نتایج جستجو

15914

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1592

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

این مقاله به معرفی سیستم متعادل کننده و شبیه سازی آن می پردازد. اساس سیستم متعادل کننده، مزایا و معایب، انواع سیستم های متعادل کننده از نظر سازوکار تشریح شده است، سپس نرم افزار شبیه ساز سیستم متعادل کننده ارائه شده است و با استفاده از آن به مقایسه دو سیستم فعال و غیرفعال پرداخته و در ادامه با استفاده از همین نرم افزار شبیه ساز یک شبیه سازی کلی و جامع تر سیر و حرکت برای یک قطار متعادل کننده توصیف شده است. در نهایت با توجه به نتایج این شبیه سازی کلی، یک فرمول برای محاسبه زاویه تیلت در شرایط بهره برداری مختلف ارائه شده و به بررسی هر چه بیشتر و نتیجه گیری در مورد قطارهای متعادل کننده پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 45
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

مقدمه: مشکلات عضلانی استخوانی از علل شایع مراجعه بیماران به درمانگاه های بیماری های داخلی است و درد، مهم ترین علامت آن ها به حساب می آید. جهت کاهش درد این بیماران از روش های مختلف فیزیوتراپی استفاده می شود که ای.پی.اس.تراپی (Action Potential simulation Therapy) یکی از جدیدترین روش ها است. در این مطالعه سعی داشیتم اثر ای.پی.اس.تراپی را در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی استخوانی نشان دهیم.روش کار: در 47 بیمار با درد ناشی از مشکلات عضلانی استخوانی مختلف ای.پی.اس. تراپی در 6 جلسه 16 دقیقه ای روزانه با شدت جریان 0.7-1.2 mA صورت گرفت و درد از طریق VAS و ناتوانی با استفاده از وضعیت کلی کارکرد Global Functional Status (ACR) و تسکین درد به روش VAS قبل و بعد از ای.پی.اس.تراپی بررسی گردید.نتایج: روش ای.پی.اس.تراپی باعث کاهش درد بیماران (p<0.001) و بهبود ناتوانی، وضعیت کلی کارکرد (p<0.001) GFS و نیز باعث تسکین درد (p<0.005) گردید، ولی در میزان بهبودی درد این بیماران توسط ای.پی.اس.تراپی با سطح تحصیلات و طول مدت بیماری و سابقه قبلی فیزیوتراپی رابطه معناداری وجود نداشت.نتیجه گیری: بنابراین، این روش درمانی به عنوان یک راه کاهش درد به بیماران با دردهای عضلانی استخوانی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پی در پی 73)
 • صفحات: 

  269-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  622
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مهم ترین شاخص های مقبولیت کلینیکی و دوام رستوریشن های ریختگی تطابق مارجینالی آنهاست. عدم وجود آن به اکسپوژر لایه سمان، حل شدن آن، تجمع پلاک باکتریال، عود پوسیدگی و التهاب بافت های لثه منجر می گردد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تاثیر نوع خط خاتمه تراش بر میزان marginal discrepancy بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، سه عدد دای فلزی به روش شبیه سازی تهیه، یکی از آنها با تراش شولدر بول (A)، دیگری با تراش چمفر (B) و دای فلزی سوم به صورت شولدر بول در ناحیه باکال و چمفر در ناحیه پالاتال آماده شد (C). برای هر دای فلزی 7 نمونه فریم ورک از آلیاژ Wiron99 کست شد و marginal discrepancy در دو بعد عمودی و افقی اندازه گیری شد. برای مقایسه های آماری از آزمون ANOVA و مقایسه چندگانه Tukey استفاده شد. یافته ها: Marginal opening افقی در جهت باکوپالاتالی و مزیودیستالی در سه گروه A، B و C تفاوت معنی داری داشت (P<0.05، P<0.05). تفاوت بین دو به دوی گروه ها به جز گروه های B و C در جهت باکوپالاتالی و گروه های A و B در جهت مزیودیستالی معنی دار بود (P<0.05). تفاوت های معنی داری بین Marginal opening عمودی در جهات مزیال، دیستال و پالاتال وجود داشت (P<0.05). در مقایسه دو به دوی گروه ها تفاوت معنی داری بین گروه های (A و C)، (B و C) در جهات مزیال، دیستال و پالاتال وجود داشت (P<0.05) و در سایر موارد تفاوت ها قابل توجه نبودند. نتیجه گیری: تحقیق نشان دهنده تاثیر نوع خط خاتمه تراش بر میزان marginal discrepancy بود. کمترین و بیشترین میزان Marginal opening افقی در تراش شولدر بول و ترکیب دو روش شولدر بول و  چمفر اتفاق افتاد. تراش چمفر کمترین Marginal opening عمودی را ایجاد کرده ولی تفاوت آن با شولدر بول از نظر آماری معنی دار نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 622

