل بیزی و با استفاده از مدل تعمیم پذیری تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که پارامتر نویز بینایی در مدل تقریبا ثابت است (ثابت بینایی= 0.03). پارامتر مهارت ویژه نیز تنها در افراد ماهر و ارتفاع حلقه استاندارد وجود مهارت ویژه را نشان می دهد (پارامتر مهارت ویژه= 0.13)، درحالی که پارامتر مهارت ویژه در افراد ماهر با تغییر ارتفاع حلقه نشان دهنده وجود مهارت ویژه نمی باشد. ذکر این نکته ضرورت دارد که پارامتر مهارت ویژه در افراد کم تجربه نشان دهنده وجود مهارت ویژه نیست. این یافته ها پیشنهاد می دهد که در کنار میزان انبوه تمرین، اطلاعات زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه نقش مهمی داشته و از فرضیه زمینه بینایی حمایت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PETERSON L. | JUNGE A. | CHOMIAK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  s51-s57
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8696
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8696

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

زمینه و هدف: در رویکرد آموزشی بین اکتساب دانش و مهارت های زبانی وابستگی وجود دارد. آسیب شنوایی و تاخیر در اکتساب مهارت های زبانی، پیشرفت تحصیلی فرد کم شنوا را با کندی رشد مواجه می سازد. به منظور بررسی تاثیر ارتقا پایه تحصیلی بر پیشرفت مهارت ریاضیات، عملکرد ریاضیات دانش آموزان کم شنوای سوم راهنمایی با دانش آموزان کم شنوا و شنوای چهارم ابتدایی مورد مقایسه قرار گرفت.روش بررسی: در این پژوهش مقطعی سوالات ریاضی استاندارد شده بین المللی سال 2007 به عنوان ابزار آزمون انتخاب شد. 31 دانش آموز کم شنوای چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با کاهش شنوایی شدید از مدارس ویژه و 17 دانش آموز شنوای چهارم ابتدایی از مدارس عادی به طور تصادفی ساده از مدارس هم جوار با مدارس ویژه در شهرستان رباط کریم، کرج و شهریار گزینش شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و توکی ارزیابی آماری شد.یافته ها: در تحلیل یافته ها دانش آموزان کم شنوای چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با دانش آموزان شنوا در هر سه حیطه دانستن، به کارگیری و استدلال از بعد شناختی ریاضیات تفاوت معنی داری نشان دادند.(p<0.05)  همچنین دانش آموزان کم شنوای دو پایه در حیطه دانستن تفاوت معنی داری داشتند(p<0.05)  ولی در به کارگیری و استدلال اختلاف معنی داری دیده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: با ارتقا پایه تحصیلی پیشرفت قابل ملاحظه ای در مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوا دیده نشد. تالیف کتب ریاضی مقدماتی در دوره آمادگی، بازنگری در شیوه های تدریس و افزایش ساعات تدریس در درس ریاضیات حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 33 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12732
 • دانلود: 

  16218
چکیده: 

Background: In recent years sports psychologists, coaches and athletes have paid a greater focus of attention to mental wellbeing and psychological skills. The purpose of this study was to investigate which psychological skills are important to two levels of skills among Darts players, namely; elite and beginner. Method: The sample consisted of 24 elite and 24 beginner Darts throwers. In order to gain insight into Darts throwing, beginner Darts players attended a national-championshipsimulated competition. Both elite and beginner players also completed the Ottawa Mental skill Questionnaire. Results: Independent t-test results showed that there was a significant difference just in basic psychiatric skills between the beginner and elite Darts throwers (p<0. 05). Nevertheless, there is no statistically significant difference in Ottawa's mental skills, psychosomatic skills and cognitive skills between beginner and elite Darts throwers (p>0. 05). Conclusion: Results revealed differences between elite and beginner Darts players in foundation mental skills and commitment and mental practice subscales. Furthermore, results showed that for the commitment skill, elite and beginner Darts throwers were at the highest and lowest level respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 12732

دانلود 16218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  141-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه گام بسکتبال بود. بدین منظور، 13 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی تهران (با میانگین سنی 23.15±1.5 سال) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند. جهت انجام پژوهش، شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه اول ابتدا الگوی ماهر و سپس، الگوی غیرماهر را مشاهده کردند و گروه دوم الگوی ماهر را پس از الگوی غیرماهر مشاهده نمودند (ترتیب نمایش در بین شرکت کنندگان به صورت موازنه متقابل کنترل شد). امواج مغزی شرکت کنندگان در سه حالت استراحت با چشم باز، مشاهده الگوی ماهر و غیرماهر با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت گردید و توسط نرم افزار نروگاید به داده های کمی تبدیل شد. سرکوب ریتم میو نیز به صورت نسبت توان مطلق موج آلفا هنگام مشاهده الگوی ماهر و غیرماهر به توان مطلق موج آلفا درحالت استراحت محاسبه گشت. یافته های آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری درون گروهی نشان می دهد که اثرات اصلی مهارت الگو و منطقه عصبی معنادار است، در حالی که اثر تعامل این دو متغیر معنادار نمی باشد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نیز حاکی از آن است که ریتم میو درحالت مشاهده الگوی ماهر درمقایسه با الگوی غیرماهر (P£0.01) و نیز در منطقه مرکزی میانی نسبت به منطقه مرکزی چپ به طور معناداری بیشتر سرکوب شده است (P£0.05). بر اساس نتایج، مشاهده الگوی ماهر می تواند مناطقی از مغز را که در اجرای واقعی عمل درگیر هستند، فعال نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (مسلسل 68)
 • صفحات: 

  156-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

زمینه و هدف: جهت بررسی تاثیرات تحریکی لیزر بررسی میزان حرکات ارتودنتیک دندانی در مطالعات گوناگون لیزر با مشخصات مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به نتایج متناقض به دست آمده، در این مطالعه تاثیر درمان با (LLLI) Low level laser یا لیزر کم توان بر روی سرعت حرکات ارتودنتیک دندانی در انسان بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 12 بیمار شامل 4 پسر و 8 دختر با میانگین سنی 16.9±3.4 سال انتخاب شدند. پرمولر اول بالا در این افراد جهت درمان ارتودنسی کشیده شده بود و نیاز به Retraction کانین به فضای Extraction داشتند. در حالی که در هر دو سمت دندان کانین توسط NiTi coil spring رترکت می شد، یک سمت تحت درمان با لیزر GaAlAs با طول موج 890 nm قرار گرفت. ) LLLTبر روی مخاط باکال و پالاتال به شکل حرکت آرام پروب) در ماه اول رترکشن صورت گرفت و قالب گیری و تهیه کست در ابتدای رترکشن و یک و دو ماه بعد انجام شد. اندازه گیری میزان رترکشن بر روی کست و با کمک پلاک رفرنس ساخته شده بر روی ناحیه روگا توسط کولیس دیجیتال انجام گرفت. برای آنالیز داده ها از آزمون های One-sample Kolmogorov-Simirnov و Paired sample T-test استفاده شد.یافته ها: این مطالعه هیچ اختلاف معنی داری بین میزان حرکت دندان کانین در سمت لیزر و سمت کنترل نشان نداد.(P>0.05) نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دوز انرژی لیزر به کار رفته در این مطالعه 72 J برای هر دندان، دوز مناسبی برای افزایش حرکات دندانی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
litScript