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

به منظور تعیین مناسب ترین حد بهره برداری، مطالعه اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه (Artemisia sieberi)  در مراتع استپی دهنو بردسیر استان کرمان باجرا درآمد. برای رسیدن به این هدف در سایت یک هکتاری محصور شده به همین منظور آزمایش انجام شد، تیمارهای مورد نظر در این تحقیق شامل چهار شدت برداشت: 25، 50 و 75 درصد برداشت به روش تقلید چرا (simulation) و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار 10 پایه مشابه و متوسط از گونه مورد نظر بعنوان تکرار انتخاب شدند و متغیرهای وابسته طی سه سال دوره آزمایش از سال 1387 تا 1389 روی این گونه اندازه گیری شد و در فرمهای مخصوص ثبت شدند. نتایج بدست آمده در قالب طرح آماری کرت های خرد شده در زمان در سه سال 1387 تا 1389 در نرم افزار  SASمورد تجزیه و تحلیل شد. نتایج برداشت علوفه در طی انجام آزمایش نشان داد که کمترین میزان تولید در سال 1387 در شدت برداشت 25 درصد و بیشترین میزان آن در سال 1388 در تیمار شاهد بوده است. با توجه به منبع تغییرات در عرصه مرتعی (چرای دام به عنوان عامل اصلی مدیریتی و شرایط آب و هوایی سالانه) و با عنایت به اینکه خاک منطقه نیز از پایداری نسبتا خوبی برخوردار است، می توان بیان کرد که چرای دام تا کمتر از 50 درصد از وزن رویش سالانه حتی در سال های خشکسالی هم ضامن بقای گونه Artemisia sieberi در منطقه دهنو بردسیر خواهد بود و سلامتی و شادابی این گونه را به خطر نمی اندازد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HAGHANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7072
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7072

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HONG H.S. | HONG L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5358
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5358

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MEHDIPOUR NARGESS | BAHRI KHEIRI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1123-1128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19647
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

A coarse-grained model for water is developed which maps five water molecules onto one bead. The coarse-grained potential is derived by iteratively matching the radial distribution function of water in the coarse-grained and target models. It is shown that the coarse-grained model has the optimal balance between computational efficiency and accuracy in structural properties. The model has been used to calculate a number of static and dynamic properties, including the density, isobaric thermal expansivity, isothermal compressibility, surface tension, and diffusion coefficient of water. The effect of coarsening on these properties has been discussed. It is shown that while the present coarse-grained model well describes the structural properties of water, expectedly it has a much faster dynamics than the corresponding atomistic models.

آمار یکساله:  

بازدید 19647

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 10)
 • صفحات: 

  161-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1414
 • دانلود: 

  591
چکیده: 

مقدمه: شبیه سازی، نسخه ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت های کاری است که تلاش دارد، بعضی جنبه های رفتاری سیستمی فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله رفتار سیستم دیگری نمایش دهد. هدف اصلی از کاربرد شبیه سازی در مراقبت های بهداشتی، آماده سازی دانشجویان برای مواجهه با موقعیت های بالینی است که امنیت بیمار را افزایش، خطاها را کاهش و قضاوت های بالینی پرستاران را بهبود می دهد. این روش از پیچیدگی زیاد یادگیری که در دنیای واقعی وجود دارد می کاهد. در این روش دانشجویان فرصت تسلط بر مهارت هایی را به دست می آورند که در دنیای واقعی امکان کسب آن کمتر است. شبیه سازها به گونه ای برنامه ریزی می شوند که بتوانند در مقابل اقدامات ناصحیح دانشجویان واکنش نشان داده و با بازخورد مناسب، نسبت به تصحیح اقدامات کمک نمایند.نتیجه گیری: شبیه سازی منجر به تغییر نگرش در یادگیرنده، آمادگی یادگیرنده برای یادگیری نقش های جدید، کمک به یادگیرندگان برای درک نقش حرفه ای، نمایش نقش های تاثیرگذار بر یادگیرندگان، افزایش انگیزه و علاقه در یادگیرنده و ایجاد فرآیندهای تفکر انتقادی در یادگیرندگان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1414

دانلود 591 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

SAMIMI M. | DEHESTANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A THEORETICAL METHOD TO CALCULATE MULTIDIMENSIONAL FRANCK–CONDON FACTORS IS DESCRIBED AND USED TO SIMULATE THE PHOTOELECTRON SPECTRUM OF THE ANION ACRIDINE (AD-). NEGATIVE ION PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY WAS EMPLOYED TO INVESTIGATE THE ELECTRONIC STRUCTURE OF THE ACRIDINE MOLECULAR ANION AND ITS MONOHYDRATED ANION IN THE GAS PHASE. GEOMETRY OPTIMIZATIONS AND HARMONIC VIBRATIONAL FREQUENCY CALCULATIONS HAVE BEEN PERFORMED ON THE X1A1 STATE OF AD AND X2A1 STATE OF AD- ARE OBTAINED BY EMPLOYING AN ITERATIVE FRANCK–CONDON ANALYSIS PROCEDURE IN THE SPECTRAL simulationS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
litScript